Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.
Pracoviště
 • Katedra českého jazyka a literatury MU
  Poříčí 7
  603 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • docentka
 • garantka studijních programů Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání a Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2012: habilitační řízení a obhajoba habilitační práce Deklinační systém femininních oikonym v češtině. Synchronní pohled na základě Českého národního korpusu, FF MU Brno, titul docent
 • 2005: státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce Variantní a dubletní tvary v současné deklinaci apelativních feminin, FF MU Brno, obor: český jazyk, titul Ph.D.
 • 1987: státní rigorózní zkouška, FF UJEP Brno, obor: český jazyk, titul PhDr.
 • 1980-1985: Filozofická fakulta UJEP Brno, obor čeština-dějepis, diplomová práce Distribuce alomorfů v nominativu plurálu životných maskulin / pokus o stanovení relevantních faktorů
 • Další vzdělávání
 • 1999: lektorský kurz programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Kritické myšlení, o.s.
Přehled zaměstnání
 • 1985-1988: učitelka ZŠ, ZŠ Moravský Krumlov
 • 1988-1993: učitelka ZŠ, ZŠ Hamry, Brno
 • 1993-1996: středoškolská učitelka, SPŠS, Brno
 • 1996-1999: středoškolská učitelka, RŠ Morava, Brno
 • 1997-1999: externí vyučující Katedry českého jazyka PdF MU v Brně
 • 1999-2012: odborná asistentka Katedry českého jazyka PdF MU v Brně
 • 2012-dosud: docentka Katedry českého jazyka a literatury PdF MU v Brně
Pedagogická činnost
 • 1997-dosud: Současný český jazyk I – fonetika a fonologie, PdF MU
 • 1997-dosud: Kapitoly ze současného českého jazyka I – fonetika a fonologie, PdF MU
 • 1997-2014: Současný český jazyk II – morfologie, PdF MU
 • 1997-2014: Kapitoly ze současného českého jazyka II – morfologie, PdF MU
 • 1999-dosud: Didaktika českého jazyka pro SŠ, PdF MU
 • 2005-dosud: Základy korpusové lingvistiky, PdF MU
 • 2005-dosud: Alternativní metody výuky ČJ I, II, PdF MU
 • 2006-2009: Praktická cvičení z českého jazyka, PdF MU
 • 2009-dosud: Základy metodologie lingvistické práce I, II, PdF MU 2013-dosud: Odborná orientace v oboru I-VIII
 • 2013-dosud: Příprava disertační práce I-VIII
 • 2015-dosud: Morfologie současného českého jazyka, PdF MU
 • 2015-dosud: Kapitoly z morfologie současného českého jazyka, PdF MU
 • 2015-dosud: Využití korpusů v pedagogické praxi, PdF MU
 • Vedení diplomových bakalářských a magisterských prací a vedení závěrečných prací v rámci CŽV z českého jazyka a didaktiky českého jazyka.
 • Členství v komisích pro Státní závěrečné zkoušky v bakalářských a magisterských studijních programech v oborech: Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy, Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání, Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy, Učitelství pro 1. stupeň základní školy, Učitelství pro mateřské školy.
 • Garantování studijních oborů: Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy (akreditováno do roku 2019), Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (akreditováno do r. 2022), Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy (akreditováno do roku 2022), Učitelství českého jazyka a literatury pro základní a střední školy (akreditováno do roku 2020).
Vědeckovýzkumná činnost
 • Oblasti vlastní vědecké a výzkumné činnosti: formální morfologie, korpusová lingvistika, onomastika, didaktika českého jazyka
 • Účast na grantech:
 • 2001-2003: spoluřešitelka grantu Další vzdělávání učitelů základních a středních škol v českém jazyce, PdF MU Brno (řešitelka doc. PhDr. Eva Minářová, CSc.).
 • 2001-2003: spoluřešitelka grantu AKTION Erarbeitung von Studienplänen für Wahlfachmodule Tschechisch an der Universität Innsbruck und Erneuerung der Studienprogramme für das Fach Bohemistik-Tschechisch als Fremdsprache für Lehrer, PdF MU Brno (řešitel prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc.).
 • 2002-2003: spoluřešitelka grantu Doplňkový kurz pro učitele nečeštináře 2. st. ZŠ, SŠ a další pedagogické pracovníky, PdF MU Brno (řešitelka doc. PhDr. Eva Minářová, CSc.).
 • 2003-2004: řešitelka grantu Nové přístupy v lingvistice příprava a realizace studijního předmětu Základy korpusové lingvistiky, PdF MU Brno.
 • 2003-2005: Možnosti a meze gramatiky ve světle Českého národního korpusu, GA ČR č. 405/03/0377, řešitel doc. PhDr. František Štícha, CSc., ÚJČ AV Praha, (členka řešitelského týmu).
 • 2006-2008: Kapitoly z české gramatiky, GA ČR 405/06/1057, řešitel doc. PhDr. František Štícha, CSc., ÚJČ AV Praha, (členka řešitelského týmu).
 • 2009: řešitelka projektu Tvary regionálních zeměpisných jmen v mluvě současné mládeže, MUNI/41/096/2009, PdF MU Brno.
 • 2011: řešitelka projektu Nové pohledy v jazyce – IV. studentská konference katedry českého jazyka, CYKO2011, PdF MU Brno.
 • 2015: řešitelka projektu Česká morfologie interaktivně (včetně anglické a latinské terminologie), MUNI/FR/1142/2015, PdF MU Brno.
 • 2015: řešitelka projektu Čtenářství a čtenářská gramotnost žáků základní školy, MUNI/A/0941/2015, PdF MU Brno.
 • 2016: řešitelka projektu Čtenářství a rozvíjení čtenářské gramotnosti v kontextu jazykové a literární komunikace, MUNI/A/1084/2016, PdF MU Brno.
Akademické stáže
 • 2001: Institut slavistiky Univerzity v Innsbrucku, 1 týden
 • 2002: Institut slavistiky Univerzity v Innsbrucku, 1 týden
 • 2002: Institut slavistiky Humboldtovy univerzity, 1 týden
 • 2003: Institut slavistiky Humboldtovy univerzity, 1 týden
 • 2003: Katedra slovenského jazyka PdF UK v Bratislavě, 1 týden
 • 2004: Institut slavistiky Humboldtovy univerzity, 1 týden
 • 2005: Institut slavistiky Humboldtovy univerzity, 1 týden
 • 2006: Institut slavistiky Humboldtovy univerzity, 1 týden
 • 2007: Institut slavistiky Humboldtovy univerzity, 1 týden
 • 2007: Katedra slovenského jazyka a literatúry, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, 1 týden
 • 2008: Institut slavistiky Humboldtovy univerzity, 1 týden
 • 2008: Katedra slovenského jazyka a literatúry, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, 1 týden
 • 2009: Institut slavistiky Humboldtovy univerzity, 1 týden
 • 2009: Katedra slovenského jazyka a literatúry, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 1 týden
 • 2010: Institut slavistiky Humboldtovy univerzity, 1 týden
 • 2010: Katedra slovenského jazyka a literatúry, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 1 týden
 • 2011: Institut slavistiky Humboldtovy univerzity, 1 týden
 • 2011: Katedra slovenského jazyka a literatúry, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 1 týden
 • 2012: Katedra slovenského jazyka PdF UK v Bratislavě, 1 týden
 • 2012: Institut slavistiky Humboldtovy univerzity, 1 týden
 • 2012: Katedra slovenského jazyka a literatúry, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 1 týden
 • 2013: Institut slavistiky Humboldtovy univerzity, 1 týden
 • 2013: Katedra slovenského jazyka a literatúry, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 1 týden
 • 2014: Institut slavistiky Humboldtovy univerzity, 1 týden
 • 2014: Katedra slovenského jazyka a literatúry, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 1 týden
 • 2015: Institut slavistiky Humboldtovy univerzity, 1 týden
 • 2015: Katedra slovenského jazyka a komunikácie, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta, 1 týden
 • 2016: Institut slavistiky Humboldtovy univerzity, 1 týden
 • 2016: Katedra slovenského jazyka a komunikácie, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta, 1 týden
 • 2017: Katedra slovenského jazyka a komunikácie, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta, 1 týden
 • 2018: Katedra slovenského jazyka a komunikácie, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta, 1 týden
 • 2019: Katedra slovenského jazyka a komunikácie, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta, 1 týden
Universitní aktivity
 • 1999-2012: zástupkyně vedoucí katedry českého jazyka
 • 2007: členka redakce časopisu Komenský
 • 2012-2019: vedoucí katedry českého jazyka a literatury
 • 2019-2020: garantka jazykovědné sekce katedry českého jazyka a literatury
 • 2019-dosud: garantka studijních programů Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání a Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy
Mimouniversitní aktivity
 • 2000-dosud: členka Jazykovědného sdružení ČR
 • 2004-2010: lektorka programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (Reading and Writing for Critical Thinking)
 • 2007-dosud: členka Pracovní skupiny pro názvosloví města Brna (poradní orgán Rady města Brna)
 • 2009-dosud: členka Onomastické komise ČR
 • 2013-2015: členka Názvoslovné komise Českého ústavu zeměměřičského a katastrálního
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2004: spoluorganizátorka mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost - zdroje, proměny a perspektivy, KČJ PdF MU Brno
 • 2009: spoluorganizátorka mezinárodní konference Rudolf Šrámek a onomastika. KČJ PdF MU Brno
 • 2013: spoluorganizátorka mezinárodní konference Stylistika v kontextu historie a současnosti. KČJL PdF MU Brno
 • 2014: spoluorganizátorka mezinárodní konference Propria v komunikaci. KČJL PdF MU Brno
 • přednášky v zahraničí: Institut slavistiky Humboldtovy univerzity, Berlín 2002-2016; Katedra slovenského jazyka PdF UK, Bratislava 2003, 2012; České centrum, Berlín 2004; Katedra slovenského jazyka a komunikácie UMB, Banská Bystrica 2007-2019
Vybrané publikace
 • TUŠKOVÁ, Jana Marie. Korpusy češtiny a výzkum (gramatických vlastností) proprií (Czech Corpuses and Research (of Grammatical Features) of Proper Names). In Chomová, A., Krško, J. Valentová, I. Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére. Bratislava – Banská Bystrica. 20. slovenská onomastická konferencia Banská Bystrica 26.–28. júla 2017. 1st ed. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019. p. 126-137. ISBN 978-80-224-1732-7. info
 • ŽIŽKOVÁ, Hana, Květoslava KLÍMOVÁ, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marek LOLLOK and Jana Marie TUŠKOVÁ. Čeština v pohybu 2. Teoretické a komunikační aspekty proprií (Czech on the Move 2. Theoretical and Communicative Aspects of Proper Nouns). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 135 pp. ISBN 978-80-210-9534-2. info
 • TUŠKOVÁ, Jana Marie and Hana SVOBODOVÁ. Postupy a metody kritického myšlení ve výuce češtiny pro cizince (Methods of Critical Thinking in Teaching Czech for Foreigners). CASALC Review. Brno: Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách, 2018, roč. 8, č. 1, p. 15-24. ISSN 1804-9435. info
 • TUŠKOVÁ, Jana Marie. K popisu gramatické stránky proprií v češtině (To the description of a grammatical aspect of proper nouns in Czech). In U. Bijak a kol. Onomastyka-Neohumanistyka-Nauki spoleczne. 1st ed. Kraków: Polska Akademia Nauk – Instytut Jezyka Polskiego, 2018. p. 517-525. ISBN 978-83-64007-48-4. doi:10.17651/ONOMAST2018.40. URL info
 • TUŠKOVÁ, Jana Marie and Hana ŽIŽKOVÁ. Postoje českých žen k přechylování příjmení (Attitudes of Czech Women Towards Surname Affixation). In Lucia Molnár Satinská, Iveta Valentová. Jazykovedné štúdie XXXIII. Prechyľovanie: áno – nie? 1st ed. Bratislava: Veda, vydateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2016. p. 119-133. ISBN 978-80-224-1550-7. info
 • TUŠKOVÁ, Jana Marie. Onomastická gramatika. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. 1st ed. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. p. 1237-1239. ISBN 978-80-7422-480-5. URL info
 • TUŠKOVÁ, Jana Marie. Postupy a metody kritického myšlení - prostředek rozvoje čtenářské gramotnosti v hodinách českého jazyka (Critical Thinking Procedures and Methods - Means of Development of Reading Literacy in Lessons of Czech Language in 2nd Stage of Primary School). Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2015, vol. 139, No 33, p. 42-48. ISSN 0323-0449. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva, Jana Marie TUŠKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marek LOLLOK, Ivo MARTINEC, Hana SVOBODOVÁ, Rudolf ŠRÁMEK, Hana ŽIŽKOVÁ and Iva JANOUŠOVÁ. Čeština v pohybu. Kapitoly ke zkoumání jejího stavu a proměn (Czech Language in Motion. Chapters exploring its state and changes). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 153 pp. ISBN 978-80-210-8090-4. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva, Jana Marie TUŠKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marek LOLLOK, Ivo MARTINEC, Hana SVOBODOVÁ, Rudolf ŠRÁMEK, Hana ŽIŽKOVÁ and Iva JANOUŠOVÁ. Čeština v pohybu: Kapitoly ke zkoumání jejích stavu a proměn (Czech Language in Motion: Chapters exploring its state and changes). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 153 pp. ISBN 978-80-210-8090-4. info
 • TUŠKOVÁ, Jana Marie. Komunikační varianty cizích oikonym v současné psané češtině (na materiálu Českého národního korpusu) (Communicational variants of foreign oikonyms in contemporary written Czech). In Hana Adam, Robert Hammel eds. Sprache und Kultur der Tschechen und Slowaken und ihre Vermittlung. Beiträge zur Bohemistik und Slowakistik aus Berlin, der Tschechischen Republik und der Slowakischen Republik 2010-2013. 1st ed. München - Berlin - Leipzig - Washington: Otto Sagner, 2014. p. 121-130. ISBN 978-3-86688-530-1. info
 • TUŠKOVÁ, Jana Marie. K deklinaci singulárových oikonym středního rodu na -í (On the Declension of Czech Neuter Singular oikonyms Ending in -í). In Eva Minářová, Dagmar Sochorová, Jitka Zítková. Vlastní jména v textech a kontextech. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 129-140. ISBN 978-80-210-6631-1. info
 • TUŠKOVÁ, Jana Marie. Vývojové tendence v deklinaci cizích maskulinních oikonym v psané češtině (Development Tendencies in Declension of Foreign Masculine Oikonyms in Written Czech). In V. Petkevič - A. Adamovičová - V. Cvrček. Radost z jazyků. Sborník příspěvků k 75. narozeninám prof. Františka Čermáka. 1st ed. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. r. o., 2014. p. 255-274. ISBN 978-80-7422-361-7. info
 • TUŠKOVÁ, Jana Marie. Cizí oikonyma v deklinačním systému psané češtiny (na materiálu ČNK) (Foreign oikonyms in the declension system of written Czech (upon CNC – the Czech National Corpus)). In Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Zuzana Hargašová, Mark Richard Lauersdorf. Philologica LXXII. Slovo a tvar v struktúre a komunikácii. 1st ed. Bratislava: Univerzita Komenského, 2013. p. 385-398. ISBN 978-80-223-3562-1. info
 • TUŠKOVÁ, Jana Marie. Transonymizace oikonym a její projevy v morfologické rovině (Transonymisation of oikonyms and its results in morfological level). Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2012, LIII, No 1, p. 324-334. ISSN 1211-4413. info
 • TUŠKOVÁ, Jana Marie. Variantnost ve flexi apelativních feminin (Variability in declension of feminine appellative nouns). In Kapitoly z české gramatiky. 1st ed. Praha: Academia, 2011. p. 416-447. Kapitoly z české gramatiky, č. 10688. ISBN 978-80-200-1845-8. info
 • TUŠKOVÁ, Jana Marie. Možnosti korpusů psané češtiny při zkoumání deklinace oikonym (Possibilities of written Czech corpora when describing declension paradigms of oikonyms). In Čermák, F. – Kučera, K. – Petkevič, V. Korpusová lingvistika Praha 2011, 2 Výzkum a výstavba korpusů. Studie z korpusové lingvistiky, sv. 15. 1st ed. Praha: NLN / Ústav Českého národního korpusu, 2011. p. 281–286. ISBN 978-80-7422-115-6. info
 • TUŠKOVÁ, Jana Marie. K deklinaci pomnožných oikonym češtiny zakončených na -y (On the declension of Czech pluralia tantum oikonyms ending on -y). Korpus - Gramatika - Axiologie. Hradec Králové: UHK, Pedagogická fakulta a ÚJČ AV ČR, 2011, vol. 1, No 3, p. 69–85. ISSN 1804-137X. info
 • TUŠKOVÁ, Jana Marie. Transonymizace a chrématonyma (Transonymisation and chrematonyms). In Biolik, M. - Duma, J. Chrematonimia jako fenomen współczesności. 1st ed. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2011. p. 485-492. ISBN 978-83-7299-748-7. info
 • TUŠKOVÁ, Jana Marie. Deklinační systém femininních oikonym v češtině. Synchronní pohled na základě Českého národního korpusu. (The declension system of Czech feminine oikonyms. Synchronous view based on the Czech National Corpus). 1st ed. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. r. o. / Ústav Českého národního korpusu, 2011. 289 pp. Studie z korpusové lingvistiky, sv. 17. ISBN 978-80-7422-138-5. info
 • TUŠKOVÁ, Jana Marie. Vývoj ženských rodných jmen na Moravě v průběhu 20. století (Development of maiden names in Moravia during 20th century). In Lexika slovenskej onymie, Zborník materiálov zo 17. slovenskej onomastickej konferencie, Trnava. 1st ed. Bratislava: VEDA, vyd. Slovenskej akadémie vied, 2010. p. 358-368. ISBN 978-80-224-1126-4. info
 • TUŠKOVÁ, Jana Marie. Gramatické tvary názvů českých měst na -(ov)ice - historie a současnost (Grammatical Forms of the Names of Czech Towns with the Suffix -(ov)ice - Past and Present Times). In Miasto w perspektywie onomastyki i historii. 1st ed. Poznaň: Wydawnictwo Poznaňskiego Towarzystwa Przyjaciol Nauk, 2010. p. 403-414. ISBN 978-83-7654-050-4. info
 • TUŠKOVÁ, Jana Marie. Gramatické tvary českých toponym a jejich fungování v běžné komunikaci (Grammatical forms of Czech toponyms and its usage in everyday communication). In Romana Łobodzińska. Nazwy włastne a społeczeństwo. Tom 2. 1st ed. Łask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM, 2010. p. 151–162. ISBN 978-83-60178-85-0. info
 • TUŠKOVÁ, Jana Marie. Vývojové tendence v současné české morfologii na materiálu feminin (Developmental tendencies in the current Czech morphology in the field of feminina). ROMANOSLAVICA. Bukurešť: Universitatea din Bucuresti, 2009, XLV, No 1, p. 51-58, 247 pp. ISSN 0557-272X. info
 • TUŠKOVÁ, Jana Marie, Ivo MARTINEC and Ludmila ZIMOVÁ. Mluvnice. Český jazyk pro střední školy. (Grammar. Czech language for secondary schools.). 1st ed. Plzeň: Fraus, 2009. 264 pp. ISBN 978-80-7238-779-3. info
 • TUŠKOVÁ, Jana Marie, Eva MINÁŘOVÁ, Milan HARVALÍK, Martin OLOŠTIAK, Thorsten ANDERSSON, Vincent BLANÁR, Alexandra CIEŚLIKOWA, Friedhelm DEBUS, Isolde HAUSNER, Karlheinz HENGST, Pavol ODALOŠ, Willy VAN LANGENDONCK, Pavol ŽIGO, Naděžda BAYEROVÁ, Edward BREZA, Liliana DIMITROVA-TODOROVA, Miloslava KNAPPOVÁ, Sirkka PAIKKALA, Svatopluk PASTYŘÍK, Jana PLESKALOVÁ, Alexandra Vasilyevna SUPERANSKAYA, Václav BLAŽEK, Pavel BOHÁČ, Jaroslav DAVID, Ernst EICHLER, Stanislava KLOFEROVÁ, Milena ŠIPKOVÁ, Přemysl HAUSER, Ingeborg OHNHEISER, Libuše OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ, Albrecht GREULE, Botolv HELLELAND, Krystyna NOWIK, Ewa JAKUS-BORKOWA, Fritz Frhr. LOCHNER VON HÜTTENBACH, Heinz-Dieter POHL, Walter WENZEL, Ewa WOLNICZ-PAWŁOWSKA and Jaroslav HUBÁČEK. Teoretické a komunikační aspekty proprií (Theoretical and Communicative Aspects of Proper Nouns). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 300 pp. ISBN 978-80-210-5102-7. info
 • TUŠKOVÁ, Jana Marie. Julia Robertsová nebo Roberts (přechylování cizích příjmení v současné češtině) (Julia Robertsová or Roberts ( foreing female surname formation in Contemporary Czech)). In Nowe nazwy włastne. 1st ed. Kraków: Pandit, 2008. p. 147-157. ISBN 978-83-88866-36-4. info
 • TUŠKOVÁ, Jana Marie. Orthographische Konflikte in der Groß- und Kleinschreibung der Eigennamen im Tschechischen (Problems of orthography of the proper names in Czech language - writing of initial capital letters). In Namen und ihr Konfliktpotential im europäischen Kontext. 1st ed. Regensburg: Edition vulpes e. K., 2008. p. 263-270. Edition vulpes. ISBN 978-3-939112-03-7. info
 • TUŠKOVÁ, Jana Marie. Variantní a dubletní tvary v současné deklinaci apelativních feminin. (Variant grammar form and doublets in the contemporary declension of female appelatives). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 175 pp. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 58. ISBN 80-210-4138-2. info
 • OBROVSKÁ, Jana. Přechod feminin od vzoru kost ke vzoru píseň v materiálu Českého národního korpusu (The Declination of the Female Substantives - the Transfer between the Type kost and the Type píseň in the Texts of the Czech National Corpus). Naše řeč. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR Praha, 2002, vol. 85, No 2, p. 79-89. ISSN 0027-8203. info

2020/05/15


Životopis: doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D. (učo 27761), verze: čeština(1), změněno: 15. 5. 2020 12:26, J. Tušková