Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2021

  1. GRODL, Lukáš. England to Become the Prime Jurisdiction for International Commercial Disputes – Anti-Suit Injunction as a Tool for Assurance. The Lawyer Quarterly. Prague: Institute of State and Law of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2021, vol. 11, No 2, p. 360-380. ISSN 1805-8396.

  2020

  1. HRUŠÁKOVÁ, Milana. Občanský zákoník II Rodinné právo § 655-975: Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2020. 2nd ed. Praha: C.H. Beck, 2020. ISBN 978-80-7400-503-9.

  2013

  1. HRUŠÁKOVÁ, Milana. Specifika řízení s dětmi do 15 let, které se dopustily činu jinak trestného a trestně neodpovědnými mladitsvými (Specifics of proceedings with child under the age of 15, that commit an act, which should be a crime if would be commit by an adult offender). In Petr Kuruc. Trestneprávne a kriminologicke aspekty kriminality mládeže. 1st ed. Žilina: Eurokodex, 2013. p. 225-239. ISBN 978-80-8155-025-6.

  2009

  1. HANDLAR, Jiří. Komentář k § 516-534, § 559-585 občanského zákoníku (Commentary on the Civil Code § 516 - 534, § 559 - 585). In Občanský zákoník. Komentář. II. díl. 1st ed. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009. 165 pp. Kodex - Komentáře nakladatelství Wolters Kluwer ČR. ISBN 978-80-7357-395-9.
  2. HANDLAR, Jiří. Komentář k § 845-846, § 853-880 občanského zákoníku (Commentary on the Civil Code § 845 - 846, § 853 - 880). In Občanský zákoník II. § 460 až 880. Komentář. 2nd ed. Praha: C. H. Beck, 2009. 49 pp. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-108-6.
  3. FIALA, Josef, Milan KINDL, Jan HURDÍK, Petr BEZOUŠKA, Ondřej DAVID, Tomáš KINDL, Petr LAVICKÝ, Ján MATEJKA, Kateřina RONOVSKÁ, Markéta SELUCKÁ, Václav BEDNÁŘ, Radovan DÁVID, Václav HOCHMANN, Jindřich PSUTKA, Alexander ŠÍMA, Ondřej KOVÁŘ, Lukáš KOZÁK, Jan LASÁK, Silvie ŠTĚPÁNOVÁ and Jiří HANDLAR. Občanský zákoník. Komentář (The Civil Code. Commentary). 1st ed. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009. 1692 pp. Kodex - Komentáře nakladatelství Wolters Kluwer ČR. ISBN 978-80-7357-395-9.
  4. SELUCKÁ, Markéta. Zásady soukromého práva a ochrana spotřebitele (Principles of Private Law and Consumer protection). In Občianske právo - Miesto a význam diela profesorov Plankovcov. 2009th ed. Bratislava: Vydavatelské oddelenie Praf UK, 2009. p. 241-245. ISBN 978-80-7160-280-4.

  2008

  1. RONOVSKÁ, Kateřina. Civil Law in the Czech Republic: tendencies of development (some notes on the proposal of the new civil code). European Review of Private Law. The Netherlands: Kluver Law International, 2008, 16/2008, 1., p. 111 - 120. ISSN 0928-9801.
  2. SEHNÁLEK, David, Jan NECKÁŘ, Jiří VALDHANS and Michal RADVAN. Dny práva – 2008 – Days of Law. In Dny práva - 2008 – Days of Law. 1. vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2008. p. 1-235. ISBN 978-80-210-4733-4.
  3. HANDLAR, Jiří. Komentář k § 845-846, § 853-880 občanského zákoníku (Commentary on the Civil Code § 845 - 846, § 853 - 880). In Občanský zákoník II. § 460 až 880. Komentář. 1st ed. Praha: C. H. Beck, 2008. 51 pp. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-004-1.
  4. ŠRAMKOVÁ, Dana and Mariusz POPŁAWSKI. Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. Edited by: M. Popławski, D. Šramková; Reviewed by N. Rozehnalová, L. Etel. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 436 pp. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.
  5. FIALA, Josef, Jan HURDÍK, Lenka DOBEŠOVÁ and Kateřina RONOVSKÁ. Občanské právo hmotné : multimediální učební text (Civil Law; the multimedia textbook). 2. nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 97 s. ISBN 9788021046825.
  6. HURDÍK, Jan, Petr LAVICKÝ and Ivo TELEC. Občanské právo hmotné. Díl 1. (Civil Substantive Law. Vol. 1). 1st ed. Bratislava: Poradca podnikateľa, s. r. o., 2008. 62 pp. Učebnice. ISBN 978-80-89363-06-3.
  7. SELUCKÁ, Markéta. PŘÍSTUP KE SPRAVEDLNOSTI JAKO ZÁKLADNÍ PODMÍNKA OCHRANY SPOTŘEBITELE (The right to obtain justice as a fundamental conditional of the consumer protection). In Dny práva 2008 Days of Law. 1. vydání. Brno: Brno, Právnická fakulta., 2008. p. 990-993. ISBN 978-80-210-4733-4.
  8. FIALA, Josef, Jan HURDÍK, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ and Markéta SELUCKÁ. Real estate in civil law. In LISZEWSKI, Grzegorz ; RADVAN, Michal (ed.) Real Estate in Czech and Polish Law. Białystok: Wydział prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2, 2008. p. 13-58. Białostockie studia prawnicze ; zeszyt 4. ISBN 978-83-89620-43-9.
  9. HURDÍK, Jan, Josef FIALA, Markéta SELUCKÁ, Jiří HANDLAR and Johan SCHWEIGL. Sanctions in Civil Law. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 165-177. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.
  10. SCHELLEOVÁ, Ilona and Karel SCHELLE. Základy občanského práva (Ilona Schelleová a kolektiv). Ilona Schelleová a kolektiv. 3rd ed. Ostrava: KEY Publishing, 2008. 150 pp. Právo. ISBN 978-80-87071-84-7.

  2007

  1. HURDÍK, Jan. Dobrá víra (Good Faith). Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Academia, 2007, vol. 146, č. 5, p. 565-573. ISSN 0231-6625.
  2. HANDLAR, Jiří. Několik poznámek ke vztahu práva a morálky v kontextu mravních dimenzí občanského práva (Comments on the Relations between the Law and Morals within the Contexts of the Civil Law). In Tradice a inovace v občanském právu: sborník příspěvků z konference konané na PrF MU dne 25. září 2007. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 132-137. ISBN 978-80-210-4490-6.
  3. HURDÍK, Jan, Lenka DOBEŠOVÁ, Josef FIALA and Kateřina RONOVSKÁ. Občanské právo hmotné (Civil Law). 2007th ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 433 pp. č. 38. ISBN 80-210-3510-2.
  4. SCHELLE, Karel. Občanské právo I. (Civil law I. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2007/2008)). (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2007/2008). 1st ed. Brno: B.I.B.S, a.s., 2007. 32 pp. Skripta.
  5. SCHELLE, Karel. Občanské právo II. (Civil law II. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2007/2008)). (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2007/2008). 1st ed. Brno: B.I.B.S, a.s., 2007. 35 pp. Skripta.
  6. SCHELLEOVÁ, Ilona and Karel SCHELLE, JR. Praktikum z občanského práva (Practicum from civil law). 1st ed. Ostrava: KEY Publishing, 2007. 78 pp. Právo. ISBN 978-80-87071-29-8.
  7. RONOVSKÁ, Kateřina. Unifikační tendence na poli soukromého práva v rámci sjednocené Evropy (Tendencies to unification on the field of civil on the united Europe). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: MU Brno, 2007, IX., 3., p. 217-221. ISSN 1210-9126.
  8. SCHELLEOVÁ, Ilona, Karel SCHELLE, Jaroslav HLOUŠEK and Karel SCHELLE, JR. Základy občanského práva (Principles of civil law). 1st ed. Ostrava: KEY Pulishing, 2007. 169 pp. Právo. ISBN 978-80-87071-28-1.
  9. TOMANCOVÁ, Jaroslava, Karel SCHELLE, Ilona SCHELLEOVÁ and Alois HYNŠT. Základy práva (nejen) pro školy (Basics of law (not only) for intermediate schools). Jaroslava Tomancová a kolektiv. 1st ed. Boskovice: ALBERT, 2007. 360 pp. Právo. ISBN 80-7326-110-3.
  10. SCHELLE, Karel. Základy veřejného a soukromého práva. (Basics of public and private law). Learning Package for BA(HONS) in Business Management 2007/2008. 1st ed. Brno: B.I.B.S., a.s., 2007. 8 pp. Právo.

  2006

  1. FIALA, Josef. A comment on the re-codification of the civil law : to the starting points and trends of the development of the Czech civil law after the admission of the CR to the EU. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2006, Vol. 14, Nr. 4, p. 355-357. ISSN 1210-9126.
  2. SCHELLE, Karel and Ilona SCHELLEOVÁ. Kodifikace občanského práva na počátku 19. století. (Codification of Civil law at the beginning of 19. century.). In Evropa 1805 (Sborník prací V. mezinárodního napoleonského kongresu, Brno, 26. – 28. září 2005). 1st ed. Brno: Československá napoleonská společnost se sídlem v Brně, 2006. p. 429 – 442. ISBN 80-239-7694-X.
  3. FIALA, Josef, Jan HURDÍK, Jaruška STAVINOHOVÁ, Lenka DOBEŠOVÁ, Lukáš MICHNA, Markéta SELUCKÁ and Milana HRUŠÁKOVÁ. Občanské právo (Civil law). Praha: ASPI, a.s., 2006. 1000 pp. Meritum. ISBN 80-7357-212-5.
  4. SCHELLE, Karel. Občanské právo I. (Civil law I. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2006/2007)). (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2006/2007). 1st ed. Brno: B.I.B.S.,a.s., 2006. 32 pp. Skripta.
  5. SCHELLE, Karel. Občanské právo II. (Civil law II. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2006/2007)). (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2006/2007). 1st ed. Brno: B.I.B.S.,a.s., 2006. 34 pp. Skripta.
  6. RONOVSKÁ, Kateřina. Some notes on a draft of the new civil code : the pros and cons of the new civil code. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2006, Vol. 14, Nr. 4, p. 357-362, 5 pp. ISSN 1210-9126.
  7. SCHELLE, Karel, Ilona SCHELLEOVÁ, Marek FRYŠTÁK, Jaromír HARVÁNEK, Ivo SVOBODA, Jaroslav PADRNOS, Iva ŠMÍDOVÁ, Karel SCHELLE,JR. and Jana DOSTÁLOVÁ. Základy práva pro ekonomy (vybrané kapitoly) (Legal Principles for Economists). 1st ed. Ostrava: KEY Publishing, 2006. 344 pp. Právo. ISBN 80-87071-00-X.

  2005

  1. SELUCKÁ, Markéta. Bezdůvodné obohacení z protiprávního užívání bytu a jeho výše (Unjust enrichment from the unlawful enjoyment of a flat and the the extent of the former). Jurisprudence. Utrecht: Stichting EMP, 2005, Roč. 14, č. 6, p. 75-78. ISSN 1210-3977.
  2. SELUCKÁ, Markéta. Co čekáte od podnájemní smlouvy? (What do you expect from a sublease contract?). Osobní finance. Brno: Computer Press,a.s., 2005, Roč. 2005, č. 5, p. 57. ISSN 1213-7405.
  3. HURDÍK, Jan. Die Grundwerte und die institutionellen Pfailer des Privatrechtest in der Entwicklung der Gesellschaft (The principle values and institutional bases of the Law in development of society). In Kodifikácia, europeizácia a harmonizácia súkromného práva = Kodifikation, Europäisierung und Harmonisierung des Privatrechts. 1. vyd. Bratislava: IURA edition, 2005. p. 323-350, 27 pp. ISBN 80-8078-054-4.
  4. SCHELLE, Karel. Občanské právo I. (Civil law I. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2005/2006)). (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2005/2006). 1st ed. Brno: B.I.B.S., a.s., 2005. 32 pp. Skriptum.
  5. SCHELLE, Karel. Občanské právo II. (Civil law II. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2005/2006)). (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2005/2006). 1st ed. Brno: B.I.B.S., a.s., 2005. 34 pp. Skripta.
  6. HURDÍK, Jan. Pojem a struktura soukromoprávního vztahu. (The notion and structure of private relationship.). In Pocta Antonínu Kandovi k 75. narozeninám. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. p. 77-94, 17 pp. ISBN 80-86898-29-6.
  7. SELUCKÁ, Markéta. Pojem "přiměřený náhradní byt". (Explicandum of adequate substitute housing). Jurisprudence. Utrecht: Stichting EMP, 2005, Roč. 14, č. 4, p. 56-59. ISSN 1210-3977.
  8. FIALA, Josef. Poznámka k rekodifikaci občanského práva : (k východiskům a trendům vývoje českého občanského práva po vstupu ČR do EU) (A note to the recodification of the Civil Law). In Východiska a trendy vývoje českého práva po vstupu České republiky do Evropské unie : sborník příspěvků z konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně dne 5. 10. 2005. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2005. p. 130-133. ISBN 80-210-3892-6.

  2004

  1. SELUCKÁ, Markéta. Právně teoretická východiska ochrany nájemce bytu (Juridical-theoretical foundations of the protection of a tenant). Brno, 2004.
  2. SCHELLE, Karel, Jaroslava TOMANCOVÁ, Ilona SCHELLEOVÁ, Josef FIALA, Milan GALVAS, Milana HRUŠÁKOVÁ, Věra KALVODOVÁ, Petr PRŮCHA, Jindřiška ŠEDOVÁ, Jana ZEZULOVÁ, Martin JANKŮ, Alois HYNŠT and Zdeněk NOVOTNÝ. Právní nauka pro školy i praxi (Legal theory for schools and practice). / Jaroslava Tomancová, Karel Schelle a kolektiv. 1st ed. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 446 pp. Právo. ISBN 80-86432-78-5.
  3. SALÁK, Pavel. Tendence naší občanskoprávní kodifikace v 19. a 20. století na příkladu institutu vydržení (The Czech Codification of Civil Law in 19th and 20th Century - Example of Usucapion). In Vývoj právních kodifikací : sborník z mezinárodní vědecké konference. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. p. 136-149. ISBN 80-210-3610-9.
  4. SCHELLE, Karel, Jana DUDOVÁ, Jana DOSTÁLOVÁ, Milan GALVAS, Jaromír HARVÁNEK, Pavel HUNGR, Ilona SCHELLEOVÁ and Renata VESELÁ. Základy práva (Basics of law). / Karel Schelle a kol. 1. vydání. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 714 pp. Právo. ISBN 80-86432-68-8.

  2002

  1. SCHELLE, Karel, Jaroslava TOMANCOVÁ, Jaromír HARVÁNEK, Miloš VEČEŘA, Ilona SCHELLEOVÁ, Milana HRUŠÁKOVÁ, Josef FIALA, Milan GALVAS, Petr PRŮCHA and Karel MAREK. Právní nauka pro školy a praxi (Legal theory for schools and practice). / Jaroslavá Tomancová, Karel Schelle a kolektiv. 5th ed. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 343 pp. Právo. ISBN 80-210-1118-1.
  2. SCHELLE, Karel and Ilona SCHELLEOVÁ. Vybrané kapitoly z občanského práva hmotného (Selected chapters from civil law). 1st ed. Brno: Vysoká škola Karla Engliše, 2002. 66 pp. Právo.

  2001

  1. SCHELLE, Karel, Ilona SCHELLEOVÁ, Jaromír HARVÁNEK, Jana DOSTÁLOVÁ and Karel SCHELLE, JR. Úvod do studia práva pro ekonomy (Introduction to study of law for economics). / Karel Schelle a kolektiv. 1st ed. Brno: Dočkal, 2001. 247 pp. Právo. ISBN 80-238-8620-7.

  2000

  1. SCHELLE, Karel, Jaroslava TOMANCOVÁ, Jaromír HARVÁNEK, Miloš VEČEŘA, Ilona SCHELLEOVÁ, Milana HRUŠÁKOVÁ, Josef FIALA, Milan GALVAS, Petr PRŮCHA and Karel MAREK. Právní nauka pro školy a praxi (Legal theory for schools and practice). / Jaroslava Tomancová, Karel Schelle a kolektiv. 4th ed. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 335 pp. Právo. ISBN 80-210-1118-1.

  1999

  1. FIALA, Josef. Je ustanovení § 151f občanského zákoníku retroaktivní? (Is the enactment § 151f of Civil Code retroactive?). Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: Beck, 1999, roč. 7, č. 10, p. 535-537. ISSN 1210-6410.
  2. TELEC, Ivo. Ještě o didaktice českého občanského práva a o něčem navíc (Once more on the didactics of czech civil law and on other more). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 1999, roč. 7, č. 1, p. 67-68. ISSN 1210-9126.
  3. TELEC, Ivo. K právní dogmatice, filozofii práva a k výuce českého občanského práva (On the legal dogmatic, philosophy of law and teching the czech civil law). In Výuka práva na počátku 21. století : příspěvky účastníků konference konané dne 14.4.1999 v rámci oslav 80. výročí vzniku a 30. výročí znovuobnovení Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. p. 54-57. ISBN 80-210-2244-2.
  4. FIALA, Josef. K rozdílům mezi vypořádáním společného jmění manželů a uzavřením dohod o vypořádání (On the diferences between joint property of spouses disposition and conclusion of disposition contracts). Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: Beck, 1999, roč. 7, č. 2, p. 79-82. ISSN 1210-6410.
  5. FIALA, Josef. Několik poznámek k účinkům prohlášení konkurzu na řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí : (k příspěvku Petra Baudyše) (Some comments on effects of bankruptcy order on permission proceedingof registration in Land register). Bulletin advokacie. Praha: Ústředí čs. advokacie, 1999, roč. 29, č. 6-7, p. 53-55. ISSN 1210-6348.
  6. FIALA, Josef and Albert BRADÁČ. Nemovitosti : (oceňování a právní vztahy) (Real estates : (estimation and legal relations)). 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Linde, 1999. 540 pp. ISBN 80-7201-197-9.
  7. FIALA, Josef. Plní zástavní právo svoje funkce? (Does the right of lien implement its functions?). Právní zpravodaj : časopis pro právo a podnikání. Praha: Beck, 1999, roč. 0, č. 0, p. 4-5. ISSN 1212-8694.
  8. HURDÍK, Jan. Postoupení pohledávky a postavení dlužníka (Cessio and the position of debitor). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1999, roč. 7, č. 2, p. 140-145. ISSN 1210-9126.
  9. HURDÍK, Jan. Právnické osoby - realita nebo fikce? (Legal persons - reality or fiction?). Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: Beck, 1999, roč. 7, č. 3, p. 125-127. ISSN 1210-6410.
  10. FIALA, Josef. Právo na náhradu škody v České republice (Right to compensation for dammage in the Czech Republic). EMP. Utrecht, Praha: Stichting EMP, Nadace EMP, 1999, roč. 8, č. 3, p. 56-57. ISSN 1210-3977.
  11. FIALA, Josef. Právo podzástavní-subjekty, předmět a vznik (The right of lien-subjects, object and origin). Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR. Praha: Bonus, 1999, roč. 8, č. 12, p. 6-12. ISSN 1210-4043.
  12. FIALA, Josef. Realizace zástavního práva podle § 151f občanského zákoníku (Realization of right of lien under § 151f of Civil Code). Bulletin advokacie. Praha: Ústředí čs. advokacie, 1999, roč. 29, č. 2, p. 28-35. ISSN 1210-6348.
  13. TELEC, Ivo. Veřejné pranýřování dlužníků (Public pillory of the debitors). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 1999, roč. 7, č. 3, p. 293-294. ISSN 1210-9126.

  1998

  1. HURDÍK, Jan. Ad: O didaktice českého občanského práva (Ad: On the didactics of czech civil law). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1998, roč. 6, č. 4, p. 760-765. ISSN 1210-9126.
  2. FIALA, Josef. Charakteristika právní povahy věcných břemen (s využitím teorie zájmů) (Legal character of the right of using). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1998, roč. 6, č. 3, p. 403-409. ISSN 1210-9126.
  3. TELEC, Ivo. K pojetí společností občanského a spolkového práva (To the concept of the associations). Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR. Praha: Bonus, 1998, roč. 7, č. 2, p. 1-11. ISSN 1210-4043.
  4. TELEC, Ivo. O didaktice českého občanského práva (On the didactics of the czech civil law). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 1998, roč. 6, č. 1, p. 136-141. ISSN 1210-9126.
  5. SCHELLE, Karel, Jaroslava TOMANCOVÁ, Jaromír HARVÁNEK, Miloš VEČEŘA, Ilona SCHELLEOVÁ, Milana HRUŠÁKOVÁ, Milan GALVAS, Josef FIALA, Petr PRŮCHA and Karel MAREK. Právní nauka pro školy a praxi (Legal theory for schools and practice). / Jaroslava Tomancová, Karel Schelle a kolektiv. 3rd ed. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 335 pp. Právo. ISBN 80-210-1118-1.
  6. FIALA, Josef. Právní nauka pro školy i praxi. Kapitola 7. Občanské právo. In Právní nauka pro školy i praxi. 4. inovované vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1998. p. 91-134. ISBN 80-210-1118-1.
  7. FIALA, Josef. Právní nauka pro školy i praxi. Kapitola 7. Občanské právo. In Právní nauka pro školy i praxi. 3. inovované vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1998. p. 90-133. ISBN 80-210-1118-1.

  1997

  1. FIALA, Josef, Jan HURDÍK, Věra KORECKÁ and Ivo TELEC. Lexikon - občanské právo (Lexicon of the Civil Law). 1. vyd. Ostrava: Jiří Motloch - Sagit, 1997. 495 pp. Lexikony - Sagit ; sv. 3. ISBN 80-7208-002-4.
  2. TELEC, Ivo. Právní přehled veřejně účelých spolků (Legal survey of associations for public purposes). Právo a podnikání. 1997, roč. 6, č. 11, p. 11-15. ISSN 1211-112.

  1996

  1. FIALA, Josef and Albert BRADÁČ. Nemovitosti : (oceňování a právní vztahy) (Real estates : estimation and legal relations). 1. vyd. Praha: Linde, 1996. 492 pp. ISBN 80-7201-017-4.
  2. TELEC, Ivo. Opce (Option). Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 1996, roč. 4, č. 6, p. 260-261. ISSN 1210-6410.

  1995

  1. SCHELLEOVÁ, Ilona. Dvě výročí prof. JUDr. Jaromíra Sedláčka (Two anniversaries of prof. Jaromir Sedlacek). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1995, roč. 3, č. 3, p. 151-155. ISSN 1210-9126.
  2. TELEC, Ivo. Piae fundationes autonomae. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 1995, roč. 3, č. 1, p. 102-105. ISSN 1210-9126.
  3. SCHELLE, Karel, Jaroslava TOMANCOVÁ, Jaromír HARVÁNEK, Miloš VEČEŘA, Milana HRUŠÁKOVÁ, Milan GALVAS, Ilona SCHELLEOVÁ, Josef FIALA and Karel MAREK. Právní nauka pro školy a praxi (Legal theory for schools and practice). / Jaroslava Tomancová, Karel Schelle a kolektiv. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 323 pp. Právo. ISBN 80-210-1118-1.
  4. SCHELLEOVÁ, Ilona. Úvod do občanského práva (Principles of civil law). 1st ed. Brno: VUT, 1995. 148 pp. Skripta. ISBN 80-214-0599-6.

  1994

  1. MAREK, Karel and J. SCHULZ. Postavení účastníků v obchodních a civilních sporech (Position of the participants in commercial and civil disputes). Ekonom : Týdeník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1994, roč. 4, č. 21, p. 71-72. ISSN 1210-0714.
  2. HURDÍK, Jan and Josef FIALA. Princip autonomie vůle subjektů občanskoprávních vztahů jako výraz ústavního principu (Autonomy principle of civil law subjects will as expression of constitutional principle of freedom and equality in laws). In Realizace Listiny základních práv a svobod v právním řádu České republiky. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1994. p. 88-95. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 130. ISBN 80-210-0834-2.
  3. FIALA, Josef and Jan HURDÍK. Principy autonomie vůle subjektů občanskoprávních vztahů jako výraz ústavního principu (Autonomy principles of civil law subjects will as expression of constitutional principle of freedom and equality in laws). In Realizace Listiny základních práv a svobod : (sborník z vědecké konference). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1994. p. 88-95. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 130. ISBN 80-210-0834-2.
  4. FIALA, Josef. Újma na zdraví a promlčení (Bodilz harm and negative presciption). Ekonom : Týdeník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1994, roč. 4, No 50, p. 65. ISSN 1210-0714.
  5. SCHELLEOVÁ, Ilona. Základy občanského práva (Principles of civil law). 1st ed. Brno: VUT, 1994. 85 pp. Právo. ISBN 80-214-0582-1.
  6. FIALA, Josef, Jan HURDÍK and Věra KORECKÁ. Základy občanského práva. In Základy práva. 2., Soukromé právo. Vyd. 2. opr. a dopl. Brno: Masarykova univerzita, 1994. p. 15-56. Edice učebnic Právnické fakulty MU v Brně ; č. 119. ISBN 80-210-1036-3.
  7. SCHELLE, Karel, Josef FIALA, Milana HRUŠÁKOVÁ, Jan HURDÍK, Ilona SCHELLEOVÁ, Jaruška STAVINOHOVÁ, Ivo TELEC, Josef BEJČEK, Petr HAJN, Karel MAREK, Jarmila POKORNÁ, Naděžda ROZEHNALOVÁ, Milan GALVAS, Milan PEKÁREK, Pavel MATES, Věra KORECKÁ and Otakar ELLER. Základy práva. 2, Soukromé právo (Basics of law. 2, Private law.). Karel Schelle a kolektiv. 2. vyd., oprav. a dopl. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 314 pp. Edice učebnic PrF MU v Brně, sv. 119. ISBN 80-210-0581-5.

  1993

  1. SCHELLE, Karel and Ilona SCHELLEOVÁ. K 240. výročí počátku kodifikačního procesu občanského práva (On the 240th anniversary of the beginnig of the civil law codification). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1993, roč. 1, č. 1, p. 146-151. ISSN 1210-9126.
  2. FIALA, Josef and Pavel MATES. Komory podnikatelů a svobodných povolání : (vybrané aspekty) (Associations of entrepreneurs and associations of free professions). Právo a podnikání : odborný časopis pro obchodní, finanční a pracovní právo. Praha: Orac, 1993, roč. 2, č. 6, p. 16-21. ISSN 1211-1120.
  3. FIALA, Josef. Předkupní právo (Pre-emption rights). Bulletin advokacie. Praha: Ústředí čs. advokacie, 1993, roč. 23, č. 10, p. 16-30. ISSN 1210-6348.
  4. FIALA, Josef. Vývoj ústavní regulace vlastnického práva a jeho odraz v právním řádu (Development of the constitutional regulation of property lawand its impact on legal order). In Aktuální otázky českého a československého konstitucionalismu : sborník příspěvků z vědecké konference věnované prof. JUDr. Bohumilu Baxovi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. p. 123-128. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 117. ISBN 80-210-0619-6.
  5. SCHELLEOVÁ, Ilona. Významné brněnské osobnosti civilního práva meziválečného období a jejich přínos pro rozvoj právní vědy (High-grade personalities of Brno in the field of civil law in 1918-1938 and their contribution to the development of jurisprudence). In Brněnská věda a umění v meziválečném období (1918-1938) v evropském kontextu : sborník příspěvků z konference Masarykovy univerzity konané v rámci oslav 750. výročí udělení městských práv Brnu ve dnech 22.-25. září 1993. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. p. 149-150. ISBN 80-210-0737-0.
  6. SCHELLE, Karel, Josef FIALA, Milana HRUŠÁKOVÁ, Jan HURDÍK, Ilona SCHELLEOVÁ, Jaruška STAVINOHOVÁ, Ivo TELEC, Josef BEJČEK, Petr HAJN, Karel MAREK, Jarmila POKORNÁ, Naděžda ROZEHNALOVÁ, Milan GALVAS, Milan PEKÁREK, Pavel MATES, Věra KORECKÁ and Otakar ELLER. Základy soukromého práva (Basics of the private law). Karel Schelle a kolektiv. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 296 pp. Právo. ISBN 80-210-0581-5.

  1992

  1. HURDÍK, Jan and Josef FIALA. Některé dimenze vlivu tradic římského práva na vývoj občanského práva (Some dimensions of the influence of the Roman law traditions upon the civil law development). In Římské právo a jeho odkaz v současném právu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992. p. 94-97. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 112. ISBN 80-210-0499-1.
  2. FIALA, Josef and Jan HURDÍK. Některé dimenze vlivu tradic římského práva na vývoj občanského práva (Some dimensions of the influence of Roman law traditions upon the development of civil law). In Římské právo a jeho odkaz v současné praxi : sborník z vědecké konference věnované prof. JUDr. Janu Vážnému. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992. p. 94-97. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 112. ISBN 80-210-0499-1.
  3. FIALA, Josef. Nová podoba zástavního práva (The lien in its new form). Právo a zákonnost : časopis pro právní praxi. Praha: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, 1992, roč. 37, č. 7, p. 398-407. ISSN 1210-0900.
  4. SCHELLE, Karel. Základy práva (Basics of law). / Karel Schelle a kolektiv. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 138 pp. Právo. ISBN 80-210-0462-2.

  1991

  1. FIALA, Josef. Občanský zákoník. 1., úplné znění s podrobným komentářem. Ostrava: Bela, 1991. 126 pp. Abeceda podnikatele ; sv. 8. ISBN 80-901-0291-3.
  2. FIALA, Josef. Občanský zákoník. 2., úplné znění s podrobným komentářem. Ostrava: Bela, 1991. 230 pp. Abeceda podnikatele ; sv. 9. ISBN 80-901-0292-1.
  3. FIALA, Josef, Jan HURDÍK and Milana HRUŠÁKOVÁ. Reflexe myšlenek normativní škoky právní k aktuálním problémům systému občanského zákonodárství (Reflexion of ideas of the school of prescriptive law concerning topical problems of the legislation system in civil law). In K odkazu prof. JUDr. Františka Weyra : sborník příspěvků z mězinárodní konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1991. p. 46-50. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 109. ISBN 80-210-0494-0.
  4. HURDÍK, Jan, Josef FIALA and Milana HRUŠÁKOVÁ. Reflexe myšlenek normativní školy právní k aktuálním problémům systému občanského zákonodárství (Reflexion of ideas of the school of prescriptive law concerning topical problems of the legislation system in civil law). In K odkazu prof. JUDr. Františka Weyra. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1991. p. 46-51. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 109. ISBN 80-210-0494-0.
  5. HRUŠÁKOVÁ, Milana, Josef FIALA and Jan HURDÍK. Reflexe myšlenek normativní školy právní k aktuálním problémům systému občanského zákonodárství (Reflexion of ideas of the school of prescriptive law concerning topical problems of the legislation system of civil law). In K odkazu prof. JUDr. Františka Weyra : sborník přípspěvků z mezinárodní konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1991. p. 46-51. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 109. ISBN 80-210-0494-0.
Display details
Displayed: 2/3/2024 09:57