Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Jana Musilová, roz. Štěpánková, nar. 2. července 1948 v Brně, 2 děti.
Pracoviště
 • Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
  Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně
  Kotlářská 2, 611 37 Brno
Funkce na pracovišti
 • profesorka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2003: řízení ke jmenování profesorkou: obecná fyzika a matematická fyzika, profesorka
  Přírodovědecká fakulta MU v Brně
 • 1991: habilitační řízení: fyzika kondenzovaných látek a akustika, docentka
  Modulační spektroskopie kubických krystalů
  Přírodovědecká fakulta MU v Brně
 • 1987: řízení ke jmenování docentkou: fyzika kondenzovaných látek a akustika, docentka
  řízení proběhlo na Univerzitě Karlově v Praze
 • 1980: vědecká příprava: experimentální fyzika, kandidátka matematicko-fyzikálních věd (CSc.)
  Piezoreflexe germania
  Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Brně (nyní MU)
 • 1973: experimentální fyzika: doktorka přírodovědy (RNDr.)
  Difrakce pomalých elektronů na vzorcích s obecnou krystalografickou orientací
  Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Brně (nyní MU)
 • 1971: vysoká škola: fyzika-specializace fyzika pevných látek
  Difrakce pomalých elektronů
  Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Brně (nyní MU)
 • 1970: vysoká škola: učitelství matematiky a fyziky
  Kombinatorika
  Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Brně (nyní MU)
 • 1966: maturita> Střední všeobecně vzdělávací škola v Brně, Slovanské nám. 7.
Přehled zaměstnání
 • 2003-dosud: Přírodovědecká fakulta MU v Brně
  profesorka ústavu teoretické fyziky a astrofyziky 2002-2003: Přírodovědecká fakulta MU v Brně
  docentka ústavu teoretické fyziky a astrofyziky
 • 1992-2002: Přírodovědecká fakulta MU v Brně
  docentka katedry obecné fyziky
 • 1987-1992: Přírodovědecká fakulta MU v Brně
  docentka katedry fyziky pevné fáze
 • 1973-1987: Přírodovědecká fakulta UJEP v Brně (nyní MU)
  odborná asistentka katedry fyziky pevné fáze
 • 1970-1973: Přírodovědecká fakulta UJEP v Brně (nyní MU)
  asistentka katedry fyziky pevné fáze
Pedagogická činnost
 • Přednášky základního kurzu fyziky: Mechanika a molekulová fyzika
 • Přednášky základního a pokročilého kursu matematiky pro fyziky:Matematika 1 a 2, Základní matematické metody pro fyziky, Lineární a multilineární algebra, Integrování forem, Funkce komplexní proměnné, Variační počet a jeho aplikace, Diferenciální a integrální počet na varietách
 • Profilující výběrové disciplíny pro budoucí učitele fyziky: Nástrahy středoškolské fyziky
 • Obecné disciplíny v doktorském studiu fyziky: Matematické základy fyzikálních variačních teorií, Vybrané aplikace teorie funkcí komplexní proměnné
 • Vedení diplomantů: diplomové práce zaměřené do oblasti matematické fyziky a diplomové práce z fyziky umožňující výstupy výsledků do oblasti fyzikálního vzdělávání
 • Vedení doktorandů: disertační práce v oblasti matematické fyziky, variační analýzy a diferenciální geometrie, disertační práce z fyziky umožňující výstupy výsledků do oblasti fyzikálního vzdělávání, disertační práce zaměřené na tvorbu alternativních gymnaziálních učebnic fyziky
 • Komise pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském, magisterském i doktorském programu Fyzika
 • Členka oborové rady doktorského studijního programu Fyzika, předsedkyně oborové komise a školitelka pro obor Obecné otázky fyziky, členka oborové komise a školitelka pro obor Teoretická fyzika a astrofyzika, členka oborové rady doktorského studijního programu Matematika na přírodovědecké fakultě UP v Olomouci (ukončeno)
 • garant bakalářského studijního programu Fyzika a navazujícího magisterského programu Fyzika na MU
Vědeckovýzkumná činnost
 • Matematická fyzika, geometrická analýza: teorie mechanických systémů s neholonomními vazbami, studium variační posloupnosti v mechanice a teorii pole
 • Fyzikální vzdělávání: elementarizace fyzikální problematiky pro gymnaziální a bakalářskou výuku
Akademické stáže
 • Krátkodobé studijní pobyty: Univerzita v Leningradě, Ústav metalurgie Akademie věd v Tbilisi
Universitní aktivity
 • 2004 - 2011 prorektorka pro vědu a výzkum MU (od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2011)
 • 2004 - 2015 členka Vědecké rady MU (od 1. 9. 2004)
 • 2004 - 2013 členka Vědecké rady PdF MU
 • 2000 - 2004 proděkanka Přírodovědecké fakulty MU pro studium (do 31.8.2004) a členka Vědecké rady PřF MU
 • 1996 - 1999 členka Akademického senátu MU, v roce 1999 jeho místopředsedkyně
 • 1992 - 1996 proděkanka Přírodovědecké fakulty MU pro vědu výzkum zahraniční styky a postgraduální studium a členka Vědecké rady PřF MU
Mimouniversitní aktivity
 • 2011 - dosud členka Vědecké rady PřF Ostravské univerzity (od prosince 2011)
 • 2010-2011 - předsedkyně hodnoticí komise Aplikovaná fyzika v rámci hodnocení ústavů Akademie věd ČR 2005-2010
 • 2009 - dosud členka Vědecké rady Akademie věd České republiky
 • 2013 - dosud místopředsedkyně Vědecké rady Akademie věd České republiky pro styk s vysokými školami
 • 2016 - dosud členka Komise pro hodnocení Akademie věd České republiky
 • 2007 - 2011 členka Vědecké rady Ústavu přístrojové techniky, v.v.i., Akademie věd České republiky
 • 2012 - dosud členka Atestační komise Ústavu přístrojové techniky, v.v.i., Akademie věd České republiky
 • 2006 - dosud členka Akademického sněmu Akademie věd České republiky
 • 2013 - dosud členka Redakční rady Československého časopisu pro fyziku
 • 2008 - dosud místopředsedkyně výboru odborné skupiny Organizace výzkumu České fyzikální společnosti JČMF
 • 2007 - členka Meziresortní komise MŠMT pro hodnocení výzkumných záměrů (do ukončení výzkumných záměrů)
 • 1997 - 2008 místopředsedkyně výboru odborné skupiny 18 Pedagogická fyzika České fyzikální společnosti
 • 1995 - členka Rady projektu ASTRA 2000 Čs. Nadace Charty 77 (do ukončení činnosti projektu)
 • 1993 - 1999 členka, místopředsedkyně a předsedkyně oborových komisí Fondu rozvoje vysokých škol
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2001 dopis náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy za činnost ve fondu rozvoje vysokých škol
 • členka organizačních výborů mezinárodních konferencí Differential Geometry and its Applications 1998, 2001
 • 2002 pedagogické vyznamenání JČMF
 • 2014 zasloužilé členství Jednoty českých matematiků a fyziků
Vybrané publikace
 • ČERNOHORSKÝ, Martin a Jana MUSILOVÁ. Newtonovy pohybové zákony - retrospektiva a současnost. Československý časopis pro fyziku. AV ČR, Fyzikální ústav, 2021, roč. 71, č. 2, s. 116-141. ISSN 0009-0700. URL info
 • ČECH, Michal a Jana MUSILOVÁ. Motion in central gravitational field with Schwarzschild metric as a non-holonomic system with non-linear constraint: Geometrical setting. International Journal of Non-Linear Mechanics. Oxford: Pergamon Press, 2019, roč. 114, AUG 2019, s. 21-26. ISSN 0020-7462. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ijnonlinmec.2019.03.009. Full Text info
 • MUSILOVÁ, Jana a Pavla MUSILOVÁ. Matematika pro porozumění i praxi III. 1. vyd. Brno: VUTIUM, VUT Brno, 2018, 1068 s. ISBN 978-80-214-5503-0. info
 • BARTOŠ, Jiří, Jana MUSILOVÁ a Luboš VOZDECKÝ. Valení - teorie a experiment, gymnaziální studentský projekt. Československý časopis pro fyziku. Praha: AV ČR, Fyzikální ústav, 2017, roč. 67, č. 9, s. 61-69. ISSN 0009-0700. info
 • PALESE, Marcella, Olga ROSSI, Ekkehart WINTERROTH a Jana MUSILOVÁ. Variational Sequences, Representation Sequences and Applications in Physics. SIGMA. Ukrajina: Institute of Mathematics of NAS of Ukraine, 2016, roč. 12, May, s. "nestrankovano", 45 s. ISSN 1815-0659. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3842/SIGMA.2016.045. info
 • MUSILOVÁ, Jana a Stanislav HRONEK. The calculus of variations on jet bundles as a universal approach for a variational formulation of fundamental physical theories. Communications in mathematics. 2016, roč. 24, č. 2, s. 173-193. ISSN 1804-1388. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/cm-2016-0012. info
 • ČECH, Michal a Jana MUSILOVÁ. Symmetries and conservation laws for the Chaplygin sleigh. BSGP. Bukurešť, Rumunsko: Geometry Balkan Press, 2015, roč. 22, č. 1, s. 7-17. ISSN 1843-2654. info
 • MUSILOVÁ, Jana. Mřížkové parametry a chvála nomogramů. Československý časopis pro fyziku. Praha (ČR): Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., 2014, roč. 64/2013, č. 2, s. 84-94. ISSN 0009-0700. info
 • REZKOVÁ, Karolína a Jana MUSILOVÁ. Elementární model tuhnutí vosku (gymnaziální studentský projekt). Československý časopis pro fyziku. AV ČR, Fyzikální ústav, 2014, roč. 64/2014, č. 3, s. 2008-2012. ISSN 0009-0700. info
 • VOZDECKÝ, Luboš, Jiří BARTOŠ a Jana MUSILOVÁ. Rolling friction - models and experiment. An undergraduate student project. European Journal of Physics. Velká Británie: IOP Publishing, 2014, roč. 35, č. 5, s. 1-16. ISSN 0143-0807. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1088/0143-0807/35/5/055004. info
 • ČECH, Michal a Jana MUSILOVÁ. Symmetries and currents in nonholonomic mechanics. Communications in Mathematics. Ostrava, CR: Ostravska univerzita v Ostrave, 2014, roč. 22/2014, č. 2, s. 159-184. ISSN 1804-1388. info
 • CZUDKOVÁ, Lenka a Jana MUSILOVÁ. Nonholonomic mechanics: A practical application of the geometrical theory on fibred manifolds to a planimeter motion. International Journal of Non-Linear Mechanics. Nizozemí: Elsevier, 2013, roč. 50, April 2013, s. 19-24. ISSN 0020-7462. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ijnonlinmec.2012.11.003. info
 • MUSILOVÁ, Jana a Pavla MUSILOVÁ. Diferenciální operátory v mechanice kapalin. Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, Praha, 2013, roč. 63/2013, č. 4, s. 214-219. ISSN 0009-0700. info
 • JANOVÁ, Jitka a Jana MUSILOVÁ. On the constraints in optimal managing of natural resources systems. In H. Vojáčková. 31st International Conference Mathematical Methods in Economics 2013. 1. vyd. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, Czech Republic, 2013, s. 344-349. ISBN 978-80-87035-76-4. info
 • MUSILOVÁ, Jana a Pavla MUSILOVÁ. Matematika II pro porozumění i praxi. první. Brno: VUTIUM (Vysoké učení technické v Brně), 2012, 697 s. ISBN 978-80-214-4071-5. info
 • ROSSI, Olga a Jana MUSILOVÁ. The relativistic mechanics in a nonholonomic setting : a unified approach to particles with non-zero mass and massless particles. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. Velká Británie: IOP Publishing, 2012, roč. 45, č. 25, s. 1-27. ISSN 1751-8113. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1088/1751-8113/45/25/255202. info
 • ROSSI, Olga a Jana MUSILOVÁ. On the inverse variational problem in nonholonomic mechanics. Communications in Mathematics. Ostrava, CR: The University of Ostrava, 2012, roč. 18/2010, č. 1, s. 47-68. ISSN 1804-1388. info
 • MUSILOVÁ, Jana a Michal LENC. Jak interpretovat odezvové funkce. Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AVČR, 2012, roč. 62/2012, č. 3, s. 147-150. ISSN 0009-0700. info
 • CZUDKOVÁ, Lenka, Jana MUSILOVÁ a Jitka STROUHALOVÁ. Zákony zachování v moderních variačních teoriích. Odkaz Emmy Noetherové. Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, 2011, roč. 2011, č. 2, s. 85-91. ISSN 0009-0700. info
 • MUSILOVÁ, Jana. Hostinský, Nelson a Schrodingerova rovnice. Československý časopis pro fyzikui. Praha, ČR: Fyzikální ústav AV ČR, 2011, roč. 61, č. 6, s. 373-376. ISSN 0009-0700. info
 • JANOVÁ, Jitka a Jana MUSILOVÁ. The streetboard rider: an appealing problem in non-holonomic mechanics. European Journal of Physics. IOP Publishing, 2010, roč. 31, č. 2, s. 333-345. ISSN 0143-0807. info
 • JANOVÁ, Jitka a Jana MUSILOVÁ. Coupled rolling motion: considering rolling friction in non-holonomic mechanics. European Journal of Physics. Spojené království Velké Británie a Seve: IOP Publishing, 2010, roč. 32, č. 1, s. 245-257. ISSN 0143-0807. info
 • JANOVÁ, Jitka a Jana MUSILOVÁ. Non-holonomic mechanics: A geometrical treatment of general coupled rolling motion. Internationl Journal of Non-Linear Mechanics. Nizozemí: Elsevier, 2009, roč. 44, č. 1, s. 98-105. ISSN 0020-7462. info
 • MUSILOVÁ, Jana a Pavla MUSILOVÁ. Matematika pro porozumění i praxi I. Vydání druhé, doplněné. Brno: VUTIUM, VUT Brno, 2009, 339 s. Vysokoškolské učebnice. ISBN 978-80-214-3631-2. info
 • JANOVÁ, Jitka, Jana MUSILOVÁ a Jiří BARTOŠ. Coupled rolling motion: a student project in non-holonomic mechanics. European Journal of Physics. Bristol (United Kingdom): IOP Publishing Ltd, 2009, roč. 30, č. 6, s. 1257-1269. ISSN 0143-0807. info
 • LENC, Michal, Jana MUSILOVÁ a Lenka CZUDKOVÁ. Lepage forms theory applied. Archivum Mathematicum (Brno). Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 45, č. 4, s. 279-287, 8 s. ISSN 0044-8753. info
 • KRUPKOVÁ, Olga a Jana MUSILOVÁ. Neholonomní síly a Machův princip ve speciální teorii relativity. In Petr Dub, Jana Musilová. Ernst Mach - fyzika - filosofie - vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 161-164. ISBN 978-80-210-4808-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-4808-2011-161. info
 • MUSILOVÁ, Jana a Lenka CZUDKOVÁ. Nástrahy newtonovské mechaniky. Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., 2008, roč. 58, č. 2, s. 103-106. ISSN 0009-0700. info
 • CZUDKOVÁ, Lenka a Jana MUSILOVÁ. Non-holonomic constraint forces in field theory in physics. In Differential geometry and its applications. 1. vyd. USA: World Scientific, 2008, s. 603-613. ISBN 978-981-279-060-6. info
 • MUSILOVÁ, Jana a Michal LENC. Lepage forms in Variational Theories: From Lepage's Idea to the Variational Sequence. In Variations, Geometry and Physics. 1. vyd. USA: Nova Science Publishers, Inc., 2007, s. 3-31. Variations, Geometry and Physics. ISBN 978-1-60456-920-9. info
 • CZUDKOVÁ, Lenka, Jitka JANOVÁ a Jana MUSILOVÁ. Trivial constraint variational problem. Suppl. Rend. Circ. Mat. Palermo. 2006, Serie II, č. 79, s. 67-74. ISSN 0009-725X. info
 • MUSILOVÁ, Pavla a Jana MUSILOVÁ. Connection induced geometrical concepts. Suppl. di Rend. Circ. Mat. Palermo. 2006, Serie II, č. 79, s. 153-160. ISSN 0009-725X. info
 • BARTOŠ, Jiří a Jana MUSILOVÁ. Damping forces - a friend or a foe in explaining mechanical motion? European Journal of Physics. GB: European Journal of Physics, 2006, roč. 2006, č. 27, s. 383-392. ISSN 0143-0807. URL info
 • MUSILOVÁ, Jana a Pavla MUSILOVÁ. Matematika pro porozumění i praxi I. Brno: VUTIUM, 2006, 281 s. Vysokoškolské učebnice. ISBN 80-214-2914-3. info
 • KRUPKOVÁ, Olga a Jana MUSILOVÁ. Nonholonomic variational systems. Reports on Mathematical Physics. 2005, roč. 55, č. 2, s. 211-220. ISSN 0034-4877. info
 • CZUDKOVÁ, Lenka, Jitka JANOVÁ a Jana MUSILOVÁ. Non-holonomic mechanical systems and variational principle. In Differential Geometry and its Applications. Proc. Conf. Prague, August 30 - September 3, 2004. 2005. vyd. Prague, Czech Republic: Charles University, 2005, s. 571-579. ISBN 80-86732-63-0. info
 • KRBEK, Michael a Jana MUSILOVÁ. Representation of the Variational Sequence by Differential Forms. Acta Applicandae Mathematicae. Kluwer, 2005, roč. 88 / 2005, č. 1, s. 177-199. ISSN 0167-8019. info
 • BARTOŠ, Jiří a Jana MUSILOVÁ. Small surprises in "rolling-physics" experiments. European Journal of Physics. GB: European Journal of Physics, 2004, roč. 2004, č. 5, s. 675-687. ISSN 0143-0807. URL info
 • MUSILOVÁ, Pavla a Jana MUSILOVÁ. Differential Invariants of Immersions of Manifolds with Metric Fields. Communications in Mathematical Physics. Heidelberg: Springer-Verlag, 2004, roč. 249, č. 2, s. 319-329. ISSN 0010-3616. info
 • MUSILOVÁ, Pavla a Jana MUSILOVÁ. Natural operators of smooth mappings of manifolds with metric fields. Reports on Mathematical Physics. 2004, roč. 2004, č. 2, s. 273-283. ISSN 0034-4877. info
 • CZUDKOVÁ, Lenka a Jana MUSILOVÁ. Variational non-holonomic systems in physics. In Global Analysis and Applied Mathematics: International Workshop on Global Analysis, Ankara, Turkey 15-17 April 2004. Melville, New York: American Institute of Physics, 2004, s. 131-140. ISBN 0-7354-0209-4. info
 • KRBEK, Michael a Jana MUSILOVÁ. Representation of the variational sequence by differential forms. Reports on Mathematical Physics. 2003, roč. 51, 2/3, s. 1-8. ISSN 0034-4877. info
 • MUSILOVÁ, Jana a Josef SLAVÍČEK. Brachistochrona - problém stále živý. Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, 2003, roč. 53/2003, č. 6, s. 400-412. ISSN 0009-0700. info
 • CZUDKOVÁ, Lenka a Jana MUSILOVÁ. Rozumíme silám tření? In 14. konference českých a slovenských fyziků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2002, s. 621-625. ISBN 80-7082-907-9. info
 • BARTOŠ, Jiří a Jana MUSILOVÁ. Překvapivé demonstrační experimenty. In 14. konference českých a slovenských fyziků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2002, s. 626-631. ISBN 80-7082-907-9. info
 • KRUPKOVÁ, Olga a Jana MUSILOVÁ. Constraint Helmholtz conditions. Brno: Institute of Theoretical Physics and Astrophysics, Faculty of Science, Masaryk University, Brno, 2002, 10 s. Preprint 6/2002 GAČR 201/00/0724. info
 • KRUPKOVÁ, Olga a Jana MUSILOVÁ. The relativistic particle as the mechanical system with. non-holonomic constraints. J. Phys. A: Math. Gen. UK: Institute of Physics Publishing, 2001, roč. 34, č. 1, s. 3859-7733. ISSN 1751-8113. info
 • KRBEK, Michael, Jana MUSILOVÁ a Jana KAŠPAROVÁ. The variational sequence: Local and global properites. In Proceedings of the Seminar on Differential Geometry. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita, 2001, s. 15-38. ISBN 80-7248-104-5. info
 • KRBEK, Michael, Jana MUSILOVÁ a Jana KAŠPAROVÁ. Representation of the variational sequence in field theory. In Proc. Colloq. Diff. Geometry. 1. vyd. Debrecen, Hungary: University of Deberecen, 2001, s. 147-306. info
 • KRUPKA, Demeter a Jana MUSILOVÁ. Recent results in variational sequence theory. In Proc. Colloq. Diff. Geometry. 1. vyd. Debrecen, Hungary: University of Debrecen, 2001, s. 161-188. info
 • CZUDKOVÁ, Lenka a Jana MUSILOVÁ. Physics in a lift and on a turntable. Physics Education. Bristol, Great Britain: Institute of Physics Publishing, 2000, roč. 35, č. 1, s. 22-29. ISSN 0031-9120. info
 • KRUPKOVÁ, Olga a Jana MUSILOVÁ. The relativistic particle as a mechanical system system with non-holonomic constraints. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita, 2000, 18 s. Preprint Series in Global Analysis GA 7/2000. info
 • KRUPKA, Demeter a Jana MUSILOVÁ. Variační posloupnost a triviální lagrangiány. In 13. konferencia slovenskych a ceskych fyzikov. 1. vyd. Zvolen: SVS, FVS JČMF, Technická Univerzita vo Zvolene, 2000, s. 328-331. ISBN 80-228-0876-8. info
 • MRÁZ, Martin a Jana MUSILOVÁ. Neparametrizované Lagrangeovy struktury. In 13. konferencia slovenských a českých fyzikov. 1. vyd. Zvolen: SVS, FVS JČMF, Technická Univerzita vo Zvolene, 2000, s. 338-340. ISBN 80-228-0876-8. info
 • CZUDKOVÁ, Lenka a Jana MUSILOVÁ. The pendulum: a stumbling block of secondary school mechanics. Physics Education. Bristol, Great Britain: Institute of Physics Publishing, 2000, roč. 35, č. 6, s. 428-435. ISSN 0031-9120. info
 • KRBEK, Michael, Jana MUSILOVA a Jana KASPAROVA. The variational sequence: Local and global properties. 1. vyd. Opava: Slezska Universita, 2000, 25 s. Proceedings of the Seminar on Global Analysis. info
 • MRÁZ, Martin a Jana MUSILOVÁ. Variational compatibility of force laws. In Differential Geometry and its Applications, Proc. VII-th Internat. Conf. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 1999, s. 553-560. ISBN 80-210-2097-0. info
 • MUSILOVÁ, Jana a Michael KRBEK. A note to the representation of the variational sequence in mechanics. In Differential geometry and its Applications, Proc. VII-th Internat. Conf. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 1999, s. 511-523. ISBN 80-210-2097-0. info
 • KRUPKA, Demeter a Jana MUSILOVÁ. Trivial lagrangians in field theory. Differential Geometry and its Applications. ?: North Holland, 1998, roč. 9, xx, s. 293-305. ISSN 0926-2245. info
 • MUSILOVÁ, Jana. Variational sequence in higher order mechanics. In Proc. 6th Int. Conf. on Diff. Geometry and Applications. Brno: Proc. 6th Int. Conf. on Diff. Geometry and Applications, 1996, s. 611-624. ISBN 80-210-1369-9. info
 • MUSILOVÁ, Jana. The Doppler effect - is its physical explanation allways correct? Acta Polytechnica. Praha, Czech republic, 1993, roč. 33, č. 2, s. 45. ISSN 1210-2709. info

4. 9. 2017


Životopis: prof. RNDr. Jana Musilová, CSc. (učo 851), verze: čeština(1), změněno: 4. 9. 2017 15:52, J. Musilová