Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Miroslava Bartoňová, PaedDr. Ph.D.
  5.3.1965, Boskovice
Pracoviště
 • Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Počíčí 9, Brno
Funkce na pracovišti
 • zástupce vedoucího katedry,
 • profesor
 • Garant-studijního programu Speciální pedagogika se specializacemi
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2015: jmenovací řízení - profesor pro Obor speciální pedagogika
 • 2005- habilitován - docent
 • 1999-2002 - doktorské studium v oboru:
 • Pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Disertační práce na téma Přípravné třídy jako jedna z forem intervence u dětí z jiného sociokulturního etnika (titul Ph.D.)
 • 1889 udělen titul PaedDr.
 • 1989 - státní závěrečná zkouška na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v oboru Učitelství pro školy vyžadující zvláštní péči, diplomová práce na téma: Výtvarná výchova na zvláštní škole.
Přehled zaměstnání
 • 2002-doposud - zástupce vedoucího katedry speciální pedagogiky
 • 1998-2002 - asistent na katedře speciální pedagogiky PdF MU v Brně
 • 1997 - externí pracovník na katedře speciální pedagogiky PdF MU v Brně
 • 1989-1998 Zvláštní a praktická škola, Lidická, Brno -učitel
 • 1985 - pedagogická činnost Mateřská škola, Horova, Brno
Pedagogická činnost
 • Zaměření: specifické poruchy učení- edukace, diagnostika; intervence, poradenství, inkluzivní vzdělávání a inkluzivní didaktika, didaktické přístupy k žákům se SVP, problematika mentálního postižení
 • Vedení závěrečných, bakalářských, diplomových a disertačních prací
 • Školitel studentů doktorského studia v českém a anglickém programu Speciální pedagogika
 • Člen zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky PdF MU Brno
 • Člen zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky PdF UK Bratislava
 • Člen komise pro rigorózní řízení PdF MU Brno
 • Člen komise pro doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací PedF UK Praha, PdF UP Olomouc, PdF UK Bratislava, PdF MU, Brno
 • Člen habilitační komise - PdF MU Brno, PdF UK Bratislava
 • Supervize pro studenty doktorského studijního programu
 • Garant pedagogická praxe studentů se zaměřením na specifické poruchy učení
 • Odborné přednášky
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava Základní přístupy k žákům s dyslexií v procesu inkluzivní edukace. Mezinárodní konference - projekt ESF, MAP- města Brna 2017.
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách. Brno, 2015
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Aspekty vývoje inkluzivní školy. PdF UJEP, Ústí nad Labem 2014
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Inkluze ve vzdělávání – vize a realita v podmínkách české školy. In Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Ostrava 2014
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. 20 let rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. In Olomouc: II. Olomoucké speciálněpedagogické dny. 2014
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Strategie rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU, Praha In Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučení v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání, pořadatel: Česká školní inspekce
 • Brno: 2013 Konference s mezinárodní účastí k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu – Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Brno, PdF MU, BARTOŇOVÁ, M. Přístupy a strategie ve vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení
 • Brno,2011 Odborná mezinárodní konference Inkluzivní vzdělávání osob s poruchami komunikace. Brno, BVT, občanské sdružení LOGO BARTOŇOVÁ, M.,VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v rámci řešení výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu RVP ZV
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Analýza stavu inkluze žáků s lehkým mentálním postižením v základním vzdělávání v rámci výzkumného záměru. Podpora integrativního vzdělávání v Praze, konference hlavního města Prahy, 2013
 • VI. odborná konference s mezinárodní účastí Ostravská univerzita v Ostravě Ostrava. 2011. Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice, BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Nový studijní obor speciální pedagogika pro učitele středních škol
 • Jihlava: 19. 5. 2011 Konference Asociace speciálních pedagogů v ČR, BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v rámci řešení výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
 • Brno: 31. 8. 2010.Konference s mezinárodní účastí Škola a zdraví 2010, PdF Masarykovy univerzity. BARTOŇOVÁ, M. Úspěšnost absolventů přípravných tříd v primárním vzdělávání – aktivní účast ve worksopu
 • Telč 2008: Pracovní jednání k RVP LMP, organizátor akce MŠMT ČR, VÚP Vyžádaná přednáška Bartoňová, M. Aktivační a vzdělávací centrum- obsah učiva zácvikových kurzů.
 • 2007 Brno, Šlapanice Analýza postupů ke vzdělávání žáků s mentálním postižením a sociálním znevýhodněním na základě komparace českých a německých rámcových vzdělávacích programů Přednáška: Přípravné třídy základní školy – výzkumné šetření
 • 2007, Brno,PdF MU. Přednáška v plénu na téma: Výzkumný záměr Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
 • 2007, Brno, ÚSP pro TPM Brno, Kociánka, přednáška na téma Aktivizační a vzdělávací centrum
 • 2006. Brno, PdF MU.Konference s mezinárodní účastí, Přednáška na téma Specifika vývoje osob s SPU v dospělosti a strategie pro volbu povolání. Diplomové práce studentů
 • BARTOŇOVÁ, M. Současná legislativa v přístupu k žákům se specifickou poruchou učení. Mezinárodní sympozium Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole se zaměřením na specifické poruchy učení, společnost Dyslexie a PdF MU, 2005 Brno
 • Mezinárodního sympozium Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole se zaměřením na specifické poruchy učení, Společnost Dyslexie a PdF MU, 2005 Brno
 • Konference I. Mezinárodní konference o podporovaném zaměstnávání. 8. -9.10. 2004, Praha, občanské sdružení Rytmus
 • Zahraniční
 • ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Marie VÍTKOVÁ a Miroslava BARTOŇOVÁ. Inclusion as an interdisciplinary topic with a focus on supporting pupils with special educational needs at the secondary school in the Czech Republic. In EAPRIL 2016, conference. 2016
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Resilience in families of children with disabilities partial results of the investigation. In XI Międzynarodowa konferencja naukowa Wspomaganie rozwoju wielość obszarów, wspólnota celów. Polsko 2016.
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Psychické zdraví jako jeden z indikátorů kvality života žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. In Multidimenzionálna topografia kvality života v inkluzívnej edukácii. Mezinárodní konference Smolenice; vyžádaná přednáška 2016
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Kommunikationsfähigkeiten von Menschen mit Behinderung – eine Analyse im Rahmen des Interdisziplinären Forschungsprojekts (2013-2015). In Pracovní setkání speciálních pedagogů. 2016
 • Polsko: 2016 BARTOŇOVÁ, Miroslava. Resilience in families of children with disabilities partial results of the investigation. In XI Międzynarodowa konferencja naukowa Wspomaganie rozwoju wielość obszarów, wspólnota celów
 • VÍTKOVÁ, Marie, Miroslava BARTOŇOVÁ a Petr KOPEČNÝ. Teilergebnisse des Interdisziplinären Forschungsprojekts. In 51. Arbeitstagung DGfE Sonderpädagogik Paderborn. 2016
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Analyse der Bedingungen in einer heterogenen Klasse mit Schülern mit Sonderbedarf. In téma Teilhabe und Vielfalt: Herausforderungen einer Weltgesellschaft 2015
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Inklusion als Interdisziplinärese Problem. In 50. Arbeitstagung der Dozierenden der Sonderpädagogik in den deutschsprachigen Ländern: Bildungs- und Erziehungsorganisationen im Spannungsfeld von Inklusion und Ökonomisierung. 2015
 • Polsko 2013 Uniwersytet Ślaski Katowice Wydzial Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie VII. odborná konference s mezinárodní účastí: Speciální pedagogika nejen v inkluzivním vzdělávání. 2013
 • Rakousko: Konference s mezinárodní účastí Lehrer/innenbildung in Europa. Wien, Rakousko 8-9.5. 2008. Vystoupení v plénu Bartoňová, M., Procházková, L., Vítková, M. Zur Ausbildung von Lehrer/innen an der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität im Hinblick auf die Arbeit mit Schüler/-innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf
 • VÍTKOVÁ, Marie, Miroslava BARTOŇOVÁ a Lenka SLEPIČKOVÁ. Inkluze a speciální vzdělávací potřeby. In Cyprus, Nicosia, Mezinárodní vědecká konference EAPRIL, Conference 2014 Where Practice and research on Learning and Development Meet. 2014
 • Německo: 4. Mezinárodní sympozium Internacionální léčebné a speciální pedagogiky. Leben mit Anderssein im internationalen Kontext (Žít s jinakostí v mezinárodním kontextu). Oldenburg, Německo 2008. Bartoňová, M., Pipeková, J., Procházková, L., Vítková, M. Neue Trends in der beruflichen Vorbereitung von behinderten Menschen
 • Francie: (2012) I.U.F.M. Université de Toulouse II – Le Mirail, FTOULOUS 19. BOČKOVÁ, B., BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Special Educational Needs in the Context of the Framework Educational program for basic Education. Polsko: 3. mezinárodní vědecká konference z cyklu Speciální vzdělávací potřeby na téma Psychospoleczne funkcjowanie osob niepelnosprawnych. Kielsko-Biala, Polsko, 12-13.11.2008. Vystoupení v plénu Bartoňová Miroslava - Education of Minorities in the Czech Republic (přijato k publikování)
 • . Swedwn Studijní pobyt na Mid Sweden Univerzity, Department of Education. 22. 9. 29.9. 2008 Přednášky: Bartoňová, M. Teaching students with speciál needs in primary schools. Teaching students with social disadvantage. Roma students and Czech educational envtiomment
 • Švýcarsko: 3. Mezinárodní sympozium Internacionální léčebné a speciální pedagogiky. Curych, Švýcarsko 6.9. -7.9. 2007. Vystoupení v pracovní skupině A8 – Vítková, M., Bartoňová, M., Vítek, J. Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der tschechischen Grundschule (publikováno ve sborníku 2008)
 • Německo: Stuttgart, 2007 – seminář s mezinárodní účastí pořádá ministerská pracovní skupina ze spolkové země Baden-Württemberg u příležitosti 10. výročí spolupráce s Českou republikou
 • Polsko: Mezinárodní konference "Terapia pedagogiczna w rewalidacji osób niepelnoprawnych" v rámci cyklu "Specjalne Potrzeby Edukacyjne", Katovice, Polsko, 2007 . Přednáška: Bartňová, M. Projekt – Aktivizační a vzdělávací centrum. (publikováno ve sborníku 2008)
 • Německo: 2008 mezinárodní kongres Sonderpädagogische Kompetenz - Pädagogische Professionalität und sonderpädagogische Kompetenz vor neuen Herausforderungen – Pedagogická profesionalita a speciálně pedagogická kompetence před novými požadavky, 2007, Humboldt Universität zu Berlin. Vítková, M., Bartoňová, M. Vzdělávání speciálních pedagogů a učitelů na Masarykové univerzitě se zřetelem na strukturované studium – Bildung von Sonderpädagogen und allgemeinen Pädagogen an der Masaryk Universität im Hinblick aud die Bachelor-Master-Doktorstruktur
 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M Roma in Special Education .Mezinárodní pracovní setkání 2006, Vídeň, Rakousko
 • 43. Arbeitstagung der Dozentinnen und Dozenten der Sonderpädagogik in deutschsprachigen Ländern, Universität Wien, Rakousko,2006 účast
 • Docentské dny pro speciální pedagogy v německy mluvících zemích se zaměřením na tělesné a kombinované postižení, Hochschule für Sonderpädagogik, Reutlingen, Německo,2006, příspěvek na téma Strukturované studium speciální pedagogiky na PdF MU, Strukturiertes Studium der Sonderpädagogik auf der Pädagogischen Fakultät MU
 • 2005, University of Helsinky, Finsko. Integration and Inclusion Integrated Clounselling to the System of Services in the Czech Republic Project EQUAL
 • 2005, University of Jyväskylä, Finsko. Multicultural education. Přednáška v rámci mobility vysokoškolských pedagogů programu Sokrates/Erasmus
 • 2005, University of Jyväskylä, Finsko. Education of Special Teachers. Přednáška v rámci mobility vysokoškolských pedagogů programu Sokrates/Erasmus
 • 2005, University of Jyväskylä, Finsko. Presentation of the Department of Special Education of Masaryk University Project EQUAL. Přednáška v rámci mobility vysokoškolských pedagogů programu Sokrates/Erasmus.
 • 2002, University of Jyväskylä, Finsko. National Education in the Czech Republic. Přednáška v rámci mobility vysokoškolských pedagogů programu Sokrates/Erasmus University of Jyväskylä, Finsko
 • 2002, University of Jyväskylä, Finsko. The education of the mentally retarded Přednáška v rámci mobility vysokoškolských pedagogů programu Sokrates/Erasmus
Vědeckovýzkumná činnost
 • Tuzemsko
 • Pdf Ústí nad Labem, Projekt Škola pro všechny:Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků,
 • spoluřešitel Miroslava Bartoňová,
 • doba trvání: 2016-2019
 • Projekt - Brno -město.Číslo a název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000092:
 • doba trvání: 2017-2020 Spoluřešitel Bartoňová Miroslava
 • Masarykova univerzita 4.0 (MUNI 4.0), číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002418 , období řešení: 2017 - 2022, MŠMT ČR, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, Spoluřešitel: Miroslava Bartoňová
 • Zadavatel: MŠMT, Projekt OPVVV Kvalitní inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní a střední škole.
 • Doba řešení : 2017-2020
 • Spoluřešitel: Miroslava Bartoňová
 • Projekt OPVV CZ.1.07/1.1.00/46.0015 Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách.
 • Doba řešení 2013-2015 Spoluřešitel Miroslava Bartoňová
 • Program: Masarykova univerzita / Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum). Vzdělávání a podpora dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách hlavního vzdělávacího proudu (MUNI/A/1183/2016).
 • Období řešení: 1/2017 - 12/2017. spoluřešitel Miroslava Bartoňová
 • Program: Masarykova univerzita / Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum). Podpora žáka se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu inkluzivního vzdělávání (MUNI/A/0989/2015). Období řešení: 1/2016 - 12/2016. Spoluřešitel : Miroslava Bartoňová
 • Zadavatel: MU, Mezifakultní výzkumný projekt Spoluřešitel: Miroslava Bartoňová Příjemce financí: PdF MU Číslo a název projektu: Inkluze ve škole jako interdisciplinární problém. Východiska, podmínky a strategie realizace Doba řešení projektu: 2013-2015
 • Program: Masarykova univerzita / Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum). Současné trendy v pojetí a realizaci inkluzivního vzdělávání v ČR a na PdF MU se zřetelem na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (MUNI/A/1169/2014). Spoluřešitel : Miroslava Bartoňová Období řešení: 1/2015 - 12/2015
 • Příjemce financí: PdF MU Číslo a název projektu: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu MSM0021621622443 Doba řešení projektu: 2007-2013
 • Spoluřešitel: Miroslava Bartoňová
 • Program: Masarykova univerzita / Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum). Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti (MUNI/A/0801/2013). Spoluřešitel : Miroslava Bartoňová Období řešení: 1/2014 - 12/2014
 • Program: Masarykova univerzita / Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum, program rektora). Intervence pro inkluzi ve vzdělávání (MUNI/A/0709/2012). Spoluřešitel : Miroslava Bartoňová Období řešení: 1/2013 - 12/2013
 • Program: Masarykova univerzita / Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum). Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení (MUNI/A/1021/2010). Spoluřešitel : Miroslava Bartoňová Období řešení: 1/2011 - 12/2011
 • Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Zaměření na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (MUNI/A/1007/2009). Řešitel:.Miroslava Bartoňová Období řešení: 1/2010 - 12/2010
 • Příjemce financí: PdF MU Číslo a název projektu: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu MSM0021621622443 Doba řešení projektu: 2007-2013
 • Zadavatel: MŠMT Řešitel: Miroslava Bartoňová Číslo a název projektu: 2334/2011 Inovace studijního předmětu Integrativní speciální pedagogika (Projekt FRVŠ)
 • Příjemce financí: PdF MU
 • Příjemce financí: PdF MU Číslo a název projektu: CZ.04.1.03/3.1.15.1/0191 Aktivizační a vzdělávací centrum Doba řešení projektu: 2005-2007 Zadavatel: MŠMT ČR, Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OPRLZ) Spoluřešitel Miroslava Bartoňová
 • Příjemce financí: PdF MU Číslo a název projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.1/0150 – č.j. 16532/2005-303 Celoživotní vzdělávání v oblasti speciální pedagogiky Doba řešení projektu: 2005-2007 Řešitel: Jarmila Pipeková Spoluřešitel Miroslava Bartoňová
 • Financující program: Rozvojové programy MŠMT ČR, 192/2004, Internacionalizace výuky MU s orientací na zahraniční studenty Trvání : 2004 -2004 Spoluřešitel: Miroslava Bartoňová
 • Financující program: Pokračující transformační a rozvojové projekty financované fakultou T 53/04 Zvýšení kompetencí studentů při použití nových pedagogických přístupů ke vzdělání žáků s kombinovaným postižením. Trvání : 2004-2004 Spoluúčast na řešení
 • Financující program: Fond rozvoje vysokých škol MŠMT (kód projektu: 0632/2002) Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a výuka německého jazyka na ZŠ. 2002-2002 Spoluředitel Miroslava Bartoňová,
 • Financující program: Pokračující transformační a rozvojové projekty Zvýšit praktické kompetence studentů speciální pedagogiky zavedením videotréninku interakcí pedagogických situací ve školní třídě kód projektu: T 54/04) Řešitel Miroslava Bartoňová,(PdF MU v Brně),2004
 • Financující program: Transformační a rozvojové programy MŠMT ČR - Zvýšit praktické kompetence studentů speciální pedagogiky zavedením videotréninku interakcí pedagogických situací ve třídě (kód projektu. Nové 95/2003). Trvání: 2003 2003 Řešitel: Miroslava Bartoňová, Ph.D. (PdF MU v Brně), 2003
 • Zahraničí
 • Masarykova univerzita, projekrt Erazmus +, Sustainable learner-centred Teaching - Advanced Recourse for Georgia and China (573777-EPP-1-2016-1-CZ-EPPKA2-CBHE-JP), doba řešení: 2016-2019 Spoluřešitel: Miroslava Bartoňová
 • Mezinárodní projekt ASO - Roma in Sonderschulen Trvání: duben-prosinec 2006 Řešitel: Dr. Mikael Luciak Institut für Bildungswissenschaft Universität Sien Spoluřešitel: Miroslava Bartoňová, Podíl 30%
 • Financující program: EQUAL, 2002/000-282.08.02-2002/00.0X.03.002 Akce 3, financováno PHARE Integrace/inkluze pro znevýhodněné osoby na trhu práce v poradenském systému Trvání: 2004-2005. Projektový manažer projektu Miroslava Bartoňová, (Podíl 35%)
 • Financující program: EQUAL, 2202/000-282.08.02 č. smlouvy E/01/1/071, AKCE 2 Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce Trvání: 2002-2005 Spoluřešitel Miroslava Bartoňová Podíl:30%
 • Financující program: Strukturální fondy Aktivizační centrum Trvání : 2005 -2007 Spoluřešitel: Miroslava Bartoňová, Podíl: (30%) Spoluúčast na řešení –didaktik projektu
 • Financující program: Strukturální fondy – Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti speciální pedagogika Trvání : 2005 -2007 Spoluřešitel: Miroslava Bartoňová, Podíl: (30%) Spoluúčast na řešení
 • Program na přípravu a rozvoj studijních programů pro učitele Edukace jedinců s mentálním postižením – 605/2006 Trvání:2006 Spoluřešitel: Miroslava Bartoňová, Podíl: (30%)
Akademické stáže
 • 2017 Bulharsko Studijní pobyt Univerzita Ruse, Eramus+, řešení projektu, tydenní pobyt
 • 2012 Francie:I.U.F.M. Université de Toulouse II – Le Mirail, FTOULOUS 19.ERASMUS, učitelské mobility
 • 2008 Švédsko: Studijní pobyt na Mid Sweden Univerzity, Department of Education. 22. 9. 29.9.
 • 2008 Wuerzburg: studijní pobyt na Julius- Maximillians- University Wuerzburg, Institut für Soderpädagogik (Germany). Pobyt - Mobility
 • 2005 Finsko: učitelský a výzkumný pobyt na Univerzitě Jyväskyla, University of Helsinky, Finsko v rámci učitelských mobilit ERASMUS.
 • 2005 Holandsko: EQUAL/přechod škola-povolání/ mezinárodní projekt, partner Amsterodam studijní pobyt
 • 2004 Hamburg, Německo pracovní jednání v rámci projektu EQUAL Přechod škola, TCA jednání
 • 2004 Vídeň, Rakousko pracovní jednání v rámci projektu EQUAL Přechod škola povolání, skupina evaluace, TCA jednání
 • 2003 Kassel, Německo pracovní jednání v rámci projektu EQUAL Přechod škola povolání, pracovní skupina osobní asistence
 • 2003 Berlín, pracovní jednání v Berlíně v Německu, kde jsme se zúčastnili transnationálního jednání s partnery z Německa a Rakouska projektové skupiny TSW - Transition from school to work (Přechod škola povolání)
 • 2003 Německo: reciproční studijní pobyt odborných pracovníků a doktorandů katedry, Baden-Württemberg, Německo (Reutlingen, Stuttgart) na pozvání pana ministra SönkeAssmusena, Kultusministerium, Stuttgart
 • 2003 Vídeň, Dolní Rakousko pracovní jednání v rámci projektu EQUAL Přechod škola povolání, pracovní skupina senzibilizace závodů
 • 2002 Finsko: učitelský a výzkumný pobyt na Univerzitě Jyväskyla v rámci učitelských mobilit ERASMUS
 • 2002 Holandsko: Speciální škola pro tělesně postižené, Tillburg Holandsko pracovní jednání výzkumné skupiny EQUAL na téma přechod škola povolání (Transition from School to Work)
 • 2002 ěmecko:studijní pobyt organizovaný MŠMT ČR, odborem speciálního vzdělávání do Heilbronnu Německo s cílem návštěvy speciálních škol, odborný poradce
 • 2002 Německo: studijní pobyt organizovaný katedrou sociální a speciální pedagogiky na univerzitu v Osnabrücku Německo (reciproční pobyt, německý Fond budoucnosti)
 • 2001 Rakousko: studijní pobyt ve Vídni, Rakousko, org. ESNE Rakousko,stáže ve vybraných speciálních zařízeních
 • 2000 Německo:studijní pobyt organizovaný MŠMT ČR, odborem speciálního vzdělávání do Heilbronnu Německo s cílem návštěvy speciálních škol,odborný poradce
 • Pracovní semináře
 • 2004 Dolní Rakousko, pracovní jednání v rámci projektu EQUAL Přechod škola povolání, kde jsme se seznámili s funkčním systémem zařazování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na trh práce
 • 2004 Vídeň, Rakousko pracovní jednání v rámci projektu EQUAL Přechod škola- povolání, pracovní skupina Curiculum
Universitní aktivity
 • Členství ve vědeckých, odborných orgánech
 • Členství v grantových komisích:
 • Grantová komise fakultních rozvojových grantů PdF MU člen (od 2004)
 • Členství v odborných společnostech:
 • Česká společnost Dyslexie (od roku 2000) Psychopedická společnost (od roku 1999) Členství v oborové radě:
 • Člen Oborové rady učitelství 1. stupně základní školy. PdF MU,(2015)
 • Člen Mezioborové pedagogické rady PdF MU Brno
 • Člen Oborová komise Učitelství pro 1. stupeň a Učitelství MŠ (člen, 2015)
 • 2006 – doposud externí hodnotitel - Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA), Slovenská republika
 • VR PdF Ostravské univerzity v Ostravě
 • 2011 - doposud člen redakční rady odborného časopisu Špeciálny pedagog. ISSN 133-6670
Mimouniversitní aktivity
 • Odborný poradce Místního plánu inkluze v oblasti vzdělávání (MPI) statutárního města Brno - člen pracovní skupiny (2017)
 • Odborný poradce při tvorbě Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální, Praha Odbor 28 MŠMT ČR, Výzkumný ústav pedagogický (2008)
 • Odborný poradce při tvorbě Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62/C01, Praha Odbor 28 MŠMT ČR, Výzkumný ústav pedagogický, (2008)
 • Odborný poradce při tvorbě Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78/62/C02, Praha Odbor 28 MŠMT ČR, Výzkumný ústav pedagogický
 • Evaluátor projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kompetence absolventů OU zaměřené na rovnost příležitostí na trhu práce Číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/15.456, Ostravská univerzita v Ostravě
 • Člen hodnotícího panelu Rady pro výzkum, vývoj a inovaci, Úřad vlády ČR, 2015, 2016
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2010 Cena děkana PdF MU za významnou tvůrčí činnost a reprezentaci fakulty (prezentace výsledků tvůrčí činnosti)
 • 2014 Cena děkana PdF MU za významnou tvůrčí činnost a reprezentaci fakulty (prezentace výsledků tvůrčí činnosti)
 • 2017 Cena děkana PdF MU za významnou tvůrčí činnost a reprezentaci fakulty (prezentace výsledků tvůrčí činnosti)
Vybrané publikace
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Support Measures for Students with Special Education Needs in Mainstream Schools in the Czech Republic and Abroad. první. Brno: MU, 2017, 198 s. ISBN 978-80-210-8504-6. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Support Measures for Students with Special Education Needs in Mainstream Schools in the Czech Republic and Abroad. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 198 s. ISBN 978-80-210-8504-6. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Role speciálního pedagoga v rámci inkluze. 2017. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Základní přístupy k žákům s dyslexií v procesu inkluzivní edukace. In Mezinárodní konference - projekt ESF, MAP- města Brna. 2017. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. VI. mezinárodní konference Podpora učení prostřednictvím sdílení myšlenek, kladení otázek a spolupráce v kontextu Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování. 2017. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Dočkalová PETRA. Zprostředkované učení v praxi. 2017. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Analyse der Bedingungen in einer heterogenen Klasse mit Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf. In Hedderich, I., Zahnd R. (Hrsg.). Teilhabe und Vielfalt: Herausforderungen einer Weltgesellschaft. 1, vydání. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn, 2016, s. 123-133. ISBN 978-3-7815-2059-2. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 2., upravené vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 270 s. ISBN 978-80-210-8140-6. info
 • ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Marie VÍTKOVÁ a Miroslava BARTOŇOVÁ. Inclusion as an interdisciplinary topic with a focus on supporting pupils with special educational needs at the secondary school in the Czech Republic. In EAPRIL 2016, conference. 2016. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Resilience in families of children with disabilities, partial results of the investigation. In Adam Stankowski. Špeciálne vzdelávacie potreby. Jubilejná časť konferenčného cyklu. III. první. Rožumberok: Verbum vydavatelství Katolické univerzity, 2016, s. 24-38. ISBN 978-80-561-0372-2. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Psychické zdraví jako jeden z indikátorů kvality života žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. In Multidimenzionálna topografia kvality života v inkluzívnej edukácii. Mezinárodní konference Smolenice; vyžádaná přednáška. 2016. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Resilience in families of children with disabilities partial results of the investigation. In XI Międzynarodowa konferencja naukowa Wspomaganie rozwoju wielość obszarów, wspólnota celów; vyžádaná přednáška. 2016. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Kommunikationsfähigkeiten von Menschen mit Behinderung – eine Analyse im Rahmen des Interdisziplinären Forschungsprojekts (2013-2015). In Pracovní setkání speciálních pedagogů. 2016. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Žáci se specifickými poruchami učení se zaměřením na učební styly. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido, 2016, 27 s. ISBN 978-80-7315-255-0. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Vyučování žáků v heterogenních skupinách v inkluzivní třídě. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vydání. Paido, 2016, 22 s. ISBN 978-80-7315-255-0. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Vzdělávání žáků s mentálním postižením. In Bartoňová, M., Pipeková, J., Vítková, M. eds. Strategie ve vzdělávání žáků v základní škole speciální. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vydání. Brno: Paido, 2016, 11 s. ISBN 978-80-7315-256-7. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Metody ve vyučování žáků s mentálním postižením se zaměřením na čtení a psaní In Bartoňová, M., Pipeková, J., Vítková, M. eds. Strategie ve vzdělávání žáků v základní škole speciální. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vydání. Brno: Paido, 2016, 26 s. ISBN 978-80-7315-256-7. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Analysis of the state of institutional pre-school education of underprivileged children. Eisenstadt: Pedagogische Hochschule Burgenland, 2016. URL info
 • BOČKOVÁ, Barbora, Marie VÍTKOVÁ, Monika AUGUSTINOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Dana BUČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Adéla ĎÁSKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Helena GAJDOŠÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Miroslava HYNŠTOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Barbora ILGNEROVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Petr KOPEČNÝ, Eva MINÁŘOVÁ, Dana NOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Zuzana PAŽITNÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Kristina ŠIMEČKOVÁ, Petra ŠEVČÍKOVÁ, Veronika UHROVÁ, Jan VIKTORIN a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu inkluzivního vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 338 s. ISBN 978-80-210-8508-4. info
 • PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Karel PANČOCHA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Evžen ŘEHULKA a Helena VAĎUROVÁ. Social Inclusion of People with Intellectual Disabilities. první. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 217 s. ISBN 978-80-210-7726-3. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 279 s. ISBN 978-80-210-6678-6. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Students with intellectual disability in inclusive education settings. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 173 s. ISBN 978-80-210-6817-9. info
 • PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Karel PANČOCHA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Evžen ŘEHULKA a Helena VAĎUROVÁ. Social Inclusion of People with Intellectual Disabilities. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 217 s. ISBN 978-80-210-7726-3. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Ivona JEDLIČKOVÁ, Geraldina PALOVČÍKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Ivo ŠLAPÁK, Kateřina TRNKOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. první. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 363 s. ISBN 978-80-210-8093-5. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Cognitive strategies and the choice of learning styles in students with learning disabilities. In Johan Pehofer. Ph Publico. 1.vyd. Eisenstat: Pedagogische Hochschule Burgenland, 2015, s. 7-15. ISBN 978-3-85253-524-1. info
 • ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Lenka GAJZLEROVÁ, Kateřina GRUBEROVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Nora JÁGEROVÁ, Kristýna KEHAROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Ivana MÁROVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Petra PISKOVÁ, Lucia PLEVOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Helena VAĎUROVÁ a Pavlína WINKLEROVÁ. Současné trendy v inkluzivním vzdělávání se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a v zahraničí – teorie, výzkum, praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 367 s. ISBN 978-80-210-8098-0. info
 • ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Lenka GAJZLEROVÁ, Kateřina GRUBEROVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Nora JÁGEROVÁ, Kristýna KEHAROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Ivana MÁROVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Petra PISKOVÁ, Lucia PLEVOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Helena VAĎUROVÁ a Pavlína WINKLEROVÁ. Současné trendy v inkluzivním vzdělávání se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a v zahraničí – teorie, výzkum, praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 367 s. ISBN 978-80-210-8098-0. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 224 s. ISBN 978-80-210-6560-4. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Approaches to students with learning disorders in inclusive school environment. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 164 s. ISBN 978-80-210-7110-0. info
 • PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Kristýna BALÁTOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Lenka BÁRTOVÁ, Kristýna BĚLOHLÁVKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Lenka HRICOVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Nora JÁGEROVÁ, Kateřina JISKROVÁ, Barbora KITTLEROVÁ, Soňa KLEMPOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Nela LEŠKANIČOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva MATĚJÍČKOVÁ, Eva Valerie MAXOVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Martina PUDIŠOVÁ, Tereza SÝSOVÁ, Zuzana ŠIRMEROVÁ, Lucie ŠPIČÁKOVÁ, Zuzana TIHELKOVÁ, Simona TOMANOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 456 s. ISBN 978-80-210-7530-6. info
 • PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BAZALOVÁ, Lenka DŽAMBIKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Ivo ŠLAPÁK a Helena VAĎUROVÁ. Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 322 s. ISBN 978-80-210-7581-8. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ a Martin VRUBEL. Inclusion in Education for Students with Special Educational Needs from the Perspective of Research. Petr Kovařík. 1st Edition. Brno: Masaryk University, 2014, 161 s. ISBN 978-80-210-7152-0. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. 20 let rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. In Olomouc: II. Olomoucké speciálněpedagogické dny.Téma konference: Interdisciplinární pohledy na jinakost. 2014. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Aspekty vývoje inkluzivní školy. 2014. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie, Kateřina SAYOUD SOLÁROVÁ, Marie VÍTKOVÁ, Martin VRUBEL, Petr KOPEČNÝ, Lenka DOLEŽALOVÁ a Miroslava BARTOŇOVÁ. Speciální andragogika. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido, 2014. ISBN 978-80-7315-254-3. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Basic cognitive strategies and fading process in pupils with specific learning disabilities. Journal or Expertional People. Olomouc: PdF Palacky University Olomouc, 2014, Volume 1, N 4, s. 51-64. ISSN 1805-4978. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Zuzana ŠIRMEROVÁ. Narušení lexikálně-sémantické jazykové roviny u žáků se specifickými poruchami učení. In PIPEKOVÁ, J. VÍTKOVÁ, M. et al. PIPEKOVÁ, J. VÍTKOVÁ, M. Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 107-118, 11 s. ISBN 978-80-210-7530-6. info
 • VÍTKOVÁ, Marie, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Ilona FIALOVÁ a Barbora BAZALOVÁ. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Texty k distančnímu vzdělávání. první. Brno: Paido, 2014. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. 20 let rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU. In Hutyrová, M., Souralová, E., Chrastina, J., Moudrá, L. (eds.). XV. mezinárodní konference k problematice osob se specifi ckými potřebami II. konference mladých vědeckých pracovníků Téma konference: Interdisciplinární pohledy na jinakost. 1. vydání. Olomouc: UP v Olomouci, pedagogická fakulta, Ústav sociálně pedagogických studií, 2014, s. 8-15. ISBN 978-80-244-4483-3. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Approaches to students with learning disorders in inclusive school environment. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 163 s. ISBN 978-80-210-7110-0. info
 • PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BAZALOVÁ, Lenka DŽAMBIKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Ivo ŠLAPÁK a Helena VAĎUROVÁ. Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 322 s. ISBN 978-80-210-7581-8. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Inkluze ve vzdělávání - vize a realita v podmínkách české školy. In Franiok, P., Kovářová, R. (eds.). Speciální pedagogika nejen v inkluzivním vzdělávání. Sborník z konference s mezinárodní účastí. 1.vydání. Ostrava: PdF Ostravské univerzity v Ostravě, 2013, s. 21-35. ISBN 978-80-7464-232-6. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 364 s. ISBN 978-80-210-6515-4. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Inkluze žáků s lehkým mentálním postižením v základní škole v kraji Vysočina. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 35-46. ISBN 978-80-210-6515-4. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Zuzana ŠIRMEROVÁ. Foneticko-fonologická jazyková rovina u žáků se specifickými poruchami učení – parciální výsledky šetření. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 130-140. ISBN 978-80-210-6515-4. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Svetlana SÍTHOVÁ. Pravopisné schopnosti žiakov 2. ročníkov ZŠ v kontexte vývinových porúch učenia. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 141-148. ISBN 978-80-210-6515-4. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Kateřina JISKROVÁ. Využití alternativních metod v rámci vzdělávání žáků s Downovým syndromem v základní škole. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 168-179. ISBN 978-80-210-6515-4. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Individualizace a diferenciace v procesu edukace v inkluzivním prostředí. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Education Focusing on Inclusive Didactics and Teaching Pupils with Special Educational Needs in Mainstream Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 195-206. ISBN 978-80-210-6678-6. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Styly učení a strategie individuální podpory – příklad využití u žáků s dyslexií. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Education Focusing on Inclusive Didactics and Teaching Pupils with Special Educational Needs in Mainstream Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 235-249. ISBN 978-80-210-6678-6. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Analýza stavu inkluze žáků s lehkým mentálním postižením v základním vzdělávání v rámci výzkumného záměru. In Štréblová, M. Podpora integrativního vzdělávání v Praze. 1. vydání. Praha: Magistrát hlavního města Prahy, 2013, s. 64-79. ISBN 978-80-260-5261-6. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Inkluze ve vzdělávání – vize a realita v podmínkách české školy. In Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Katedra speciální pedagogiky, Uniwersytet Ślaski Katowice Wydzial Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie VII. odborná konference s mezinárodní účastí: Speciální pedagogika nejen v inkluzivním vzdělávání. 2013. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 257 s. ISBN 978-80-210-6646-5. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 224 s. ISBN 978-80-210-6560-4. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Vyučování žáků v heterogenních skupinách v inkluzivní třídě. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 67-82. ISBN 978-80-210-6646-5. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Specifika ve vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 139-154. ISBN 978-80-210-6646-5. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Specifika ve vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 67-82. ISBN 978-80-210-6646-5. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Komparace přístupů vybraných evropských zemí k inkluzivnímu vzdělávání - parciální výsledky výzkumného záměru k inkluzivní didaktice. In Osoby so zdravotným znevýhodněním v kontexte súčasnej špeciálnej pedagogiky a súvztažných vied. 1. vyd. Bratislava: Univertzita Komenského, 2013, s. 588. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Inclusion in the Reflection of Pedagogy of People with Intellectual Disabilities. In LECHTA V., KUDLÁČKOVÁ, B. Reflection of Inclusive Education of the 21st Century in Correlative Scientific Fields (How to Turn Risks into Chances). 1. vyd. Trnava: Univerzita Trnava, 2013, s. 153-158. ISBN 978-80-224-1336-7. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Analýza stavu inkluze žáků s lehkým mentálním postižením v základním vzdělávání. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Education Needs VI. 1. vyd. Brno: Paido, 2012, s. 191-207. ISBN 978-80-7315-235-2. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 327 s. ISBN 978-80-210-6057-9. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Volba střední školy z pohledu žáků se specifickými poruchami učení a jejich rodičů. In Friedmann, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. 1. vyd. Brno: Paido, 2012, s. 191-204. ISBN 978-80-7315-236-9. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Postoje rodičů dětí s mentálním postižením vůči sexualitě. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 219-235. ISBN 978-80-210-5941-2. info
 • ŠIRMEROVÁ, Zuzana a Miroslava BARTOŇOVÁ. Narušení foneticko-fonologické jazykové roviny u žáků se specifickými poruchami učení. In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 79-89. ISBN 978-80-210-5995-5. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Svetlana SÍTHOVÁ. Žiaci s Downovým syndrómom a proces integrácie na primárnom a nižšom sekundárnom stupni vzdelávania. In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 153-165. ISBN 978-80-210-5995-5. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava, Pavla PITNEROVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Marie VÍTKOVÁ a Věra VOJTOVÁ. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 221 s. ISBN 978-80-210-6001-2. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Působení artefiletiky na osobnost žáků s lehkým mentálním postižením v základních školách praktických. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 2012. ISBN 978-80-7315-231-4. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Postoje rodičů dětí s mentálním postižením vzhledem k sexualitě. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 2012. ISBN 978-80-7315-231-4. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Inclusion of pupils with mild mental disabilities – research. In Procházková, Lucie a Karel Pančocha et al. Towards Inclusive Society through Education and Support. Durch Bildung und Förderung zu einer inklusiven Gesellschaft. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 127-135. ISBN 978-80-210-6107-1. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Inkluzivní vzdělávání v rámci řešení výzkumného záměru – příklad inkluze žáků s LMP. In Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967-2012, Baratislava. 2012. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Inkluzivní vzdělávání – příprava učitelů – výzkumný záměr – inkluze žáků s LMP. In Příprava učitelů na inkluzivní vzdělávání na pedagogických fakultách, Brno. 2012. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra. 2012. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Inkluze žáků s lehkým mentálním postižením. Efeta. Bratislava: Emitplus, 2012, ročník XXI, 4/2012, s. 22-26. ISSN 1335-1397. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Specifika vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 67-82. ISBN 978-80-210-6646-5. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. PŘÍSTUPY K ŽÁKŮM SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ V RÁMCI STŘEDOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. 2011. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Inkluzivní vzdělávání v rámci řešení VZ. In Konference Asociace speciálních pedagogů v ČR. 2011. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Analýza přínosu učebních opor pro rozvíjení klíčových kompetencí u žáků praktické školy. In VÍTKOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D. (ed.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 390-401, 11 s. ISBN 978-80-7315-216-1. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Obecné přístupy k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami na středních školách. In VÍTKOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D. (ed.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. 2011. ISBN 978-80-7315-215-4. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Analýza přínosu učebních opor pro rozvíjení klíčových kompetencí u žáků praktické školy. In VÍTKOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D. (ed.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. 2011. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Profesní orientace žáků se specifickými poruchami učení – závěry z výzkumného šetření. In FRIEDMANN Z. (et al.) Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Professional Assesment to Students the with Special Education Need and thein Success at the Job Market. MSD. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 155-166, 11 s. ISBN 978-80-210-5602-2. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Postavení osob s mentálním postižením v rodině společnosti. In OPATŘILOVÁ, D. et al. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním nevýhodněním. Education of Students with Disabilities and Health Disadvantage. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 201-214, 13 s. ISBN 978-80-7315-219-2. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Nový studijní obor speciální pedagogika pro učitele středních škol. In konference Ostrava- Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice. 2011. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Special Educational Needs in the Context of the Framework Educational program for basic Education. In 4. Mezinárodní konference pro Teorii a Praxi v edukaci – Society and Education. Budapešť, 8.6.-10.6. 2011. 2011. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Speciální školství v České republice. In Průcha, J. (ed.) Pedagogická encyklopedie. Vydání první. Praha: Nakladatelství Portál, s.r.o., 2009, s. 91-96. 1691. publikace. ISBN 978-80-7367-546-2. info

1. 1. 2018


Životopis: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. (učo 5643), verze: čeština(27), změněno: 1. 1. 2018 10:55, M. Bartoňová

Další varianta: angličtina(8)