Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

  2008

  1. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Co vysvětluje zpětná kauzalita. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2008, roč. 15, č. 3, s. 345 - 357. ISSN 1335-0668.
  2. OBROVSKÁ, Lucie a Pavel SALÁK. Zajatec a čas. Vilém Knoll, ed. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2007. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství A.Čeněk, 2008. s. 109-117, 8 s. ISBN 978-80-7380-107-6.

  2007

  1. NOVOTNÝ, Jan a Pavel MACKŮ. ˇAntika a středověk o čase. Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, 2007, roč. 57/2007, č. 2, s. 91-98. ISSN 0009-0700.
  2. BOROVSKÝ, Tomáš. Čas, minulost, memoria středověkého Brna. In Brno v minulosti a dnes 20. Brno: Archiv města Brna, 2007. s. 13-38. ISBN 978-80-86736-05-1.
  3. POSPÍŠIL, Zdeněk. Dynamické systémy a systémová dynamika. In Dynamika systémů a udržitelnost. 1. vyd. Brno: Nadace Partnerství, 2007. s. 25-68. Soubor učebních textů.
  4. KYNCL, Libor. Směrnice MiFID a a její dopad na kapitálové trhy. In PFAMEI 2007 – Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace – Sborník příspěvků I. ročníku mezinárodní konference (CD ROM). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 1-8. ISBN 978-80-210-4287-2.
  5. KYNCL, Libor. Směrnice MiFID a a její dopad na kapitálové trhy. In PFAMEI 2007 – Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace – Sborník abstraktů příspěvků I. ročníku mezinárodní konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 30. ISBN 978-80-210-4286-5.
  6. KLAPETEK, Martin. Stejné nebo odlišné pojetí času?: k problematice integrace tureckých muslimů do německé společnosti. In M. Eliade : 100 rokov od narodenia : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie : Košice 26.4.2007. První. Trebišov: Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice, 2007. s. 131-136. ISBN 978-80-8084-220-8.

  2005

  1. TLUSTÝ, Jan. Čas a fenomenologie. In Čas v jazyce a literatuře. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2005. s. 272-275. ISBN 80-7044-716-8.

  2003

  1. ŠMAJS, Josef a Josef KROB. Evoluční ontologie. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 400 s. ISBN 80-210-3038-0.

  2002

  1. HROCH, Jaroslav. From Philosophical Hermeneutics to Depth Hermeneutics: Martin Heidegger,. Hans-Georg Gadamer and Carl Gustav Jung. In Between the Human and the Divine. Philosophical and Theological Hermeneutics. Ed. Andrzej Wiercinski. 1. vyd. Toronto: Hermeneutic Press, 2002. s. 492-501. ISBN 0 9525333 2 4.
  2. KROB, Josef. Hon na bycha a jiné vlastnosti času. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, roč. 2002, B49, s. 101-105. ISSN 0231-7664.
  3. KOSTROŇ, Lubomír. Město a srdce a sen a čas. In Regulační plán, odkaz a budoucnost - Městská památková rezervace Brno. 1. vyd. Brno: Magistrát města Brna, Útvar hlavního architekta, 2002. s. 77.
  4. KROB, Josef. Otázka ontologie. In Bratislavské přednášky Katedry filosofie FF MU. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 193-201. ISBN 80-210-2963-3.

  2001

  1. NIEDERLE, Rostislav. Existuje Josef K.? Pro-Fil. Brno: Katedra filozofie, 2001, roč. 1/2001, č. 1, s. 1-10. ISSN 1212-9097.
  2. KROB, Josef. Odpovídám, tedy existuji. Pro-Fil - Elektronický časopis pro filozofii. Brno: Katedra filosofie FF MU, 2001, roč. 2, č. 1, s. 1-5. ISSN 1212-9007.
  3. KROB, Josef. Proměny ontologie. In Filosofie po postmoderně. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 23-34. ISBN 80-210-2724-X.
  4. FILIPOVÁ, Helena. Romantik sovětského dne. Gennadij Špalikov. SPFFMU, Slavica Litteraria X. Brno: MU Brno, 2001, roč. 4, č. 4, s. 23-34. ISSN 1212-1509.
  5. KROB, Josef. Z dějin ontologie. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 56 s. Torzo. ISBN 80-210-2603-0.

  2000

  1. KROB, Josef. Další konec, tentokráte existencialismu. Profil. Brno: KF FF MU, 2000, roč. 1, č. 3, s. 3-4. ISSN 1212-9097.
  2. KROB, Josef. Jacques Merleau-Ponty - Josef Krob. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2000, roč. 48, č. 6, s. 1027-1032. ISSN 00015-1831.
  3. KROB, Josef. Možné světy a (paralelní fyzikální) vesmíry - několik nesmělých námitek. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2000, roč. 48, č. 3, s. 512. ISSN 0015-1831.
  4. KROB, Josef. Změní nové kosmologie naše představy o čase a prostoru? Profil. Brno: KF FF MU, 2000, roč. 1, č. 1, s. 1-3. ISSN 1212-9097.

  1999

  1. KROB, Josef. Hledání času, místa, smyslu. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 198 s. Spisy MU FF č. 323. ISBN 80-210-2049-0.
  2. KROB, Josef. Souvislosti evoluční ontologie. In Slovenská a česká filozofia na prelome tisíciročia. 1. vyd. Prešov: FF PU, 1999. s. 266-275. 1. ISBN 80-88885-66-3.

  1998

  1. BURIANOVÁ, Zuzana. A dramatizaçăo da experiencia vivida na poesia de Mário de Andrade. Acta Universitas Palackianae Olomucensis, Romanica. Olomouc: Vydavatelství UP, 1998, VII, s. 31-45.

  1995

  1. BLÁHA, Ondřej. Je laparoskopická hysterectomie plýtvání časem? Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1995, roč. 1995, č. 4, s. 160. ISSN 1210-7832.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 3. 2024 11:06