Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. MUDr. Daniela Žáčková, Ph. D., narozena 16. 3. 1971 v Brně, vdaná, 2 děti
Pracoviště
 • Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno
Funkce na pracovišti
 • Vedoucí lékařka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1989 - Gymnázium Lerchova Brno
 • 1995 - Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno, obor Všeobecné lékařství, udělen titul MUDr.
 • 2014 - Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno – doktorské stadium, udělen titul Ph. D.
 • 2021 - Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno - úspěšné habilitační řízení, jmenování docentkou v oboru Onkologie
 • Odborná způsobilost:
 • 1998 – atestace I. stupně z vnitřního lékařství, IPVZ, Brno
 • 2005 – atestace z hematologie a transfúzní služby, IPVZ, Praha
 • 2009 – přiznání specializované způsobilosti v oboru vnitřní lékařství, MZ ČR, Praha
Přehled zaměstnání
 • Od 10. 7. 1995 lékařka Interní hematologické a onkologické kliniky LF MU a FN Brno
Pedagogická činnost
 • Zaměstnankyně Lékařské fakulty Masarykovy university Brno - pracovní zařazení: docentka
 • Přednášející v oboru Onkologie, Klinická onkologie, cvičící v oboru Vnitřní lékařství - předpromoční praxe, SRZ a blok 4 - gastroenterologie a hematologie a cvičící a přednášející v oboru Interní propedeutika I
 • Členka komise č. 1 pro SRZ v oboru Vnitřní lékařství
 • Přednášející v rámci postgraduální výuky v oboru Hematologie a transfúzní služba
 • Školitelka doktorských studentů (momentálně 3 vedené práce) Autorka či spoluautorka 12 kapitol v knihách či edukačních publikacích, autorka edukační brožury pro pacienty s CML a jejich blízké
Vědeckovýzkumná činnost
 • Výzkumné projekty:
 • Spoluřešitelka výzkumného projektu AZV MZ ČR NU22-03-00136 "Účinnost a bezpečnost vysazení inhibitorů tyrozinkináz po dvoustupňové redukci jejich dávky u pacientů s chronickou myeloidní leukemií (Prospektivní akademická multicentrická studie fáze II - HALF)"
 • Spoluřešitelka výzkumného projektu MU (Grantový projekt specifického výzkumu) s názvem "Nové přístupy ve výzkumu, diagnostice a terapii hematologických malignit". Kód projektu: MUNI/A/0830/2013. Období řešení: 1/2014-12/2014. Hlavní řešitel: RNDr. Ludmila Šebejová
 • Spoluřešitelka výzkumného projektu MU (Grantový projekt specifického výzkumu) s názvem "Nové klinické a diagnostické přístupy u hematologických malignit" Kód projektu: MUNI/A/0723/2012. Období řešení: 1/2013-12/2013. Hlavní řešitel: RNDr. Ludmila Šebejová
 • Spoluřešitelka výzkumného projektu MU (Grantový projekt specifického výzkumu) s názvem "Nové diagnostické a klinické přístupy v onkologii" Kód projektu: MUNI/A/0784/2011. Období řešení: 1/2012-12/2012. Hlavní řešitel: RNDr. Ludmila Šebejová
 • Spoluřešitelka výzkumného projektu AZV ČR s názvem "Identifikace nových možností léčby CML pomocí systematické analýzy interaktomu proteinu BCR-ABL" Kód projektu: NV15-34405A. Období řešení: 5/2015-12/2018. Hlavní řešitel: Mgr. Pavel Krejčí, Ph. D.
 • Oblasti vědecké činnosti:
 • Optimalizace léčby chronické myeloidní leukemie
 • Výzkum podstaty mechanismů rezistence a intolerance léčby inhibitory tyrozinkinázy
 • Optimalizace statistického hodnocení dlouhodobých výsledků léčby CML pomocí inhibitorů tyrozinkinázy
 • Management databáze pacientů s chronickou myeloidní leukemií
 • Optimalizace vysazování dlouhodobé terapie inhibitory tyrozinkinázy
 • Publikace s IF in extenso (dle WoS Core Collection): 43 (z toho u 6 první či korespondující autor); souhrnný IF: 251; h-index: 13; počet citací dle WoS (bez autocitací): 474
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 6. 4. 1999 – 30. 6. 1999: St Bartholomew's Hospital, London, Ostatní, GBR
Mimouniverzitní aktivity
 • Předsedkyně Revizní komise (RK) České hematologické společnosti České lékařské společnosti (ČHS ČLS) JEP od roku 2022; od roku 2018 členka RK ČHS ČLS JEP a od roku 1996 členka ČHS ČLS JEP
 • Členka pracovní skupiny pro chronickou myeloidní leukemii (Working package 4, WP 4) Evropské leukemické sítě (European LeukemiaNet) od roku 2006
 • Členka Evropské hematologické společnosti (The European Hematology Association, EHA) od roku 2020
 • Členka Society of Hematologic Oncology (SOHO) od roku 2023
 • Členka České leukemické studijní skupiny - pro život (Czech Leukemia Study Group for Life, CELL) - od roku 2006
 • Členka Poradní rady občanského sdružení pacientů s chronickou myeloidní leukemií a rodinných příslušníku "CML Diagnóza" - od roku 2007, později transformováno na spolek "Diagnóza leukemie"
 • Národní koordinátorka mezinárodních akademických studií EURO-SKI a TIGER vysazujících u pacientů s chronickou myeloidní leukemií (CML) inhibitory tyrozinkinázy (TKI)
 • Národní koordinátorka databáze pacientů s CML léčených TKI zvané INFINITY – od roku 2006
 • Národní koordinátorka mezinárodních akademických projektů zaměřených na CML a její terapii: PONDEROSA (aspekty terapie ponatinibem v reálné klinické praxi), BLAST CRISIS REGISTRY (aspekty diagnostiky, léčba prognózy pacientů s CML v blastické krizi v reálné klinické praxi) a AFTER-SKI (projekt navazující na EURO-SKI zaměřený na pozdní relapsy po vysazení TKI)
 • Hlavní investigátorka a národní koordinátorka celonárodní multicentrické akademické studie HALF, testující účinnost a bezpečnost vysazení TKI po předchozí dvoustupňové redukci dávky u pacientů s CML v hluboké remisi
 • Hodnotitelka abstraktů na Evropské hematologické společnosti (EHA) v roce 2021 a 2024; předsedající přednáškové sekci a panelové diskuzi na témže kongresu v roce 2021; vyzvaná edukační přednáška na mezinárodní konferenci European school of hematology (ESH) "3rd How to diagnose and treat CML/MPN" v Berlíně v 2023
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1998 - Cena ČHS ČLS JEP za nejlepší přednášku na XI. Olomouckých hematologických dnech s mezinárodní účastí, práce: Žáčková D., Mayer J. Octreotid a jeho účinnost v terapii refrakterních sekrečních průjmů sdružených s protinádorovou terapií.
 • 1999 - Cena ČHS ČLS JEP za nejlepší přednášku v kategorii mladých hematologů na XII. Českém a slovenském hematologickém a transfuziologickém sjezdu s mezinárodní účastí, práce: Žáčková D., Mayer J., Penka M., Krahulcová E., Krahulová M., Krejčí M., Vášová I., Král Z., Tomíška M., Řiháčková P., Vorlíček J. Indukční léčba dle protokolu ICE u nemocných s akutní myeloidní leukémií.
 • Přednášející na Advisory boards - českých i zahraničních
 • Vyzvané přednášky na českých i mezinárodních konferencích
 • Vyzvané přednášky na edukačních akcích pro pacienty a jejich blízké i lékaře, včetně světového summitu zástupců pacientských organizací "CML Horizons", konaném v roce 2016 v Ljubljani ve Slovinsku a mezinárodní konference European school of hematology (ESH) "3rd How to diagnose and treat CML/MPN", konané v roce 2023 v Berlíně
 • Citovanost: celkem 474 citací dle WoS (bez autocitací), h-index 13
Vybrané publikace
 • POLAKOVA, Katerina Machova, Ali ALBEER, Vaclava POLIVKOVA, Monika KRUTSKA, Katerina VLCANOVA, Nikola CURIK, Alice FABARIUS, Hana KLAMOVA, Birgit SPIESS, Cornelius F WALLER, Tim H BRUEMMENDORF, Jolanta DENGLER, Volker KUNZMANN, Andreas BURCHERT, Petra BELOHLAVKOVA, Satu MUSTJOKI, Edgar FABER, Jiří MAYER, Daniela ŽÁČKOVÁ, Panayiotis PANAYIOTIDIS, Johan RICHTER, Henrik HJORTH-HANSEN, Magdalena KAMINSKA, Magdalena PLONKA, Elzbieta SZCZEPANEK, Monika SZAREJKO, Grazyna BOBER, Iwona HUS, Olga GRZYBOWSKA-IZYDORCZYK, Ewa WASILEWSKA, Edyta PACZKOWSKA, Joanna NIESIOBEDZKA-KREZEL, Krzysztof GIANNOPOULOS, Francois X MAHON, Tomasz SACHA, Susanne SAUSSELE a Markus PFIRRMANN. The SNP rs460089 in the gene promoter of the drug transporter OCTN1 has prognostic value for treatment-free remission in chronic myeloid leukemia patients treated with imatinib. Leukemia. London: Nature Publishing Group, 2024, 8 s. ISSN 0887-6924. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1038/s41375-023-02109-2. URL info
 • HORŇÁK, Tomáš, Jiří MAYER, Petra ČIČÁTKOVÁ, Lukáš SEMERÁD, Anežka KVETKOVÁ, Hana KLAMOVA, Edgar FABER, Petra BELOHLAVKOVA, Michal KARAS, Lukas STEJSKAL, Eduard CMUNT, Olga CERNA, Dana SRBOVA, Hana ZIZKOVA, Lucia VRABLOVA, Ivana SKOUMALOVA, Jaroslava VOGLOVA, Tereza JURKOVA, Marika CHRAPAVA, Tomáš JURČEK, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Marie JAROŠOVÁ, Katerina MACHOVA POLAKOVA, Tomas PAPAJIK, Pavel ZAK, Pavel JINDRA a Daniela ŽÁČKOVÁ. De novo accelerated phase of chronic myeloid leukemia should be recognized even in the era of tyrosine kinase inhibitors. American Journal of Hematology. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2024, 4 s. ISSN 0361-8609. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/ajh.27229. URL info
 • PERUSINI, Maria Agustina, Daniela ŽÁČKOVÁ, TaeHyung KIM, Katia B B PAGNANO, Carolina PAVLOVSKY, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Anežka KVETKOVÁ, Tomáš JURČEK, Jaeyoon John KIM, Young Seok YOO, Seongyoon YI, Hyewon LEE, Kyoung Ha KIM, Myunghee CHANG, Capo-Chichi JOSE-MARIO, Jessie MEDEIROS, Andrea ARRUDA, Mark D MINDEN, Zhaolei ZHANG, Sagi ABELSON, Jiří MAYER a Dennis Dong Hwan KIM. Mutations in myeloid transcription factors and activated signaling genes predict chronic myeloid leukemia outcomes. Blood advances. AMSTERDAM: ELSEVIER, 2024. ISSN 2473-9529. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1182/bloodadvances.2023012127. URL info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela, Lukáš SEMERÁD, Edgar FABER, Hana KLAMOVÁ, Lukáš STEJSKAL, Petra BĚLOHLÁVKOVÁ, Michal KARAS, Eduard CMUNT, Olga ČERNÁ, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Petra ČIČÁTKOVÁ, Anežka KVETKOVÁ, Tomáš HORŇÁK, Ivana SKOUMALOVÁ, Dana SRBOVÁ, Cyril ŠÁLEK, David BUFFA, Jaroslava VOGLOVÁ, Tomáš JURČEK, Adam FOLTA, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Hana ŽIŽKOVÁ, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Tomáš PAPAJÍK, Pavel ŽÁK, Pavel JINDRA, Adam SVOBODNÍK, Radka ŠTĚPÁNOVÁ a Jiří MAYER. Why are not all eligible chronic myeloid leukemia patients willing to attempt tyrosine kinase inhibitor discontinuation? A Czech nationwide analysis related to the TKI stopping trial HALF. Leukemia. LONDON: SPRINGERNATURE, 2024, roč. 38, č. 4, s. 893-897. ISSN 0887-6924. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1038/s41375-024-02215-9. URL info
 • KNIGHT, Andrea, Martin PISKÁČEK, Michal JURAJDA, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Daniela ŽÁČKOVÁ a Jiří MAYER. Expansions of tumor-reactive Vdelta1 gamma-delta T cells in newly diagnosed patients with chronic myeloid leukemia. Cancer immunology, immunotherapy. NEW YORK: SPRINGER, 2023, roč. 72, č. 5, s. 1209-1224. ISSN 0340-7004. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00262-022-03312-3. URL info
 • SMITALOVÁ, Dagmar, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Jiří MAYER, Daniela ŽÁČKOVÁ a Martin ČULEN. Povrchové markery leukemických kmenových buněk u chronické myeloidní leukemie. Transfuze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2023, roč. 29, č. 1, s. 9-15. ISSN 1213-5763. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.48095/cctahd2023prolekare.cz2. URL info
 • SEMERÁD, Lukáš, Daniela ŽÁČKOVÁ, Petra BĚLOHLÁVKOVÁ, Jaroslava VOGLOVÁ, Pavel ŽÁK, Edgar FABER, Tomáš PAPAJÍK, I. SKOUMALOVÁ, M. KARAS, P. JINDRA, H. KLAMOVÁ, C. ŠÁLEK, D. SRBOVÁ, H. ŽIŽKOVÁ, L. STEJSKAL, Olga ČERNÁ, Eduard CMUNT, Petra ČIČÁTKOVÁ, Anežka KVETKOVÁ, Tomáš HORŇÁK, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Tomáš JURČEK, Barbora WEINBERGEROVÁ, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Radka ŠTĚPÁNOVÁ a Jiří MAYER. P669: Analysis of factors influencing the decision to stop TKI treatment in CML patients in deep molecular response. In EHA 2023 in HemaSphere (2023). 2023. info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela, Edgar FABER, H. KLAMOVÁ, L. STEJSKAL, P. BĚLOHLÁVKOVÁ, M. KARAS, Olga ČERNÁ, Eduard CMUNT, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Petra ČIČÁTKOVÁ, Lukáš SEMERÁD, Tomáš HORŇÁK, Anežka KVETKOVÁ, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Jitka RYCHLÍČKOVÁ, Radka ŠTĚPÁNOVÁ, Adam SVOBODNÍK, I. SKOUMALOVÁ, H. ŽIŽKOVÁ, D. SRBOVÁ, C. ŠÁLEK, D. BUFFA, J. VOGLOVÁ, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Tomáš JURČEK, A. FOLTA, Marek BORSKÝ, Ondřej WIEWIORKA, Regina DEMLOVÁ a Jiří MAYER. Je vysazení TKI po předchozí dvoustupňové redukci jejich dávky úspěšné a bezpečné? Aktuální stav celonárodní studie HALF u pacientů s chronickou myeloidní leukemií. In XXXV. Olomoucké hematologické dny in Transfuze a Hematologie Dnes. 2023. info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela. Cílená léčba chronické myeloidní leukemie. Profi Medicína. Praha: A 11 s.r.o., 2023, roč. 2023, č. 2, s. 37-40. ISSN 2571-2527. URL info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela. Workshop on mathematical modelling of CML. 2023. HALF info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela. Why are not all eligible CML patients willing to attempt TFR? A nationwide analysis related to the TKI stopping trail HALF. In 29th meeting of the European Investigators on CML (EI-CML). 2023. URL info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela. Základní charakteristiky pacientů zařazených do studie HALF. In Meeting CELL a LS ČHS, Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, 23. 5. 2023. 2023. HALF info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela. Kinetika nežádoucích účinků TKI během terapie či po jejím vysazení v rámci studie HALF. In Meeting CELL a LS ČHS, Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, 23. 5. 2023. 2023. HALF info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela. Inhibitory tyrozinkináz v léčbě CML - která dávka je ta pravá? In Satelitní sympozium společnosti Angelini v rámci XXXV. Olomouckých hematologických dní, Olomouc, 25. 5. 2023. 2023. HALF info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela. CML stopping trial HALF: Concept and Initial Data. In Brno-Vienna Collaboration meeting 2023, General Hospital of Vienna, Vienna, Rakousko, 2. 6. 2023. 2023. HALF info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela. Why are not all eligible CML patients willing to attempt TKI discontinuation? In 25th Annual John Goldman International Conference on Chronic Myeloid Leukemia: Biology and Therapy, Mandelieu-La Napoule, Francie. 2023. HALF info
 • ČIČÁTKOVÁ, Petra, Daniela ŽÁČKOVÁ, Tomáš HORŇÁK, H. KLAMOVÁ, P. BĚLOHLÁVKOVÁ, L. STEJSKAL, Z. KŘÍSTKOVÁ, J. BARANOVÁ, Anežka KVETKOVÁ, Lukáš SEMERÁD, Jiřina PROCHÁZKOVÁ a Jiří MAYER. Cévní nežádoucí účinky u pacientů s chronickou myeloidní leukemií při terapii inhibitory tyrozinkináz v každodenní klinické praxi – analýza z databáze INFINITY. Transfuze a Hematologie Dnes. Praha: Ceska Lekarska Spolecnost J.E. Purkyne/Czech Medical Association, 2023, roč. 29, č. 1, s. 29-37. ISSN 1213-5763. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.48095/cctahd202329. URL info
 • ČIČÁTKOVÁ, Petra, Daniela ŽÁČKOVÁ, Tomáš HORŇÁK a Jiří MAYER. Bosutinib v terapii chronické myeloidní leukemie v každodenní praxi – analýzy z databáze INFINITY. 2023. URL info
 • ČIČÁTKOVÁ, Petra a Daniela ŽÁČKOVÁ. Cílená terapie chronické myeloidní leukemie. Acta medicinae. Brno: ERA média, s.r.o., 2023, roč. 2023, 12-13, s. 86-89. ISSN 1805-398X. URL info
 • HORŇÁK, Tomáš, Petra ČIČÁTKOVÁ a Daniela ŽÁČKOVÁ. Asciminib v léčbě pacienta se závažnou intolerancí dostupných inhibitorů tyrosinkinázy. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, spol. s.r.o, 2023, roč. 2023, č. 6, s. 14-16. ISSN 1801-1209. URL info
 • HORŇÁK, Tomáš, Petra ČIČÁTKOVÁ a Daniela ŽÁČKOVÁ. Asciminib - nová možnost v léčbě CML. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, spol. s.r.o, 2023, roč. 19, č. 3, s. 313-324. ISSN 1801-1209. URL info
 • ČIČÁTKOVÁ, Petra, Tomáš HORŇÁK, Tomáš JURČEK a Daniela ŽÁČKOVÁ. Chronická myeloidní leukemie - potřebujeme ještě nové inhibitory tyrosinkináz? Onkologická revue. Praha: Current Media, s.r.o., 2023, roč. 2023, Supplementum 01, s. 1-5. ISSN 2464-7195. URL info
 • ČIČÁTKOVÁ, Petra a Daniela ŽÁČKOVÁ. Postavení inhibitorů tyrosinkináz v léčbě chronické myeloidní leukemie. Onkologická revue. Praha: Current Media, s.r.o., 2023, roč. 10, č. 1, s. 38-44. ISSN 2464-7195. URL info
 • KVETKOVÁ, Anežka, Petra ČIČÁTKOVÁ, Tomáš HORŇÁK, Michal MAJESKÝ a Daniela ŽÁČKOVÁ. Priapismus jako pouhá manifestace leukostázy v době stanovení diagnózy chronické myeloidní leukemie? - kazuistika. Onkologická revue. Praha: Current Media, s.r.o., 2023, roč. 10, č. 6, s. 1-3. ISSN 2464-7195. URL info
 • ČIČÁTKOVÁ, Petra a Daniela ŽÁČKOVÁ. Cílená terapie u chronické myeloidní leukemie. Acta medicinae. Brno: ERA média, s.r.o., 2023, roč. 2023, 12-13, s. 106-110. ISSN 1805-398X. URL info
 • ČIČÁTKOVÁ, Petra, Tomáš HORŇÁK a Daniela ŽÁČKOVÁ. Chronická myeloidní leukemie - aktuální léčebné možnosti. Farmakoterapie. Praha: Farmakon press, 2022, roč. 22, 18 (supplementum), s. 6-13. ISSN 1801-1209. URL info
 • ČIČÁTKOVÁ, Petra, Marie JAROŠOVÁ, Monika MAZALOVÁ, Jiří MAYER, Daniela ŽÁČKOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Hana KLAMOVÁ, Petra BĚLOHLÁVKOVÁ, Lukáš STEJSKAL, Edgar FABER, Tomáš HORŇÁK, Anežka KVETKOVÁ, Lukáš SEMERÁD, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Eduard CMUNT, Olga ČERNÁ a Šárka RANSDORFOVÁ. Přídatné cytogenetické abnormality prokázané při diagnóze CML a jejich vliv na prognózu – analýza z databáze INFINITY. 2022. info
 • ČIČÁTKOVÁ, Petra a Daniela ŽÁČKOVÁ. Chronická myeloidní leukemie – je čas na ukončení specifické léčby? 2022. info
 • SALMON, M., H. E. WHITE, Hana ZIZKOVA, A. GOTTSCHALK, Eliska MOTLOVA, N. CERVEIRA, D. COLOMER, D. CORIU, G. N. FRANKE, E. GOTTARDI, B. IZZO, Tomáš JURČEK, T. LION, V. SCHAFER, C. VENTURI, P. VIGNERI, M. ZAWADA, Jan ZUNA, Lenka HOVORKOVA, Jitka KOBLIHOVA, Hana KLAMOVA, Marketa MARKOVA STASTNA, Dana SRBOVA, Adela BENESOVA, Vaclava POLIVKOVA, Daniela ŽÁČKOVÁ, Jiří MAYER, I. ROEDER, I. GLAUCHE, T. ERNST, A. HOCHHAUS, K. M. POLAKOVA a N. C. P. CROSS. Impact of BCR::ABL1 transcript type on RT-qPCR amplification performance and molecular response to therapy. Leukemia. LONDON: Springer, 2022, roč. 36, č. 7, s. 1879-1886. ISSN 0887-6924. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1038/s41375-022-01612-2. URL info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela, Petra ČIČÁTKOVÁ, Edgar FABER, Lukáš STEJSKAL, Michal KARAS, Petra BĚLOHLÁVKOVÁ, Hana KLAMOVÁ, Olga ČERNÁ, Eduard CMUNT, Lukáš SEMERÁD, Tomáš HORŇÁK, Anežka KVETKOVÁ, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Jitka RYCHLÍČKOVÁ, Radka ŠTĚPÁNOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Tomáš JURČEK, Marek BORSKÝ, O. VIEWIORKA, Regina DEMLOVÁ a Jiří MAYER. HALF: Prospective multi-centre phase II clinical trial evaluating the efficacy and safety of tyrosine kinase inhibitors discontinuation after two-step dose reduction in patients with chronic myeloid leukemia in deep molecular remission. In 22. Pražské hematologické dny Hematologie 2022, Praha. 2022. info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela, Anežka KVETKOVÁ, Edgar FABER, Petra BĚLOHLÁVKOVÁ, H. KLAMOVÁ, Libor STEJSKAL, M. KARAS, O. ČERNÁ, Eduard CMUNT, Petra ČIČÁTKOVÁ, Lukáš SEMERÁD, Tomáš HORŇÁK, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Jitka RYCHLÍČKOVÁ, Radka ŠTĚPÁNOVÁ, Adam SVOBODNÍK, K. MACHOVÁ POLÁKOVÁ, H. ŽIŽKOVÁ, D. SRBOVÁ, Ivana SKOUMALOVÁ, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Tomáš JURČEK, Marek BORSKÝ, Ondřej WIEWIORKA, Regina DEMLOVÁ a Jiří MAYER. HALF: Multicentrická akademická studie fáze II vysazující inhibitory tyrozinkináz po dvoustupňové redukci dávky u pacientů s chronickou myeloidní leukémií – dosavadní výsledky. In XXXIV. Olomoucké hematologické dny in Transfuze a hematologie dnes (2022). 2022. URL info
 • TAEHYUNG, K., Daniela ŽÁČKOVÁ, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Anežka KVETKOVÁ, Tomáš JURČEK, YS. YOO, H. LEE, KH. KIM, MH. CHANG, SY. YI, J. MEDEIROS, S. ABELSON a D. KIM. Somatic mutations in myeloid transcription factors and in activated signaling pathway, but not in epigenetic modifier pathway, predict the risk of tratment failure and progression to advanced phase in chronic myeloid leukemia. In 64th ASH Annual Meeting and Exposition, USA, New Orleans, prosinec 2022 in Blood. 2022. info
 • PERUSINI, MA., TS. KIM, Daniela ŽÁČKOVÁ, K. PAGNANO, Jiří MAYER, C. PAVLOVSKY, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Anežka KVETKOVÁ, Tomáš JURČEK, B MOIRAGHI, AI. VARELA, M. BIANCHINI, ABP. LOPES, G. DUARTE, YS. YOO, CA. SOUZA, J. MEDEIROS, HW. LEE, KH. KIM, SY. YI, MH. CHANG, S. ABELSON a DDH. KIM. The Prognostic Impact of HMGCLL1 Gene Variant on Treatment Outcomes in Chronic Myeloid Leukemia (CML) Patients: Adverse Impact on the Response, Failure, and Progression with Imatinib Which Can be Abrogated By the Use of 2nd Generation Tyrosine Kinase Inhibitor (TKI) Upfront Therapy. In 64th ASH Annual Meeting and Exposition, USA, New Orleans, prosinec 2022 in Blood. 2022. info
 • PERUSINI, MA., K. PAGNANO, C. PAVLOVSKY, K. PAGNANO, B. MOIRAGHI, AI. VARELA, M. BIANCHINI, Jiří MAYER, Daniela ŽÁČKOVÁ, Anežka KVETKOVÁ, Tomáš JURČEK, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, ABP. LOPES, G. DUARTE, CA. SOUZA, J. MEDEIROS, TS. KIM, YS. YOO, KH. KIM, HW. LEE, MH. CHANG, SY. YI, S. ABELSON a D. KIM. Somatic mutations are frequently detected in CML patients before treatment-free remission (TFR) attempt with tyrosine kinase inhibitor (TKI) discontinuation but with uncertain predictive valu efor Tfr failure. In 64th ASH Annual Meeting and Exposition, USA, New Orleans, prosinec 2022 in Blood. 2022. info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela, Anežka KVETKOVÁ, Edgar FABER, Petra BĚLOHLÁVKOVÁ, H. KLAMOVÁ, Libor STEJSKAL, M. KARAS, Petra ČIČÁTKOVÁ, Lukáš SEMERÁD, Tomáš HORŇÁK, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Jitka RYCHLÍČKOVÁ, Radka ŠTĚPÁNOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, H. ŽIŽKOVÁ, D. SRBOVÁ, I. SKOUMALOVÁ, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Tomáš JURČEK, Marek BORSKÝ, Ondřej WIEWIORKA, Regina DEMLOVÁ a Jiří MAYER. HALF: Multicentrická akademická studie fáze II vysazující inhibitory tyrozinkináz po dvoustupňové redukci dávky u pacientů s chornickou myeloidní leukémií – dosavadní výsledky. In CZECRIN 2022. 2022. info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela. Chronická myeloidní leukemie - od poznání patogeneze k cílené léčbě onemocnění. Acta medicinae. Brno: ERA média, s.r.o., 2022, roč. 2022, 12-13, s. 102-108. ISSN 1805-398X. URL info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela, Hana KLAMOVA, Petra BELOHLAVKOVA, Lukas STEJSKAL, Tereza NEČASOVÁ, Lukáš SEMERÁD, Barbora WEINBERGEROVÁ, Dana SRBOVA, Jaroslava VOGLOVA, Petra ČIČÁTKOVÁ, Zuzana ŠUSTKOVÁ, Tomáš HORŇÁK, Jana BARANOVÁ, Jiřina PROCHÁZKOVÁ a Jiří MAYER. Dasatinib treatment long-term results among imatinib-resistant/intolerant patients with chronic phase chronic myeloid leukemia are favorable in daily clinical practice. LEUKEMIA & LYMPHOMA. LONDON: TAYLOR & FRANCIS, 2021, roč. 62, č. 1, s. 194-202. ISSN 1042-8194. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/10428194.2020.1827242. URL info
 • FOLTA, Adam, Tomas JURCEK, Blanka KUBESOVA, Daniela ŽÁČKOVÁ, Lukáš SEMERÁD, Jiří MAYER a Ivana JEŽÍŠKOVÁ. Evaluation of two CE-IVD tests for BCR-ABL1 transcript monitoring of chronic myeloid leukemia patients. LEUKEMIA & LYMPHOMA. LONDON: INFORMA HEALTHCARE, 2021, roč. 62, č. 5, s. 1239-1242. ISSN 1042-8194. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/10428194.2020.1861274. URL info
 • RICHTER, J., A. LUBKING, S. SODERLUND, K. LOTFI, B. MARKEVARN, A. SJALANDER, L. STENKE, S. DENEBERG, E. AHLSTRAND, K. MYHR-ERIKSSON, P. PANAYIOTIDIS, T. GEDDE-DAHL, Daniela ŽÁČKOVÁ, Jiří MAYER, U. OLSSON-STROMBERG, F. X. MAHON, S. SAUSSELE, H. HJORTH-HANSEN a P. KOSKENVESA. Molecular status 36 months after TKI discontinuation in CML is highly predictive for subsequent loss of MMR-final report from AFTER-SKI. Leukemia. London: Nature Publishing Group, 2021, roč. 35, č. 8, s. 2416-2418. ISSN 0887-6924. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1038/s41375-021-01173-w. URL info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela, Petra ČIČÁTKOVÁ, Anežka KVETKOVÁ, Tomáš HORŇÁK, Lukáš SEMERÁD a Jiří MAYER. Jaké dávky inhibitorů tyrozinkináz jsou v léčbě pacientů s chronickou myeloidní leukemií optimální? Transfuze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2021, roč. 27, č. 1, s. 28-41. ISSN 1213-5763. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.48095/cctahd202128. URL info
 • ROMŽOVÁ, Marianna, Dagmar SMITALOVÁ, Jakub HYNŠT, Nikola TOM, Tomáš LOJA, Zdeňka HERUDKOVÁ, Tomáš JURČEK, Lukas STEJSKAL, Daniela ŽÁČKOVÁ, Jiří MAYER, Zdeněk RÁČIL a Martin ČULEN. Hierarchical distribution of somatic variants in newly diagnosed chronic myeloid leukaemia at diagnosis and early follow-up. British journal of haematology. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2021, roč. 194, č. 3, s. 604-612. ISSN 0007-1048. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/bjh.17659. URL info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela, Edgar FABER, L. STEJSKAL, M. KARAS, P. BĚLOHLÁVKOVÁ, H. KLAMOVÁ, O. ČERNÁ, Eduard CMUNT, Petra ČIČÁTKOVÁ, Lukáš SEMERÁD, Tomáš HORŇÁK, Anežka KVETKOVÁ, J. PROCHÁZKOVÁ, Jitka RYCHLÍČKOVÁ, Radka ŠTĚPÁNOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Tomáš JURČEK, Marek BORSKÝ, Ondřej WIEWIORKA, Regina DEMLOVÁ a Jiří MAYER. HALF: Multicentrická akademická studie fáze II vysazující inhibitory tyrozinkináz po dvoustupňové redukci dávky u pacientů s chronickou myeloidní leukémií – první výsledky. In II. Český hematologický a transfuziologický sjezd v Transfuze a Hematologie Dnes (2021). 2021. info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela, Edgar FABER, L. STEJSKAL, M. KARAS, P. BĚLOHLÁVKOVÁ, H. KLAMOVÁ, O. ČERNÁ, Eduard CMUNT, Petra ČIČÁTKOVÁ, Lukáš SEMERÁD, Tomáš HORŇÁK, Anežka KVETKOVÁ, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Jitka RYCHLÍČKOVÁ, Radka ŠTĚPÁNOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Tomáš JURČEK, Marek BORSKÝ, Ondřej WIEWIORKA a Jiří MAYER. Efficacy and safety of tyrosine kinase inhibitors’ discontinuation after twostep dose reduction in patients with chronic myeloid leukemia – a prospective multi-centre phase II clinical trial (HALF). In 23rd Annual John Goldman E-Conference on Chronic Myeloid Leukemia: Biology and Therapy, ESHCML2021. 2021. info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela, Edgar FABER, L. STEJSKAL, M. KARAS, Petra BĚLOHLÁVKOVÁ, H. KLAMOVÁ, O. ČERNÁ, Eduard CMUNT, Petra ČIČÁTKOVÁ, Lukáš SEMERÁD, Tomáš HORŇÁK, Anežka KVETKOVÁ, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Jitka RYCHLÍČKOVÁ, Radka ŠTĚPÁNOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Tomáš JURČEK, Marek BORSKÝ, Ondřej WIEWIORKA, Regina DEMLOVÁ a Jiří MAYER. Half: A prospective Multi-Centre phase II clinical trial evaluating the efficacy and safety of tyrosine kinase inhibitors' discontinuation after two-step dose reduction in patients with chronic myeloid leukemia in deep molecular remission. In 63rd ASH Annual Meeting and Exposition in Blood. 2021. ISSN 0006-4971. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1182/blood-2021-146221. URL info
 • ČIČÁTKOVÁ, Petra, Hana KLAMOVÁ, Petra BĚLOHLÁVKOVÁ, Lukáš STEJSKAL, Zlatuše KŘÍSTKOVÁ, Jana BARANOVÁ, Anežka KVETKOVÁ, Tomáš HORŇÁK, Lukáš SEMERÁD, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Jiří MAYER a Daniela ŽÁČKOVÁ. Cévní nežádoucí účinky u pacientů s chronickou myeloidní leukemií při terapii inhibitory tyrozinkináz v každodenní klinické praxi – analýza z databáze INFINITY. 2021. info
 • HORŇÁK, Tomáš, Lukáš SEMERÁD, Daniela ŽÁČKOVÁ, Barbora WEINBERGEROVÁ, Zuzana ŠUSTKOVÁ, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Petra BELOHLAVKOVA, Lukas STEJSKAL, Peter ROHON, Edgar FABER, Pavel ZAK, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Analysis of serum lipids, cardiovascular risk, and indication for statin use during nilotinib and imatinib therapy in de novo CML patients ? results from real-life prospective study. LEUKEMIA & LYMPHOMA. LONDON: TAYLOR & FRANCIS, 2020, roč. 61, č. 2, s. 494-496. ISSN 1042-8194. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/10428194.2019.1672054. URL info
 • ROMŽOVÁ, Marianna, Dagmar SMITALOVÁ, Nikola TOM, Tomáš JURČEK, Martin ČULEN, Daniela ŽÁČKOVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Novel Illumina-based next generation sequencing approach with one-round amplification provides early and reliable detection of BCR-ABL1 kinase domain mutations in chronic myeloid leukemia. British journal of haematology. England: Wiley-Blackwell, 2020, roč. 189, č. 3, s. 469-474. ISSN 0007-1048. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/bjh.16382. URL info
 • PFIRRMANN, M., R. E. CLARK, W. PREJZNER, M. LAUSEKER, M. BACCARANI, S. SAUSSELE, F. GUILHOT, S. HEIBL, R. HEHLMANN, E. FABER, A. TURKINA, G. OSSENKOPPELE, M. HOGLUND, A. ZARITSKEY, L. GRISKEVICIUS, U. OLSSON-STROMBERG, H. EVERAUS, P. KOSKENVESA, B. LABAR, T. SACHA, Daniela ŽÁČKOVÁ, F. CERVANTES, A. COLITA, I. ZUPAN, A. BOGDANOVIC, F. CASTAGNETTI, J. GUILHOT, J. HASFORD, A. HOCHHAUS a V. S. HOFFMANN. The EUTOS long-term survival (ELTS) score is superior to the Sokal score for predicting survival in chronic myeloid leukemia. Leukemia. London: Nature Publishing Group, 2020, roč. 34, č. 8, s. 2138-2149. ISSN 0887-6924. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1038/s41375-020-0931-9. URL info
 • MACHOVA POLAKOVA, Katerina, Hana ZIZKOVA, Jan ZUNA, Eliska MOTLOVA, Lenka HOVORKOVA, Andrea GOTTSCHALK, Ingmar GLAUCHE, Jitka KOBLIHOVA, Pavla PECHERKOVA, Hana KLAMOVA, Marketa STASTNA MARKOVA, Dana SRBOVA, Adela BENESOVA, Vaclava POLIVKOVA, Tomáš JURČEK, Daniela ŽÁČKOVÁ, Jiří MAYER, Thomas ERNST, Francois X. MAHON, Susanne SAUSSELE, Ingo ROEDERVIEW, Nicholas C. P. CROSS a Andreas HOCHHAUS. Analysis of chronic myeloid leukaemia during deep molecular response by genomic PCR: a traffic light stratification model with impact on treatment-free remission. Leukemia. London: Nature Publishing Group, 2020, roč. 34, č. 8, s. 2113-2124. ISSN 0887-6924. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1038/s41375-020-0882-1. URL info
 • GREGOR, Tomáš, Michaela BOSÁKOVÁ, Alexandru NITĂ, Sara POOVAKULATHU ABRAHAM, Bohumil FAFÍLEK, Nicole ČERNOHORSKÁ, Jan RYNEŠ, Silvie TRANTÍRKOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Jiří MAYER, Lukáš TRANTÍREK a Pavel KREJČÍ. Elucidation of protein interactions necessary for the maintenance of the BCR-ABL signaling complex. Cellular and molecular life sciences. BASEL: SPRINGER BASEL AG, 2020, roč. 77, č. 19, s. 3885-3903. ISSN 1420-682X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00018-019-03397-7. URL info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela. Chronická myeloidní leukemie. In Büchler, Tomáš. Speciální onkologie. 2. vydání. Praha: Maxdorf-Jessenius, 2020, s. 185-191. ISBN 978-80-7345-651-1. URL info
 • HORŇÁK, Tomáš, Natália HOLTÁNOVÁ, Leoš KŘEN, Jana SKŘIČKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jiří MAYER a Daniela ŽÁČKOVÁ. Překvapivý nález v kostní dřeni: co za ním je? Transfuze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2020, roč. 26, č. 2, s. 139-142. ISSN 1213-5763. URL info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela. Léčba pacientů s chronickou myeloidní leukemií - nečekaný anebo očekávaný průnik onkologie a vnitřního lékařství? Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2020, roč. 66, č. 2, s. "e5"-"e6", 2 s. ISSN 0042-773X. URL info
 • ČIČÁTKOVÁ, Petra a Daniela ŽÁČKOVÁ. Vysazování inhibitorů tyrozinkináz u pacientů s chronickou myeloidní leukemií ve studicích a klinické praxi. Transfuze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2020, roč. 26, č. 4, s. 279-291. ISSN 1213-5763. URL info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela. Výběr ze sekce chronické myeloidní leukemie. MEDNET TV, 2020. URL info
 • FABER, Edgar, Daniela ŽÁČKOVÁ, Petra BĚLOHLÁVKOVÁ, Michal KARAS, Hana KLAMOVÁ, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Peter ROHOŇ, Ivana SKOUMALOVÁ, Zdeněk RÁČIL a Jiří MAYER. Chronická myeloidní leukemie (CML). Online. In Michael Doubek; Jiří Mayer. Léčebné postupy v hematologii 2020. Brno: Česká hematologická společnost ČLS JEP, 2020, s. 88-103. ISBN 978-80-270-8240-7. URL info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela. Selhání léčby první linie a nesnášenlivost linie druhé aneb co dál, když oba dostupné inhibitory tyrosinkinázy 2. generace selhávají. In Rohoň, Peter. Hematologie a hematoonkologie v kazuistikách. Praha: Maxdorf, 2020, s. 112-117. Jessenius. ISBN 978-80-7345-681-8. URL info
 • LAUSEKER, Michael, Katharina BACHL, Anna TURKINA, Edgar FABER, Witold PREJZNER, Ulla OLSSON-STROMBERG,, Michele BACCARANI, Elza LOMAIA, Daniela ŽÁČKOVÁ, Gert OSSENKOPPELE, Laimonas GRISKEVICIUS, Gabriele SCHUBERT-FRITSCHLE, Tomasz SACHA, Sonja HEIBL, Perttu KOSKENVESA, Andrija BOGDANOVIC, Richard E. CLARK, Joelle GUILHOT, Verena S. HOFFMANN, Joerg HASFORD, Andreas HOCHHAUS a Markus PFIRRMANN. Prognosis of patients with chronic myeloid leukemia presenting in advanced phase is defined mainly by blast count, but also by age, chromosomal aberrations and hemoglobin. American Journal of Hematology. Hoboken: John Wiley & Sons, 2019, roč. 94, č. 11, s. 1236-1243. ISSN 0361-8609. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/ajh.25628. URL info
 • BACCARANI, M., F. CASTAGNETTI, G. GUGLIOTTA, G. ROSTI, S. SOVERINI, A. ALBEER a M. PFIRRMANN. The proportion of different BCR-ABL1 transcript types in chronic myeloid leukemia. An international overview. Leukemia. London: Nature Publishing Group, 2019. ISSN 0887-6924. info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela. Dasatinib v léčbě chronické myeloidní leukemie s těžkou jaterní toxicitou předchozí léčby imatinibem. In Acta medicinae. Brno: ERA Média, 2018, s. 48-50. ISSN 1805-398X. info
 • RÁČIL, Zdeněk, Eva KORIŤÁKOVÁ, Tomasz SACHA, Hana KLAMOVA, Petra BELOHLAVKOVA, Edgar FABER, Delphine REA, Ludmila MALASKOVA, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Jaroslava VOGLOVA, Joanna WACLAW, Petr CETKOVSKY, Pavel ZAK a Jiří MAYER. Insulin resistance is an underlying mechanism of impaired glucose metabolism during nilotinib therapy. American Journal of Hematology. Hoboken: John Wiley & Sons, 2018, roč. 93, č. 10, s. "E342"-"E345", 4 s. ISSN 0361-8609. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/ajh.25232. info
 • BELOHLAVKOVA, Petra, Filip VRBACKY, Jaroslava VOGLOVA, Zdeněk RÁČIL, Daniela ŽÁČKOVÁ, Katerina HROCHOVA, Jana MALAKOVA, Jiří MAYER a Pavel ZAK. The significance of enzyme and transporter polymorphisms for imatinib plasma levels and achieving an optimal response in chronic myeloid leukemia patients. Archives of Medical Science. Poland: Termedia Publishing House, 2018, roč. 14, č. 6, s. 1416-1423. ISSN 1734-1922. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5114/aoms.2018.73538. info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela a Andrea JANÍKOVÁ. Úspěšná léčba dasatinibem u pacientky s chronickou myeloidní leukemií po ztrátě léčebné odpovědi v terénu nově zjištěné duplicitní hematologické malignity. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2018, roč. 14, č. 5, s. 683-687. ISSN 1801-1209. URL info
 • SAGLIO, Giuseppe, Giora SHARF, Antonio ALMEIDA, Andrija BOGDANOVIC, Felice BOMBACI, Jelena CUGUROVIC, Nigel DEEKES, Valentin GARCIA-GUTIERREZ, Jan DE JONG, Sarunas NARBUTAS, Peter WESTERWEEL a Daniela ŽÁČKOVÁ. Considerations for Treatment-free Remission in Patients With Chronic Myeloid Leukemia: A Joint Patient-Physician Perspective. CLINICAL LYMPHOMA MYELOMA & LEUKEMIA. DALLAS: CIG MEDIA GROUP, LP, 2018, roč. 18, č. 6, s. 375-379. ISSN 2152-2650. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.clml.2018.04.005. URL info
 • HOFFMANN, V.S., M. BACCARANI, J. HASFORD, F. CASTAGNETTI, F. Di RAIMONDO, L.F. CASADO, A. TURKINA, Daniela ŽÁČKOVÁ, G. OSSENKOPPELE, A. ZARITSKEY, M. HÖGLUND, B. SIMONSSON, K. INDRAK, Z. SNINSKA, T. SACHA, R. CLARK, A. BOGDANOVIC, A. HELLMANN, L. GRISKEVICIUS, G. SCHUBERT-FRITSCHLE, D. SERTIC, J. GUILHOT, S. LEJNIECE, I. ZUPAN, S. BURGSTALLER, P. KOSKENVESA, H. EVERAUS, P. COSTEAS, D. LINDOERFER, G. ROSTI, S. SAUSSELE, A. HOCHHAUS a R. HEHLMANN. Treatment and outcome of 2904 CML patients from the EUTOS population-based registry. Leukemia. London: Nature Publishing Group, 2017, roč. 31, č. 3, s. 593-601. ISSN 0887-6924. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1038/leu.2016.246. info
 • DOUBEK, Michael, Zdeněk ADAM, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Libor ČERVINEK, Martina DOUBKOVÁ, František FOLBER, Markéta HADRABOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, Marta KREJČÍ, Daniel LYSÁK, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Tomáš NEBESKÝ, Luděk POUR a Daniela ŽÁČKOVÁ. Hematologie. Pomocník ke stážím na hematologických pracovištích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8776-7. info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela. Chronická myeloidní leukemie. In Tomáš Büchler a kolektiv. Speciální onkologie. Praha: Maxdorf, 2017, s. 172-177. Jessenius. ISBN 978-80-7345-539-2. info
 • ČULEN, Martin, Marek BORSKÝ, Veronika NÉMETHOVÁ, Filip RÁZGA, Jiri SMEJKAL, Tomáš JURČEK, Dana DVOŘÁKOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Barbora WEINBERGEROVÁ, Lukáš SEMERÁD, Irina SADOVNIK, Gregor EISENWORT, Harald HERRMANN, Peter VALENT, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Quantitative assessment of the CD26+leukemic stem cell compartment in chronic myeloid leukemia: Patient-subgroups, prognostic impact, and technical aspects. Oncotarget. Albany: Impact Journals, 2016, roč. 7, č. 22, s. 33016-33024. ISSN 1949-2553. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.18632/oncotarget.9108. info
 • ROHOŇ, Peter, Daniela ŽÁČKOVÁ a Edgar FABER. Chronická myeloidní leukemie. In Peter Rohoň. Nové možnosti v léčbě vybraných hematologických onemocnění. První vydání. Praha: Mladá fronta, 2016, s. 87-108. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-4220-8. info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela. Pacientka s chronickou myeloidní leukemií s rezistencí a/nebo nesnášenlivostí léčby třemi tyrosinkinázovými inhibitory. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2016, roč. 12, č. 5, s. 618-620. ISSN 1801-1209. info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela, Edgar FABER, Karel INDRÁK, Peter ROHOŇ, Hana KLAMOVÁ, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Michal KARAS, Olga ČERNÁ, Ivana SKOUMALOVÁ, Petra BĚLOHLÁVKOVÁ, Pavel ŽÁK, Zdeněk RÁČIL a Jiří MAYER. Chronická myeloidní leukemie. In Léčebné postupy v hematologii. Léčebné postupy v hematologii. První vydání. Praha: Česká hematologická společnost České lékařské společnosti J.E. Purkyně, 2016, s. 79-99. ISBN 978-80-260-9718-1. info
 • JABBOUR, E., T. LION, J. APPERLEY, L. LUCIANO a Daniela ŽÁČKOVÁ. The novel tyrosine kinase inhibitor ponatinib (iclusig® ) provides new hope for CML patients following previous therapy failure. Hematology. 2016, roč. 52, 1-2, s. 84-89. ISSN 2367-7864. info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela. Tyrozinkinázové inhibitory v léčbě starších pacientů s chronickou myeloidní leukemií – editorial. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2015, roč. 61, č. 9, s. 760-761. ISSN 0042-773X. info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela. Ponatinib, tyrosinkinázový inhibitor třetí generace, v léčbě pacientů s chronickou myeloidní leukemií. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2015, roč. 11, č. 5, s. 563-571. ISSN 1801-1209. info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela. Chronická myeloidní leukemie v roce 2015. Onkologie. Olomouc: Solen, 2015, roč. 9, č. 3, s. 119-122. ISSN 1802-4475. info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela. Problematika chronické myeloidní leukemie u seniorů. In Hana Matějovská Kubešová, Igor Kiss. Geriatrická onkologie. 1. vydání. Praha: Mladá fronta, 2015, s. 257-265. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-3738-9. info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela a Miroslav PENKA. Myeloproliferativní neoplazie. In Jiří Tomášek. Onkologie : minimum pro praxi. 1. vyd. Praha: Axonite CZ, 2015, s. 379-388. Asclepius. ISBN 978-80-88046-01-1. info
 • RÁČIL, Zdeněk, Filip RÁZGA, Hana KLAMOVA, Jaroslava VOGLOVÁ, Petra BELOHLAVKOVA, Ludmila MALÁSKOVÁ, David POTĚŠIL, Jan MUŽÍK, Daniela ŽÁČKOVÁ, Katerina Machova POLAKOVA, Zbyněk ZDRÁHAL, Jana MALAKOVA, Jiri SUTTNAR, Jan DYR a Jiří MAYER. No clinical evidence for performing trough plasma and intracellular imatinib concentrations monitoring in patients with chronic myelogenous leukaemia. Hematological Oncology. Hoboken: WILEY-BLACKWELL, 2014, roč. 32, č. 2, s. 87-93. ISSN 0278-0232. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/hon.2091. Full Text info
 • MUSILOVÁ, Milena, Filip RÁZGA, Tomáš JURČEK, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Marek BORSKÝ, Veronika NÉMETHOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Martin ČULEN, Dana DVOŘÁKOVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. BCR-ABL1 kinase domain mutational analysis of CD34+ stem/progenitor cells in newly diagnosed CML patients by next-generation sequencing. American Journal of Hematology. Wiley-Blackwell, 2014, roč. 89, č. 10, s. 1016-1017. ISSN 0361-8609. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/ajh.23794. info
 • JURČEK, Tomáš, Filip RÁZGA, Petra MAZANCOVÁ, Milena MUSILOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Marek BORSKÝ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Blanka DOBEŠOVÁ, Lukáš SEMERÁD, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Prospective analysis of low-level BCR-ABL1 T315I mutation in CD34+ cells of patients with de novo chronic myeloid leukemia. LEUKEMIA & LYMPHOMA. LONDON: INFORMA HEALTHCARE, 2014, roč. 55, č. 8, s. 1915-1917. ISSN 1042-8194. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3109/10428194.2013.842988. info
 • KLAMOVÁ, Hana, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Jan MUŽÍK, Zdeněk RÁČIL, Daniela ŽÁČKOVÁ, Kateřina STEINEROVÁ, Michal KARAS, Edgar FABER, Eva DEMEČKOVÁ, Zuzana MICHALOVIČOVÁ-SNINSKÁ, Jaroslava VOGLOVÁ, Ludmila DEMITROVIČOVÁ, Eva MIKUŠOVÁ, Elena TÓTHOVÁ, Juraj CHUDEJ, Imrich MARKULJAK, Eduard CMUNT, Jana MORAVCOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Kyra MICHALOVÁ, Marie JAROŠOVÁ, Markéta MARKOVÁ ŠŤASTNÁ, Petr CETKOVSKÝ, Ladislav DUŠEK, Vladimír KOZA, Marek TRNĚNÝ a Karel INDRÁK. Evaluation of 5-year imatinib treatment of 458 patients with CP-CML in routine clinical practice and prognostic impact of different BCR-ABL cutoff levels. Cancer Medicine. Houston: John Wiley & Sons Ltd., 2013, roč. 2, č. 2, s. 216-225. ISSN 2045-7634. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/cam4.59. info
 • RÁČIL, Zdeněk, Filip RÁZGA, Jana DRÁPALOVÁ, Lucie BUREŠOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Martina PALACKOVÁ, Lukáš SEMERÁD, Ludmila MALÁSKOVÁ, Martin HALUZÍK a Jiří MAYER. Mechanism of impaired glucose metabolism during nilotinib therapy in patients with chronic myelogenous leukemia. Haematologica. Pavia, ITALY: Ferrata Storti Foundation, 2013, roč. 98, č. 10, s. "e124"-"e126", 3 s. ISSN 0390-6078. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3324/haematol.2013.086355. URL info
 • PAVLÍK, Tomáš, Eva JANOUŠOVÁ, Jiří MAYER, Karel INDRÁK, Marie JAROSOVA, Hana KLAMOVA, Daniela ŽÁČKOVÁ, Jaroslava VOGLOVÁ, Edgar FABER, Michal KARAS, Katerina POLAKOVA MACHOVA, Zdeněk RÁČIL, Eva DEMEČKOVÁ, Ludmila DEMITROVIČOVÁ, Elena TOTHOVÁ, Juraj CHUDEJ, Imrich MARKULJAK, Eduard CMUNT, Tomas KOZAK, Jan MUŽÍK a Ladislav DUŠEK. Current survival measures reliably reflect modern sequential treatment in CML: Correlation with prognostic stratifications. American Journal of Hematology. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2013, roč. 88, č. 9, s. 790-797. ISSN 0361-8609. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/ajh.23508. info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela, Hana KLAMOVÁ, Jan MUŽÍK, Edmund CMUNT, Zdeněk RÁČIL, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Tomáš JURČEK, Filip RÁZGA, Petr CETKOVSKÝ, Ladislav DUŠEK a Jiří MAYER. Efficacy and tolerance of dasatinib after imatinib failure or intolerance for patients with chronic myeloid leukemia treated in three different hospitals compare well with results achievable in formal clinical trials. Leukemia & Lymphoma. London: Informa Healthcare, Gordon and Breach, 2013, roč. 54, č. 10, s. 2310-2313. ISSN 1042-8194. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3109/10428194.2013.772173. URL info
 • SKŘIVANOVÁ, Kateřina, Marcela BENDOVÁ, Ladislav DUŠEK, Daniela ŽÁČKOVÁ, Zdeněk RÁČIL a Jiří MAYER. The Effect of Imatinib Treatment Duration on the Quality of the Life of Patients with Chronic Myeloid Leukemia. Journal of Blood Disorders & Transfusion. Los Angeles: OMICS Publishing Group, 2013, roč. 4, č. 6, s. 1000167-1000171. ISSN 2155-9864. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4172/2155-9864.1000167. URL info
 • MALČÍKOVÁ, Jitka, Filip RÁZGA, Tomáš JURČEK, Dana DVOŘÁKOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Hana TOŠKOVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Gabriela VAŇKOVÁ, Lenka JURAČKOVÁ, Martin TRBUŠEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. The BCR-ABL1 T315I mutation and additional genomic aberrations are dominant genetic lesions associated with disease progression in patients with chronic myelogenous leukemia resistant to tyrosine kinase inhibitor therapy. Leukemia & Lymphoma. London: Informa Healthcare, Gordon and Breach, 2013, roč. 54, č. 9, s. 2083-2087. ISSN 1042-8194. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3109/10428194.2012.762649. URL info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela a H. KLAMOVÁ. Chronická myeloidní leukemie. In Michael Doubek a Jiří Mayer. Postupy diagnostiky a léčby leukemií a jejich infekčních komplikací u dospělých pacientů : doporučení České leukemické skupiny - pro život (CELL) / editoři Michael Doubek a Jiří Mayer. Česká leukemická skupina - pro život, 2013, s. 50-79. ISBN 978-80-260-4744-5. info
 • JANÍKOVÁ, Andrea, J. RADVANSKÝ, Robert VYSOKÝ, Ladislav BAŤALÍK, J. ŠUPITOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Zdeněk RÁČIL a Jiří MAYER. Význam fyzické aktivity u pacientů s hematoonkologickými malignitami. Transfuze a hematologie dnes. 2012, roč. 18, č. 1, s. 31-38. ISSN 1213-5763. info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela. Chronická myeloidní leukemie : informace pro pacienty a jejich blízké. 1.vyd. Brno: Česká leukemická skupina – pro život (CELL), 2012, 84 s. ISBN 978-80-260-1828-5. info
 • RÁZGA, Filip, Tomáš JURČEK, Daniela ŽÁČKOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Martina TOŠKOVÁ, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Role of treatment in the appearance and selection of BCR-ABL1 kinase domain mutations. Molecular diagnosis and therapy. Adis, 2012, roč. 16, č. 4, s. 251-259. ISSN 1177-1062. info
 • RÁZGA, Filip, Tomáš JURČEK, Ivana JEZISKOVA, Daniela ŽÁČKOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Marek BORSKÝ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Analysis of Mutations in the BCR-ABL1 Kinase Domain, Using Direct Sequencing Detection of the T315I Mutation in Bone Marrow CD34+Cells of a Patient with Chronic Myelogenous Leukemia 6 Months Prior to its Emergence in Peripheral Blood. Molecular Diagnosis & Therapy. AUCKLAND: ADIS INT LTD, 2012, roč. 16, č. 3, s. 163-166. ISSN 1177-1062. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2165/11632420-000000000-00000. URL info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela. Dasatinib v první linii léčby chronické myeloidní leukemie v chronické fázi. Acta medicinae. Brno: ERA Média s.r.o., 2012, roč. 2012, č. 7, s. 27-32. ISSN 1805-398X. info
 • RÁČIL, Zdeněk, Filip RÁZGA, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Lucie BUREŠOVÁ, Václava POLÍVKOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Hana KLAMOVÁ, Petr CETKOVSKÝ a Jiří MAYER. Assessment of adenosine triphosphate-binding cassette subfamily B member 1 (ABCB1) mRNA expression in patients with de novo chronic myelogenous leukemia: the role of different cell types. Leukemia & Lymphoma. London: Informa UK, Ltd., 2011, roč. 52, č. 2, s. 331-334. ISSN 1042-8194. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3109/10428194.2010.533220. info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela, Hana KLAMOVÁ, Ladislav DUŠEK, Jan MUŽÍK, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Jana MORAVCOVÁ, Tomáš JURČEK, Dana DVOŘÁKOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Zdeněk POSPÍŠIL, Alexandra OLTOVÁ, Kyra MICHALOVÁ, Jana BŘEZINOVÁ, Filip RÁZGA, Michael DOUBEK, Petr CETKOVSKÝ, Marek TRNĚNÝ a Jiří MAYER. Imatinib as the first-line treatment of patients with chronic myeloid leukemia diagnosed in the chronic phase: can we compare real life data to the results from clinical trials? American Journal of Hematology. 2011, roč. 86, č. 3, s. 318-321. ISSN 0361-8609. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/ajh.21942. info
 • VOGLOVÁ, Jaroslava, Jan MUŽÍK, Edgar FABER, Daniela ŽÁČKOVÁ, H. KLAMOVA, Kateřina STEINEROVÁ, Z. MICHALOVICOVA, Ludmila DEMITROVIČOVÁ, Eduard CMUNT, L. NOVAKOVA, E. TOTHOVA, P. BELOHLAVKOVA, Jiří MAYER a Karel INDRÁK. Incidence of second malignancies during treatment of chronic myeloid leukemia with tyrosine kinase inhibitors in the Czech Republic and Slovakia. Neoplasma. 2011, roč. 58, č. 3, s. 256-262. ISSN 0028-2685. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4149/neo_2011_03_256. info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela a Jiří MAYER. Nilotinib v 1.linii léčby pacientů s chronickou myeloidní leukemií v chronické fázi. Farmakoterapie. 2011, roč. 7, č. 3, s. 261-268. ISSN 1801-1209. info
 • RÁZGA, Filip, Zdeněk RÁČIL, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Lucie BUREŠOVÁ, Hana KLAMOVA, Daniela ŽÁČKOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Václava POLÍVKOVÁ, Petr CETKOVSKÝ a Jiří MAYER. The predictive value of human organic cation transporter 1 and ABCB1 expression levels in different cell populations of patients with de novo chronic myelogenous leukemia. International Journal of Hematology. 2011, roč. 94, č. 3, s. 303-306. ISSN 0925-5710. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s12185-011-0924-6. info
 • PAVLÍK, Tomáš, Eva JANOUŠOVÁ, Zdeněk POSPÍŠIL, Jan MUŽÍK, Daniela ŽÁČKOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Hana KLAMOVÁ, Petr CETKOVSKÝ, Marek TRNĚNÝ, Jiří MAYER a Ladislav DUŠEK. Estimation of current cumulative incidence of leukaemia-free patients and current leukaemia-free survival in chronic myeloid leukaemia in the era of modern pharmacotherapy. BMC Medical Research Methodology. 2011, roč. 11, č. 140, s. 1-12. ISSN 1471-2288. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1186/1471-2288-11-140. info
 • DOUBEK, Michael, Jiří MAYER, Yvona BRYCHTOVÁ, Petr CETKOVSKÝ, Eduard CMUNT, Jaroslav ČERMÁK, Luboš DRGOŇA, František FOLBER, Jan HABER, Hana KLAMOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk RÁČIL, Lukáš SMOLEJ, Cyril ŠÁLEK, Jan VYDRA, Daniela ŽÁČKOVÁ a Pavel ŽÁK. Postupy diagnostiky a léčby leukemií a jejich infekčních komplikací u dospělých pacientů : doporučení České leukemické skupiny - pro život (CELL). 1. vydání. Neuveden: Česká leukemická společnost - pro život, 2011, 150 s. monografie. ISBN 978-80-905028-2-6. info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela a H. KLAMOVÁ. Chronická myeloidní leukemie. Česká leukemická skupina - pro život, 2011, s. 45-71. ISBN 978-80-905028-2-6. info
 • MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Kateřina, Václava POLÍVKOVÁ, Jana RULCOVÁ, Hana KLAMOVÁ, Tomáš JURČEK, Dana DVOŘÁKOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Zdeněk POSPÍŠIL, Jiří MAYER a Jana MORAVCOVÁ. Constant BCR-ABL transcript level >or=0.1% (IS) in patients with CML responding to imatinib with complete cytogenetic remission may indicate mutation analysis. Experimental hematology. Netherlands: Elsevier Science Inc, 2010, roč. 38, č. 1, s. 20-26. ISSN 0301-472X. info
 • JURČEK, Tomáš, Filip RÁZGA, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Lenka TOMÁŠIKOVÁ, Alexandra OLTOVÁ a Jiří MAYER. Failure of molecular diagnostics in chronic myeloid leukemia - an aberrant form of e13a2 BCR-ABL transcript causing false-negative results by standard PCR. LEUKEMIA & LYMPHOMA. London: Leonidas Platanias, 2010, roč. 51, č. 3, s. 558-561. ISSN 1042-8194. info
 • RÁČIL, Zdeněk, Hana KLAMOVÁ, Jaroslava VOGLOVÁ, Edgar FABER, Filip RÁZGA, Daniela ŽÁČKOVÁ, Lucie BUREŠOVÁ, Petr CETKOVSKÝ a Jiří MAYER. Persistent splenomegaly during imatinib therapy and the definition of complete hematological response in chronic myelogenous leukemia. American Journal of Hematology. Hoboken: Wiley-Liss, 2010, roč. 85, č. 5, s. 386-389. ISSN 0361-8609. info
 • ŽOURKOVÁ, Alexandra, Libuše KALVODOVÁ, Jiří MAYER a Daniela ŽÁČKOVÁ. Sexualita u pacientů s chronickou myeloidní leukémií léčených imatinibem. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Galén, 2010, roč. 106, č. 5, s. 273-277. ISSN 1212-0383. info
 • KLAMOVA, H., E. FABER, Daniela ŽÁČKOVÁ, M. MARKOVA, J. VOGLOVA, E. CMUNT, L. NOVAKOVA, K. MACHOVA-POLAKOVA, J. MORAVCOVA, Dana DVOŘÁKOVÁ, K. MICHALOVA, J. BREZINOVA, Alexandra OLTOVÁ, Marie JAROŠOVÁ, Petr CETKOVSKÝ, K. INDRAK a Jiří MAYER. Dasatinib in imatinib-resistant or -intolerant CML patients: data from the clinical practice of 6 hematological centers in the Czech Republic. Neoplasma. Slovakia: Slovak Academic Press, Ltd, 2010, roč. 57, č. 4, s. 355-359. ISSN 0028-2685. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4149/neo_2010_04_355. info
 • RÁČIL, Zdeněk, Filip RÁZGA, Lucie BUREŠOVÁ, Tomáš JURČEK, Dana DVOŘÁKOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Shira TIMILSINA, Petr CETKOVSKÝ a Jiří MAYER. The assessment of human organic cation transporter 1 (hOCT1) mRNA expression in patients with chronic myelogenous leukemia is affected by the proportion of different cells types in the analyzed cell population. American Journal of Hematology. 2010, roč. 85, č. 7, s. 525-528. ISSN 0361-8609. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/ajh.21722. info
 • ŠŤASTNÝ, M., K. MACHOVÁ POLÁKOVÁ, H. KLAMOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, J. VOGLOVÁ, M. KARAS, J. MORAVCOVÁ a E. FABER. Analýza mutací BCR-ABL u CML pacientů rezistentních k imatinibu umožňuje poskytnout „terapii šitou na míru“. Transfuze a hematologie dnes. 2010, roč. 16, č. 1, s. 47-54. info
 • MAYER, Jiří, Marta KREJČÍ, Zdeněk POSPÍŠIL, Michael DOUBEK, Andrea JANÍKOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Lenka ŠMARDOVÁ, Milan NAVRÁTIL a Jan KAMELANDER. Successful treatment of steroid-refractory hepatitic variant of liver graft-vs-host disease with pulse cyclophosphamide. Experimental Hematology. Elsevier, 2009, roč. 37, č. 6, s. 767-773. ISSN 0301-472X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.exphem.2009.03.006. info
 • ŽOURKOVÁ, Alexandra, Libuše KALVODOVÁ, Jiří MAYER a Daniela ŽÁČKOVÁ. Sexualita při chronické myeloidní leukémii. In Quo vadis, psychiatria? 1. vyd. Praha: Galen, 2008, s. 234-236. ISBN 978-80-7262-567-3. info
 • FOLBER, František, Daniela ŽÁČKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk RÁČIL, Jan KAMELANDER, Dana DVOŘÁKOVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Má v léčbě akutní lymfoblastické leukemie dospělých místo i autologní transplantace krvetvorných buněk. Transfuze a hematologie dnes. Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, roč. 54, Suppl.1, s. 50-52. ISSN 1213-5763. info
 • MAYER, Jiří, Daniela ŽÁČKOVÁ, H. KLAMOVÁ a Michael DOUBEK. Léčba chronické myeloidní leukemie - méně běžný pohled na moderní postupy. Časopis lékařů českých. 2008, roč. 147, č. 4, s. 206-210. ISSN 0008-7335. info
 • ROHOŇ, P. a Daniela ŽÁČKOVÁ. Chronická myelocytová leukémia - od molekulovej patogenézy k cielenej liečbe. Onkologie. 2008, roč. 2, č. 3, s. 150-155. info
 • RÁČIL, Zdeněk, J. MAYER, Iva KOCMANOVÁ, B. WÁGNEROVÁ, J. WINTEROVÁ, F. FOLBER, M. LENGEROVÁ, M. MOULIS, D. ŽÁČKOVÁ, L. ŠMARDOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, M. NAVRÁTIL, D. DVOŘÁKOVÁ a J. VORLÍČEK. Invazivní aspergilové infekce u hematoonkologických nemocných: význam jednotlivých diagnostických metod, léčebných postupů a nástin finanční náročnosti léčby. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media, a. s., 2008, roč. 54, č. 2, s. 157-168. ISSN 0042-773X. info
 • MAYER, Jiří, H. KLAMOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, P. CETKOVSKÝ, Michael DOUBEK, J. MORAVCOVÁ, J. RULCOVÁ, K. MACHOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Tomáš JURČEK, J. BŘEZINOVÁ, K. MICHALOVÁ, Z. ZEMANOVÁ a A. OLTOVÁ. Imatinib v první linii léčby nemocných s nově diagnostikovanou chronickou myeloidní leukemií v chronické fázi. Transfúze a hematologie dnes. Mladá fronta a.s., 2008, roč. 14, č. 4, s. 150-158. ISSN 1213-5763. info
 • DOUBEK, Michael, Daniela ŽÁČKOVÁ a Jiří MAYER. Dasatinib. Remedia. Remedia s.r.o., 2007, roč. 17, č. 2, s. 201-205, 206, 5 s. ISSN 0862-8947. URL info
 • MAYER, Jiří, H. KLAMOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Michael DOUBEK, Petr CETKOVSKÝ, Marta KREJČÍ a Dana DVOŘÁKOVÁ. Rezistence na imatinib a možnosti využití vyššího dávkování léku u pacientů s chronickou myeloidní leukemií. Transfúze a hematologie dnes. Mladá fronta a.s., 2007, roč. 13, č. 3, s. 133-141. ISSN 1213-5763. info
 • HÁJEK, Roman, D. ŽÁČKOVÁ, Tomáš BÜCHLER, Miroslav PENKA, E. KRAHULCOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, J. VINKLÁRKOVÁ, J. ADLER, E. JANOVSKÁ, Karel INDRÁK, E. FABER, M. DOUBEK, M. KLABUSAY, Alexandra OLTOVÁ, Petr KUGLÍK, L. BOURKOVÁ, L. DUŠEK, Iveta MARESCHOVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Treatment of chronic myeloid leukemia with autologous transplantation using peripheral blood stem cells or bone marrow cultured in IL-2 followed by IL-2, GM-CSF, and IFN-alpha administration. Medical oncology. United States: Humana Press Inc.,, 2003, roč. 20, č. 1, s. 69-76. ISSN 1357-0560. info
 • HÁJEK, Roman, Daniela ŽÁČKOVÁ, Miroslav PENKA a Jiří MAYER. Autologní transplantace s podáním interleukinu aktivovaného štěpu periferních kmenových buněk nemocných s chronickou myeloidní leukémií. Klinická onkologie. Brno: ApS s.r.o., 2000, roč. 13, č. 5, s. 159-166. ISSN 0862-495X. info
 • MAYER, Jiří, Daniela ŽÁČKOVÁ, Markéta KRAHULOVÁ, Ingrid VÁŠOVÁ, Miroslav TOMIŠKA, Zdeněk KRÁL, Eva KRAHULCOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Marta KREJČÍ, Martin KLABUSAY a Michael DOUBEK. Indukční léčba nemocných s akutní myeloidní leukémií protokolem ICE. Klinická onkologie. Brno, 1999, roč. 12, č. 3, s. 101-106. ISSN 0862-495X. info

12. 4. 2024


Životopis: doc. MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D. (učo 203252), verze: čeština(1), změněno: 12. 4. 2024 12:20, D. Žáčková

Další varianta: angličtina(1)