Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr. 9.1. 1962 Brno
Pracoviště
 • Katedra občanské výchovy PdF MU Brno
Funkce na pracovišti
 • profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2012 profesor, 2002 docent,1998 Dr., 1994-1998 ext. doktorandské studium (katedra filosofie FF MU Brno), 1987-1989 postgraduál Ochrana přírody (PřF MU Brno), 1985 PhDr., 1980-1985 denní studium filosofie a biologie (FF MU Brno)
Přehled zaměstnání
 • 2012 - dosud: profesor katedra OV PdF MU
 • 2002 - 2012: docent katedra občanské výchovy PdF MU Brno
 • 1993-2002: odb. asistent katedra OV PdF MU Brno
 • 1991-1993: odb. pracovník Ústav etiky a religionistiky AV ČR Brno
 • 1990-1991: dělník
 • 1985-1990: odb. asistent FAST VUT Brno
Pedagogická činnost
 • dějiny české filosofie, ontologie, filosofická propedeutika, etika, axiologie, ekologie, školitel doktorandů na kat.filosofie FF PU Prešov předseda komise pro SZZ a komise pro státní rigorozní zkoušky na kat. OV PdF MU Brno, člen doktorské komise na kat. filosofie FF MU Brno a na kat. filosofie FF PU Prešov
Vědeckovýzkumná činnost
 • etika (dějiny, environmentální etika), filosofie (dějiny české filosofie, fil.reflexe ekologické krize) Projekty: 1989:dílčí výzk.úkol státního plánu č.IX-03-04/04 1994: Sociální souvislosti ekologické krize (GA/982/93) 1998-2000: Tulipán. Nizozemsko-český projekt ekologické výchovy (fakultní garant), 2008-10 zahraniční grant VEGA (SR)Environmentalismus a slovenská filosofie
Akademické stáže
 • pobyty v rámci programu Erasmus - Katedra filosofie FF PU Prešov, Katedra etickej a občianskej výchovy PdF UK Bratislava 1999: stáž garantů projektu Tulipán na centrech ekologické výchovy v Holandsku (MŠMT) 1996: studijní a přednáškový pobyt na katedře etické a občanské výchovy PdF UK Bratislava (stipendium MŠMT) 1994 stáž na Universitě A. Mickiewicza v Poznani
Universitní aktivity
 • předseda komise pro SZZ a pro rigor. zkoušky PdF MU člen VR FF MU člen oborové rady a oborové komise (Filosofie, FF MU Brno) člen oborové rady (Bioetika, LF MU Brno) garant studijních oborů (PdF MU Brno): Učitelství občanské výchovy pro ZŠ Pedagogické asistentství občanské výchovy pro ZŠ Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání Základy společenských věd Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Mimouniversitní aktivity
 • člen komisí inauguračních a habilitačních řízení, státních doktor. zkoušek FF MU, FF UCM, FF UK Bratislava, FF PU Prešov člen VR FF PU Prešov člen Bioetické komise RVVI hodnotitel (Národní akreditační úřad) člen vědeckých výborů zahraničních konferencí
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1998 Cena Josefa Vavrouška
Vybrané publikace
 • JEMELKA, Petr. Bioetika (Bioethics). 1st ed. Brno: MU Brno, 2016. 68 pp. PdF MU. ISBN 978-80-210-8307-3. info
 • JEMELKA, Petr. Reflexe environmentální problematiky v dějinách české a slovenské filosofie (Reflection of environmental issues in the history of Czech and Slovak philosophy). Praha: Filosofia, 2016. 245 pp. Studie a prameny k myšlení v českých zemích, sv.12. ISBN 978-80-7007-459-6. info
 • JEMELKA, Petr. Étos a idea univerzity (Ethos and idea of the University). Civilia. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011, 1/2, No 1, p. 6-12. ISSN 1214-1348. info
 • JEMELKA, Petr, Slavomír LESŇÁK and Andrej ROZEMBERG. Environmentalizmus a slovenská filozofia (Environmentalism and Slovak Philosophy). 1st ed. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010. 206 pp. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. ISBN 978-80-8105-185-2. info
 • JEMELKA, Petr. Tvorba nového předmětu Bioetika pro studující učitelství občanské výchovy a základů společenských věd (Creation of the new subject Bioethics for students of Civic education). FRVŠ, 2008. info
 • JEMELKA, Petr. Úvod do environmentální problematiky (Introduction to the environmental problems). 1st ed. Trnava: UCM Trnava, 2008. 95 pp. FF UCM. ISBN 978-80-8105-049-7. info
 • JEMELKA, Petr, Vasil GLUCHMAN and Adela LEŠKOVÁ BLAHOVÁ. Bioetika (Bioethics). 1st ed. Prešov: PU Prešov, 2008. 156 pp. FF PU Prešov. ISBN 978-80-8068-810-3. info
 • JEMELKA, Petr and Slavomír LESŇÁK. Environmentálna etika (Environmnetal ethics). 1st ed. Prešov: PU Prešov, 2008. 92 pp. FF PU Prešov. ISBN 978-80-8068-806-6. info
 • JEMELKA, Petr. Bioetika a její základní vymezení (Basic delimitation of bioethics). In PLAŠIENKOVÁ, Zlatica and Marek REMBIERZ. Spoleczenstvo-kultura-moralnošč. Společnost - kultúra - morálka. 1st ed. Bielsko-Biala: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008. p. 281-288. ISBN 978-83-60714-44-7. info
 • JEMELKA, Petr. Počátky reflexe environmentálně etické problematiky v časopise Filozofia (First reflections of environmental-ethics in revue Filozofia). In GLUCHMAN, Vasil. Morálka a súčasnosť. 1st ed. Prešov: FF PU, 2008. p. 204-213. ISBN 978-80-8068-713-7. info
 • JEMELKA, Petr. Reflexe civilizační krize (A. Sirácky) (Reflection of crisis (A. Sirácky)). In LALÍKOVÁ, E. and Š. KOSTELNÍK. Filozofa a slovanské myšlienkové dedičstvo. 1st ed. Bratislava: IRIS, 2008. p. 323-330. ISBN 978-80-89256-19-8. info
 • JEMELKA, Petr. Místo bioetické problematiky ve výuce nauky o společnosti (BIoethics and Civic education). In SÝKORA, Peter and René BALÁK. Bioetické výzvy pre filozofiu. 1st ed. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2008. p. 117- 126. ISBN 978-80-8105-075-6. info
 • JEMELKA, Petr. Reflexe morální, etické a axiologické problematiky ve vybraných slovenských odborných časopisech (Reflection of moral, ethical and axiological problems in selected slovac theoretical revues). In GLUCHMAN, Vasil. Kontexty a podoby morálky nedávnej minulosti. Slovensko v europskom a svetovom kontexte druhej polovice 20.storočia. 1st ed. Prešov: PU, 2007. p. 95-115. FFPU. ISBN 978-80-8068-648-2. info
 • JEMELKA, Petr. Bioetika jako disciplina (Bioethics as theoretical discipline). Filozofia. Bratislava: Ústav filozofie SAV, 2007, vol. 62, No 3, p. 186-190. ISSN 0046-385X. info
 • JEMELKA, Petr. Igor Hrušovský a reflexe životního prostředí ve filosofii (Igor Hrusovsky and philosophical reflextion of evironment). In PLAŠIENKOVÁ, Z. and E. LALÍKOVÁ. Igor Hrušovský osobnosť slovenskej filozofie. 1st ed. Bratislava: FlÚ SAV, 2007. p. 166-172. ISBN 978-80-89238-12-5. info
 • JEMELKA, Petr. Místo pro českou filosofii v globalizujícím se světě (Position of czech philosophy in the global World). SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 2007, vol. 2007, B 54, p. 103-108. ISSN 0231-7664. info
 • JEMELKA, Petr and Helena PAVLIČÍKOVÁ. K filosofickým kontextům živé a neživé přírody (Philosophical contexts of the biotics and abiotics Nature). 1st ed. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2006. 92 pp. Pedagigická fakulta JU. ISBN 80-7040-910-X. info
 • JEMELKA, Petr. Diskutujeme o morálce dneška (We discuss about contemporain morality). In ANDREANSKÝ, Evžen. Filozofia v kontexte globalizujúceho sa sveta. 1st ed. Bratislava: IRIS, 2006. p. 191-198, 9 pp. ISBN 80-89238-08-4. info
 • JEMELKA, Petr. Environmentální problematika v naší filosofii (Environmental problems in our Philosophy). In PAVLIČÍKOVÁ, Helena. Výzvy dneška pro výchovu k občanství. 1st ed. České Budějovice: Informační kancelář Rady Evropy, 2006. p. 64-89. ISBN 80-7040-897-9. info
 • JEMELKA, Petr. Environmentální výchova jako průřezové téma RVP (Environmental education). 1st ed. 2006. URL info
 • JEMELKA, Petr. Fenomen lidské přirozenosti (Prodigy of Human Nature). Anthropos. Časopis pre humanitné a sociálne poznanie. Bratislava: Kalligram, 2006, vol. 3, No 2, p. 5-8. ISSN 1336-5541. info
 • JEMELKA, Petr. Globalisace vs. diversita (Globalisation vs. diversity). In RYBÁRIK, J. Spoločenské a ludské súvislosti globalizácie. 1st ed. Bratislava: STU Bratislava, 2006. p. 91-94. ISBN 80-227-2449-1. info
 • JEMELKA, Petr. Hodnoty v měnícím se světě II (Values and changing World II). In MURÁNSKY, M. and R. KARUL. Konanie, normy a konflikty v globálnej situácii. 1st ed. Bratislava: Fox a Col, 2006. p. 187-193, 8 pp. ISBN 80-969514-1-6. info
 • JEMELKA, Petr. Hra a tvořivost ve filosofii Vítězslava Gardavského (Game and creativity in Vítezslav Gardavský´s philosophy). In NOSEK, Jiří. Hra, věda a filosofie. 1st ed. Praha: FLÚ AV ČR, 2006. p. 135-141. ISBN 80-7007-222-9. info
 • JEMELKA, Petr. Ján Maliarik (K.60. výročí úmrtí) (Ján Maliarik (60anniversary of Death)). Filozofia. Bratislava: Ústav filozofie SAV, 2006, vol. 61, No 7, p. 569-579. ISSN 0046-385X. info
 • JEMELKA, Petr. Lidská svoboda a příroda (K dějinám našeho katolického myšlení) (Human freedom and nature (History of our katholics philosophy)). In HREHOVÁ, H. Acta Moralia Tyrnaviensia I. 1st ed. Trnava: FF TU Trnava, 2006. p. 169-174. ISBN 80-8082-103-8. info
 • JEMELKA, Petr. Syntetická morální utopie Jána Maliarika (Ján Maliarik synthetic moral Utopy). In GLUCHMAN, V. Morálka minulosti z pohladu súčasnosti. 1st ed. Prešov: FF PU, 2006. p. 151-167. ISBN 80-8068-488-X. info
 • JEMELKA, Petr. O přírodě, civilizaci, historii a dalším (Studie a eseje) (About Nature, civilisation, history etc.). 1st ed. Brno: MU Brno, 2005. 136 pp. Pedagogická fakulta MU. ISBN 80-210-3902-7. info
 • JEMELKA, Petr. Život a poznání (Life and knowledge). In KROB, Josef and Emil VIŠŇOVSKÝ. Člověk - příroda - kultura. 1st ed. Brno: MU Brno, 2005. p. 115-123, 14 pp. ISBN 80-210-3757-1. info
 • JEMELKA, petr. Evoluční ontologie a environmentální racionalita (Evolutionnary ontology and environmental Racionality). In K otázkám dalšího rozvoje evoluční ontologie. 1st ed. Brno: FF MU Brno, 2004. p. 71-75. ISBN 80-210-3329-0. info
 • JEMELKA, Petr. Filosofie a multikulturní výchova (Philosophy and multicultural Education). In GULOVÁ, Lenka and Ema ŠTĚPAŘOVÁ. Multikulturní výchova v teorii a praxi. 1st ed. Brno: PdF MU Brno, 2004. p. 61-63. ISBN 80-86633-14-4. info
 • JEMELKA, Petr. Přednášky z ontologie (Ontological Lectures). 1st ed. Brno: MU Brno, 2004. 60 pp. PdF MU. ISBN 80-210-3470-X. info
 • JEMELKA, Petr. Ontologie včera, dnes a pro zítřek (Ontology - yesterday, today and tomorrow). In ANDREANSKÝ, E. Filozofia a život- život filozofie. 1st ed. Bratislava: IRIS, 2004. p. 368-371. ISBN 80-89018-78-5. info
 • JEMELKA, Petr. Člověk - svět - příroda (hodnota přírody jako téma filosofické historiografie) (Man - universum - nature). In GÁLIK, Slavomír. Hodnotové aspekty súčasného sveta. 1st ed. Bratislava: IRIS, 2003. p. 109-111. ISBN 80-89018-57-2. info
 • JEMELKA, petr. Pohádka o přeměně, milénium a problém prostředí (A conversion -tale, millenium and environmnetal problem). In KLIMEKOVÁ, A. Transformácia človeka a spoločnosti v kontexte nového milénia. 1st ed. Prešov: LANA, 2003. p. 99-102. ISBN 80-969053-0-9. info
 • JEMELKA, Petr. Úvod do ekologické problematiky (Introduction to the ecological problems). 2.rozš. Brno: MU Brno, 2003. 72 pp. PdF MU. ISBN 80-210-3103-4. info
 • JEMELKA, Petr. Civilizace a příroda v dějinách myšlení (Civilisation, Nature and History of Conception). Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2003, XXXVII, No 5, p. 233-235. ISSN 0044-4863. info
 • JEMELKA, Petr. Environmentální problematika v naší filosofii 20.století (Environmental problems and Czech philosophy of 20th Century). In NOSEK, Jiří. Milénium vědy a filosofie. 1st ed. Praha: Filozofie - nakl. FLU AV ČR, 2002. p. 154-163. ISBN 80-7007-160-5. info
 • JEMELKA, Petr. The Nature Issue in the Philosophy of the 1st half of 20th Century. In PAVLIČÍKOVÁ, H. and M. SAPÍK. Sozialwissenschaftliche kontexte der europaischen Integration. 1st ed. České Budějovice: JČU, 2002. p. 187-188. ISBN 80-7040-579-1. info
 • JEMELKA, Petr. Funkcionalismus a problém prostředí (Funtionalism and environmental problem). In NOSEK, Jiří. Funkcionalismus ve vědě a filosofii. 1st ed. Praha: Filosofia, 2001. p. 205-212. ISBN 80-7007-147-8. info
 • JEMELKA, Petr. Několik poznámek ke vztahu občanské a environmnetální výchovy (Notices to the interdependance between civic and environmental education). In OBORNÝ, J. Výchova k občianstvu 2000. 1st ed. Bratislava: UK Bratislava, 2000. p. 133-134. ISBN 80-968252-2-4. info
 • JEMELKA, Petr. Environmentální etika (Environmental Ethics). In GLUCHMAN, Vasil and Miloš DOKULIL. Praktické otázky etiky a morálky. 1st ed. Prešov: PVT, 1998. p. 121-141, 11 pp. Etika III. ISBN 80-88859-13-1. info

2021/11/06


Životopis: prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr. (učo 1178), verze: čeština(1), změněno: 6. 11. 2021 19:29, P. Jemelka