Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis Kláry Osolsobě

Identifikace osoby
 • doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr., nar. 12.2. 1964
Pracoviště
 • Ústav českého jazyka
  FF MU
  Arna Nováka 1
  660 88 Brno
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2012 habilitována v oboru český jazyk získán titul doc.
 • 1996 obhájena disertace "Algoritmický popis české formální morfologie a strojový slovník češtiny" a získán titul Dr.
 • 1987 PhDr. titul ze zákona na základě ukončení studia oboru český jazyk-německý jazyk s červeným diplomem
 • 1982-1987 studium FF UJEP obor český jazyk - německý jazyk
Přehled zaměstnání
 • 2012-dosud docent Ústavu českého jazyka FF MU
 • 1994-2012 odborný asistent Ústavu českého jazyka FF MU
 • 2002-2005 mateřská dovolená
 • 1991-1994 mateřská dovolená
 • 1989-1991 asistent Katedry českého jazyka FF MU
 • 1987-1989 Studijní pobyt na Katedře českého jazyka UJEP
Pedagogická činnost
 • Základy práce s korpusem
 • Korpusová lingvistika
 • Morfologie
 • Tvoření slov
 • Úvod do korpusové lingvistiky
 • Počítače a přirozený jazyk
 • Praktická cvičení z korpusové lingvistiky
 • Seminář k využití korpusu
Vědeckovýzkumná činnost
 • Strojové zpracování přirozeného jazyka (NLP)
 • Morfologie a tvoření slov z hlediska automatické morfologické analýzy
 • Korpusová lingvistika
 • Korpusové nástroje
Universitní aktivity
 • Účast na grantech 2017: Čeština v jednotě synchronie a diachronie – 2017 (MUNI/A/0915/2016) 2016: Čeština v jednotě synchronie a diachronie – 2016 (MUNI/A/0863/2015) 2015: Čeština v jednotě synchronie a diachronie – 2015 (MUNI/A/1165/2014) 2014: Čeština v jednotě synchronie a diachronie – 2014 (MUNI/A/0792/2013) 2013: Čeština v jednotě synchronie a diachronie – 2013 (MUNI/A/0796/2012) GAČR č. 405/03/0248 "Současná soukromá korespondence. Vytvoření databáze a zpracování vybraných jevů z pohledu lexikologicko-lexikografického a dialektologického" (úspěšně ukončen v r. 2005) GAČR č. 405/96/K214 "Textové korpusy a lexikální i gramatická základna pro rozvoj češtiny v 21. století" (úspěšně ukončen v r. 2001) GAČR č. 405/98/0746 "Čeština v jazykovědných pojmech" (úspěšně ukončen v r. 2000) GAČR č. 405/93/0218 "Počítačový korpus českých psaných textů" (úspěšně ukončen v r. 1995)
Mimouniversitní aktivity
 • Členka Komise pro studium gramatické stavby slovanských jazyků při Českém komitétu slavistů (od r. 2009) Členka redakční rady časopisu Korpus - gramatika – axiologie (od r. 2012)
Vybrané publikace
 • OSOLSOBĚ, Klára. Morfematika (Morphematics). In Štícha, František. Velká akademická gramatika spisovné češtiny II. Morfologie. 1st ed. Praha: Academia, 2022. p. 369-395. ISBN 978-80-200-3185-3. info
 • OSOLSOBĚ, Klára and Hana ŽIŽKOVÁ. Typ kladenští jako problém automatické morfologické analýzy (Kladenští type as a problem of automatic morphological analysis). Jazykovedný časopis. SAP – Slovak Academic Press, s. r. o., 2022, vol. 72, No 4, p. 862-872. ISSN 0021-5597. doi:10.2478/jazcas-2022-0011. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Doktorský den studentů českého jazyka (Research workshop for PhD students). 2022. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Doktorský den studentů českého jazyka (Research workshop for PhD students). 2021. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Doktorandské dopoledne studentů českého jazyka (Research workshop for PhD students). 2020. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Synonymní/variantní tvary infinitivu jako problém konzistentní lemmatizace (Synonymous/variant forms of infinitive as a problem of consistent lemmatization). In Jana, Bílková; Kolářová, Ivana; Vondráček, Miloslav. Lingvistika – korpus – empirie. 1st ed. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2020. p. 28-41. Lingvistika – korpus – empirie. ISBN 978-80-88211-13-6. info
 • OSOLSOBĚ, Klára and Hana ŽIŽKOVÁ. HOMONYMIE MEZI OIKONYMY A ANTROPONYMY ZAKONČENÝMI NA -SLAV/-SLAVA JAKO PROBLÉM AUTOMATICKÉ MORFOLOGICKÉ ANALÝZY (HOMONYMY BETWEEN OIKONYMS AND ANTHROPONYMS ENDING IN -SLAV/-SLAVA AS A PROBLEM OF AUTOMATIC MORPHOLOGICAL ANALYSIS). Acta onomastica. AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2020, vol. 62, No 2, p. 377-403. ISSN 1211-4413. URL Acta Onomastica info
 • OSOLSOBĚ, Klára and Hana ŽIŽKOVÁ. Homonymie mezi apelativy a proprii jako problém automatické morfologické analýzy češtiny (Homonymy between appellative and proper names as a problem of automatic morphological analysis of Czech). In Variantnost v onymii a dialektech, 17.-18. ledna 2019, PedF MU, Brno. 2019. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Pojďte si hrát s korpusy a korpusovými nástroji (Corpus tools for language learning and teaching). In LII. ročník Letní školy slovanských (bohemistických) studií na MU v Brně, 20. července – 17. srpna 2019, 2019. 2019. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Pojďte si hrát s korpusy a korpusovými nástroji (Corpus tools for language learning and teaching). In Rusinová, Eva. Přednášky a besedy z LII. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2019. p. 205-217. ISBN 978-80-210-9298-3. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. The Tagged Corpus (SYN2010 ) as a Help and a Pitfall in the Word-formation Research. In Zdeněk Žabokrtský, Magda Ševčíková, Eleonora Litta, Marco Passarotti. Proceedings of the Second International Workshop on Resources and Tools for Derivational Morphology. Praha: Charles University, Faculty of Mathematics and Physics, Institute of Formal and Applied Linguistics, 2019. p. 55-59. ISBN 978-80-88132-08-0. URL URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. The Tagged Corpus (SYN2010 ) as a Help and a Pitfall in the Word-formation Research. In DeriMo 2019, Second Workshop on Resources and Tools for Derivational Morphology, 19-20 September 2019, Prague. 2019. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Doktorandský den (Research workshop for PhD students). 2019. info
 • OSOLSOBĚ, Klára and Jaroslava HLAVÁČOVÁ. Chystané změny projektu NovaMorf jako výsledek dlouhého období konvergencí a divergencí ve zpracování české morfologie (Upcoming changes in the NovaMorf project as a result of a long period of convergence and divergence in the processing of Czech morphology). In Aleš Horák, Klára Osolsobě, Adam Rambousek, Pavel Rychlý (eds.) Slavonic Natural Language Processing in the 21st Century. 1st ed. Brno: Tribun EU, 2019. p. 93-99. ISBN 978-80-263-1545-2. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára, Vladimír PETKEVIČ, Jaroslava HLAVÁČOVÁ, Josef ŠIMANDL and Martin SVÁŠEK. Parts of Speech in NovaMorf, a New Morphological Annotation of Czech. Jazykovedný časopis. Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, 2019, vol. 70, No 2, p. 358-369. ISSN 0021-5597. doi:10.2478/jazcas-2019-0065. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára and Josef ŠIMANDL. Slovník afixů užívaných v češtině: jak pracoval s korpusovými daty. 2018. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára, Jaroslava HLAVÁČOVÁ, Vladimír PETKEVIČ, Šimandl JOSEF and MARTIN SVÁŠEK. NovaMorf - nová morfologie pro značkování korpusů češtiny (NovaMorf - A New Morphological Tagging for Czech Corpora). In Linguistic Mondays - Seminar of formal linguistics. 2018. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Hláskové alternace (Vowel alternations). In František Štícha a kol. Velká akademická gramatika spisovné češtiny. I. Morfologie. Druhy slov, tvoření slov. 1st ed. Praha: Academia, 2018. p. 140-156. ISBN 978-80-200-2719-1. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Adjektiva deverbativní (Adjectives Derived from Verbs). In František Štícha a kol. Velká akademická gramatika spisovné češtiny. I. Morfologie. Druhy slov, tvoření slov. 1st ed. Praha: Academia, 2018. p. 835-842, 845-863, 27 pp. ISBN 978-80-200-2719-1. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. KonText a Sketch Engine : shody a rozdíly korpusových vyhledávačů v českém prostředí (KonText and Sketch Engine : two Tools for Czech Corpora). In Přednášky a besedy z LI. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. p. 194-211. ISBN 978-80-210-8962-4. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Doktorandské dopoledne (Research workshop for PhD students). 2018. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Systematický popis variantních slovesných tvarů pro automatickou morfologickou analýzu češtiny (Czech Verb Forms Variations for Novamorf). In Přednáška pro ÚFAL, 10. prosinec 2018, Praha. 2018. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. KonText a Sketch Engine – shody a rozdíly korpusových vyhledávačů v českém prostředí (KonText and Sketch Engine – Corpus Tools for Czech: Correspondences and Differences). In LI. ročník Letní školy slovanských (bohemistických) studií na MU v Brně, 21. července – 18. srpna 2018. 2018. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára, Jaroslava HLAVÁČOVÁ, Vladimír PETKEVIČ, Josef ŠIMANDL and Martin SVÁŠEK. Nová automatická morfologická analýza češtiny (The New Authomatical Morphological Analysis of Czech). In Konference 100 let naší řeči, Praha, 9.-11. 1. 2017. 2017. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Projekt Slovníku afixů užívaných v češtině (automatická morfologická analýza: prostředek a past při práci s korpusovými daty) (Czech Affix Dictionary (A pitfall of automatic morphological analysis)). In Kruh přátel českého jazyka. 2017. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Nová příručka o tvoření slov : Slovník afixů užívaných v češtině (Handbook of Word-Formation : Slovník afixů užívaných v češtině). In Rusinová, Eva. Přednášky a besedy z L. (jubilejního) ročníku LŠSS. 1st ed. Brno: Masarykova Univerzita, 2017. p. 207-217. ISBN 978-80-210-8567-1. info
 • OSOLSOBĚ, Klára, Jaroslava HLAVÁČOVÁ, Vladimír PETKEVIČ, Josef ŠIMANDL and Martin SVÁŠEK. Nová automatická morfologická analýza češtiny (The New Automatic Morphological Analysis of Czech). Naše řeč. AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2017, vol. 2017, No 4, p. 225-234. ISSN 0027-8203. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Nová příručka o tvoření slov : Slovník afixů užívaných v češtině (Handbook of Word-Formation : Slovník afixů užívaných v češtině). In Přednáška pro LŠSS v Brně 2017, 15. 7. - 12. 8. 2017, Brno. 2017. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Doktorská konference studentů českého jazyka (PhD. student’s conference). 2017. info
 • OSOLSOBĚ, Klára, Vladimír PETKEVIČ, Josef ŠIMANDL, Jaroslava HLAVÁČOVÁ and Martin SVÁŠEK. Nová automatická morfologická analýza češtiny (The New Authomatical Morphological Analysis of Czech). In Konference 100 let naší řeči, Praha, 9.-11. 1. 2017. 2017. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Homonymní tvary českých sloves v jazykovém korpusu (Homonym Verb Forms in Corpus). In LŠSS FF MU Brno, 27. 7. 2016, Brno. 2016. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Homonymní tvary českých sloves v jazykovém korpusu (Homonym Verb Forms in Language Corpus). In Rusinová, Eva. Přednášky a besedy z XLIX ročníku LŠSS. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2016. p. 144-161. ISBN 978-80-210-8207-6. info
 • OSOLSOBĚ, Klára and Hana ŽIŽKOVÁ. Automatická morfologická analýza z hlediska pokrytí a nepokrytí morfologických variant (Automatic morphological analysis - false negatives (morfological variants)). In Korpusová lingvistika Praha 2016, Od mluvené češtiny k psané, 17. září 2016, Praha. 2016. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára and Hana ŽIŽKOVÁ. Automatická morfologická analýza z hlediska pokrytí a nepokrytí morfologických variant (Automatic morphological analysis - false negatives (morfological variants)). 2016. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Doktorský den studentů ÚČJ FF MU (Conference of Doctoral Students ÚCJ FF MU). 2016. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Doktorský den studentů ÚČJ FF MU a studentů Bohemimuc Regensburg/Passau (Conference of Doctoral Students ÚCJ FF MU and of Doctoral Students Bohemicum Regensburg/Passau). 2016. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. -dlo. In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1st ed. Praha: Karolinum, 2016. p. 150-152. ISBN 978-80-246-3544-6. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. -áž. In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1st ed. Praha: Karolinum, 2016. p. 109-110. ISBN 978-80-246-3544-6. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. -í. In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1st ed. Praha: Karolinum, 2016. p. 226-228. ISBN 978-80-246-3544-6. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. -ie/-erie/-érie. In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1st ed. Praha: Karolinum, 2016. p. 243-247. ISBN 978-80-246-3544-6. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. in-/im-/i-. In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1st ed. Praha: Karolinum, 2016. p. 256-257. ISBN 978-80-246-3544-6. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. -it (se). In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1st ed. Praha: Karolinum, 2016. p. 286-288. ISBN 978-80-246-3544-6. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. -ivý/-čivý/-člivý/-livý/-nlivý/-tivý/-tlivý. In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1st ed. Praha: Karolinum, 2016. p. 297-299. ISBN 978-80-246-3544-6. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. -ko. In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1st ed. Praha: Karolinum, 2016. p. 316-317, 3 pp. ISBN 978-80-246-3544-6. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. -ký/-oký/-eký/-iký/-ec-ký/-(n)ic-ký. In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1st ed. Praha: Karolinum, 2016. p. 327-330. ISBN 978-80-246-3544-6. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. nad(e)-. In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1st ed. Praha: Karolinum, 2016. p. 377-378. ISBN 978-80-246-3544-6. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. nej-. In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1st ed. Praha: Karolinum, 2016. p. 389-390. ISBN 978-80-246-3544-6. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. o-/ob(e)-. In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1st ed. Praha: Karolinum, 2016. p. 403-405. ISBN 978-80-246-3544-6. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. o-/ob(e)- -lý. In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1st ed. Praha: Karolinum, 2016. p. 412-413. ISBN 978-80-246-3544-6. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. po- -ní. In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1st ed. Praha: Karolinum, 2016. p. 480-481. ISBN 978-80-246-3544-6. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. -ský/-ký, -ov-ský, -en-/-ěn-ský, -án-ský, -in-ský, -ín-ský. In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1st ed. Praha: Karolinum, 2016. p. 545-547. ISBN 978-80-246-3544-6. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. u- -ný / ú- -ný. In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1st ed. Praha: Karolinum, 2016. p. 589-590. ISBN 978-80-246-3544-6. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. ultra-. In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1st ed. Praha: Karolinum, 2016. p. 595-597. ISBN 978-80-246-3544-6. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. z- -it/-nit (se). In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1st ed. Praha: Karolinum, 2016. p. 626-628. ISBN 978-80-246-3544-6. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. za-/zá-. In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1st ed. Praha: Karolinum, 2016. p. 629-632. ISBN 978-80-246-3544-6. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. za-/zá- -í. In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1st ed. Praha: Karolinum, 2016. p. 634-635. ISBN 978-80-246-3544-6. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. za- -(n)it. In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1st ed. Praha: Karolinum, 2016. p. 635-637. ISBN 978-80-246-3544-6. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Využití corpus driven metod při corpus based výzkumu (The Corpus-driven and Corpus-based Approach in Practice). In Děngeová, Zuzana; Vališová, Pavlína. Proměna jazyka a jeho výzkumu v době nových médií a technologií. 1st ed. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2015. p. 3-12. ISBN 978-80-86496-87-0. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Homonymie jako jeden z problémů lingvistického využití jazykových korpusů (Homonymy as a Problem of Corpus Tagging). In Rusinová, Eva. Přednášky a besedy z XLVIII. ročníku LŠSS. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2015. p. 121-134. ISBN 978-80-210-7846-8. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Homonymie jako jeden z problémů lingvistického využití jazykových korpusů (Homonymy as a Problem of Corpus Tagging). In Přednáška na XLVIII. ročníku LŠSS, Brno. 2015. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Korpusy jako zdroje dat pro úpravy nástrojů automatické morfologické analýzy (Slovotvorné varianty adjektiv na [(ou)|í]cí z hlediska morfologického značkování) (Corpora As Data Sources For The Up-Grading Of Morphological Tagging). Časopis pro moderní filologii. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2015, vol. 97, No 2, p. 136-145. ISSN 0008-7386. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára, Pavel ŠMERK, Karel PALA and Dana HLAVÁČKOVÁ. Deriv— softwarový nástroj pro testování mezí a možností automatické slovotvorné analýzy (Deriv— Softwaretool for Exploring of Czech Derivational Morphology). In Hlaváčová, Jaroslava. Sborník semináře o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách. 1st ed. Praha: ÚFAL MFF UK, 2015. p. 42-46. ISBN 978-80-904571-9-5. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára, Pavel ŠMERK, Karel PALA and Dana HLAVÁČKOVÁ. Deriv— softwarový nástroj pro testování mezí a možností automatické slovotvorné analýzy (Deriv— Softwaretool for Exploring of Czech Derivational Morphology). In Seminář o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách, Praha, 24. 9. 2015. 2015. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Lhoucí nebo lžoucí ? Slovotvorné dublety procesuálních adjektiv na -oucí/-ící v českých korpusech (Lhoucí or lžoucí ? Variants of Czech gerund (verbal adjectives on -oucí/-ící)). In Rusinová, Eva. Přednášky a besedy ze XLVII. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 124-143. ISBN 978-80-210-6800-1. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Korpusy jako zdroje dat pro úpravy nástrojů automatické morfologické analýzy (Slovotvorné varianty adjektiv na [(ou)|í]cí z hlediska morfologického značkování) (Corpus as Source of Amendements for Automatic Morphological Analysis). In Korpusová lingvistika Praha, 17.-19. září 2014. 2014. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Česká morfologie a korpusy (Czech morphology and corpora). Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2014. 236 pp. ISBN 978-80-246-2562-1. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Homonymie jako jeden z problémů počítačové lingvistiky (Homonymy - a problem of NLP). In Týden vědy FF MU ÚČJ: Chcete se stát počítačovým lingvistou? 2014. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára and Jana MACHALOVÁ. Hypokoristika z rodných jmen v Korpusu soukromé korespondence (The Hypocorisms from first Names in The Private Correspondence Corpus (KSK)). In Hladká, Zdeňka a kol. Soukromá korespondence jako lingvistický pramen. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 33-59. ISBN 978-80-210-6140-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6140-2013. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Korpusy a internet jako zdroje dat pro výzkum produktivity periferního slovotvorného typu: adjektiva typu hrůzoucí (hrůza) v korpusech a na internetu (Corpus and Internet as a Source of Evidence for Word-formation Type hrůza hrůzoucí (horror of horrors)). In Klímová, Jana. Gramatika a korpus 2012 : 4. mezinárodní konference. 1st ed. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. p. 1-13. ISBN 978-80-7435-243-0. URL info
 • VALIŠOVÁ, Pavlína, Zuzana DĚNGEOVÁ, Jan ŠPLÍCHAL, Klára OSOLSOBĚ and Pavel KOSEK. Konference studentů českého jazyka 2013 (Conference of students of the Czech language 2013). 2013. domovská stránka konference info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Mezi Skyllou a Charybdou přegenerovávání a podgenerovávání : jak efektivně vyhledávat v korpusech data pro výzkum slovotvorby (Between Scylla and Charybdis of over Generating and under generating : how to search data for word formation analysis in corpora). In Rusinová, Eva. Přednášky a besedy ze XLV. běhu LŠSS. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 174-198. ISBN 978-80-210-5871-2. info
 • VALIŠOVÁ, Pavlína and Klára OSOLSOBĚ. Using data-driven method in teaching Czech as a foreign language. In Thomas, James; Boulton, Alex. Input, process and product : development in teaching and language corpora. 1st ed. Brno: Masaryk University Press, 2012. p. 183-194. ISBN 978-80-210-5896-5. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Korpusy a internet jako zdroje dat pro výzkum produktivity periferního slovotvorného typu: adjektiva typu hrůzoucí (hrůza) v korpusech a na internetu (Corpus and Internet as a Source of Evidence for Word-formation Type hrůza hrůzoucí (horror of horrors)). In Gramatika a korpus 2012 4. mezinárodní konference, Praha, 28.-30. listopadu 2012. 2012. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Korpus jako zdroj dat pro studium slovotvorby (Corpus as a Source of Word-formation Analysis). In Vladimír Petkevič, Alexandr Rosen. Korpusová lingvistika Praha 2011 3. Gramatika a značkování korpusů. 1st ed. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 2011. p. 10-23. ISBN 978-80-7422-116-3. info
 • KOSEK, Pavel, Michal KŘÍSTEK, Klára OSOLSOBĚ, Markéta ZIKOVÁ and Jarmila VOJTOVÁ. Mluvnice současné češtiny (recenze) (Corpus-based Grammar of Contemporary Czech (review)). Bohemistyka, č. 1, s. 56-63., 2011. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Korpus jako zdroj dat pro studium slovotvorby (Corpus as a Source of Word-formation Analysis). In Korpusová lingvistika Praha 2011, Praha, 22.-24. září 2011. 2011. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára and Pavlína VALIŠOVÁ. Tagset korpusů ČNK z hlediska předpokládané znalosti gramatické terminologie u nerodilých mluvčích (Možnosti a meze využívání korpusů češtiny pro nerodilé mluvčí) (The Tagset of ČNK and the Hypopthetical Mastering of Linguistic Terminology by Foreign Students of Czech (Possibilities of Using Anotated Corpora in Teaching and Learning Czech as a Foreign Language)). In Dominiková, I. – Lachout, M. Lingua terminologica, Soubor vědeckých statí. 1st ed. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2010. p. 141–156. ISBN 978-80-86855-58-5. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Jak se učit česky s korpusem (Learning Czech with Corpus). In Přednášky a besedy z XLIII. běhu LŠSS, Brno. 1st ed. Brno: MU FF Brno, 2010. p. 112-119. ISBN 978-80-210-5194-2. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Člen redakční rady časopisu Korpus - gramatika – axiologie (Korpus - gramatika - axiologie - Advisory board member). Redakční rada Korpus - gramatika - axiologie, 2010 - 2016. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Deriv - nástroj pro automatické vyhledávání slovotvorných vztahů (Deriv - the Word Derivation Tool). In Přednášky a besedy ze XLII. běhu LŠSS. 1st ed. Brno: Masarykova Univerzita, 2009. p. 132-137. ISBN 978-80-210-4874-4. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Kajícný a nevěřícný - adjektiva na -cí/-cný: slovníky, gramatiky, korpusy (Kajícný and nevěřícný - adjectives on -cí/-cný: dictionary, grammar, corpora). In After Half a Century of Slavonic Natural Language Processing. 1st ed. Brno: Masaryk University, 2009. p. 171-183, 250 pp. ISBN 978-80-7399-815-8. info
 • OSOLSOBĚ, Klára, Dana HLAVÁČKOVÁ, Karel PALA and Pavel ŠMERK. Exploring Derivational Relations in Czech with the Deriv Tool. In NLP, Corpus Linguistics, Corpus Based Grammar Research. Bratislava, Slovakia: Tribun, 2009. p. 152-161. ISBN 978-80-7399-875-2. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. K jednomu typu vyjadřování stupně v češtině (hebrejský superlativ v češtině) (One Peripheral Mode of Expressing Superlative in Czech (Hebraic Superlative)). Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, vol. 1, No 3, p. 106-120. ISSN 0231-634X. info
 • OSOLSOBĚ, Klára, Karel PALA, Pavel ŠMERK and Dana HLAVÁČKOVÁ. Relations between Formal and Derivational Morphology in Czech. In Czech in Formal Grammar. Mnichov: Lincom, 2009. p. 79-87. ISBN 978-3-89586-282-3. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Formální pravidla derivace deverbativ na -č (Formál Rules for derivatiom of Deverbativs by -č). Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2008, A 56, No 1, p. 121-135. ISSN 1803-7410. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Čeho je moc, toho je příliš aneb jaké má čeština komparativy a superlativy ? (How Much Is Too Much ? or How the Category of the Grade in Czech Might Be Expressed). In Přednášky a besedy ze XLI. běhu LŠSS. Brno: Masarykova Univerzita, 2008. p. 147-160. ISBN 978-80-210-4618-4. info
 • HLAVÁČKOVÁ, Dana and Klára OSOLSOBĚ. Morfologické značkování mluvených korpusů, zkušenosti a otevřené otázky (Tagging of Spoken Corpora). Kopřivová, Marie, Waclawičová, Martina. In Čeština v mluveném korpusu. 1st ed. Praha: Nakladatelství Lidové noviny/ Ústav Českého národního korpusu, 2008. p. 105-114. ISBN 978-80-7106-982-9. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Značkování a status některých gramatických kategorií v ČNK (syntetické futurum, stupňování adjektiv, neurčité číslovky a příslovce míry) (Tagging and classification of selected grammatical categiries in the Czech National Corpus (synthetic future, comparative forms of adjectives, indefinite numerals and measure adverbs)). In Grammar & Corpora / Gramatika a korpus 2007. 1st ed. Praha: Academia, 2008. p. 407-416. ISBN 978-80-200-1634-8. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. K jednomu typu vyjadřování stupně v češtině (The Variants of the Hebrew Superlative in Czech). In IX. mezinárodní setkání mladých lingvistů, Olomouc 12.–14. května, 2008. 2008. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Propria (příjmení na -č) - problém automatické morfologické analýzy (Propria (Family Names on -č) - the Problem of the Automatic Morphological Analysis). In Jazyk a jeho proměny. 1st ed. Brno: Host, 2008. p. 205-216. ISBN 978-80-7294-301-2. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. K jednomu typu vyjadřování stupně v češtině (One Peripheral Mode of Expressing Superlative in Czech (Hebraic Superlative)). In IX. mezinárodní setkání mladých lingvistů, Olomouc 12. – 14. května 2008. 2008. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Recenze : František Čermák - Renata Blatná (eds.): Jak využívat český národní korpus, Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 179 s. (Review : František Čermák - Renata Blatná (eds.): Jak využívat český národní korpus, Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 179 s.). 2007. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Syntetické futurum v češtině - gramatiky, slovníky, korpusy (Synthetic Future Tense Form in Czech - Grammar, Dictionary, Corpus). In Přednášky a besedy ze XL. běhu LŠSS. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2007. p. 131-144, 15 pp. ISBN 978-80-210-43367. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Popis gramatických významů (hodnot) jednoduchých slovesných tvarů v anotacích českých (slovenských) korpusů (Tagging of Verb Forms in Czech (Slovak) Corpora). Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova Univerzita, 2007, A 55, No 1, p. 201-218. ISSN 0231-7567. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Matematická lingvistika (Mathematical Linguistics). In KRČMOVÁ, Marie, Radoslav VEČERKA, Jana PLESKALOVÁ and Petr KARLÍK. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. 1st ed. Praha: Academia, 2007. p. 447-466. Mimo - humanitní vědy. ISBN 978-80-200-1523-5. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Korpus jako zdroj dat pro opravy chyb automatické morfologické analýzy (Corpus as Source of Amendements for Automatic Morphological Analysis). In Grammar & Corpora, 2nd International Conference, Abstracts. 1st ed. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, V. v. i., 2007. p. 59-61. ISBN 80-86496-35-X. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Korpus soukromé korespondence (KSK) z hlediska morfologického značkování (Morphological tagging of KSK (Corpus of Private Corespondence)). Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova Univerzita, 2006, A 54, No 1, p. 187-201. ISSN 0231-7567. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Hypokoristika v korpusu soukromé korespondence KSK (Hypocorism in the Corpus of Private Correspondence (KSK)). Linguistica Brunensia. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2005, A 53, No 1, p. 125-136. ISSN 0231-7567. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Recenze: Renata Blatná Vladimír Petkevič (eds.): Jazyky a jazykověda: Sborník k 65. narozeninám prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc. (Review: Renata Blatná Vladimír Petkevič (eds.): Jazyky a jazykověda: Sborník k 65. narozeninám prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc.). Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005. info
 • VEBER, Marek, Radek SEDLÁČEK, Karel PALA and Klára OSOLSOBĚ. A Procedure for Word Derivational Processes Concerning Lexicon Extension in Highly Inflected Languages (A Procedure for Word Derivational Processes Concerning Lexicon Extension inHighly Inflected Languages). In Proceedings of the Third International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC. Las Palmas de Gran Canaria: ELRA, 2002. p. 1254-1259. ISBN 2-9517408-0-8. info
 • KARLÍK, Petr, Marek NEKULA and Jana PLESKALOVÁ. Encyklopedický slovník češtiny. (Encyclopaedia of the Czech language). 1st ed. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. 604 pp. Encyklopedický slovník češtiny. ISBN 80-7106-484-X. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Mluvnice versus korpus, několik poznámek k problémům dubletních a variantních koncovek českých substantiv (Grammar vs corpus - some commentaries on Czech noun endings). In Čeština - univerzália a specifika 4. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. p. 333-336. ISBN 80-7106-611-7. info
 • HLADKÁ, Zdeňka and Klára OSOLSOBĚ. Příprava elektronických korpusů češtiny (Preparation of electronic Corpora). In Přednášky a besedy z XXXIV. běhu LŠSS. 1st ed. Brno: Vydavatelství MU, 2001. p. 63-70. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Morfologické značkování složených slovesných tvarů v korpusu. (Morfological tagging of compound verbforms). SPFFBU. Brno: MU, 1999, vol. 48, A 47, p. 33-50. ISSN 0231-7567. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Frekvence vzorů českých sloves (na materiálu ČNK) (Frequency of the Czech Verbal Paradigms (Based on the Material of the Czech National Corpus)). Slovo a slovesnost. Praha: Akademie věd ČR, ÚJČ, 1998, vol. 98, No 4, p. 265-277. ISSN 0037-7031. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Formale Beschreibung der Tschechischen Morphologie. (Formal Description of Czech Morphology). In Formale Slavistik. Frankfurt am Main: Vervuert Verlag, 1997. p. 443-451. ISBN 3-89354-267-1. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Formale Beschreibung der tschechischen Morphologie und ihre Anwendung auf dem Gebiet der linguistischen Datenverarbeitung. (A Formal Description of Czech Morphology and Its Application in NLP). In SP FF MU A 44. Brno: MU, 1996. p. 59-70. ISBN 80-210-1408-3. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Algoritmický popis české formální morfologie a strojový slovník češtiny (Algorithmic description of Czech Morphology and MRD for Czech). Brno, 1996. 161 pp. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Automatické rozpoznávání a generování českých určitých číslovek a od nich odvozených číselných pojmenování na počítači (Automatic Computer Identification and Generating of the Czech Definite Numerals and the Words Derived from Them). SPFFBU. Brno: MU, 1995, vol. 1995, A 43, p. 31-48. ISSN 0231-7567. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Česká formální morfologie na počítači aneb jak se počítač učil časovat česká pravidelná i nepravidelná slovesa (Czech Formal Morphology and Computers - How the Computer Learned to Conjugate Regular and Irregular Czech Verbs). In Přednášky a besedy z XXVIII. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 1994. p. 16-31. info
 • OSOLSOBĚ, Klára and Karel PALA. Czech Stem Dictionary. Czech stem Dictionary. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 1993. p. 51-60. ISBN 80-210-0883-0. info
 • OSOLSOBĚ, Klára and Karel PALA. Základy počítačové lingvistiky (Introduction in NLP). 1st ed. Brno: FF MU, 1992. 70 pp. skriptum FF MU. ISBN 80-210-0341-3. info
 • OSOLSOBĚ, Klára and Karel PALA. Czech Stem Dictionary for IBM PC XT/AT. In Conference on Computer Lexicography. 1st ed. Balatonfuered: Research Institute for Linguistics Hungarn Academy of Sciences, 1991. p. 163-172. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Algoritmický popis české formální morfologie substantiv a adjektiv (Formal Description of the morphology (substantive, adjective) in Czech). In Sborník prací filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. 1st ed. Brno: UJEP Brno, 1990. p. 83-97, 17 pp. ISBN 80-210-0168-2. info
 • PALA, Karel, Klára OSOLSOBĚ and Stanislav FRANC. Česká morfologie a syntax v PROLOGU (Czech Morphology and syntax in PROLOGU). In Sborník semináře SOFSEM 1987. 1st ed. Bratislava: VUSEIAR, 1987. p. 38-42. info

2017/11/09


Životopis Kláry Osolsobě: doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr. (učo 1996), verze: čeština(1), změněno: 9. 11. 2017 13:10, K. Osolsobě