Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

 1. KAČER, Tomáš a Barbora DIEGO RIVERA PŘÍHODOVÁ. Prague Semiotic Stage Revisited II. In Theatralia. Revue současného myšlení o divadelní kultuře. 1. vyd. Brno: Katedra divadelních studií FF MU, Nakladatelství MU, 2014. s. 1 - 251.
 2. 2011

 3. HOSKOVEC, Tomáš. Synchronie et diachronie au centre et a[accent grave] la périphérie du foyer pragoi de structuralisme fonctionnel. Cahiers Ferdinand de Saussure. Genève: Droz, 2011, Neuveden, č. 64, s. 49-72. ISSN 0068-516X.
 4. 2008

 5. FOŘT, Bohumil. Current Trends in Czech Literary Theory. Following the Canon? In Literatur und Ubersetzung. Greifswald: Universitat Greifswald, 2008. s. 15-20. ISBN 978-3-86006-301-9.
 6. FOŘT, Bohumil. Jan Mukařovský a jeho (ne)projekt literární historie. In O psaní dějin. Praha: Academia, 2008. s. 170-182.
 7. HOSKOVEC, Tomáš. Od významu v jazyce ke smyslu v textu. O dobrodružství strukturalistické cesty. Slovo a slovesnost. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., 2008, roč. 69/2008, 1-2, s. 110-130. ISSN 0037-7031.
 8. KOUBEK, Martin. Rekonstrukce konceptu konfliktních linií ve vztahové perspektivě. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masaryko, 2008, roč.15, č. 3, s. 219-241. ISSN 1211-3247.
 9. ŠEFERIS, Vaidas. Strukturní sémantika VS interpretativní sémantika. In Přednáška v Jazykovědném sdružení České republiky (pobočka Brno). 2008.
 10. FOŘT, Bohumil. Teorie vyprávění v kontextu Pražské školy. Brno: Masarykova Univerzita, 2008. 135 s. Spisy Masarykovy Univerzity v Brně. ISBN 978-80-210-4694-8.
 11. HOSKOVEC, Tomáš. Úvodní slovo. In Baltské jazyky v proměnách metod. Brno: Masarykova universita, 2008. s. 5-8. ISBN 978-80-210-4623-8.
 12. 2007

 13. FOŘT, Bohumil. Fikční světy a Pražská škola. Svět líteratury, časopis pro novodobé literatury. Praha, 2007, roč. 2007, č. 36, s. 84-95. ISSN 0862-8440.
 14. RACLAVSKÝ, Jiří. Ontologie hudebního díla: platonismus vs. "platonismus". Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2007, roč. 14, č. 2, s. 208-231, 23 s. ISSN 1335-0668.
 15. OKÁČOVÁ, Marie. Publilius Optatianus Porfyrius: Characteristic Features of Late Ancient Figurative Poetics. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2007, LVI, N12, s. 57-71. ISSN 1211-6335.
 16. 2006

 17. FOŘT, Bohumil. Estetická funkce, norma, hodnota jako spletité fakty. Česká literatura : časopis pro literární vědu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2006, roč. 2006, 2-3, s. 131-40, 10 s. ISSN 0009-0468.
 18. FOŘT, Bohumil. How Many (Different) Kinds of Fictional Worlds Are There? Style. U.S.A.: Northern Illinois University, 2006, roč. 40, č. 3, s. 272-283. ISSN 0039-4238.
 19. FOŘT, Bohumil. Mukařovského struktury, části a celky. In Český strukturalismus po poststrukturalismu. Brno: Host, 2006. s. 152-9, 8 s. ISBN 80-7294-178-X.
 20. KUCHYŇKOVÁ, Petra. Paradigmata mezinárodní politické ekonomie. In KRPEC, Oldřich a Pavel PŠEJA. Mezinárodní politická ekonomie. Brno: IIPS, 2006. s. 21-49, 48 s. ISBN 80-210-4121-8.
 21. FOŘT, Bohumil. Zdeněk Kožmín a Oleg Sus. Dvě tváře brněnského strukturalismu. Rozrazil. Brno: Husa na provázku, CED, Větrné mlýny, 2006, roč. 2006, č. 9, s. 56-7, 2 s. ISSN 1801-4755.
 22. 2005

 23. FOŘT, Bohumil. Úvod do sémantiky fikčních světů. 1. vyd. Brno: Host, 2005. 148 s. Teoretická knihovna. ISBN 80-7294-165-8.
 24. 2004

 25. ŠPÁNKOVÁ, Silvie. Reflexoes sobre o estatuto da personagem feminina nos romances de António Lobo Antunes. In A escrita e o mundo em António Lobo Antunes. 1. vyd. Lisabon: Publicações Dom Quixote, 2004. s. 241-251, 10 s. ISBN 972-20-2456-6.
 26. 2003

 27. OSOLSOBĚ, Petr. A Source of Teleological Thinking for the Prague Linguistic Circle. In Prager Strukturalismus. Methodologische Grundlagen. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, ed. Marek Nekula, 2003. s. 121-133. ISBN 3-8253-1486-3.
 28. 2002

 29. OSOLSOBĚ, Petr. Oleg Sus Redivivus. O novodobé estetice a jednom jejím významném představiteli. 2002.
 30. 2001

 31. HROCH, Jaroslav. Filozofické myšlení Květoslava Chvatíka. Aluze : časopis pro literaturu, filosofii a jiné. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001, roč. 6/2000, příloha 2, s. 10-31. ISSN 1212-5547.
 32. 2000

 33. FILIPOVÁ, Helena a Siegfried ULBRECHT. Schwarz, W.: Prager Schule:Kontinuität und Wandel. Arbeiten zur Literaturästhetik und Poetik der Narration. Slavia. Praha: Euroslavica, 2000, roč. 69, č. 1, s. 87-90. ISSN 0037-6736.
 34. 1999

 35. URBANOVÁ, Ludmila. J. Vachek: Prolegomena k dějinám Pražské školy jazykovědné. Časopis pro moderní filologii. Praha: Akademie věd ČR, 1999, roč. 81, č. 2, s. 101-103. ISSN 0862-8459.
 36. 1997

 37. DOHNAL, Josef. Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka: René Wellek a meziválečné Československo. Ke kořenům strukturální estetiky. Masarykova univerzita, Brno 1996. Germanoslavica. Zeitschrift fur germano-slawische Studien. Praha: AV ČR, 1997, roč. 9, č. 4, s. 2-4. ISSN 1210-9029.
 38. 1994

 39. PEČMAN, Rudolf a Petr OSOLSOBĚ. Oleg Sus Redivivus. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994. 175 s. FFMU. ISBN 80-210-0122-5.
 40. OSOLSOBĚ, Petr. Oleg Sus redivivus : [konference o novodobé estetice a o jednom jejím významném představiteli, pořádaná k 10. výročí úmrtí doc. PhDr. Olega Suse, CSc. : na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity ve dnech 19. a 20. listopadu 1992]. Edited by Rudolf Pečman - Petr Osolsobě. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1994. 175 s. Ústav hudební vědy FFMU. ISBN 80-210-0122-5.
 41. 1982

 42. OSOLSOBĚ, Ivo. Riflessioni sulla semiotica slava. In Signum. Bologna: Carlo Prevignano, 1982. s. 163-167, 4 s.
 43. 1979

 44. OSOLSOBĚ, Ivo. Cinquante ans apres..ou les quatre courants de la sémiologie tchécoslovaque contemporaine. In Panorama sémiotique. Helbo, André (ed.). Bruxelles: Creussettes, 1979. s. 1-5, 6 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 9. 2021 08:51