Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum vitae

Identifikace osoby
 • Knotová Dana nar. 18. 8. 1958 nár. slovenská, stát. přísl. ČR, vdaná
Pracoviště
 • Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Ústav pedagogických věd, Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • 1995- 1999 vedoucí oddělení pedagogiky volného času, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno, 1999- 2001 zástupce vedoucího katedry sociální pedagogiky, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno garant studia sociální pedagogiky FF MU garant studia výchovného poradenství- CŽV na FF MU
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2010: habilitace, obor pedagogika, docent, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno 2000: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno, PhD., obor pedagogika 1983: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, PhDr., obor pedagogika 1977- 1982: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, promovaný pedagog
Přehled zaměstnání
 • 2010: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, Ústav pedagogických věd, docentka, 2002: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, Ústav pedagogických věd,odborná asistentka, 2001: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno, katedra sociální pedagogiky, odborná asistentka, 1987- 2000: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno, katedra pedagogiky, odborná asistentka, 1982- 1986: Centrum volného času Brno, pedagogický pracovník
Pedagogická činnost
 • sociální pedagogika, školní poradenství, pedagogika volného času, multikuturní výchova, náhradní výchovná a rodinná péče,školní pedagogika,sociální politika vedení diplomových prací vedení doktorandů členka zkušební komise SZZ členka oborové rady obor pedagogika lektorka pedagogické přípravy pěstounek pro Vesničky SOS, lektorka pedagogické přípravy asistentů pedagogů (NIDV) lektorka v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (NIDV) lektorka vzdělávání sociálních pracovníků
Vědeckovýzkumná činnost
 • Řešitelka a spoluřešitelka projektů: výzkumný projekt Grantové agentury ČR Nové přístupy k diagnostice pedagogických dovedností a intervenční zásahy do jejich struktury (projekt č. 406/98/1375, řešitel prof. PhDr. V. Švec, CSc.)
 • rozvojový projekt podporovaný MŠMT Projekt magisterského studia oboru sociální pedagogika v kombinované formě studia (č. I/ 53/2001)
 • rozvojový projekt podporovaný MŠMT s názvem Metodika pro vypracování koncepcí vybavenosti sídel sportovními zařízeními (LS 012303)
 • výzkumný projekt podporovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, v rámci výzkumného programu Moderní společnost a její proměny (2004-2008),název projektu Vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu: priority, příležitosti a možnosti rozvoje
 • rozvojový projekt podporovaný ESF, v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, název projektu Zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy studentů psychologie a sociální pedagogiky - Akademické centrum poradenství a supervize (2005-2007)
 • rozvojový projekt podporovaný ESF, v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, název projektu Zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy studentů Pedagogiky a sociální pedagogiky a poradenství: posílení osobnostní kompetence absolventů (2006-2008)
 • rozvojový projekt podporovaný FRVŠ, název projektu Tvorba a realizace předmětu Multikulturní pedagogika (2006)
 • výzkumný projekt podporovaný Grantovou agenturou ČR, název projektu Málotřídní školy v České republice: analýza současného stavu a potenciálů jejich rozvoje (2007-2009)
 • výzkumný projekt podporovaný European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, název projektu "Sustainable Child Care Services" (2006- 2007)
 • rozvojový projekt podporovaný ESF, v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, název projektu "Zkušenostní a reflektivní učení - podpora profesní přípravy studentů" (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0202)
 • výzkumně- rozvojový projekt podporovaný ESF, v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, MPSV, název projektu "Usnadnění vstupu na trh práce osobám z rodin s výskytem domácího násilí" (2013- 2015)
 • projekt podporovaný GA ČR „Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství“. (2013- 2016)
 • projekt Erasmus +, název projektu "Developing an open online course in European social pedagogy" (2016- 2019)
Akademické stáže
 • 1993 červenec Univerzita ve Vídni (Rakousko), 1997 říjen Slezská univerzita v Katovicích (Polsko), 1998 červenec Univerzita v Řezně (Německo), 2000 říjen Univerzita Komenského v Bratislavě (Slovensko)
Univerzitní aktivity
 • 1995- 1999: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno, katedra pedagogiky, vedoucí oddělení sociální pedagogiky 200- 2001: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno, katedra sociální pedagogiky, zástupce vedoucího katedry
Mimouniverzitní aktivity
 • členka redakční rady časopisu Chowanna, Univerzita Katowice, Polsko (od 2013) členka redakční rady časopisu Pedagogika spoleczna, Pedagoggium Warszava, Polsko (2012- 2016) členka vědecké rady Fakulty humanitních studií univerzity T. Bati ve Zlíně (2011- 2016) členka České pedagogické společnosti, členka České asociace pedagogického výzkumu, členka Asociace vzdělavatelů v sociální pedagogice členka Asociace vzdělavatelů pedagogů volného času 2001- 2010 členka redakce časopisu Pedagogická orientace, 2007-2009 místopředsedkyně hlavního výboru České pedagogické společnosti, členka oborové skupiny pro odborné školství Sociální činnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ocenění vědeckou komunitou
 • členka organizačního výboru konference Proměny pedagogiky (únor 2005), členka organizačního výboru konference Výchova v kontextu sociálních proměn (leden 2004), členka organizačního výboru konference Trendy v přípravě pedagogických pracovníků (neučitelských profesí)(březen 2007), členka organizačního výboru konference ACOR(březen 2008),
Vybrané publikace
 • ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ. O vstupování na tenký led. Orální historie ve výzkumu soudobých dějin školství. In Mnoho tváří orální historie. Od teorie a metodologie k výzkumné praxi, výuce i popularizaci, 15.-16. 2. 2017, Brno. 2017. info
 • ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ. Primary school teachers as a tool of secularisation of society in communist Czechoslovakia. History of education. Taylor&Francis, 2017, roč. 46, č. 4, s. 480-497. ISSN 0046-760X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/0046760X.2016.1276970. URL info
 • ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ. Socialistická základní škola pohledem pamětníků : sonda do života učitelů v Jihomoravském kraji. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 201 s. ISBN 978-80-7552-493-5. info
 • ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ. Cesta k učitelství v socialistickém Československu pohledem pamětníků. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 21, č. 3, s. 131-159. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2016-3-7. Digitální knihovna FF info
 • ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ. Dějiny socialistického školství : terra inkognita historicko pedagogického výzkumu? K problematice zdrojů poznání minulosti. Pedagogická orientace. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 25, č. 3, s. 319-344. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PedOr2015-3-319. URL info
 • KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Šárka PORTEŠOVÁ, Martina HREJSEMNOU a Michaela VACKOVÁ. Školní poradenství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2014, 258 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4502-2. info
 • KNOTOVÁ, Dana a Bohumíra LAZAROVÁ. Podpora osob ohrožených domácím násilím na trhu práce pohledem pracovníků. In Martina Kotková. Domácí násilí v kontextu rodiny a práce. 1. vyd. Brno: Spondea, 2014, s. 103- 114, 11 s. ISBN 978-80-260-7191-4. info
 • KNOTOVÁ, Dana. The development of social pedagogy in the Czech Republic in the past two decades. Pedagogika Społeczna. Warzsava: PEDAGOGIUM, 2014, roč. 52/ XIII, 2 (52), s. 9- 15. ISSN 1642-672X. info
 • KNOTOVÁ, Dana, Bohumíra LAZAROVÁ, Kateřina PEVNÁ a Kateřina LOJDOVÁ. Úvod do sociální pedagogiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 115 s. ISBN 978-80-210-7077-6. Digitální knihovna FF MU info
 • KNOTOVÁ, Dana. Pedagogické dimenze volného času. 1. vyd. Brno: Paido, 2011, 195 s. 333. ISBN 978-80-7315-223-9. info
 • TRNKOVÁ, Kateřina, Dana KNOTOVÁ a Lucie CHALOUPKOVÁ. Málotřídní školy v České republice. 1. vyd. Brno: Paido, 2010, 197 s. 314. ISBN 978-80-7315-204-8. info

12. 6. 2017


Curriculum vitae: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D. (učo 935), verze: čeština(7), změněno: 12. 6. 2017 19:50, D. Knotová

Další varianta: angličtina(1)