Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Antonín Věžník, narozen 25.května 1955 v Boskovicích,rozvedený , 2 děti (synové Antonín a Václav)
Pracoviště
 • Geografický ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2003: docent (doc.), humánní geografie, Regionálně geografická analýza zemědělství České republiky. 1985: kandidát věd (CSc.), regionální geografie, Regionální geografické aspekty zemědělství Brněnské aglomerace. Přír.fak.UJEP,Brno. Školitel Doc.J.Demek,DrSc (Přír.fakulta UJEP Brno ).
 • 1981: doktor přírodních věd (RNDr.), regionální geografie,rigorozní zkouška,Přírovědecká fakulta UJEP v Brně.
 • 1979: obor odborná geografie, dipl. práce "Geomorfologické poměry Novobystřické vrchoviny", katedra geografie Přírodovědecké fakulty UJEP v Brně, vedoucí práce Doc. J. Demek.
Přehled zaměstnání
 • od 2003: Přírodovědecká fakulta MU Brno, geografický ústav, docent. od 2010 do 2013, Univerzita PJŠ, Košice, Prírodovedecká fakulta od 1983: Přírodovědecká fakulta MU, Brno, katedra geografie.(odborný asistent)
 • 1979-1983: Přírodovědecká fakulta UJEP, Brno (interní aspirant).
Pedagogická činnost
 • od 2010 do 2013, Geografie ČR na UPJŠ Košice Přednášky: Geografie Evropy od 2007, od 2006 do 2016: regionální politika v zemědělství. od 2017: Regionální politika v EU a ČR Přednášky v roce 1999-2000:
 • Geografie výroby, Rurální geografie, Regionální geografie Ameriky,Afriky a Oceánie, Ekonomická geografie ČR,
 • Seminář z ekonomické geografie.
 • Vedení diplomových prací. Člen komise pro státní zkoušky v učitelství zeměpisu. Člen komise pro státní zkoušky odborného studia Geografie a kartografie, specializace socioekonomická geografie. od 2004, člen Oborové rady pro DSP , obor geografie a člen Oborové komise pro DSP Regionální geografie a reg.rozvoj od 2012 předseda oborové komise pro DSP - Regionální geografie a regionální rozvoj
Vědeckovýzkumná činnost
 • Geografie zemědělství, regionální geografie.Rurální geografie, Problematika regionálního rozvoje marginálních regionů..
 • Účast na několika grantových projektech k výzkumu regionálního reozvoje mikroregionů, (u GA ČR, rezortní grant) a spolupráce s firmou Garep, ekonomické poradenství a regionální rozvoj. Soustavná spolupráce s Prírodovedeckou fakultou UK Bratislava v geografickém výzkumu problémových příhraničních regionů. Spolupráce s Univerzitou Wroclaw (Polsko) , tranformace zemědělství států východní Evropy
Akademické stáže
 • 1988: UNAM Toluca, (Mexico), 3 měsíce,
 • 1982: MGU Moskva ( SSSR), 4 měsíce,absolvent FPK
Vybrané publikace
 • VĚŽNÍK, Antonín, Hana SVOBODOVÁ, Jakub HRADICKÝ a Jana NÉMETHOVÁ. Livestock production in Czechia and Slovakia, ten years beyond EU accession. HUMAN GEOGRAPHIES – Journal of Studies and Research in Human Geography. Bucharest: Human Geography Dept., University of Bucharest, 2017, roč. 11, č. 1, s. 77-94. ISSN 1843-6587. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5719/hgeo.2017.111.5. URL info
 • VACHUDA, Jan a Antonín VĚŽNÍK. REGIONAL GEOGRAPHICAL ANALYSIS OF LAND CONSOLIDATION REFORMS IN CZECH REPUBLIC. Online. In Lněnička, Libor. Proceedings of 23rd Central European Conference Central Europe Area in View of Current Geography. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 324-332. ISBN 978-80-210-8313-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8314-2016. URL info
 • VĚŽNÍK, Antonín, Michal NAVRÁTIL a Petr SKÁCEL. CZECH AGRICULTURE AFTER ACCESSION TO EU: CHANGES, REGIONAL DIFFERENCES. Online. In Lněnička, Libor. Procceding of 23th Central European Conference: Central Europe Area in View of Current Geography. Brno: Masarykova Univerzita, 2016, s. 373 - 380. ISBN 978-80-210-8313-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8314-2016. URL info
 • SVOBODOVÁ, Ilona, Antonín VĚŽNÍK a Michael KRÁL. Viticulture in the Czech Republic: Some spatio-temporal trends. Moravian Geographical Reports. Brno: AV ČR, Institute of Geonics, Czech Academy of Sciences, 2014, roč. 22, č. 1, s. 2-14. ISSN 1210-8812. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/mgr-2014-0001. URL info
 • SVOBODOVÁ, Hana a Antonín VĚŽNÍK. Úvod do geografie venkova. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-6943-5. epub html URL info
 • VĚŽNÍK, Antonín, Michael KRÁL a Hana SVOBODOVÁ. Agriculture of the Czech Republic in the 21st Century: From Productivism to Post-productivism. Quaestiones geographicae. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2013, roč. 32, č. 4, s. 7-14. ISSN 0137-477X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/quageo-2013-0029. info
 • VĚŽNÍK, Antonín a Hana SVOBODOVÁ. Vývoj zemědělství Kraje Vysočina pod vlivem Společné zemědělské politiky EU. Geografia Cassoviensis. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2012, roč. VI., 1/2012, s. 81-92. ISSN 1337-6748. URL info
 • KRÁL, Michael, Petra PALASOVÁ, Hana SVOBODOVÁ a Antonín VĚŽNÍK. Dopady SZP EU na rozvoj zemědělství v centrální části Drahanské vrchoviny. Geographia Cassoviensis. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2012, roč. VI., 2/2012, s. 78-90. ISSN 1337-6748. info
 • VĚŽNÍK, Antonín a Ondřej KONEČNÝ. Agriculture of the Czech Republic after Accession to the EU: Regional Differentiation. Moravian Geographical Reports. Brno: ÚGN, 2011, roč. 19, č. 1, s. 50–60. ISSN 1210-8812. info
 • SVOBODOVÁ, Hana a Antonín VĚŽNÍK. Impacts of the Common Agricultural Policy of the European Union in the Vysočina Region (Czech Republic) by the View of the Farmers. Journal of Central European Agriculture. Zagreb: University of Zagreb, 2011, Vol. 12, No. 4, s. 726-736. ISSN 1332-9049. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5513/JCEA01/12.4.982. URL info
 • SVOBODOVÁ, Hana a Antonín VĚŽNÍK. To the problems of agricultural brownfields in the Czech Republic, case study of the Vysocina region. Agricultural Economics. Praha: Česká akademie zemědělských věd, 2009, roč. 55 (2009), č. 11, s. 550-556. ISSN 0139-570X. URL info
 • BINEK, Jan a Antonín VĚŽNÍK. Vazby mezi jednotlivými složkami specifik života a podnikání ve venkovském prostoru. Brno: GaREP, 2009, 117 s. info
 • VĚŽNÍK, Antonín, Hana SVOBODOVÁ a Jan ZVARA. Possible Impacts of the Common Agricultural Policy Reform on Development of Agriculture in the Jihlava District. In Geography in Czechia and Slovakia: Theory and Practice at the Onset of 21st Century. 1. vydání. Brno: Masaryk University, 2008, s. 201 - 206. ISBN 978-80-210-4600-9. info
 • KUNC, Josef, Václav TOUŠEK, Jiří VYSTOUPIL, Petr DANĚK, Pavel KLAPKA, Ondřej MULÍČEK, Daniel SEIDENGLANZ, Zdeněk SZCZYRBA, Michal VANČURA, Antonín VĚŽNÍK, Milan VITURKA a Petr TONEV. Ekonomická a sociální geografie. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2008, 411 s. učebnice vysokých škol. ISBN 978-80-7380-114-4. info
 • VĚŽNÍK, Antonín a Linda BARTOŠOVÁ. Selected regional geographical differences of the Czech Republic agriculture, after the transformation processes. Agricultural Economics. Praha: Česká akademie zemědělských věd - Ústav, 2004, roč. 50, č. 5, s. 207- 217, 10 s. ISSN 0139-570X. info
 • VĚŽNÍK, Antonín. Vývoj produkce brambor v České republice. Brno, 2003, 380 s. ISBN 80-210-3208-1. info
 • VĚŽNÍK, Antonín. Agrocenzus 2000, regionálně geografické aspekty. In Geografické informácie 7, Zborník z XIII. kongresu SGS. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, katedra geografie, 2002, s. 257 - 264. ISBN 80-8050-542-X. info
 • VĚŽNÍK, Antonín. Produkce zeleniny ve světě. Biologie, chemie, zeměpis, časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha: SPN, 2002, roč. 11, č. 1, s. 47-51, 4 s. ISSN 1210-3349. info
 • VĚŽNÍK, Antonín. Regionální geografické aspekty zemědělství v zázemí města Brna. 1985, 157 s. info

12. 9. 2017


Životopis: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc. (učo 241), verze: čeština(1), změněno: 12. 9. 2017 09:47, A. Věžník