Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Jan Špaček, narozen 6. května 1977 v Brně, svobodný
Pracoviště
 • Masarykova universita v Brně
  Filosofická fakulta
  Arne Nováka 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2001: Mgr. hudební vědy, FF MU v Brně, diplom s vyznamenáním, diplomová práce: "Kontexty a metody výzkumu Šostakovičova díla s přihlédnutím k jeho baletům"
 • 1996: SŠ - absolutorium Francouzského gymnázia v Brně, Lerchova 63 (dnes gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova 55, Brno, www.gml.cz); maturita podle programu gymnázií s rozšířenou výukou jazyků
 • 1991: ZŠ - ukončení osmileté základní školy v Brně, Staňkova 14
Přehled zaměstnání
 • 1996-2002: odborný pracovník Knihovny Jiřího Mahena v Brně, oddělení "hudební knihovna", úsek pro vážnou hudbu a jazz
 • 2001-2007: principal research assistant profesora Johna Tyrrella, Cardiff University - práce na pramenech k životu a dílu Leoše Janáčka (výsledkem je obsáhlá dvoudílná monografie "Janáček - Years of a Life"
 • 2005- : odborný pracovník Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
 • 2007 (září a řijen): asistent šéfa opery ND Brno
Pedagogická činnost
 • 2001- : Ústav hudební vědy, vedení přednášek a seminářů pro posluchače hudební vědy a sdružených uměnovědných studií (Dmitrij Šostakovič I., II.; Collegium musicum I., II.; Uměnovědný biograf I., II.; Dějiny hudby II., Filmová hudba Dmitrije Šostakoviče); rovněž výuka v anglickém jazyce pro zahraniční studenty MU (Music in the Czech Lands)
 • 1998- : vedení přednášek a seminářů o církevní, liturgické a duchovní hudbě pro posluchače Institutu ekumenických studií při ETF UK v Praze
Vědeckovýzkumná činnost
 • Ruská hudba 20. století se specializací na život a dílo Dmitrije D. Šostakoviče
 • Autentická (tzv. sémiologická) interpretace gregoriánského chorálu podle neumaticky a kvadraticky notovaných pramenů
 • Prameny k životu a dílu Leoše Janáčka
 • Třídění a katalogizace knihovních fondů, zaměření na hudební dokumenty
 • Kulturní politika, příspěvkové organizace
Akademické stáže
 • 2000: Devítiměsíční stipendijní pobyt na Royal Holloway College, University of London (Department of Music) v rámci projektu LLP Erasmus
Universitní aktivity
 • 2004- : Tajemník Mezinárodní společnosti Leoše Janáčka
 • 2002-2008: Člen Akademického senátu Filosofické fakulty MU v Brně, od podzimu 2004 místopředseda
 • 2004-2008: Člen Akademického senátu Masarykovy university v Brně
 • 2007- : Koordinátor zahraničních studií Ústavu hudební vědy FF MU
Mimouniversitní aktivity
 • Příprava a realizace kulturních hudebně-popularizačních pořadů, seminářů, přednášek a workshopů pro veřejnost (různí pořadatelé - především v Brně, Praze a Kyjově)
 • Hudební kritika, publicistika a esejistika na stránkách několika periodik, mimo jiné: MF Dnes (externí recenzent), Harmonie, Hudební rozhledy, Opus musicum, Neon, Atelier, Rovnost
 • Další publikační činnost: psaní popularizačních textů pro tištěné koncertní programy (Concentus Moraviae, Moravský podzim, Pražské jaro, Filharmonie Brno a další)
 • 2003- : Člen komise Ministerstva kultury ČR pro přidělování finančních prostředků profesionálním symfonickým orchestrům a sborům
 • 2002: poradní analytik Rady Českého rozhlasu v oblasti hudebního vysílání na stanici Vltava
  Praktické hudební aktivity:
 • historicky poučená interpretace (zpěv) gregoriánského chorálu v souboru "Svatomichalská gregoriánská schola" (www.volny.cz/biskbrno/choral)
 • Hra na violoncello ve smyčcovém kvartetu "Celý Quartet" zabývajícím se objednáváním a prováděním nových skladeb mladých začínajících autorů
 • Nastudování a dirigování české premiéry komorní Šostakovičovy opery "Antiformalističeskij rajok" 13. května 1999 v aule FF MU v Brně, další tři provedení v Brně a v Praze (galerie Rudolfinum, únor 2002)
 • Sólový pěvecký part vypravěče v oratoriu Gudeani Gišbatukam skladatele Edgara Mojdla (oceněno výroční cenou pro mladé skladatele; provedení v Brně na JAMU a na koncertu laureátů v rámci Janáčkova máje v Ostravě)
 • Hra na amplifikované a preparované violoncello a umělecké vedení alternativního souboru Šárek Band zaměřeného na hudbu Ondřeje Šárka a dalších žijících českých skladatelů
Vybrané publikace
 • ŠPAČEK, Jan. Smetana versus Dvořák? In Andrea Poláčková a Lucie Jahodářová. Monarchie 1848–1918. Vydání první. Brno: Extra Publishing, 2019. p. 133-135. Živá historie. ISBN 978-80-7525-258-6. Domovská stránka výsledku. info
 • ŠPAČEK, Jan. Wagner – Liszt – Šostakovič (Wagner – Liszt – Shostakovich). Ostrava: Janáčkova filharmonie Ostrava, p. o., 2018. 5 pp. A3 koncert "Romantika smyslů zbavená", programový text ke koncertu 15. února 2018. informace o koncertu info
 • ŠPAČEK, Jan. Orff Carmina Burana. Ostrava: Janáčkova filharmonie Ostrava, p. o., 2017. 3 pp. M4 Novoroční koncert, programový text ke koncertu 13. ledna 2017. informace o koncertu info
 • ŠPAČEK, Jan. Lieberman – Rodrigo – Křížek – Schumann. Ostrava: Janáčkova filharmonie Ostrava, p. o., 2017. 5 pp. E2 "Flétna, kytara a trubka", programový text ke koncertu 19. ledna 2017. informace o koncertu info
 • ŠPAČEK, Jan. Vasks – Beethoven – Šostakovič (Vasks – Beethoven – Shostakovich). Ostrava: Janáčkova filharmonie Ostrava, p. o., 2017. 5 pp. C4 koncert "Geniální Šostakovič", programový text ke koncertu 27. dubna 2017. informace o koncertu info
 • ŠPAČEK, Jan. Britten – Mahler. Ostrava: Janáčkova filharmonie Ostrava, p. o., 2017. 5 pp. B4 koncert "Midori – zpívající housle", programový text ke koncertům 18. a 19. května 2017. informace o koncertu info
 • ŠPAČEK, Jan. Kabeláč – Šostakovič (Kabeláč – Shostakovich). Festival Špilberk. Brno: Filharmonie Brno, 2017. 8 pp. FŠ 6, koncert "Babí jar", programový text ke koncertu 23. srpna 2017. informace o koncertu info
 • ŠPAČEK, Jan. Dvořák – Janáček. Ostrava: Janáčkova filharmonie Ostrava, p. o., 2016. 4 pp. A1 Zahajovací koncert, programový text ke koncertům 26. a 27. května 2016. informace o koncertu info
 • ŠPAČEK, Jan. Přízraky strachu, smutku a úzkosti (Phantoms of Fear, Sorrow, and Anxiety). In Trojan Jr., Pavel. Pražské jaro 2015. Praha: Pražské jaro, 2015. p. 110-118. ISBN 978-80-7383-424-1. obálka info
 • ŠPAČEK, Jan. Phantoms of Fear, Sorrow, and Anxiety. In Trojan, Pavel Jr. Prague Spring 2015. Praha: Pražské jaro, o.p.s., 2015. p. 118-125. ISBN 978-80-7383-424-1. front cover info
 • ŠPAČEK, Jan. ...a opera se stala filmem a přebývala mezi námi (...and Opera Was Made Film, and Dwelt Among Us). In Trojan, Pavel Jr. Pražské jaro 2015. Praha: Pražské jaro, o.p.s., 2015. p. 126-130. ISBN 978-80-7383-424-1. obálka info
 • ŠPAČEK, Jan. ...and Opera Was Made Film, and Dwelt Among Us. In Trojan, Pavel Jr. Prague Spring 2015. Praha: Pražské jaro, 2015. p. 130-134. ISBN 978-80-7383-424-1. front cover info
 • ŠPAČEK, Jan. Libuše Janáčková: Leoš Janáček a Lidové noviny (Libuše Janáčková: Leoš Janáček and Lidové noviny). In Opus musicum. Brno: Opus musicum, 2015. p. 116-117. ISSN 0862-8505. info
 • ŠPAČEK, Jan. Dmitrij Šostakovič: 14. symfonie : k programu (Dmitry Shostakovich: 14th Symphony : Programme Notes). Brno: Ensemble Opera Diversa, o. s., 2015. 7 pp. programový text ke koncertu 2. listopadu 2015. info
 • ŠPAČEK, Jan. Organizátor hudebního života a interpret Vladimír Helfert (Organizer of Musical Life and Performer Vladimír Helfert). In K odkazu Vladimíra Helferta, Brno, 18. listopadu 2015. 2015. info
 • ŠPAČEK, Jan. Petr Iljič Čajkovskij (Pyotr Ilyich Tchaikovsky). Praha: Český rozhlas, 2013. 5 pp. Vltava - Klasika - Skladatelé. plný text info
 • ŠPAČEK, Jan. Anton Stěpanovič Arenskij (Anton Stepanovich Arensky). Praha: Český rozhlas, 2013. 2 pp. Vltava - Klasika - Skladatelé. plný text info
 • ŠPAČEK, Jan. Sergej Sergejevič Prokofjev (Sergey Sergeyevich Prokofiev). Praha: Český rozhlas, 2013. 6 pp. Vltava - Klasika - Skladatelé. plný text info
 • ŠPAČEK, Jan. Dmitrij Dmitrijevič Šostakovič (Dmitry Dmitryevich Shostakovich). Praha: Český rozhlas, 2013. 7 pp. Vltava - Klasika - Skladatelé. plný text info
 • ŠPAČEK, Jan. Káže krásu a pije hnus (Dmitrij Šostakovič na poli socialistického realismu: oběť i vítěz) (Dmitrij Sostakovic). Rozrazil. Brno: Husa na provázku, CED, Větrné mlýny, 2006, roč. 1, č. 05,, p. 90-92. ISSN 1801-4755. Webové stránky časopisu Rozrazil info
 • ŠPAČEK, Jan. Vladimír Helfert, brněnská muzikologická škola a hudba SSSR (Vladimír Helfert, Brno musicological school and music of the Soviet Union). In Musicologia Brunensis. Ad honorem Jan Racek, Bohumír Štědroň et Zdeněk Blažek 1905-2005. 1st ed. Praha: Koniasch Latin Press, 2005. p. 106-108. ISBN 80-86791-28-9. info
 • ŠPAČEK, Jan. Soc-real Dancing: Elements of Socialist Realism in the Light Music of Dmitry Shostakovich. In Socialist Realism and Music [Colloquia Musicologica Brunensia, 36 (2001)]. Praha: KLP - Koniasch Latin Press ve spolupráci s Ústavem hudební vědy FF MU, 2004. p. 131-134. ISBN 80-86791-18-1. info
 • ŠPAČEK, Jan. Ideová, politická, mocenská a stylová doktrína socialistického realismu na poli hudby (Ideological, power-political and stylish doctrine of socialist realism on the field of music). Ateliér. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2003, roč. 2003, č. 1, p. 6. ISSN 1210-5236. info
 • ŠPAČEK, Jan. Kontexty a metody výzkumu Šostakovičova díla s přihlédnutím k jeho baletům "Zlatý věk", "Šroub" a "Světlý potok" (Contexts and methods of reserching Shostakovich's oeuvre with a short note about his ballets "Golden Age", "Bolt" and "Limpid Stream"). Brno: Masarykova universita, Filosofická fakulta, Ústav hudební vědy, 2001. 33 pp. info
 • ŠPAČEK, Jan. Šostakovičova satirická komorní opera Antiformalističeskij rajok (Shostakovich's satirical chamber opera Antiformalist Rayok). překlad vybraných pramenných textů Miloš Štědroň. Brno: Masarykova universita, Filosofická fakulta, Ústav hudební vědy, 2000. 35 pp. Odkaz na publikovaný výtah z textu info
 • ŠPAČEK, Jan. Kostlivci v dobře uzamčené skříni aneb Jaké jsou naše symfonické orchestry (Skeletons in a well locked-up cupboard or How are doing our symphony orchestras?). Neon : Časopis o kultuře. Brno: Společnost Neon, 2000, roč. 1, březen [3], p. 50 - 55. info
 • ŠPAČEK, Jan. Plná hlava Šostakoviče (Head filled up with Shostakovich). Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 2000, roč. 32, č. 6, p. 72 - 76. ISSN 0862-8505. Odkaz na plné znění článku info
 • ŠPAČEK, Jan. T02 PATTERN 00 : O jednom multimediálním buldozeru na Skleněné louce (T02 PATTERN 00 : On a multimedia bulldozer in Skleněná louka). Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 1999, roč. 31, č. 1, p. 64 - 65. ISSN 0862-8505. Odkaz na článek info
 • ŠPAČEK, Jan. Šostakovičův Antiformalističeskij rajok : chef d'oeuvre z šuplíku (Shostakovich's Antiformalist Rayok : chef d'oeuvre from the drawer). Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 1999, roč. 31, č. 5, p. 8 - 24. ISSN 0862-8505. Odkaz na zkrácenou verzi otištěného článku info

2010/06/02


Životopis: Mgr. Jan Špaček (učo 23816), verze: čeština(1), změněno: 2. 6. 2010 21:00, J. Špaček