Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Co vysvětluje zpětná kauzalita. Organon F, Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2008, roč. 15, č. 3, s. 345 - 357. ISSN 1335-0668.
 2. OBROVSKÁ, Lucie a Pavel SALÁK. Zajatec a čas. Vilém Knoll, ed. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2007. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství A.Čeněk, 2008. s. 109-117, 8 s. ISBN 978-80-7380-107-6.
 3. 2007

 4. NOVOTNÝ, Jan a Pavel MACKŮ. ˇAntika a středověk o čase. Československý časopis pro fyziku, Praha: Fyzikální ústav AV ČR, 2007, roč. 57/2007, č. 2, s. 91-98. ISSN 0009-0700.
 5. BOROVSKÝ, Tomáš. Čas, minulost, memoria středověkého Brna. In Brno v minulosti a dnes 20. Brno: Archiv města Brna, 2007. s. 13-38, 26 s. ISBN 978-80-86736-05-1.
 6. POSPÍŠIL, Zdeněk. Dynamické systémy a systémová dynamika. In Dynamika systémů a udržitelnost. 1. vyd. Brno: Nadace Partnerství, 2007. s. 25-68, 44 s. Soubor učebních textů.
 7. KYNCL, Libor. Směrnice MiFID a a její dopad na kapitálové trhy. In PFAMEI 2007 – Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace – Sborník příspěvků I. ročníku mezinárodní konference (CD ROM). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 1-8, 8 s. ISBN 978-80-210-4287-2.
 8. KYNCL, Libor. Směrnice MiFID a a její dopad na kapitálové trhy. In PFAMEI 2007 – Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace – Sborník abstraktů příspěvků I. ročníku mezinárodní konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 30. ISBN 978-80-210-4286-5.
 9. KLAPETEK, Martin. Stejné nebo odlišné pojetí času?: k problematice integrace tureckých muslimů do německé společnosti. In M. Eliade : 100 rokov od narodenia : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie : Košice 26.4.2007. První. Trebišov: Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice, 2007. s. 131-136, 6 s. ISBN 978-80-8084-220-8.
 10. 2005

 11. TLUSTÝ, Jan. Čas a fenomenologie. In Čas v jazyce a literatuře. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2005. s. 272-275, 4 s. ISBN 80-7044-716-8.
 12. 2003

 13. ŠMAJS, Josef a Josef KROB. Evoluční ontologie. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 400 s. ISBN 80-210-3038-0.
 14. 2002

 15. HROCH, Jaroslav. From Philosophical Hermeneutics to Depth Hermeneutics: Martin Heidegger,. Hans-Georg Gadamer and Carl Gustav Jung. In Between the Human and the Divine. Philosophical and Theological Hermeneutics. Ed. Andrzej Wiercinski. 1. vyd. Toronto: Hermeneutic Press, 2002. s. 492-501, 10 s. ISBN 0 9525333 2 4.
 16. KROB, Josef. Hon na bycha a jiné vlastnosti času. SPFFBU, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, roč. 2002, B49, s. 101-105. ISSN 0231-7664.
 17. KOSTROŇ, Lubomír. Město a srdce a sen a čas. In Regulační plán, odkaz a budoucnost - Městská památková rezervace Brno. 1. vyd. Brno: Magistrát města Brna, Útvar hlavního architekta, 2002. s. 77.
 18. KROB, Josef. Otázka ontologie. In Bratislavské přednášky Katedry filosofie FF MU. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 193-201. ISBN 80-210-2963-3.
 19. 2001

 20. NIEDERLE, Rostislav. Existuje Josef K.? Pro-Fil, Brno: Katedra filozofie, 2001, roč. 1/2001, č. 1, s. 1-10. ISSN 1212-9097.
 21. KROB, Josef. Odpovídám, tedy existuji. Pro-Fil - Elektronický časopis pro filozofii, Brno: Katedra filosofie FF MU, 2001, roč. 2, č. 1, s. 1-5. ISSN 1212-9007.
 22. KROB, Josef. Proměny ontologie. In Filosofie po postmoderně. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 23-34. ISBN 80-210-2724-X.
 23. FILIPOVÁ, Helena. Romantik sovětského dne. Gennadij Špalikov. SPFFMU, Slavica Litteraria X, Brno: MU Brno, 2001, roč. 4, č. 4, s. 23-34. ISSN 1212-1509.
 24. KROB, Josef. Z dějin ontologie. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 56 s. Torzo. ISBN 80-210-2603-0.
 25. 2000

 26. KROB, Josef. Další konec, tentokráte existencialismu. Profil, Brno: KF FF MU, 2000, roč. 1, č. 3, s. 3-4. ISSN 1212-9097.
 27. KROB, Josef. Jacques Merleau-Ponty - Josef Krob. Filosofický časopis, Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2000, roč. 48, č. 6, s. 1027-1032. ISSN 00015-1831.
 28. KROB, Josef. Možné světy a (paralelní fyzikální) vesmíry - několik nesmělých námitek. Filosofický časopis, Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2000, roč. 48, č. 3, s. 512. ISSN 0015-1831.
 29. KROB, Josef. Změní nové kosmologie naše představy o čase a prostoru? Profil, Brno: KF FF MU, 2000, roč. 1, č. 1, s. 1-3. ISSN 1212-9097.
 30. 1999

 31. KROB, Josef. Hledání času, místa, smyslu. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 198 s. Spisy MU FF č. 323. ISBN 80-210-2049-0.
 32. KROB, Josef. Souvislosti evoluční ontologie. In Slovenská a česká filozofia na prelome tisíciročia. 1. vyd. Prešov: FF PU, 1999. s. 266-275. 1. ISBN 80-88885-66-3.
 33. 1998

 34. BURIANOVÁ, Zuzana. A dramatizaçăo da experiencia vivida na poesia de Mário de Andrade. Acta Universitas Palackianae Olomucensis, Romanica, Olomouc: Vydavatelství UP, 1998, VII, s. 31-45.
 35. 1995

 36. BLÁHA, Ondřej. Je laparoskopická hysterectomie plýtvání časem? Česká gynekologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1995, roč. 1995, č. 4, s. 160. ISSN 1210-7832.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 12. 2020 04:43