Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2012

 1. KOLEJKA, Jaromír. Postindustriální transformace krajiny Kamenicka. In XVII. česko-slovenský geografický akademický seminár, Skalica, 23 - 24. október 2012. 2012. ISBN 978-80-89580-04-0.
 2. 2010

 3. KOLEJKA, Jaromír. Krajina na makrochorické úrovni. 2010.
 4. KOLEJKA, Jaromír. Krajina na mezochorické úrovni. 2010.
 5. KOLEJKA, Jaromír. Krajina na topické úrovni. 2010.
 6. KREJČÍ, Tomáš, Jaromír KOLEJKA a Karel KIRCHNER. Post-industrial landscape - identification and typology on local level. In Books of Abstracts. International Conference in Landscape Ecology, 3-6 September 2010, Landscape Structure, Functions and Management: Response to Global Ecological Change. 2010. ISBN 978-80-254-8064-9.
 7. KOLEJKA, Jaromír. Postindustriální krajina České republiky – dostupná fakta, dokumentace a možnosti typizace. In Sborník abstraktů XXII. sjezd České geografické společnosti, Ostrava 2010. 2010.
 8. KOLEJKA, Jaromír, Tomáš KREJČÍ a Martin DANĚK. Průmyslové dědictví při studiu krajiny. In FYZICKOGEOGRAFICKÝ SBORNÍK 8. Fyzická geografie a kulturní krajina. 1. vyd. Brno: Masyrykova univerzita, Přírodovědecká fakulta Brno - Česká geografická společnost, 2010. s. 9-16. ISBN 978-80-210-5369-4.
 9. KOLEJKA, Jaromír. Přírodní krajina na topické úrovni. 2010.
 10. KOLEJKA, Jaromír. Skupiny typů přírodní krajiny. 2010.
 11. KOLEJKA, Jaromír. Typy přírodní krajiny. 2010.
 12. KOLEJKA, Jaromír, Dušan ROMPORTL a Zdeněk LIPSKÝ. Typy současné krajiny. 2010.
 13. 2008

 14. HOSKOVEC, Libor. The problems of party systems typologization in the Czech municipal policy. Slovenská politologická revue. Trnava: Katedra politológie FF UCM v Trnave, 2008, VIII, č. 2, s. 48-61. ISSN 1335-9096.
 15. 2007

 16. STRMISKA, Maxmilián. Party Systems in Multi-Level Settings: A Study on Conceptualization and Typology. In STRMISKA, Maxmilián, Roman CHYTILEK a Nikola HYNEK. Federalism and Multi-level Polity: The Canadian Case. 1. vyd. Brno: Mgr. Anton Pasienka - AP, 2007. s. 6-31. Vol. 3. ISBN 80-902652-9-4.
 17. VÁCLAVÍK, David. Sociologie nových náboženských hnutí. 1. vyd. Praha: Malvern, 2007. 152 s. Proměny náboženství, sv. 5. ISBN 978-80-86702-22-3.
 18. STRMISKA, Maxmilián. The Czech Party System: A Few Observations on the Properties and Working Logic of the Czech Party Arrangement. In Parliamentary Elections and Party Landscape in the Visegrád Group Countries. 1. vyd. Brno: Democracy and Culture Studies Centre, 2007. s. 107-115. ISPO, 7. ISBN 978-80-7325-116-1.
 19. 2006

 20. VYBÍRAL, Zbyněk. Critical Psychology in the Czech Republic: One of Possible Description. Annual Review of Critical Psychology. Manchester, 2006, roč. 5, č. 1, s. nestr., 8 s. ISSN 1746-739X.
 21. STRMISKA, Maxmilián. Český stranický systém v letech 1998-2006: několik postřehů ke způsobu fungování semipolarizované stranické soustavy. In DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Parlamentní volby 2006 a česká politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2006. s. 88-96. Sborníky, č. 30. ISBN 80-210-4161-7.
 22. KOKEŠ, J., Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Denisa NĚMEJCOVÁ, Jan HODOVSKÝ, Jiří JARKOVSKÝ a T. SOLDÁN. The PERLA system in the Czech Republic: a multivariate approach for assessing the ecological status of running waters. Hydrobiologia. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2006, roč. 2006, č. 566, s. 343-354, 11 s. ISSN 0018-8158.
 23. TONEV, Petr, Josef KUNC a Vladimír ŽÍTEK. Typologie krajů ČR z hlediska regionální konkurenceschopnosti. In Inovační potenciál regionů ČR. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 7-11. ISBN 80-210-4085-8.
 24. 2005

 25. ZAHRÁDKOVÁ, Světlana, Karel BRABEC, Jiří KOKEŠ, Denisa NĚMEJCOVÁ, Tomáš SOLDÁN, Jiří JARKOVSKÝ, Petr PAŘIL a Ondřej HÁJEK. ABIOTIC STREAM TYPES AND SPECIES ASSEMBLAGES: IS THERE ANY SIMPLE LINKAGE? CZECH STREAMS AND BENTHIC MACROINVERTEBRATES AS AN EXAMPLE. Verhandlungen des Internationalen Verein Limnologie. Stuttgart: E. Schweizerbartsche Vlg., 2005, roč. 29, č. 2, s. 1087-1094. ISSN 0368-0770.
 26. VÁCLAVÍK, David. Meze a možnosti religionistického používání pojmů sekta, kult a církev. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2005, roč. 1/2005, č. 1, s. 29-57, 38 s. ISSN 1210-3640.
 27. STRMISKA, Maxmilián. Regional Parties and Party Systems. Concept and Typology of European Regional Parties and Regional Party Arrangements. 1. vyd. Brno: Anton Pasienka, 2005. 72 s. Politologická ed., 5. ISBN 80-902652-7-8.
 28. STRMISKA, Maxmilián. Regionální strany, stranické systémy a teritoriálně-politický pluralismus. Pojetí a typologie evropských regionálních stran a regionálních stranických soustav. 1. vyd. Brno: Anton Pasienka, 2005. 144 s. Politologická ed., 4. ISBN 80-902652-5-1.
 29. HLOUŠEK, Vít. Stále ve znamení kontinuity? Stranický systém Švýcarska. Politologická revue. Praha: Česká společnost pro politické vědy, 2005, XI, č. 2, s. 57-73. ISSN 1211-0353.
 30. STRMISKA, Maxmilián a Petr FIALA. Systém politických stran v letech 1989-2004. In MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. s. 1359-1380. II. díl. ISBN 80-7239-179-8.
 31. JELÍNKOVÁ, Jana a Mojmír TYRLÍK. Typologie hodnot u vysokoškolských studentek. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 87-91. ISBN 978-80-210-4383-1.
 32. ŽÁK, Jan. Typologie Klastrů. In Vývojové tendence podniků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 409-419. ISBN 80-210-3847-0.
 33. 2004

 34. ZAHRÁDKOVÁ, Svetlana, Karel BRABEC, Jiří JARKOVSKÝ, Jan HODOVSKÝ, Jiří KOKEŠ, Petr PAŘIL, Denisa NĚMEJCOVÁ, Ladislav DUŠEK, Bohdana ŠTEFELOVÁ a Ondej HÁJEK. Abiotic stream types and species assemblages: Is there any simple linkage? Czech streams and benthic macroinvertebrates as an example. In In SIL XXIX Congress Lahti Finland. 2004.
 35. DOHNAL, Josef. Modely světa a jejich typologie. In Hľadanie ekvivalentnosti II. 1. vyd. Prešov: FF Prešovskej univerzity, 2004. s. 79-86, 7 s. ISBN 80-8068-314-X.
 36. BLATNÝ, Marek a Tomáš URBÁNEK. Stabilita a změny osobnosti v adolescenci: Analýza na úrovni osobnostních typů. Československá psychologie. Praha: Academia, 2004, XLVIII, č. 4, s. 289-297. ISSN 0009-062X.
 37. ROLEČEK, Jan. Subkontinentální doubravy asociace Carici fritschii-Quercetum roboris na Záhoří. Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. Bratislava: Bulletin SBS, 2004, roč. 30, č. 1, s. 163-176. ISSN 1337-7043.
 38. 2003

 39. STRMISKA, Maxmilián. Conceptualization and typology of European regional parties: a note on methodology. Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, 2003, roč. 5, 2-3, s. 1-8. ISSN 1212-7817.
 40. BARTOŠÍKOVÁ, Z., A. ŠAJNEROVÁ a Jiří SVOBODA. Ethnoarchaeological approach to the site of Pavlov I (Czech Republic). Przeglad Archeologiczny 51. Polsko: Institut Archeologii i Etnologii, 2003, roč. 2003, č. 51, s. 77-86. ISSN 0079-7138.
 41. BALÍK, Stanislav, Vít HLOUŠEK, Jan HOLZER a Jakub ŠEDO. Politický systém českých zemí 1848-1989. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. 180 s. Monografie, svazek č. 9. ISBN 80-210-3307-X.
 42. JELÍNEK, Martin, Helena KLIMUSOVÁ a Marek BLATNÝ. Stabilita a trendy vývoje inteligence u dětí ve věku 3-15 let. Československá psychologie. Praha: AV ČR, 2003, roč. 47, č. 5, s. 392-404. ISSN 0009-062X.
 43. SVOBODA, Jiří a O. BAR-YOSEF. Stránská skála. Origins of the Upper Paleolithic in the Brno Basin, Moravia, Czech Republic. USA: Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University, Cambridge, Massachusetts., 2003. Dolnověstonické studie 10. ISBN 0-87365-551-6.
 44. PETŘÍKOVÁ, Jana. Typologie uživatelů mobilních telefonů. In Psychologické dni 2003: Práca a jej kontexty. 1. vyd. Trenčín, 2003.
 45. BRABEC, Karel, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Jiří KOKEŠ, Denisa NĚMEJCOVÁ, Petr PAŘIL, Libuše OPATŘILOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ a Jan HODOVSKÝ. Typology of running waters in the Czech Republic: proposal based on combination of biotic and abiotic classification. In Sborník abstraktů z konference Zoologické dny. 2003. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2003. s. 25-268. ISBN 80-239-0073-0.
 46. 2002

 47. FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Ideově-politické rodiny a politické strany v postkomunistických zemích střední a východní Evropy. In Fiala, P.; Holzer, J.; Strmiska, M. a kol.: Politické strany ve střední a východní Evropě. Ideově-politický profil, pozice a role politických stran v postkomunistických zemích. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 13-27. Sborníky, 10. ISBN 80-210-3036-4.
 48. HOSKOVEC, Tomáš. Sur la paradigmatisation du verbe indo-européen (deuxieme partie). In Prague Linguistic Circle Papers / Travaux du Cercle linguistique de Prague, nouvelle série, volume 4 (ediderunt E.Hajičová, J.Hana, T.Hoskovec, P.Sgall). Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins Publishing Co., 2002. s. 143-181. ISBN 9027254443.
 49. 2001

 50. STRMISKA, Maxmilián. Macro-Terrorism, "Holy War", and Religious Violence: Current Challenges to Conceptualisation and Typology of Terrorism. Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, 2001, roč. 3, č. 4, s. 1-12. ISSN 1212-7817.
 51. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Typologie pracovních stresů a jejich prevence u učitelů základních škol. In Sborník příspěvků III. část, XIX. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu. 1. vyd. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska Vyškov, 2001. s. 325-328. ISBN 80-7231-071-2.
 52. 2000

 53. STRMISKA, Maxmilián. "Ozbrojená opozice". Studie k subverzívnímu terorismu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2000. 88 s. Ediční řada Studie, 14. ISBN 80-210-2450-X.
 54. VYBÍRAL, Zbyněk. Potřebujeme kritiku typologií? Psychologie dnes. Praha: Portál, 2000, roč. 6, č. 11, s. 24-26. ISSN 1211-5886.
 55. DANIHELKA, Jiří. Poznámky k současnému stavu odborného botanického jmenosloví ve vztahu k databázového programu Turboveg. In Viewegh J. [ed.], Problematika lesnické typologie II. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2000. s. 87-91. ISBN 80-213-0626-2.
 56. 1999

 57. POSPÍŠIL, Ivo, Jiří GAZDA a Jan HOLZER. Integrovaná žánrová typologie (Komparativní genologie). Projekt - metodologie - terminologie - struktura oboru - studie. 1. vydání. Brno: Vydavatelství MU, 1999. 182 s. ISBN 80-210-2192-6.
 58. POSPÍŠIL, Ivo, Jiří GAZDA a Jan HOLZER. Literárněvědné základy integrované žánrové typologie: genologie. In Integrovaná žánrová typologie (Komparativní genologie). Projekt - metodologie - terminologie - struktura oboru - studie. 1. vydání. Brno: Vydavatelství MU, 1999. s. 14-41. 1. ISBN 80-210-2192-6.
 59. HOSKOVEC, Tomáš. Sur la paradigmatisation du verbe indo-européen (premiere partie). In Prague Linguistic Circle Papers / Travaux du Cercle linguistique de Prague, nouvelle série, volume 3 (ediderunt E.Hajičová, T.Hoskovec, O.Leška, Z.Skoumalová). Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins Publishing Co., 1999. s. 165-191. ISBN 90 272 5443 5.
 60. STRMISKA, Maxmilián. The Macedonian Multipartism. A Note on the Typology of the Macedonian Party Arrangement. Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, 1999, I. ročník, 0., s. 1-10. ISSN 1212-7817.
 61. 1998

 62. FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Teorie politických stran. Brno: Barrister&Principal, 1998. 260 s. Monografie, 1. ISBN 80-85947-31-5.
 63. 1996

 64. HOSKOVEC, Tomáš. recense-koreferát k publikaci H.Kurzová: From Indo-European to Latin (the evolution of a morphosyntactic type). Slovo a slovesnost. Praha: AV ČR, ÚJČ, 1996, roč. 57 (1996), č. 1, s. 145-153. ISSN 0037-7031.
 65. 1995

 66. FIALA, Petr. Teorie politické strany. Úvodní poznámky k otázce definice, typologie a funkcí politických stran. In ŠIMÍČEK, Vojtěch. Volby v demokracii. Brno: Nadace Mezinárodního politologického ústavu Právnické fakulty v Brně, 1995. s. 105-116.
 67. 1990

 68. BLAŽEK, Václav. K typologii označení "člověka" v indoevrpoských jazycích (v nostratickém kontextu). Slavia. Praha: Československá akademie věd, 1990, roč. 59, č. 1, s. 262-270. ISSN 0037-6736.
 69. 1986

 70. VITURKA, Milan. Typologie und Regionierung der Betriebe der landwirtschaftlichen Primar-produktion in Sud Mahren. Sborník prací GgÚ. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1986, č. 10, s. 97-103.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 11. 2021 01:28