Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Katedra inkluzivní a speciální pedagogiky

 • Pedagogická fakulta
  Masarykova univerzita
  Poříčí 9, Brno
docent
 • koordinátor ERASMUS'
 • 'garant studijního programu speciální pedagogika'
 • 'garant předmětů internacionalizace'
 • 'garant předmětů zaměřených na vzdělávání, poradenství, diagnostiku a intervenci dětí v riziku/s problémy/s poruchami chování.
Dosažené vzdělání
 • 2010:doc. Habilitační řízení, obor speciální pedagogika, PdF MU, práce:„Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti
 • 2002: Ph.D. postgraduálního doktorské studium, PdF MU Brno
 • 2003:PhDr. rigorózní zkouška, PdF MU Brno
 • 1982:Mgr. vysokoškolské studium; PdF UP Olomouc
Přehled zaměstnání
 • 2002 - dosud PdF MU Brno, katedra speciální pedagogiky
 • 2012 - 2015 PPP Brno - výzkumný pracovník
 • 1995 - 2002 Česká republika, Česká školní inspekce - inspektorka se zaměřením na vzdělávání a edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • 1991 - 1995 ZvŠ Sekaninova 1, Brno, speciální pedagog, speciálně pedagogické centrum
 • 1985 - 1991 ZvŠ Sekaninova 1, Brno učitelka
 • 1979 - 1985 Jihomoravský průmysl masný vychovatelka učňů, Jihomoravský průmysl masný
 • 1976 – 1979 projektant, ČD, Sdělovací a zabezpečovací distance Brno-jih
Pedagogická a akademická činnost
 • Zaměření: poruchy chování v dětském věku (děti v riziku, s problémy v chování) - edukace, diagnostika; intervence, poradenství, provázení; inkluzivní vzdělávání; internacionalizace speciální pedagogiky
 • Školitel studentů doktorandského studia v českých, anglických, německých studijních programech
 • Člen oborové rady inkluzivní a speciální pedagogiky PdF MU
 • Člen komise pro státní závěrečné zkoušky
 • Školitel, oponent rigorózních a disertačních prací PdF UP Olomouc, PdF UK Praha
 • Lektor NUV MŠMT
 • Přednášková činnost pro pedagogy škol a školských zařízení ČR
 • Odborné pedagogické recenze vědeckých publikací
 • Vzdělávací a rozvojové projekty
 • Přednášková činnost a vedení seminářů pro zahraniční univerzity a pedagogickou veřejnost
 • Popularizační aktivity
 • Garant pedagogická praxe studentů se zaměřením na etopedii
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2015 - dosud - člen projektového týmu mezinárodního výzkum Inclusive Early Childhood Education - European Agency for Special Needs and Inclusive Education
 • 2014 - 2016 - člen expertního týmu pro vývoj ICF Core Sets for Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) - Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND)
 • 2012 - 2015 - Člen konsorcia mezinárodního vědeckého projektu LIteracy - koordinátor výzkumu za český tým; (OnLIne porTal for E-Learning and suppoRting sociAl inClusion of people with dYslexia) FP7-ICT-2011-7 EC_288596 www.literacyproject.eu, www.literacyportal.eu
 • 2008 - 2010 The SEBDA International Conference 2010, Keble College, Oxford - člen vědeckého výboru konference
 • 2013 - 2017: Specifický výzkum zaměřený na diagnostiku, intervenci, provázení dětí v riziku/s problémy/s poruchami chování - vedoucí týmu
 • 2007 - 2013: spoluřešitel: Výzkumný záměr:Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání; kód MSM 0021622443, řešitel:prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.:vedoucí týmu D1: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - se zaměřením na skupinu žáků se sociálním zvevýhodněním;téma empirického výzkumu: Kvalita života školy se zaměřením na žáky v riziku poruch chování a s poruchami chování; Intervence jako podpora edukace dětí se sociálním zvevýhodněním.
 • 2008 - 2010 Inculsive Education and Classroom Practice – člen expertní skupiny – Development of a set of indicators for the conditions of inclusive education in Europe – projekt řešený European Agency for Development in Special Needs Education na zadání Evropské komise
 • 2006 - 2009 - Immigrant Pupils with Special Educational Needs: Cultural Diversity and Special Needs Education - mezinárodní Evropský projekt European Agency for Development in Special Needs Education; člen konsorcia
 • 2006 -2007 - Personzentrierte Kommunikation Universiät Wien a MU program AKTION č.46p5; Řešitel projektu: Renáte Motschnig, spoluřešitel projektu
 • 2005 - 2008 - Assessment in Inclusiv Settings - mezinárodní Evropský projekt European Agency for Development in Special Needs Education; Řešitel projektu: Amanda Watkins, člen konsorcia
 • 2003-2006'European Bachelor of Inclusions Studies 29972-IC-1-2002-2-DE-ERASMUS-PROGUC-1';Řešitel projektu: Wolf Bloemers, spoluřešitel
 • 2002-2005 - Sokrates Programme,part E Intensive Programme Project'; Philosophy with Children: 29274-ITC-5-200-1AT-Erasmus-EPS-1; Řešitel projektu: Konradt Kgrejcik, spoluřešitel
 • říjen 2005 - Mezinárodní univerzitní studentský projekt Hochschule Magdeburg Stendal a MU PdF katedra speciální pedagogiky –„Evropa bez Bariér“; Řešitel projektu: Wolf Bloemers, spoluřešitel projektu
 • 2004 - Early Intervention - mezinárodní Evropský projekt European Agency for Development in Special Needs Education; Řešitel projektu: Victoria Soriano, člen konsorcia
 • 2003 - 2005 - Classroom Practice 2 - mezinárodní Evropský projekt European Agency for Development in Special Needs Education; Řešitel projektu: Cor Meijer, člen řešitelského týmu
Internship and stays for the purpose of study or work
 • 3/2017 Belgie, Brusel, European Agency for Special Needs and Inclusive Education
 • 9/2016 Belgie, Brusel, European Agency for Special Needs and Inclusive Education
 • 11/2016 Španělsko, Madrid,Zaleo School
 • 10/2016 Irsko, Togher Family Center
 • 3/2016 Portugalsko, Porto, Univerzita Porto
 • 6/2015 Slovinsko, Lublaň, Univerzita Lublaň
 • 2/2015 Rakousko, Vídeň, Univerzita Vídeň
 • 4/2014 Norsko, Oslo, European Agency for Special Needs and Inclusive Education, '
 • '11/2014 Ukrajina, Kyjev, Univerzita Kyjev, '
 • '12/2013 Rakousko, Vídeň, European Agency for Special Needs and Inclusive Education
 • 5/2013 Irsko, Dublin, European Agency for Special Needs and Inclusive Education
 • 4/2013 Izrael, Tel-Aviv, CENTRE FOR EDUCATIONAL TECHNOLOGY
 • 4/2012 VB, Oxford, World Literacy Foundation ABN
 • 11/2011 Lucembursko, Lucemburk, Evropská komise
 • 11/2010 Portugalsko, Lisabon, Minsterstvo školství
 • 9/2010 VB, Oxford, SocialEmotionalBehaviorDisordersAssociation
 • 9/2010 Švédsko, Hörnäsand - Mid Sweden University
 • 9/2009 Dánsko, Kodaň - školský odbor města Kodaň, MŠMT DK
 • 5/2009 Švédsko, Hörnäsand - Mid Sweden University
 • 4/2009 VB, Edinburg, European Agency for Development in Special Needs Education
 • 9/2008 Polsko, Varšava - základní školy, středisko integrace menšin - vzdělávání imigrantů
 • 3/2008 Velká Británie, Cavendish - Cavendish School, Stanley School
 • 11/2007 Belgie, Brusel - základní školy - vzdělávání imigrantů
 • 6/2007 Rakousko, Univerzita Vídeň
 • 11/2006 Rakousko,Univerzita Vídeň
 • 12/2005 Velká Británie, Edge Hill University
 • 9/2005 Ukrajina, Universita Záporoží
 • 9/2005 Švédsko, Hörnäsand - Mid Sweden University
 • 6/2005 Německo, Görlitz - Hochschule Görlitz
 • 3/2005 Finsko, Jyväskyle, Universita Jyväskyle
 • 12/2004 Německo, Bochum, Evangelische Hochschule Bochum
 • 10/2004 Estonsko, Tallin - Universita Tallin
 • 6/2004 Finsko, Trondheim - Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání Výzkumný projekt Classroom Practice 2, výstup na konferenci
 • 6/2004 Slovensko, UK PdF Projekt výukové moduly
 • 4/2004 Finsko, Universita v Jyväskyle, Přednášky
 • 10/2004 Belgie, Brusel, Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání, Projekt Early Intervention - pracovní skupina záverečné zprávy
 • 3/2004 Irsko, Dublin, Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání Výzkumný projekt Classroom Practice 2
 • 1/2004 Holandsko, Nijmegen, Evangelická Vysoká škola Nijmegen
 • 4/2003 Rakousko, Pädagogische Akademie des Bundes Wien
 • 3/2003 Finsko, University Jyväskyle
 • 11/2002 Německo, Rada Evropy, Donaueschingen - stáž, přednáška
 • 10/2002 Francie- Loustalet, Universita Toulouse - stáž
 • 24. 6. 2015 – 27. 6. 2015: University of Ljubljana, Faculty of Education, Ljubljana, Erasmus+, SVN
  • A. PĂ„Ä…ĂË�„�ednášky pro studenty/pedagogy: 1. Special Needs Education in Czech - inclusive movements 2. Challenging children in school 3. Study programme at the Departement of Special Needs Education at the Faculty of Education at Masaryk University 4. Research at the Departement of Special Needs Education at the Faculty of Education at Masaryk University in the field of Challenging children B. Projednání­ podmí­nek pro realizaci studijní­ch pobytĹŻ vyjí­ĹľdĂ„ĂË�€şjĂ­cĂ­ch i pĂ„Ä…ĂË�„�ijĂ­ĹľdĂ„ĂË�€şjĂ­cĂ­ch studentĹŻ C. Stáž ve školskĂ©m zaĂ„Ä…ĂË�„�Ă­zenĂ­ pro dĂ„ĂË�€şti s mentálnĂ­m a kombinovanÄ‚Ëťm postiĂ„Ä…Ă„ÄľenĂ­m ve VidnavĂ„ĂË�€ş
Univerzitní aktivity
 • 2016 - hodnotitel projektů FRMU
 • 2002 - dosud Koordinátor Erasmus
 • 2002 - dosud člen oborové rady pro doktorandské studium speciální pedagogiky
 • 2002 - dosud člen komise pro SZZ - BK, NMG studijní programy speciální pedagogiky
Mimouniversitní aktivity
 • 2017:člen hodnotitelského týmu Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství
 • 2016 - dosud:odborný poradce Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám statutárního města Brna
 • 2015, 2016: Člen hodnotícího panelu Rady pro výzkum, vývoj a inovaci, Úřad vlády ČR
 • 2015 - dosud: - odborný poradce Místního plánu inkluze v oblasti vzdělávání (MPI) statutárního města Brno - člen pracovní skupiny
 • 2014 - dosud: Člen poradního sboru Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno
 • 2003 – dosud: Národní koordinátor „European Agency for Special Needs and Inclusive Education“ pro Českou republiku, nominace MŠMT. Dánsko, Belgie
 • 2004- 2016: Člen správní rady ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s., Brno, Heyrovského 14
 • 1992 - 2000 Psychopedická společnost- člen výboru
 • 1994 - 2000 European Asociation for Special Education EASE)-víceprezident společnosti
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2016: Cena rektora - bronzová medaile za vynikající výsledky ve vědecké a pedagogické činnosti
 • 2011: Cena děkana za tvůrčí činnost
 • 2007: Nejvyšší hodnocení „A“ udělené Evropskou komisí spoluautorům mezinárodního bakalářského programu za vysokou kvalitu realizace projektu a jeho výstupů 2002 – 2006, 29972-IC-1-2002-2-DE-ERASMUS-PROGUC-1.'
 • 'Členství ve výborech odborných společností
Vybrané publikace
 • BALHAROVÁ, Kamila, Jakub BALHAR and Věra VOJTOVÁ. Dyslexia and Accessibility in the Modern Era: Emerging Research and Opportunities. 1. vydání. Hersshey, Spojené státy: IGI Global, 2021. 279 pp. Advances-human-social-aspects-technology. ISBN 978-1-7998-4267-5. doi:10.4018/978-1-7998-4267-5. URL info
 • VOJTOVÁ, Věra. Předsedkyně hodnotící komise NAÚ pro přípravu stanoviska ve věci žádosti o akreditaci bakalářského a navazujícího magisterského profesně zaměřeného studijního programu Speciální pedagogika pro uskutečňování Fakultou veřejných politik Slezské univerzity v Opava. (Chairman of the Evaluation Committee of the application of accreditation of bachelor and masters degree professional study programme in special needs education Fakulty veřejných politik Slezské univerzity.). : Hodnotící komise NAÚ pro přípravu stanoviska ve věci žádosti o akreditaci, 2020 - 2020. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Strength through Diversity: Education for Inclusive Societies. : Zástupce České republiky pro OECD zasedání, 2020 - 2020. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Místopředsedkyně hodnotící komise NAÚ pro přípravu stanoviska ve věci žádosti Univerzity Jana Evangelisty Purkyně o institucionální akreditaci (Vice Chairman of the Evaluation Committee of the application of Univeristy Jana Evangelisty Purkyně for institutional accreditation). : Hodnotící komise NAÚ pro přípravu stanoviska ve věci žádosti o institucionální akreditaci, 2019. info
 • VOJTOVÁ, Věra and Ilona FIALOVÁ. Trendy ve speciální pedagogice v evropských školách (Special Needs Education Development in European Schools). In Rovné příležitost ve vzdělávání KAP Jihomoravský kraj. 2019. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Předseda hodnotící komise NAÚ pro přípravu stanoviska ve věci žádosti Slezské univerzity v Opavě o udělení akreditace bakalářskému profesně zaměřenému studijnímu programu Speciální pedagogika a navazujícím u magisterskému profesně zaměřenému studijnímu programu Speciální pedagogika. (Chairman of the Evaluation Committee of the application of Slezská univerzita in Opava for accreditation of Special needs education Bachelor and Masters Degree study programme). : Národní akreditační úřad/MŠMT/NAÚ -550/2019, 2019 - 2020. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Autoevaluace mateřské školy – analýza výstupů z dotazníků (Autoevaluation of kindergarten – analysis of exits from questionnaires). In Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně. 2019. info
 • VOJTOVÁ, Věra and Karel ČERVENKA. Inspirace pro cílenou speciálněpedagogickou intervenci rizik kvality života v dospělosti „dětí“ v dětském domově (Inspiration for targeted specially pedagogical intervention risks of quality of life in adulthood of "children" in a children's home care). In FEDERACE DĚTSKÝCH DOMOVŮ ČR. 2019. info
 • VOJTOVÁ, Věra and Barbora CHLEBORADOVÁ. 100+70+25 let mluvíme společnou řeči (100+70+25 years we speak common). 2019. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Tři role speciální pedagogiky v současnosti, aneb speciální pedagogika a život (Three roles of special education at present, or special education and life). In 100+70+25 let mluvíme společnou řečí. 2019. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Člen hodnotící komise NAÚ pro přípravu stanoviska ve věci žádosti UK o institucionální akreditaci (NAU-77/2017) (Member of the Evaluation Committee of the application of Charles Univeristy for institutional accreditation (NAU-77/2017)). : NAU akreditační komise, 2018 - 2018. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Místopředsedkyně hodnotící komise NAÚ pro přípravu stanoviska ve věci žádosti Univerzity Palackého o institucionální akreditaci (Vice Chairman of the Evaluation Committee of the application of Palacky Univeristy for institutional accreditation). : Národní akreditační úřad/MŠMT/NAÚ -1/2018, 2018. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Člen konsorcia projektu (Member of project consorcium). : Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně, MAP I., 2018 - 2019. info
 • VOJTOVÁ, Věra, Semion KERTZMAN, Eva GYAMARTHY, Michael VAINDER, Libor MIKULÁŠEK, Alex SIROTA, Renate MOTSCHNIG and Dominik HAGELKRUYS. Web-based Real-time Neuropsychological Assessment in Dyslexia. BMC Psychiatry, London, England: BioMed Central, 2017, BPSY-D-16-. ISSN 1471-244X. info
 • MENIKDIWELA, Kanchana Rukmali and Věra VOJTOVÁ. Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Through Sri Lankan Primary School Teachers’ Eyes. Journal of Education and Practice, USA: IISTE Journal Publishing, 2017, Vol 8/2017, No 2, p. 4-10. ISSN 2222-1735. URL info
 • VOJTOVÁ, Věra. Inkluze jako cesta ke kvalitě života (Inclusion as a Way to Quality of Life). 2017. info
 • VOJTOVÁ, Věra and Eva TRNOVÁ. Inkluze jako cesta ke kvalitě života - „Škola jako místo (sebe)zkušenosti“ (Inclusion as a Way to Quality of Life - "The school as a place of (self)experience”). In Inkluze jako cesta ke kvalitě života. 2017. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Intervence nebo péče? (Intervention or care?). In Vize, záměry, očekávané změny a rizika současné sítě zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy v ČR. 2017. info
 • VOJTOVÁ, Věra and Christina GREWEL. The difficulties we can do immediately, the impossible may take a little longer. 2017. info
 • VOJTOVÁ, Věra and Kamil KURACKI. Educational bibliotherapy in building internal and external resources of students with special educational needs - practical solutions. 2017. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Kvalita života jako perspektiva dětí ze školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy (Quality of llife as a perspective for children in residential care). In Náhradní péče o ohrožené děti v některých evropských zemích. 2017. info
 • VOJTOVÁ, Věra. INCLUSIVE EARLY CHILDHOOD EDUCATION Final Conference. 2017. info
 • VOJTOVÁ, Věra. INCLUSIVE EARLY CHILDHOOD EDUCATION - Czech implementation. 2017. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Cílená intervence ve školním prostředí jako prevence vývoje problémového chování (Targeted intervention in the school environment to prevent the development of behavior difficulties). In PREVENCE V KONTEXTU ÚSTAVNÍ A OCHRANNÉ VÝCHOVY. 2017. info
 • VOJTOVÁ, Věra and Karel ČERVENKA. Výzkum jako inspirace pro intervenci v praxi školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy (Research as an inspiration for intervention within educational residential facilities). In Pacnerová, H., Myšková, L. (eds.). Kvalita péče o děti v ústavní výchově. Praha: NUV, 2016. p. 53-62, 10 pp. ISBN 978-80-7481-157-9. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Institucionální výchova - případ VUM Chrastava (Residential care instututions). In Čt24_Studio6. Brno: ČT, 2016. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Člen hodnotícího panelu Rady pro výzkum, vývoj a inovaci, Úřad vlády ČR (Member of assessment group - Research Council of Goverment). : Hodnotícího panelu Rady pro výzkum, vývoj a inovaci, Úřad vlády ČR, 2016. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Člen expertní komise pro koncepci středisek výchovné péče (Member of working group for counselling centres for children with behavioural difficulties). : Expertní komise pro koncepci středisek výchovné péče, 2016. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Člen poradního sboru Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno. : Poradní sbor Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno, 2016. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Porucha chování v kontextu inkluzivních trendů ve speciální pedagogice (Challenging behavior and the special needs approach in inclusive framework). In Seminář pro ředitele zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. 2016. info
 • VOJTOVÁ, Věra. INCLUSIVE EARLY CHILDHOOD EDUCATION. 2016. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Prevence kriminality z pohledu etopedie (Prevention Criminality from the perspective of Special Needs Education). In Prevence kriminality mládeže. 2016. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Expert team for ICF Core Sets for Attention Deficit Hyperactivity Disorder member. : Expert team for ICF Core Sets for Attention Deficit Hyperactivity Disorder, 2016 - 2016. info
 • KACHLÍK, Petr, Karel ČERVENKA, Věra VOJTOVÁ, Veronika BUCHTOVÁ, Michaela FIALOVÁ, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Tereza KRČMÁŘOVÁ, Viktor KRIŽO and Petra SEGEŤOVÁ. Inkluze jako cesta k předcházení rozvoji problémů v chování (Inclusion as a way to prevent the development of behavioural problems). 1. vyd. Brno: MU, 2016. 174 pp. ISBN 978-80-210-8509-1. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Školské prostredie ako priestor na prevenciu delikvencie ISDR 3. (School enviroment as the space for prevention deliqency ISDR 3.). 2016. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Delegovaný zástupce Rady města Brna v projektu Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (Nominated representant of Municipality Brno in the Coordinated approach to social excludet localities). 2016. info
 • KACHLÍK, Petr, Karel ČERVENKA, Věra VOJTOVÁ, Veronika BUCHTOVÁ, Michaela FIALOVÁ, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Tereza KRČMÁŘOVÁ, Viktor KRIŽO and Petra SEGEŤOVÁ. Inkluze jako cesta k předcházení rozvoji problémů v chování (Inclusion as a way to prevent the development of behavioural problems). 1. vyd. Brno: MU, 2016. 174 pp. ISBN 978-80-210-8509-1. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Význam školského rámce institucionální výchovy pro naplňování edukačních potřeb dětí v riziku/s problémy/s poruchou chování (Educational framework of residential care and its importance for meeting the needs of children at-risk/with behavior difficulties/disorders). In Kachlík, P., Červenka, K., Vojtová, V.. Inkluze jako cesta k předcházení rozvoji problémů v chování. 1. vyd. Brno: muni press, 2016. p. 133-144, 11 pp. ISBN 978-80-210-8509-1. info
 • VOJTOVÁ, Věra. The three national LITERACY Sites and Assessment: Challenges and Opportunities. In Final LITERACY Conference. 2015. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Čtenářská gramotnost pro kvalitu života s internetem (Literacy for quality of life on internet). 2015. URL info
 • VOJTOVÁ, Věra. Přípravné třídy pro inkluzi dětí v riziku (Pre-primary classes for inclusion At-risk children). In Vzdělávání žáků přípravných tříd základních škol. 2015. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách (Brno city is increasing Quality of education in mainstream schools). 2015. info
 • BALHAROVÁ, Kamila, Věra VOJTOVÁ and Jana PRESOVÁ. Zvládání každodenního života dospělých lidí s dyslexií – internet jako cesta k inkluzi (Coping with everyday life of people with dyslexia – the internet as the way to inclusion). 1. vyd. Ivančice/Brno: COPRINT s.r.o., PPP Brno, s.r.o., 2015. 120 pp. ISBN 978-80-87192-23-8. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Člen vědecké rady konference (Research comitee). : DILEMY INKLUZÍVNEHO PROCESU V EDUKÁCII SO ZAMERANÍM NA SOCIALIZÁCIU OSÔB SO ŠPECIÁLNYMI POTREBAMI, 2015. info
 • BUCHTOVÁ, Veronika, Tomáš ČECH, Karel ČERVENKA, Martina DAMIANOVÁ, Michaela FIALOVÁ, Petr KACHLÍK, Ivana KOLIBOVÁ, Viktor KRIŽO, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Jiří MARTINEC, Jarmila MATOCHOVÁ, Lucie NOVÁČKOVÁ, Jan OLBERT, Hana PAVLÍČKOVÁ, Tereza PETINISOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Pavlína PŘIBYLOVÁ, Petra SEGEŤOVÁ, Kateřina ŠTRAUSOVÁ, Adéla TICOVÁ and Věra VOJTOVÁ. Faktory resilience v intervenci 3P jako koncept inkluzivních strategií v etopedii (The Factors of Resiliency in 3P Intervention as a Concept of Inclusive Strategies in Education of Children with Special Behavioural Difficulties/Disorders). první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 303 pp. ISBN 978-80-210-8131-4. info
 • VOJTOVÁ, Věra and Lucie NOVÁČKOVÁ. Podpora zvládání nepříznivých životních situací v intervenci (Support of Coping Strategies in Intervention). In Červenka Karel, Vojtová Věra, Petr Kachlík. FAKTORY RESILIENCE V INTERVENCI 3P JAKO KONCEPT INKLUZIVNÍCH STRATEGIÍ V ETOPEDII. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. p. 57-66, 10 pp. ISBN 978-80-210-8131-4. info
 • VOJTOVÁ, Věra and Jan OLBERT. Diagnostika a intervence v praxi školní družiny (Assessment and Intervention in the Afternoon School Club). In Červenka Karel, Vojtová Věra, Petr Kachlík. Faktory resilience v intervenci 3P jako koncept inkluzivních strategií v etopedii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. p. 67-80, 13 pp. ISBN 978-80-210-8131-4. info
 • MARTINEC, Jiří and Věra VOJTOVÁ. Volnočasové aktivity a denní režim jako prediktor problémového chování adolescentů (Leisure Time Activities and Daily Programme as a Predictor of Adolescent Behavioural Problems). In Červenka Karel, Vojtová Věra, Petr Kachlík. Faktory resilience v intervenci 3P jako koncept inkluzivních strategií v etopedii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. p. 81-100, 19 pp. ISBN 978-80-210-8131-4. info
 • KOBĚRSKÁ, Tereza and Věra VOJTOVÁ. Faktory resilience v životech dětí z dětského domova (The Factor of Resiliency in Lives of Children growing up in the Children's Home). In Červenka Karel, Vojtová Věra, Petr Kachlík. Faktory resilience v intervenci 3P jako koncept inkluzivních strategií v etopedii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. p. 231 - 244, 13 pp. ISBN 978-80-210-8131-4. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Assessment and Adaptation of Curricula in Relation to Children with Intellectual Disabilities. 2014. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Včasná intervence problémového chování ve škole jako prevence ústavní výchovy (Early Intervention as the prevention of residential care). Prevence, Praha: Život bez závislostí o.s., 2014, 11/2014, No 5, p. 16-18. ISSN 1214-8717. info
 • VOJTOVÁ, Věra. IT ve službách speciálních vzdělávacích potřeb (IT as a service for Special Needs Education). 2014. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Literacy – portál pro lidi nejen s dyslexií aneb jak lépe zvládat činnosti v běžném životě doma, v práci nebo ve škole (Literacy – portal for people with dyslexia or how to better manage the activities in the daily life at home, at work or in school). In Dyskorunka 2014. 2014. info
 • VOJTOVÁ, Věra, Karel ČERVENKA, Kristýna BALÁTOVÁ, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Pavlína JUNOVÁ, Petr KACHLÍK, Kristýna KEHAROVÁ, Věra LINHARTOVÁ, Jarmila MATOCHOVÁ, Radka PROKOPOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Paulína RADIMÁKOVÁ, Marie ROUČKOVÁ, Monika RŮŽIČKOVÁ, Radka SKOŘEPOVÁ, Petra SEGEŤOVÁ, Kateřina ŠTRAUSOVÁ, Jana VRASPÍROVÁ and Petra ZLATUŠKOVÁ. Intervence pro inkluzi dětí s problémy/poruchami v chování (Intervention for inclusion for children with behavioral disorders difficulties). první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 200 pp. ISBN 978-80-210-7610-5. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Consorcium member - research consultant; LITERACY. OnLIne porTal for E-Learning and suppoRting sociAl inClusion of people with dYslexia (Consorcium member - research consultant;LITERACY. OnLIne porTal for E-Learning and suppoRting sociAl inClusion of people with dYslexia). : LITERACY. OnLIne porTal for E-Learning and suppoRting sociAl inClusion of people with dYslexia, 2014. URL info
 • MOTSCHNIG, Renate, Dominik HAGELKRUYS and Věra VOJTOVÁ. CAN A WEB-PORTAL PROMOTE MEDIA-LITERACY OF USERS WITH DYSLEXIA? In Beseda, J Machat, Z. DISCO 2014: MEDIA LITERACY EDUCATION FROM PUPIL TO LIFELONG LEARNING. PRAHA 5: CENTER HIGHER EDUCATION STUDIES, 2014. p. 35-50, 16 pp. ISBN 978-80-86302-46-1. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Learning Styles. In Literacy forLiteracy Online Portal for E-learning and Supporting Social Inclusion of People with Dyslexia. 2013. info
 • VOJTOVÁ, Věra and Zuzana KAPROVÁ. Concept of education of Children with Mild Mentally Retardation accross Europe. 2013. URL info
 • VOJTOVÁ, Věra and Karel ČERVENKA. VÝSTUPY Z VÝZKUMŮ JAKO ZDROJE INSPIRACE PRO INKULZIVNÍ PRAXI – SE ZAMĚŘENÍM NA EDUKACI DĚTÍ V RIZIKU A PORUCHAMI CHOVÁNÍ. 2013. info
 • VOJTOVÁ, Věra and Marie PAVLOVSKÁ. Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů k dětem v riziku poruch chování (Early Intervention as a Resource of Inclusive Approaches to Children at Risk of Behavioral Disorders). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 179 pp. ISBN 978-80-210-6518-5. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Cílené strategie podpory inkluzivní praxe školy (Targeted Strategies Promoting Inclusive School Practice). In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII. Education of Pupils with Special Educational Needs VII. 1. vyd. Brno: Paido, 2013. p. 351-358, 8 pp. ISBN 978-80-7315-246-8. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Inkluzivní škola a žáci/děti v riziku problémů v chování (Inclusive School and At-Risk of Behaviour Difficulties Students/Children). In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII. Education of Pupils with Special Educational Needs VII. 1. vyd. Brno: Paido, 2013. p. 359-364, 6 pp. ISBN 978-80-7315-246-8. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Potřeby intervenční praxe jako zdroje výzkumu (Intervention Practice Needs as the Resource for Research). In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA. K. et al. Intervence pro inkluzi. Intervention for Inclusion. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 12-15, 4 pp. ISBN 978-80-210-6645-8. info
 • CHLÁDKOVÁ, Alena and Věra VOJTOVÁ. Srovnání intervenčních přístupů u žáků s problémy v chování ve Finsku a České republice (Intervention Strategies for Pupils with Behavioural Difficulties in Finland and the Czech Republic). In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA. K. et al. Intervence pro inkluzi. Intervention for Inclusion. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 58-67, 10 pp. ISBN 978-80-210-6645-8. info
 • LIVŇANSKÁ, Pavlína and Věra VOJTOVÁ. Prevence poruch chování na ZŠ očima pedagogů (Behavioural Disorders Prevention in Primary Schoos from the Teachers' Perspective). In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA. K. et al. Intervence pro inkluzi. Intervention for Inclusion. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 68-76, 9 pp. ISBN 978-80-210-6645-8. info
 • HAVLOVÁ, Lenka and Věra VOJTOVÁ. Problematika sourozeneckých vztahů u dětí v ústavní výchově (Relationships Between Siblings in Residential Institution). In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA. K. et al. Intervence pro inkluzi. Intervention for Inclusion. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 115-125, 11 pp. ISBN 978-80-210-6645-8. info
 • VOJTOVÁ, Věra and Kamila BALHAROVÁ. Literacy jako mezioborová intervence pro podporu inkluze (Literacy as the Interdisciplinary Intervention for Inclusion). In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA. K. et al. Intervence pro inkluzi. Intervention for Inclusion. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 173-186, 14 pp. ISBN 978-80-210-6645-8. info
 • VOJTOVÁ, Věra and Karel ČERVENKA. Intervence pro inkluzi (Intervention for Inclusion). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 256 pp. ISBN 978-80-210-6645-8. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Intervence pro inkluzi ve vzdělávání (Intervention for Inclusion in Education). Brno, 2013. 12 pp. info
 • VOJTOVÁ, Věra and Jitka POUZAROVÁ. Arteterapeutický program v rámci intervence v diagnostickém ústavu. (Art Therapy with the Process of Intervention at the Residential Institution). In ČERVENKA, K. a V. VOJTOVÁ, et al.. Východiska pro speciálněpedagogické intervence. 1. vyd. Brno: MuniPress, 2013. p. 87-94, 7 pp. ISBN 978-80-210-6617-5. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Dramatická výchova jako zdroj pro výzkum a intervenční praxi speciální pedagogiky (pomáhajících profesí) (Drama as a resource for research and intervention strategies in special needs education (supporting professions)). In VOJTOVÁ, V. a M. PAVLOVSKÁ.. Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů. 1. vyd. Brno: MuniPress, 2013. p. 19-26, 8 pp. ISBN 978-80-210-6518-5. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Intervenční rámec pro práci s dětmi v ústavní výchově dětského domova. (Framework for intervention focused on the children in home care). In Vojtová,Věra, Pavlovská Marie. Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů. 1. vyd. Brno: MuniPress, 2013. p. 37 - 46, 10 pp. ISBN 978-80-210-6518-5. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Diagnostika jako zdroj informací pro intervenci 3P. (Assessment as a Resource for 3P Intervention). In Věra VOJTOVÁ, a Marie PAVLOVSKÁ. Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů. 1. vyd. Brno: MuniPress, 2013. p. 87 - 100, 14 pp. ISBN 978-80-210-6518-5. info
 • VOJTOVÁ, Věra and Marie PAVLOVSKÁ. Intervenční dimenze dramatické výchovy (Intervention dimension of drama education). In Vojtová, V.; Pavlovská, M.. Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů k dětem v riziku poruch chování. 1. vyd. Brno: MuniPress, 2013. p. 47 - 56, 10 pp. ISBN 978-80-210-6518-5. info
 • VOJTOVÁ, Věra and Marie PAVLOVSKÁ. Intervenční strategie v dramice (Intervention strategies in dramatherapy). In Vojtová, V.; Pavlovská, M.. Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů k dětem v riziku poruch chování. 1. vyd. Brno: MuniPress, 2013. p. 71 - 86, 16 pp. ISBN 978-80-210-6518-5. info
 • VOJTOVÁ, Věra and Nikola KRÁSNÁ. Intervence dramatickou výchovou pro podporu strategií zvládání. (Drama education for coping strategies). In Věra Vojtová, Marie Pavlovská. Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů. 1. vyd. Brno: MuniPress, 2013. p. 109 - 116, 8 pp. ISBN 978-80-210-6518-5. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Kapitoly z etopedie I. Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti. 3. vyd. Brno: MuniPress, 2013. 136 pp. ISBN 978-80-210-6311-2. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Sociální práce jako dimenze speciálněpedagogické intervence. (Social work dimension in special intervention.). In Truhlářová, Z., Levická, K.. Od teorie k praxi, od praxe k teorii. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. p. 556-562, 7 pp. ISBN 978-80-7435-138-9. info
 • PAVLOVSKÁ, Marie and Věra VOJTOVÁ. Special Needs Intervention and Drama Education in Research. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, MAGNANIMITAS, 2012, vol. 2012, No 0201, p. 34-37. ISSN 1804-7890. info
 • VOJTOVÁ, Věra and Petr FUČÍK. At-Risk Children’s Attitudes Towards the Quality of School Life. In Visser, J., Daniels, H., Cole, T.. Transforming Troubled Lives: Strategies and Interventions for Children with Social, Emotional and Behavioural Difficulties. International Perspectives on Inclusive Education. 1. vyd. Bingley: Emerald Group Publishing Limited, 2012. p. 19-37, 19 pp. ISBN 978-1-78052-710-9. doi:10.1108/S1479-3636(2012)0000002005. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Faktory úspěchu inkluzivní praxe profesní orientace dětí s poruchou chování v institucionální výchově (Vocational Education Attainments of Challenging Students in Residental Care). In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 115-125, 11 pp. ISBN 978-80-210-5996-2. info
 • VOJTOVÁ, Věra and Věra LINHARTOVÁ. Analýza předprofesní přípravy pro děti s poruchou chování na systémové úrovni (Vocational Training for Children with Behaviour Disorders Analysis from the System Perspective). In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 127-139, 13 pp. ISBN 978-80-210-5996-2. info
 • VOJTOVÁ, Věra and Petr FUČÍK. Předcházení problémům v chování žáků. (Prevention of Behavior Disorders at School.). 1. vydání. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. 40 pp. ISBN 978-80-87063-66-8. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Podpora vztahů s rodinou u dětí s poruchami chování v ústavní výchově. (Empowering Relationship with Parents within the Children in Residential Care). In Bartoňová, M., Vítková, M.. Vzdělávání žáků se vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Educational Needs VI. Paido. Brno: MUNI, 2012. p. 275 - 284, 10 pp. ISBN 978-80-7315-235-2. info
 • ČERVENKA, Karel and Věra VOJTOVÁ. Intervence jako restrikce nebo jako posilování? (Intervention – restriction or support?). In Bartoňová, M., Vítková, M. et al.. Vzdělávání žáků se vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Educational Needs VI. Brno: Paido, 2012. p. 285-294, 10 pp. ISBN 978-80-7315-235-2. info
 • VOJTOVÁ, Věra and Marie PAVLOVSKÁ. Intervention for At-risk Children in Institutional Care. In Education and Support of People with Special Needs. Bildung und Förderung von Menschen mit Behinderung. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 85-91, 7 pp. ISBN 978-80-210-5848-4. info
 • ČERVENKA, Karel and Věra VOJTOVÁ. Potřeba jako zdroj edukačních strategií u dětí s problémy v chování nebo s poruchami chování (Individual need as a basis of educational strategies of children with behavioural difficulties or with conduct disorder). In VOJTOVÁ, Věra a Karel ČERVENKA. Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. 1. vyd. Brno: MUNI PRESS, 2012. p. 27-34, 8 pp. ISBN 978-80-210-6134-7. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Podpora učení žáků v riziku (Learning strategies support for at-risk pupils). In Vojtová, Věra, Červenka, Karel. Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 115-122, 8 pp. ISBN 978-80-210-6134-7. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Challenging Literacy At-Risk Children at School for All. In World Literacy Summit: Powerty-Literacy-Future. World Literacy Foundation ABN. 2012. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Dilemma of Preparation for Future Life in Institutional Care. In Procházková, Lucie a Karel Pančocha et al. Towards Inclusive Society through Education and Support. Durch Bildung und Förderung zu einer inklusiven Gesellschaft. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 107-115, 9 pp. ISBN 978-80-210-6107-1. info
 • VOJTOVÁ, Věra and Marie PAVLOVSKÁ. Intervenční strategie v dramatických etudách. (Dramatic studies for Intervention.). In MAGNANIMITAS,. Sapere Aude2011. 1. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2011. p. 343-349, 7 pp. ISBN 978-80-904877-2-7. info
 • VOJTOVÁ, Věra and Karel ČERVENKA. Umíme vnímat odlišné strategie dětí s poruchami chování? (Can we perceive different educational strategies of children with behavioral difficulties?). In Ratolest Brno. Umíme vnímat odlišné strategie dětí s poruchami chování? Brno: občanské sdružení Ratolest Brno, 2011. p. 134-143, 145 pp. ISBN 978-80-260-0137-9. info
 • VOJTOVÁ, Věra and Jana PRESOVÁ. Inkluzivní vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách? (Inclusive education in socially excluded city areas?). In Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different. 1. vyd. Brno: Muni Press, 2011. p. 281-288, 7 pp. ISBN 978-80-210-5731-9. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Dilemata podpory a intervence žáků s poruchami chování v období před uložením ústavní výchovy (Questions of Support and Intervention of Pupils with Behaviour Difficulties in the period Preciding Institutional Care). In Vzdělávání žáků se vzdělávacími potřebami V. Brno: Paido, 2011. p. 81 - 98, 17 pp. ISBN 978-80-210-5709-8. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Prevence problémů chování ve škole a její evaluace (Strategies of Prevention and Evaluation for Behaviour Difficulties at School). In Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different. 1. vyd. Brno: MUNI PRESS, 2011. p. 273-280, 8 pp. ISBN 978-80-210-5731-9. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku poruch chování a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. (Inclusive Education with the Focus on At-risk Pupils and Pupils with Behaviour Disorder and the Quality of Life.). 1.vyd. Brno: Muni Press, 2010. 336 pp. ped. ISBN 978-80-210-5159-1. info
 • VOJTOVÁ, Věra. At-Risk Children´s Attitudes towards the Quality of School Life. In Visser John. Transforming Troubled Lives: The impact of research, policy and practice on Children and Young people with Social, Emotional and Behavioural Difficulties. SEBDA: Oxford, 2010. 1. vyd. Oxford: The Social Emotional and Behavioural Difficulties Association., 2010. p. 38-44, 6 pp. info
 • VOJTOVÁ, Věra. At-Risk Children and the Quality of School Life. In Transforming Troubled Lives. SEBDA International Conference. Oxford. GB. 2010. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Komparace postojů žáků v riziku vývoje poruch chování a s poruchami chování ke školnímu prostředí (At-risk Pupils´ and Pupils´ with Behaviour Disorder Attitudes to School Environment Comparison). In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M., et al. Vzdělávání žáků se vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. 1. vydání. Brno: Paido Brno, 2010. p. 319-328, 10 pp. ISBN 978-80-7315-201-7. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Škola jako prostor podpory a inkluze se zaměřením na žáky v riziku vývoje poruchy chování (Inclusion and Support in the School Enviroment with the Focuse on At-risk children). In HAVEL, J., FILOVÁ, H., et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. 1.vydání. Brno: Paido, 2010. p. 103-112, 10 pp. ISBN 978-80-7315-202-4. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Kapitoly ze základů etopedie (Introduction in education of children with behaviour disorder). In PIPEKOVÁ, J. ed. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. rozšířené a přepracované. Brno: Paido, 2010. p. 367-378, 10 pp. ISBN 978-80-7315-198-0. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Podmínky edukace dětí s poruchami emocí nebo chování (Framework for children with behaviour disorder education). In PIPEKOVÁ, J. ed. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. rozš. a přeprac. vydání. Brno: Paido, 2010. p. 379-384, 5 pp. ISBN 978-80-7315-198-0. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Příležitost a podpora v edukačním prostředí školy se zaměřením na žáky v riziku vývoje poruchy chování. (Opportunity and Protection in the education with the Focuse on At-risk children.). In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive Education in Current Czech School. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. p. 359-366, 7 pp. ISBN 978-80-210-5383-0. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Škola pro všechny - vyhledávání žáků v riziku poruch chování ve školním prostředí (School for all - search of students at risk for behavioural disorder). Orbis Scholae, Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2009, 1/3, No 1, p. 79 - 97. ISSN 1802-4637. info
 • VOJTOVÁ, Věra, Jiří NĚMEC and Ilona FIALOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním 3. konference výzkumného záměru PdF MU (Education of Socially Disadvantaged Students). 2009. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Sociální znevýhodnění a přístup ke vzdělání (Social disadvantage and approach to the education). In Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním 3. konference výzkumného záměru. 2009. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Postoje dětí z DD ke kvalitě života školy (Children from child home care attitudes to quality of school life). In FICE konference. 2009. info
 • PAVLOVSKÁ, Marie and Věra VOJTOVÁ. Strategie intervence u dětí v dětských domovech (Institutional Care Home Based Strategies for Intervention). In NĚMEC, Jiří and Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálními znevýhodněním. 1. vyd. Brno: MU, 2009. p. 327-342, 16 pp. Pd-38/09-02/58. ISBN 978-80-210-5033-4. info
 • VÍTKOVÁ, Marie, Věra VOJTOVÁ, Jiří NĚMEC, David JOHNSTONE, John VISSER, Ladislav NYKL, Victoria SORIANO DE GRACIA, Amanda WATKINS, Jette LENTZ, Kirsten HANSEN and Marie PAVLOVSKÁ. Education of Socially Disadvantaged Pupils Across Europe. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2009. 155 pp. Pd. ISBN 978-80-210-5106-5. info
 • NĚMEC, Jiří and Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. (Education of Socially Disadvantaged Pupils). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 381 pp. Pd. ISBN 978-80-210-5033-4. info
 • VÍTKOVÁ, Marie and Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. (Education of Socially Disadvantaged Students. Education of Pupils with Special Educational Needs.). In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: MU, 2009. 157 pp. ISBN 978-80-7315-188-1. info
 • NĚMEC, Jiří and Věra VOJTOVÁ. Inclusive Education as a Factor of Socialization of the Socially Disadvantaged Pupils in the Czech Perspective. In Marie VÍTKOVÁ, Věra VOJTOVÁ et al.. Education of Socially Disadvantaged Pupils Across Europe. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2009. p. 15–28, 14 pp. Pd. ISBN 978-80-210-5106-5. info
 • VOJTOVÁ, Věra and Marie PAVLOVSKÁ. Dramatická výchova jako podpora inkluzivní edukace (Drama education in the inclusive framework). In X. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a V. 2009. info
 • VOJTOVÁ, Věra and Marie PAVLOVSKÁ. Dramatická výchova v konceptu inkluzivní edukace. (Drama Education in Inclusive Education). In X. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a V. mezinárodní dramaterapeutická konference. 1. vyd. Olomouc: UP Olomouc, 2009. 300 pp. ISBN 978-80-903832-7-2. info
 • VOJTOVÁ, Věra and Jiří NĚMEC. Škola pro všechny (School for All). 2009. info
 • PAVLOVSKÁ, Marie and Věra VOJTOVÁ. Institutional Care Home Based Strategies for Intervention. In Marie VÍTKOVÁ, Věra VOJTOVÁ et al.. Education of Socially Disadvantaged Pupils Across Europe. 1. vyd. Brno: MU, 2009. p. 127–140, 14 pp. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5106-5. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Dramatická výchova jako intervence u dětí v dětských domovech. (Current Need of Intervention in Children with Behaviour Disorders). 2009. ISBN 978-80-210-4849-2. info
 • PAVLOVSKÁ, Marie and Věra VOJTOVÁ. Enforcing competencies in children with the risk of behavioral disorder in conditions of childrens home and practical primary boarding school. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. - Topical issues in Health Education. 1. vyd. Brno: MU, 2009. p. 299-312, 13 pp. ISBN 978-80-210-4930-7. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Aktuální potřeba intervence u dětí v riziku poruch chování (Current Need for Intervention od Children with Behaviour Disorders). In PAVLOVSKÁ, Marie and Lenka REMSOVÁ. Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. 2009. ISBN 978-80-210-4849-2. info
 • VOJTOVÁ, Věra. At Risk Pupils Attitudes Towards the School Enviroment. In Marie VÍTKOVÁ, Věra VOJTOVÁ, Věra et al.. Education of Socially Disadvantaged Pupils Across Europe. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2009. p. 103-117, 15 pp. ped. ISBN 978-80-210-5106-5. info
 • VOJTOVÁ, Věra and Jiří NĚMEC. Inkluzivní vzdělávání jako faktor socializace dětí se sociálním znevýhodněním (Inclusive Education as a Factor of Socialization of the Pupils with Social Disadvantages). In NĚMEC, Jiří and Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. 1. vyd. Brno: MUNI PRESS, 2009. p. 21-38, 17 pp. pd. ISBN 978-80-210-5033-4. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Kvalita života školy z perspektivy žáků se sociálním znevýhodněním (Quality of School Life from the Socially Disadvantaged Pupils Perspective). In NĚMEC, Jiří and Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. 1. vyd. Brno: MUNI, 2009. p. 77-90, 13 pp. pd. ISBN 978-80-210-5033-4. info
 • ELIÁŠOVÁ, Petra and Věra VOJTOVÁ. Diagnostika školního prostředí z hlediska šikanování (Assessment of the School Enviroment in the Terms of Bullying). In NĚMEC, Jiří and Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. 1. vyd. Brno: MUNI, 2009. p. 241-252, 11 pp. pd. ISBN 978-80-210-5033-4. info
 • OPRAVILOVÁ, Ivana and Věra VOJTOVÁ. Analýza výskytu poruch chování u dětí v dětských domovech (Analysis of Behaviour Difficulties Incidence Among Children in Institutional Care Homes). In Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. 1. vyd. Brno: MU, 2009. p. 264-273, 9 pp. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5033-4. info
 • KAIPROVÁ, Martina and Věra VOJTOVÁ. Sociálně terapeutická dílna Café Práh (Socially Therapeutic Workshop Café Práh). In Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. 1. vyd. Brno: MU, 2009. p. 349-358, 9 pp. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5033-4. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Úvod do etopedie (Introduction to special education of children with behavioural disorders). 1. vydání. Brno: Paido, 2008. 128 pp. pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-166-9. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Kapitoly etopedie I. Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti (Current attitudes to education of children with emotional and behaviuoral disorders). 2. rozšířené vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 136 pp. učebnice. ISBN 978-80-210-4573-6. info
 • PAVLOVSKÁ, Marie and Věra VOJTOVÁ. Dramatická výchova jako komunikační most v procesu prevence a intervence u dětí v riziku poruch chování (Drama education as a bridge for communication within the process of prevention and intervention of children at risk of behaviour disorder). In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds). Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Brno: MU Brno, 2008. p. 75-75, 143 pp. ISBN 978-80-7315-167-6. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Postoje žáků základních škol k prostředí školy; ověření škály k měření postojů žáků vůči škole; výzkumné teze. (Mainstream Students´ Attitudes to School Environment.). In BARTOŇOVÁ, Miroslava and Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. p. 285 - 298, 23 pp. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-210-4736-5. info
 • VOJTOVÁ, Věra. (Speciální) vzdělávací potřeby žáků v riziku a s poruchami chování a kvalita vzdělávání ((Special) Educational Needs of students in risk and with behavioural disorders and quality of education). In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M.et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. p. 273-284, 11 pp. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-210-4736-5. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Behaviour Disorders. In ŠIMONÍK, O.; VÍTKOVÁ, M. Pregraduate Teacher Training 2. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2008. p. 154-162, 9 pp. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7392-058-6. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Quality of school life from the pupils´ perspective; research thesis. In ŘEHULKOVÁ, O., ŘEHULKA, E., BLATNÝ, M., MAREŠ, J.Quality of Life in the context of Health and Illness. 1. vyd. Brno: MSD, 2008. p. 78 - 89, 11 pp. ISBN 978-80-7392-073-9. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Problematika spolupráce školy a policie při šetření delikvence dětí a mladistvých. (School-Police Cooperation on Investigation of Child and Juvenile Deliquency). In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. 1. vyd. Brno: Muni, 2008. p. 285-298, 14 pp. pedagogika. ISBN 978-80-210-4736-5. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Prevence i intervence jako podpora sociálních kompetencí dětí v riziku poruch chování (Prevention and intervention as social competnces support at-risk children). In Evžen Řehulka. ŘEHULKA, Evžen. Prevence závislostí ve škole. 1. vyd. Brno: MUNI, 2008. p. 66-71, 5 pp. ISBN 978-80-7392-077-7. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Vernetzung in Systemen (Interconnectendess in Systems). In Diagnostik und Planung. 1. vyd. Berlin: Frank and Timme, 2007. p. 90 - 102, 12 pp. European Inclusion Studies. ISBN 978-3-86596-033-7. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Interconnectendess in Systems. In Diagnostics and Planning. 1.vyd. Berlín: Frank a Timme, 2007. p. 219-227, 8 pp. Euroepan Inclusion Studies. ISBN 978-3-86596-033-7. info
 • VÍTKOVÁ, Marie and Věra VOJTOVÁ. Intervence jako sebepodpora u žáků s dispozicí k poruchám chování (Intervention as a self-support for students in risk of behavioural disorders). In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Brno: Paido, 2007. p. 161-172, 11 pp. edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-163-8. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Intervence jako sebepodpora u žáků s dispozicí k poruchám chování (Intervention as self-support for students in risk of behaviour disorder). In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. p. 117-119, 2 pp. ISBN 978-80-7315-150-8. info
 • VOJTOVÁ, Věra, Wolf BLOEMERS and David JOHNSTONE. Pädagogische Wurzeln der Inklusion (Pedagogical Roots to Inclusion). 1. vydání. Berlín: Frank & Timme GmbH, 2006. 266 pp. European Inclusion Studies, 1. vyd. ISBN 978-3-86596-038-2. info
 • VOJTOVÁ, Věra, Wolf BLOEMERS and David JOHNSTONE. Pedagogical Roots to Inclusion. 1. vyd. Berlin: Frank & Timme GmbH, 2006. 266 pp. European Inclusion Studies. ISBN 3-86596-038-3. info
 • STÖRMER, Norbert and Věra VOJTOVÁ. Interventions. 1.vyd. Berlín: Frank & Timme GmbH, Berlin, 2006. 234 pp. European Inclusion Studies, 1. vyd. ISBN 3-86596-035-9. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Problematika efektivity výuky žáků s rizikem poruchy emocí a chování (Effectivness of education of the risky group children (with focus on emotional and behavioral difficulties)). In Pokorná, V. Inkluzivní a kognitivní edukace. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006. p. 129-141, 11 pp. ISBN 80-7290-258-X. URL info
 • Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě : tématická publikace. Translated by Věra Vojtová. Brussels: Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání, 2006. 85 s. ISBN 9788791811609. info
 • STÖRMER, Norbert and Věra VOJTOVÁ. Interventionen (Interventions). 1.vyd. Berlín: Frank & Timme GmbH, Berlin, 2006. 234 pp. European Inclusion Studies. ISBN 978-3-86596-035-1. info
 • STÖRMER, Norbert and Věra VOJTOVÁ. Interventionen (Interventions). : Frank & Timme GmbH, Berlin, 2006. info
 • VOJTOVÁ, Věra, Wolf BLOEMERS and David JOHNSTONE. Pädagogische Wurzeln der Inklusion (Pedagogical Roots to Inclusion). : Frank & Timme GmbH, 2006. info
 • KREGCJK, K. and Věra VOJTOVÁ. Changes and trends in education in the Czech Republic. In Philosphieren mit Kindern mit und ohne Behinderungen. 1. vyd. Wien: LIT Verlag, 2005. p. 39-44, 6 pp. Band 9. ISBN 3-8258-7218-1. info
 • KREGCJK, Konrad (Hg) and Věra VOJTOVÁ. Evaluation as a tool for improving positive classroom atmosphere. In Philosphieren mit Kindern mit und ohne Behinderungen. 1. vyd. Wien: LIT Verlag, 2005. p. 31-38, 8 pp. ISBN 3-8258-8409-0. info
 • STŘELEC, Stanislav and Věra VOJTOVÁ. Chování žáků jako edukační problém (School discipline as a barrier in eduaction). In Studie z teorie a metodiky výchovy II. 1. vyd. Brno: MU, 2005. p. 55-88, 13 pp. ISBN 80-210-3687-7. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Kázeňská politika školy (School discipline policy). Komenský, Brno: PdF, MU, 2005, 3/2005, No 3, p. 3-7. ISSN 0323-0449. info
 • KREGCJK (HG.), Konrad and Věra VOJTOVÁ. Equality in the classroom practice. In Intensiv-programm: Philosophieren mit Kindern mit unterschiedlichem Hintergrund. 1. vyd. Wien: Lit Verlag, 2005. p. 71-77, 8 pp. ISBN 3-8258-8939-4. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Formy integrativního vzdělávání žáků s poruchami chování ve Spolkové zemi Baden-Württenberg (Modality of inclusive education of students with behavioural disorders in Baden-Württenberg). In Integrativní speciální pedagogika, Integrace školní a sociální. 2. vyd. Brno: Paido, 2004. p. 423-426, 4 pp. ISBN 80-7315-071-9. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Problematika kázně na základní škole II (Questions of discipline in mainstream school). Speciální pedagogika, Praha: UK, PdF, 2004, 14/2004, No 1, p. 11-15. ISSN 1211-2720. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Kapitoly etopedie I., Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti. (Education of children with behavioral disorders - I. chapter; Approaches in Education). 1.vyd. Brno: MU v Brně, 2004. 94 pp. Učebnice. ISBN 80-210-3532-3. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Kapitoly z etopedie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 94 stran. ISBN 8021035323. info
 • VÍTKOVÁ, Marie and Věra VOJTOVÁ. Edukace žáků s poruchami chování (Education of students with behavioural difficulties). In Integrativní školní pedagogika. 1.vyd. Brno: MSD, 2003. p. 191 - 203, 13 pp. ISBN 80-86633-07-1. info
 • VÍTKOVÁ, Marie and Věra VOJTOVÁ. Poradenství v rámci školy (Councelling in the school). In Otázky speciálně pedagogického poradenství. 1. vyd. Brno: MSD, 2003. p. 176-182, 7 pp. ISBN 80-86633-08-X. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Škola a její role při ovlivňování chování žáků (The role of school enviroment in the process of influencing students behaviour). In Problematika integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do MŠ, ZŠ a SŠ, školských zařízení, do MŠ, ZŠ, SŠ a školských zařízení. 1. vyd. Olomouc: UP, 2003. p. 53-63, 10 pp. ISBN 80-244-0725-6. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Problematika kázně na základní škole I, (School discipline policy I.). Speciální pedagogika, Praha: UK, PdF, 2003, 13/2003, No 4, p. 297-303. ISSN 1211-2720. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Jak předcházet kázeňským problémům (Prevention of discipline difficulties in the school). Moderní vyučování, Kladno: AISIS Kladno, 2003, VII/2003, No 7, p. 3-4. ISSN 1211-6858. info
 • VOJTOVÁ, Věra. National Coordinator in European Agency for Special Needs and Inclusive Education for Czech republic. : National Coordinator in European Agency for Special Needs and Inclusive Education for Czech republic, 2002 - 2016. URL info
 • PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ and Věra VOJTOVÁ. Zkušenosti s integrací v Dánsku a Itálii (Experiences with integration from Dänmark and Italy). In Sociálně pedagogické aspekty ve speciální pedagogice. 1.vyd. Brno: Paido, 1996. p. 72-77, 5 pp. ISBN 80-85931-27-3. info

2017/07/19


Životopis: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. (učo 17410), verze: čeština(1), změněno: 19. 7. 2017 15:09, V. Vojtová