Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Osobní údaje
 • Lukáš Hlouch, 29. 6. 1981, Brno, ženatý, jedno dítě
Pracoviště
 • Katedra právní teorie
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2008: PhD v oboru Teorie práva, disertační práce "Teorie a realita právní interpretace", PrF MU v Brně 2005: JUDr. v oboru "Teorie práva", PrF MU v Brně 2004: Mgr. v oboru "Právo a právní věda", PrF MU v Brně
Přehled zaměstnání
 • 2015 - až doposud: soudce Krajského soudu v Brně, správní úsek 2011 - až doposud: odborný asistent Katedry právní teorie, PrF MU Brno 2007 - 2015: asistent soudce Nejvyššího správního soudu v Brně 2004 - 2007: právník Kanceláře veřejného ochránce práv
Pedagogická činnost
 • Teorie práva I.a II., Právní nauka, Dějiny právního myšlení, Právní interpretace a argumentace, Metodologické problémy právní praxe, Metodologie právního myšlení, Metody právního usuzování, Akademické psaní
Vědeckovýzkumná činnost
 • Teorie práva, Právní metodologie, Právní hermeneutika, Teorie právní argumentace,
Ocenění vědeckou komunitou
 • Weyrovy dny právní teorie (členství ve vědeckém výboru mznr. konference)
Vybrané publikace
 • HLOUCH, Lukáš and Petra PIMKOVÁ. K některým otázkám soudního přezkumu zajištění cizinců za účelem jejich předání podle tzv. Dulinského nařízení (On Some Aspects of Judicial Review of Detention of Migrants under Dublin Regulation). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. p. 69-98. info
 • VEČEŘA, Miloš, Lukáš HLOUCH, Tatiana MACHALOVÁ, Tomáš SOBEK, Martin HAPLA, Nikoleta BITTEROVÁ, Vít KŘÍŽKA, Michal MALANÍK, Vojtěch POSPÍŠIL and Monika STACHOŇOVÁ. Weyrův den právní teorie (Weyr's Day of Legal Theory). 2015. URL info
 • HLOUCH, Lukáš. Aplikace judiciálních testů v rozhodovací činnosti soudů (Application of Judicial Tests in Adjudication). In Vědecké sympozium Nové trendy v soudcovské tvorbě práva. 2015. URL info
 • POTĚŠIL, Lukáš, Vojtěch ŠIMÍČEK, Lukáš HLOUCH, Filip RIGEL and Martin BRUS. Soudní řád správní. Komentář (Code of Administrative Justice. Commentary). Praha: Leges, 2014. p. nestránkováno, 361 pp. Komentátor. ISBN 978-80-7502-024-6. info
 • HLOUCH, Lukáš. Přínos Viktora Knappa k teorii právní interpretace (Viktor Knapp's Contribution to the Theory of Legal Interpretation). In Gerloch Aleš. Viktor Knapp - Vědecké dílo v proměnách času. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2014. p. 181-191, 10 pp. ISBN 978-80-7380-509-8. info
 • HLOUCH, Lukáš. Právní fenomenologie. Základní pojmy, kritika fenomenologie a metodologie Felixe Kaufmanna. In Workshop Právní fenomenologie. 2014. info
 • HLOUCH, Lukáš. Nový občanský zákoník a teleologický výklad. In Dny práva 2013. 2013. URL info
 • HLOUCH, Lukáš. Právní interpretace (Legal interpretation). In Harvánek, Jaromír a kolektiv. Právní teorie. 1st ed. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. p. 309-354. ISBN 978-80-7380-458-9. info
 • HLOUCH, Lukáš. How to Analyse a Legal Case? In GRiM - Winter School Programme. Global Legal Research & Information Management, University of Stockholm. 2012. info
 • HLOUCH, Lukáš. Metodologie interpretace dalších pramenů práva. In Právní argumentace a metodologie (kurs Centra celoživotního vzdělávání PrF MU). 2012. info
 • HLOUCH, Lukáš. Teorie a realita právní interpretace (Theory and Reality of Legal Interpretation). Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 348 pp. Monografie. ISBN 978-80-7380-303-2. info
 • FOLTAS, Tomáš and Lukáš HLOUCH. Základy správního procesu. Brno: Václav Klemm - Vydavatelství a nakladatelství, 2009. 239 pp. ISBN 978-80-904083-1-9. info
 • HLOUCH, Lukáš, Tomáš FOLTAS and Pavel BEDNAŘÍK. K úloze principu koncentrace ve správním řízení a v soudním řízení správním (On the role of principle of concentration in administrative and judicial administrative proceedings). Praha: Vysoká škola aplikovaného práva, 2009. p. 267-284, 17 pp. ISBN 978-80-86775-22-7. info
 • PLÁTĚNKOVÁ, Hana and Lukáš HLOUCH. Teoretickoprávní zamyšlení nad problematikou materiálního znaku pojmu trestného činu z pohledu de lege lata i de lege ferenda. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související. Praha: Orac, 2008, vol. 2008, No 01, p. 5-11. ISSN 1211-2860. info
 • HLOUCH, Lukáš and Tatiana MACHALOVÁ. Aktuální význam Radbruchovy formule (Current Meaning and Function of Radbruch's Formula). Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva AV ČR,, 2007, CXLVI, No 6, p. 619 - 626. ISSN 0231-6625. info

2017/09/19


Životopis: JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D. (učo 41242), verze: čeština(1), změněno: 19. 9. 2017 23:57, L. Hlouch