Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • prof. Mgr. Lukáš Fasora Ph.D., naroz. 28.prosince 1972 v Brně
Pracoviště
 • Historický ústav
  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Funkce na pracovišti
 • profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2016 prof. obor české dějiny
 • 2009 doc. obor české dějiny
 • 2001 Ph.D. disertační práce "Systém České zemské péče o mládež na Moravě v letech 1921-1937"
 • 1996 Mgr., obor filosofie - historie na FF MU v Brně
Přehled zaměstnání
 • 2001- Historický ústav FF MU
 • 1997-2004 Klasické gymnasium Brno
 • 1996-1997 Střední škola pro knihkupce a nakladatelské pracovníky
Pedagogická činnost
 • přednášky a semináře: České dějiny 19. století, Obecné dějiny 19. století - západ Vybrané problémy sociálních dějin 19. století, Obecní samospráva na Moravě 1848-1918, Didaktika dějepisu
 • vedení doktorandů v oborech české dějiny ve specializovaných tématech moderních dějin
Vědeckovýzkumná činnost
 • Obecní samospráva v Předlitavsku a Československu 1848-1948
 • Elita občanských vrstev velkoměsta 1850-1914 (na příkladu města Brna), grant GAČR 2004-2006
 • 2002-2003 Politik im lebensweltlichen Feld (Universitaet Salzburg
 • 2004 Regionale Oeffentlichkeit (Universitaet Salzburg, Universitaet Graz, Waldviertelakademie Waidhofen /Thaya, Institut fuer Geschichte des laendlichen Raumes St. Poelten)
 • 2005-2006 Industrialisierung der Regionen Ostmitteleuropas (Universitaet Koeln am Rhein)
 • 2005 Arenen der Elitenvergesellschaftlichung im 19. Jahrhundert (Universitaet Leipzig)
 • Dějiny Jihlavy - výzkumný úkol zadaný Magistrátem města Jihlavy 2006-2009
 • Sociální interakce měšťanstva a dělnictva na příkladu Moravy v letech 1870-1914, grant GAČR 2008-2010 (hlavní řešitel)
 • Dějiny Masarykovy univerzity a FF MU (výzkumný úkol zadaný rektorem MU a děkanem FF)
 • Bruenner Strasse / Brněnská cesta, výzkumný projekt podporovaný dolnorakouskou zemskou vládou 2009-2010 (spoluřešitel, hlavní řešitelé Ulrich Winkler-Hermaden a Dr. Christian Jostmann)
 • Centrum pro výzkum neziskového sektoru: výzkum a lidské zdroje, projekt spolufinancovaný MŠMT a Evropským sociálním fondem 2009-2012, vedoucí výzkumného týmu
 • Grant GAČR Generace v dělnickém socialistickém hnutí 1870-1920 2011-2015
 • Grant GAČR Papežství, kurie a katolická církev v českých zemích 1820-1938. Vzájemné vztahy, česká specifika a fenomén ultramontanismu (spoluřešitel), 2015-2017
 • Centrální rozvojový projekt MU 100 let Jubileum MU, hlavní řešitel
 • Státní financování a autonomní správa vysokých škol, grant GA ČR, 2019-2021, hlavní řešitel
Akademické stáže
 • Seminar fuer Wirtschaft- und Sozialgeschichte, Universitaet Koeln am Rhein - říjen 2005
 • Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk Warszawa - listopad 2005
 • Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas Leipzig - listopad 2006 Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań 3/2021–2/2022 (profesor wizytujący) Uniwersytet Jana Długosza Čenstochowa 1-3/2021
Universitní aktivity
 • proděkan pro výzkum a rozvoj od 2014
 • člen ediční rady FF MU
 • člen oborové rady Historie
 • člen Koordinační rady FF MU
 • člen redakčního kruhu ediční řady MUNIpress Pocta osobnostem
Mimouniversitní aktivity
 • člen Matice moravské
 • člen Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny
 • člen Společnosti pro dějiny Němců v Čechách
 • člen redakční rady časopisu Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen
 • člen Vědecké rady FF Ostravské univerzity 2013–2018
 • člen Vědecké rady FF Univerzity Karlovy 2018–
 • člen oborové rady oboru Moderní dějiny FSV UK Praha
 • člen redakční rady Revue pro historii a příbuzné vědy Historica/Ostrava
 • člen výboru Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny 2014–2019
 • člen redakční rady projektu Dějiny Brna (tajemník)
 • člen redakční rady časopisu Marginalia historica
 • od 2011 - člen odborného hodnotitelského týmu při rumunské Výkonné agentuře pro vyšší vzdělávání, výzkum, vývoj a inovace/Umtatea Executiva Pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii
 • člen panelu Moderní dějiny GAČR 2013-2015
 • člen stálé konference Česko-rakouské komise historiků od 2014
 • člen redakčního kolegia časopisu Hospodářské dějiny - Economic History
 • mluvčí brněnské sekce Mezinárodního graduačního kolegia Náboženské kultury v moderních dějinách 2015-2018 (spolu s LMU Mnichov, UAM Poznaň, UK Praha)
 • člen Odborného orgánu hodnotitelů Rady vlády ČR pro výzkum, vědu a inovace
 • člen pracovní skupiny Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo 2019–
 • posuzovatel Narodowego Centrum Nauk Warszawa
 • člen vědecké rady časopisu Moderní dějiny
Ocenění vědeckou komunitou
 • 7.11.2006 zvaná přednáška Bürgerliche Eliten und Gemeindeselbstverwaltung in Mähren im 19. Jahrhundert/ Geisteswissenschaftliches Zentrum für Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas
 • 9.1.2008 zvaná přednáška Neuere Studien zum Nationalismus in Maehren im 19. Jahruhundert/Universitaet Salzburg
 • 18.1.2008 zvaná přednáška na vědeckém fóru Vlnařská centra Evropy/Westsaechsisches Textilmuseum Crimmitschau
 • 12.5. 2008 přednáška Druhá česká univerzita: reflexe jejího vzniku 90 let poté/Mezinárodní politický ústav MU
 • 29.1. 2009 přednáška Metodika výzkumu vzájemných vztahů měšťanstva a dělnictva/Společnost pro hospodářské a sociální dějiny
 • 30. 3. 2009 přednáška Občanské elity a obecní samospráva/Katedra historie FF Univerzity Palackého v Olomouci
 • 7. 8. 2009 spoluorganizátor sekce XV. Kongesu hospodářských dějin v Utrechtu - srpen 2009 (spolu s M. Myškou a A. Zářickým)
 • 21. 8. 2009 zvaná přednáška Die Bruenner Strasse II./zahájení výstavy na zámku Wilfersdorf/Rakousko ku příležitosti "Viertel Festival Niederoesterreich"
 • 7. 10. 2009 přednáška "Rakouský Manchester" na cestě k občanské společnosti a národnostnímu rozkolu, Moravské zemské muzeum v Brně
 • 11. 11. 2009 přednáška Jihlava: německé město na české Vysočině, Moravské zemské muzeum v Brně
 • 12. 12. 2009 nominace publikace Svobodný občan ve svobodné obci? Občanské elity a obecní samospráva města Brna 1851-1914 na cenu Nagrody im W. Felczaka i H. Wereszyckiego w Krakówie
 • 22.3.2010 zvaná přednáška na téma Vzájemné vztahy dělnictva a měťanstva v moravských městech 1870-1914 - Katedra historie UP Olomouc
 • 20.4.2010 zvaná přednáška Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK na téma Aktuální problémy výzkumu dělnictva ve 2. polovině 19. století
 • 7. 10. 2010 zvané přednášky Katedra historie FF Ostravské univerzity na téma a) Sociální mobilita nižších vrstev obyvatelstva českých zemí 1848-1948, b) Vzájemné vztahy měšťanstva a dělnictva v moravských městech.
 • 23.5. 2011 bronzová medaile v soutěži European Design Awards 2011 v kategorii Book Layout za publikaci Fasora, L - Hanuš, J: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Pohledy na dějiny a současnost. Brno 2010
 • 8.9.2011 zvaná přednáška Moravská galerie Brno na téma Bydlení nižších společenských vrstev obyvatelstva města Brna kolem roku 1900
 • 14.5.2012 zvané přednášky Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK Praha, témata Generační konflikt jako hybná síla dějin a Kolektivní paměť socialistického hnuté
 • 14.11.2012 zvaná přednáška Katedra histórie FF Univerzity Mateja Béla Banská Bystrice, téma Generační přístup v moderních dějinách
 • 6.3.2013 zvaná přednáška Měšťanstvo a dělnictvo na Moravě 1870-1914: české a německé cesty konfliktu a porozumění, Moravská zemská knihovna Brno
 • 12.9. zvaná přednáška v rámci sympozia Untergangszenarien vor dem Ersten Weltkrieg, název Antikapitalismus, Antimilitarismus, Antiklerikalismus. …und Revolution? Herder Institut Marburg an der Lahn
 • 15.10.2013 zvaná přednáška Městské muzeum a galerie Hustopeče, téma Morava v kulturním boji 1848-1938
 • 17.12. 2013 přednáška Konceptualizace výzkumu dělnictva v sociálních a kulturních dějinách, Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
 • 16.5. 2014 zvaná přednáška Město a městská společnosti moderní éry jako badatelské téma, Katedra historie FF UP Olomouc
 • 3.10.2014 zvaná přednáška Ohlédnutí za 95 lety Masarykovy univerzity, zahájení školního roku Univerzity třetího věku MU
 • 6.10. 2015 zvaná přednáška pro Internationales Graduierten Kolleg Religioese Kulturen, téma Tschechischer Antiklerikalismus 1848-1938
 • 9.10. 2015 zvaná přednáška Kurze Geschichte der Masaryk-Universitaet Brno pro hosty CZS
 • 7.10. 2016 přednáška pro U3V "Ohlédnutí za 97 lety MU"
 • ocenění poroty Felczak - Wereszycki Prize 2017 za práci Balík, S. Fasora, L. - Hanuš, J. - Vlha, M.: Český antiklerikalismus
 • přednáška Mýtus regionálního dělnického vůdce - Josef Hybeš, Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
Vybrané publikace
 • FASORA, Lukáš. Akademický kapitalismus v plenkách. Potenciál a limity podnikatelské činnosti vysokých škol v českých zemích 1900-1939 (Academic capitalism in its infancy. Potencial and limits of business activities of universities in the Bohemina Lands 1900-1939). Hospodářské dějiny - Economic History. Praha: Společnost pro hospodářské a sociální dějiny ČR, 2021, vol. 35, No 2, p. 213-222. ISSN 0231-7540. info
 • FASORA, Lukáš. Die kulturelle Elite im Spannungsfeld zwischen Zentrum und Peripherie. Methodologische Anmerkungen zur Rolle der jungen Intelligenz in der kulturellen Modernisierung der Provinz 1890–1914 (The cultural elite in the tension between center and periphery. Methodological notes on the role of young intelligence in the cultural modernization of the province 1890-1914). In Fasora, Lukáš; Hiebl, Ewald; Pál, Judit; Popelka, Petr. Elitenforschung in der Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. první. Wien: LIT Verlag, 2020. p. 133-144. ISBN 978-3-643-50920-8. info
 • FASORA, Lukáš and Anna PEČINKOVÁ. Autonomie vysokých škol a jejich financování v českých zemích v letech 1848–1939 (The autonomy of higher education institutions and their financing in the Czech lands in 1848–1939). Český časopis historický. Praha, 2020, vol. 118, No 1, p. 68-108. ISSN 0862-6111. URL info
 • FASORA, Lukáš. Ve vlasteneckých spolcích i poslaneckých škamnách. František Evžen Mathon (1828–1893) (In patriotic associations and parliamentary benches. František Evžen Mathon (1828–1893)). In Malíř, Jiří; Jan, Libor; Chocholáč, Bronislav a kol. Osobnosti moravských dějin (2). první. Brno: Matice moravská, 2020. p. 189-198. Osobnosti moravských dějin. ISBN 978-80-87709-25-2. info
 • FASORA, Lukáš. Správa města; Drobná výroba; Společenské struktury (City administration; Small-scale production; Social structures). In Fasora, Lukáš; Malíř, Jiří. Dějiny Brna 4, Modernizace města 1790–1918, část I. první. Brno: Statutární město Brno, 2020. p. 56-64, 112-138, 141-164, 55 pp. Dějiny Brna. ISBN 978-80-86736-62-4. info
 • FASORA, Lukáš. Správa města; Komunální politika; Drobná výroba, obchod a služby; Společenské struktury (City administration; Local politics; Small manufacturing, trade and services; Social structures). In Fasora, Lukáš; Malíř, Jiří. Dějiny Brna 4, Modernizace města 1790–1918, část II. první. Brno: Statutární město Brno, 2020. p. 429-442, 463-490, 524-598, 117 pp. Dějiny Brna. ISBN 978-80-86736-62-4. info
 • FASORA, Lukáš and Bohumír SMUTNÝ. Ekonomické a sociální důsledky války (Economic and social consequences of war). In Fasora, Lukáš; Malíř, Jiří. Dějiny Brna 4, Modernizace města 1790–1918, část II. první. Brno: Statutární město Brno, 2020. p. 1019-1039. Dějiny Brna. ISBN 978-80-86736-62-4. info
 • FASORA, Lukáš. Místa paměti (Places of memory). In Fasora, Lukáš; Malíř, Jiří. Dějiny Brna 4, Modernizace města 1790–1918, část II. první. Brno: Statutární město Brno, 2020. p. 1073-1098. Dějiny Brna. ISBN 978-80-86736-62-4. info
 • FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ, Jana ČERMINOVÁ, Jan ČERMIN and Michaela MÁLIKOVÁ. Sto tváří, sto příběhů : Vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (One hundred faces, a hundred stories : Selected personalities in the history of the Faculty of Arts of Masaryk University). první. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 497 pp. MUNI ARTS 100. ISBN 978-80-210-9382-9. info
 • FASORA, Lukáš. "Kozánkova" Kroměříž v síti moravských měst ("Kozánek´s" Kroměříž in the network of Moravian towns). In Mercová, Markéta; Zezulová, Jitka. Osobnost a město : Úloha osobnosti v rozvoji města na Moravě v 19. století a první polovině 20. století. první. Brno – Kroměříž: Muzeum Kroměřížska – Moravský zemský archiv, 2020. p. 22-30. ISBN 978-80-88145-43-1. info
 • FASORA, Lukáš and Jiří HANUŠ. Sociální role mýtu : Metodologické variace a inspirace (The social role of myth : Methodological variations and inspirations). In Knoz, Tomáš; Lach, Jiří; Borovský,Tomáš. Kultura ve středoevropských dějinách : Rozprava mezi humanitními obory. první. Brno: Masarykova univerzita, 2020. p. 362-377. Obraz – komunikace – jednání. ISBN 978-80-7422-775-2. URL info
 • FASORA, Lukáš. Levicový radikalismus: před a po roce 1918 (Leftist radicalism: before and after 1918). In Fasora, Lukáš; Květová, Miroslava; Lein, Richard; Matějka, Ondřej. Demokratická monarchie, nedemokratická republika? Kontinuity a zlomy mezi monarchií a republikou ve střední Evropě. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.,, 2020. p. 57-69. ISBN 978-80-88304-48-7. info
 • FASORA, Lukáš, Miroslava KVĚTOVÁ, Ondřej MATĚJKA and Richard LEIN. Demokratická monarchie, nedemokratická republika? Kontinuity a zlomy mezi monarchií a republikou ve střední Evropě (Democratic monarchy, undemocratic republic? Continuities and breaks between the monarchy and the Republic of Central Europe). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.,, 2020. 268 pp. ISBN 978-80-88304-48-7. info
 • FASORA, Lukáš. Kulturkrieg und religiöse Kultur in der Provinz 1900–1938: Brünn, Tabor und Kleinstädte in der Mährischen Slowakei (ein Vergleich) (Cultural war and religious culture in the province 1900-1938: Brno, Tabor and towns in Moravian Slovakia (a comparison)). In Kunštát, Miroslav; Šebek, Jaroslav; Schmoller, Hildegard. Kirche, Religion und Politik in Österreich und in der Tschechoslowakei im 20. Jahrhundert. první. Berlin: Stálá konference Česko-rakouské komise historiků - LIT Verlag, 2019. p. 113-141. ISBN 978-3-643-50812-6. info
 • FASORA, Lukáš and Jiří HANUŠ. Mýty a tradice středoevropské univerzitní kultury (Myths and traditions of Central European university culture). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 224 pp. Dějiny Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-9117-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9117-2019. info
 • FASORA, Lukáš. Region und Regionalitaet im Tschechischen Kulturkampf 1848-1914 (Region and Regionality in Czech cultural war 1848-1914). In Jagodzinski, Sabine; Kmak-Pamirska, Aleksandra; Řezník, Miloš. Regionalitaet als historische Kategorie. první. Goettingen: Fibre Verlag, 2019. p. 319-337. ISBN 978-3-944870-62-5. info
 • HAAS, Hanns, Luboš VELEK and Lukáš FASORA. Viribus unitis? Die boehmischen und oesterreichischen Laender von 1848 bis 1914 (Viribus unitis? Czech and austrian Lands, 1848-1914). In Perzi, Niklas; Schmoller, Hildegard; Konrád, Ota; Šmidrkal, Václav. Nachbarn. Ein oesterreichisch-tschechisches Geschichtsbuch. první. Weitra: Verlag Bibliothek der Provinz, 2019. p. 35-66. publikace SKOeTH. ISBN 978-3-99028-817-7. info
 • FASORA, Lukáš, Jana ČERMINOVÁ, Jana ČERNÁ and Michaela MÁLIKOVÁ. Významné osobnosti v životě Masarykovy univerzity. Katalog k výstavě MUNI 100 (Significant personalities in the life of Masaryk University. Catalog for MUNI 100 exhibition). první. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 143 pp. X. ISBN 978-80-210-9264-8. info
 • FASORA, Lukáš. Historický pohled na století života Masarykovy univerzity. Katalog k výstavě MUNI 100 (A historical perspective of the centennial existence of Masaryk University). Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 141 pp. X. ISBN 978-80-210-9262-4. info
 • FASORA, Lukáš. Masarykova univerzita 1939–1945 (Masaryk University 1939–1945). 2019. info
 • FASORA, Lukáš. 100 let Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (100 years of the Medical Faculty of Masaryk University). 2019. URL info
 • FASORA, Lukáš. Kulturní válka a náboženská kultura v provincii v letech 1900–1938 v Brně, Táboře a malých městech na Moravském Slovácku ve srovnání (Cultural war and religious culture in the province 1900–1938 in Brno, Tábor and small towns in Moravian Slovakia in comparison). In Kunštát, Miroslav; Šebek, Jaroslav; Schmoller, Hildegard. Církve, náboženství a politika v Československu a Rakousku ve 20. století. první. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2019. p. 109-132. svazek 3. ISBN 978-80-88304-12-8. info
 • FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ and Tomáš PAVLÍČEK. Priestly Identity in the Czech Lands in 1820–1938 as a Research Topic. Project Evaluation. Prace historyczne. Kraków: Uniwersytet Jagiellonski, 2018, vol. 145, No 1, p. 43-66. ISSN 2084-4069. URL info
 • FASORA, Lukáš. Od Humboldta k digitálnímu věku (From Humboldt to the digital age). In Hanuš, Jiří. Vědec a občan : František Chudoba 1878–1941. první. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018. p. 11-21, 12 pp. Osobnosti vědy, první. ISBN 978-80-7325-449-0. info
 • FASORA, Lukáš and Lucie VYCHODILOVÁ. 1993 - rok samostatnosti a svobody? (1993 - Year of Independence and Freedom?). 2018. info
 • ZÁŘICKÝ, Aleš and Lukáš FASORA. Historical analysis of social networks as a research tool for the era of modern history. In Zářický, Aleš; Fasora, Lukáš. THE PROCESS OF CREATING SOCIAL NETWORKS, THEIR SIGNIFICANCE AND ROLE DURING THE FORMATION OF MODERN SOCIETY.Contribution from the XI Congress of the Czech Historians, 13.-15. September 2017. první. Brno: Masarykova univerzita, 2018. p. 9-16. ISBN 978-80-210-9171-9. info
 • FASORA, Lukáš. The social network in the workers’ socialist movement until 1920 The example of Josef Hybeš (1850—1921). In Zářický, Aleš; Fasora, Lukáš. The process of creating social networks, their significance and role during the formation of modern society. Brno: Masarykova univerzita, 2018. p. 185-200. ISBN 978-80-210-9171-9. info
 • FASORA, Lukáš. Liberální a socialistická recepce papežství do roku 1914 (Liberal and socialist reception of the papacy until 1914). In Fasora; Lukáš; Kunštát, Miroslav; Pavlíček, Tomáš W. a kolektiv. Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích 1820—1938. první. Praha: Academia : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2018. p. 252-267. České moderní dějiny 7. ISBN 978-80-200-2969-0. info
 • FASORA, Lukáš. Reflexe papežství v německém nacionálně-liberálním a socialistickém prostředí (Reflection of the Papacy in the German National-Liberal and Socialist movement). In Fasora, Lukáš; Kunštát, Miroslav; Pavlíček Tomáš W. a kolektiv. Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích 1820—1938. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2018. p. 327-348. České moderní dějiny 7. ISBN 978-80-87782-95-8. info
 • FASORA, Lukáš. Recepce papeže a papežství ve slovinském prostředí (Reception of the Pope and the Papacy in the Slovenian Environment). In Fasora, Lukáš; Kunštát, Miroslav; Pavlíček, Tomáš W. a kolektiv. Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích 1820—1938. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2018. p. 469-485. České moderní dějiny 7. ISBN 978-80-87782-95-8. info
 • FASORA, Lukáš, Miroslav KUNŠTÁT and Tomáš W. PAVLÍČEK. Závěrem : papežství a české země (Summary : papacy and Czech lands). In Fasora, Lukáš; Kunštát, Miroslav; Pavlíček, Tomáš W. a kolektiv. Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích 1820—1938. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2018. p. 497-514. České moderní dějiny 7. ISBN 978-80-87782-95-8. info
 • FASORA, Lukáš and Jiří HANUŠ. University History in the Czech Republic = Historia de la Universidad en la República Checa (University History in the Czech Republic). CIAN-Revista de Historia de las Universidades. Madrid: Instituto Figuerola de Historia y Ciencias Sociales, Universidad Carlos III de Madrid, 2017, vol. 20, No 1, p. 70-94. ISSN 1139-6628. doi:10.20318/cian.2017.3728. URL info
 • FASORA, Lukáš. Der Generationskonflikt in der Geschichte der Sozialdemokratie in den boehmischen Laendern um 1920 (Generational conflict in the history of social democracy in the Czech lands around the year 1920). In Fasora, Lukáš; Hiebl, Ewald; Popelka, Petr. Generationen in der Geschichte des langen 20. Jahrhunderts - methodisch-theoretische Reflexionen. Wien: LIT Verlag, 2017. p. 77-88. ISBN 978-3-643-50750-1. info
 • FASORA, Lukáš. člen habilitační komise PhDr. Martin Jemelka, Ph.D., Filozofická fakulta Ostravské univerzity (member of habilitation committee PhDr. Martin Jemelka, Ph.D., Faculty of Arts University of Ostrava). člen habilitační komise PhDr. Martina Jemelky, Ph.D., FF Ostravské univerzity, 2017 - 2017. info
 • FASORA, Lukáš. člen komise pro jmenovací řízení, doc. Miloš Matěj, Ostravská univerzita (member of comittee for apointment procedure, doc. Miloš Matěj, University of Ostrava). člen komise pro jmenovací řízení, 2017 - 2018. info
 • FASORA, Lukáš and Jiří HANUŠ. Historie brněnské univerzity jako téma evropské univerzitní kultury (The History of the University in Brno as a Topic of the History of the European University Culture). In Slobodník, Martin; Glossová, Marta. 95 rokov Filozofickej fakulty UK. Pohlad do dejín inštitúcie a jej akademickej obce. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. p. 31-39. ISBN 978-80-223-4390-9. info
 • FASORA, Lukáš. Regionální mýtus dělnického vůdce - Josef Hybeš (Regional myth of worker´s leader - Josef Hybeš). In přednáška pro učitele a studenty Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK. 2017. info
 • FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ and Tomáš PAVLÍČEK. Kněžské idenity v českých zemích 1820-1938 (Priestly Identity in the Czech Lands (1820-1938)). první. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 319 pp. x. ISBN 978-80-7422-567-3. info
 • BALÍK, Stanislav, Lukáš FASORA, Jiří HANUŠ and Marek VLHA. Nagroda im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego (Felczak - Wereszycki Prize). Komitet Nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego, 2017. info
 • FASORA, Lukáš. Předměstí v kontaktu s městem (History of Brno - suburbs). In Fasora, Lukáš; Štěpánek, Václav. Dějiny Brna. 6, Předměstské obce. Vydání první. Brno: Statutární město Brno, 2017. p. 409-440. ISBN 978-80-86736-54-9. info
 • FASORA, Lukáš and Václav ŠTĚPÁNEK. Dějiny Brna. 6, Předměstské obce (History of Brno. 6, Suburbs). Vydání první. Brno: Statutární město Brno, 2017. 1245 pp. ISBN 978-80-86736-54-9. info
 • FASORA, Lukáš. Dějiny obcí připojených k Brnu ve 20. století (History of municipalities connected to Brno in the 20th century). In Fasora, Lukáš; Štěpánek, Václav. Dějiny Brna. 6, Předměstské obce. Vydání první. Brno: Statutární město Brno, 2017. p. 457-470, 485-502, 649-670, 939, 90 pp. ISBN 978-80-86736-54-9. info
 • FASORA, Lukáš. Josef Hybeš (1850–1921). Život, dílo a mýtus (Josef Hybeš (1850–1921). Life, Work and Myth). Vydání první. Praha: Lidové noviny, 2017. 232 pp. ISBN 978-80-7422-580-2. info
 • FASORA, Lukáš. Krajina revolučních tradic (1920–1989) – kolébka nového člověka. Příklad Brněnska, Kladenska a Rosicko-Oslavanska (The landscape of revolutionary traditions (1920-1989) - the cradle of a new man. Examples of Brno, Kladno and Rosice-Oslavany). In Fasora, Lukáš; Hanuš, Jiří; Nečasová, Denisa a kolektiv. Svůdnost sociálního experimentu : nový člověk 20. století. první. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. p. 186-207. ISBN 978-80-7422-606-9. info
 • FASORA, Lukáš. Obraz papeže a papežství v domácím liberálním a socialistickém tisku v letech 1870-1929 (The Image of Pope and Papacy in Local Liberal and Socialist Press in 1870-1929). Časopis matice moravské. Brno: Matice moravská, 2016, vol. 134, No 2, p. 487-509. ISSN 0323-052X. info
 • FASORA, Lukáš. Nechte si svou organizaci, dejte nám chleba a brambory. Drahotní krize 1907-1912 jako kontext ultralevicové revolty v Rakousku (Let your organization, give us bread and potatoes. The cost of living crisis of 1907-1912 as the context of the ultra-leftist revolt in Austria). In Kubů, Eduard; Soukup, Jindřich; Šouša, Jiří. Fenomén hospodářské krize v českých zemích 19. až na počátku 21. století. Cyklický vývoj ekonomiky v procesu gradující globalizace. Vydání první. Praha - Ostrava: Uk Praha; VŠE Praha; Ostravská univerzity; Central Bohemian University, 2016. p. 179-192. ISBN 978-80-7415-115-6. info
 • FASORA, Lukáš, Josef ŠAUR, Marek VLHA, Martin VAŠÍČEK, Martin MARKEL, Václav KAŠKA, Marian HOCHEL and Sixtus BOLOM KOTARI. Dějiny 19. století pro střední školy (History of 19. century for high schools). první. Brno: Didaktis, 2016. 183 pp. Učebnice pro SŠ. ISBN 978-80-7358-247-0. info
 • FASORA, Lukáš. Brno a okolí v kulturním boji 1890-1914 (Brno and neighbourhood in the culture war 1890-1914). Brno v minulosti a dnes. Brno: Archiv města Brna, 2015, vol. 27, No 1, p. 155-184. ISSN 0524-689X. info
 • BALÍK, Stanislav, Lukáš FASORA, Jiří HANUŠ and Marek VLHA. Regional Variation in the Process of Cultural Modernization. Based on the Example of the Cultural Struggle in the Czech Lands 1848-1938. In Zářický, Aleš; Závodná, Michaela. Creating an Interdisciplinary Paradigm using the Example of Modernization in a Region (Austrian Silesia). First edition. Ostrava: University of Ostrava, 2015. p. 33-46. ISBN 978-80-7464-751-2. info
 • FASORA, Lukáš. Stáří k poradě, mládí k boji. Radikalizace mladé generace českých socialistů 1900-1920 (The old one to the meeting, the young ones to battle. The Radikalisation of a Young Generation of Czech Socialists 1900-1920). 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. 242 pp. ISBN 978-80-7325-364-6. info
 • FASORA, Lukáš. Politická biografie socialistických vůdců (Political biography of socialist leaders). Dějiny-Teorie-Kritika. Praha: AV ČR, Masarykův ústav a Archiv, 2015, vol. 12, No 1, p. 124-132. ISSN 1214-7249. info
 • FASORA, Lukáš. Mýtus dělnického vůdce Josefa Hybeše (1850-1921) v dějinách města Brna (The myth of workers leader Josef Hybeš in the history of Brno). Brno v minulosti a dnes. Brno: Archiv města Brna, 2015, Neuveden, No 1, p. 331-358. ISSN 0524-689X. info
 • FASORA, Lukáš, Ewald HIEBL and Petr POPELKA. Generationen in der Geschichte des langen 20. Jahrhunderts - methodisch-theoretische Reflexionen (Generations in the History of the long 20th Century - Methodological and Theoretical Reflections). In Mitteleuropaeische historische Perspektiven/Central European Historical Perspectives Bd. 1. 1st ed. Wien: LIT Verlag, 2015. 199 pp. ISBN 978-3-643-50750-1. info
 • FASORA, Lukáš. Der Begriff Klassenjustiz in Theorie und Praxis der Sozialdemokratie (The concept of class judiciary in the theory and practice of social democrats). In Brauneder, Wilhelm; Hlavačka, Milan. HLAVAČKA, Milan. Bürgerliche Gesellschaft auf dem Papier: Konstruktion, Kodifikation und Realisation der Zivillgesellschaft in der Habsburgermonarchie. první. Berlin: Duncker a Humblot Berlin, 2014. p. 311-323. Schriften zur Europäischen Rechts- und Verfassungsgeschichte ; 59. ISBN 978-3-428-13935-4. info
 • FASORA, Lukáš. Deutschliberal oder Deutschnational. Continuity and Discontinuity in Local Politics and the Diet of Moravia 1880-1914. In Pál, Judit; Popovici, Vlad. Elites and Politics in Central and Eastern Europe (1848-1918). první. Frankfurt am Main: Peter Lang Edition, 2014. p. 129-144. ISBN 978-3-631-64939-8. info
 • FASORA, Lukáš. Antiklerikalismus v českém školství 1848-1938 (Anti - clericalism in the Czech education 1848-1938). Církevní dějiny. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2014, vol. 7, No 13, p. 62-79. ISSN 1803-0068. info
 • FASORA, Lukáš. Dělnický byrokrat. K jedné problemtické sociální kategorii v českých zemích do roku 1914 (Prolaterian aristocrats, intelligentsia, bureaucrats. On one problematic social category in the Czech lands up to 1914). In Zářický, Aleš; Davidová Glogarová, Jana; Závodná, Michaela. Vzdělanec nad hranicemi "provincionality" - Uczony ponad granicami "prowincjonalności". první. Ostrava: Ostravská univerzita, 2014. p. 99-115. ISBN 978-80-7464-457-3. info
 • FASORA, Lukáš. Brněnské textilní dělnictvo 1765-1914 (Textil industry working class in Brno 1765-1914). In Březinová Andrea; Zapletal Tomáš. Brno - moravský Manchester. první. Brno: Moravská galerie Brno, 2014. p. 36-47. ISBN 978-80-7027-277-0. info
 • FASORA, Lukáš, Ewald HIEBL and Petr POPELKA. Die Generationenforschung. Perspektiven und Grenzen der Methode in der historischen Forschung (The generation history. Perpectives and limits of the method in the historical research). 2014. info
 • FASORA, Lukáš, Jiří MALÍŘ, Luboš VELEK and Jan ZOUHAR. Moderní člověk a náboženství (A modern men and a religion). 2014. info
 • FASORA, Lukáš. Policejní ředitel Johann Schlitter a dělnické hnutí v Brně v letech 1879-1891 (Police officer Johann Schlitter and the socialist labour movement 1879-1891). Brno v minulosti a dnes. Příspěvky k dějinám a výstavbě Brna. Brno: Statutární město Brno; Archiv města Brna, 2013, roč. 25, č. 1, p. 239-256. ISSN 0524-689X. info
 • FASORA, Lukáš. Brno. "Rakouský Manchester" na cestě k občanské společnosti a národnostnímu rozkolu. - Jihlava. Německé město na české Vysočině. (Brno. "Austrian Manchester" on the way to civil society and national division. - Jihlava. German town in Czech Highlands). In Mitáček, Jiří. Moravská města na prahu moderní doby : každodennost obyvatel moravských metropolí 19. a na počátku 20. století. Vyd. 1. Brno: Moravské zemské muzeum, 2013. p. 5-15, 57-66, 21 pp. Moravská města v dějinách. ISBN 978-80-7028-400-1. info
 • FASORA, Lukáš. Die sozialistische Arbeiterjugend auf der Suche nach dem alternativen Weg. Linksradikale Revolte in den böhmischen Ländern 1900-1920 (Left Radical Youth look for a Alternative. Left Radical Revolt in the Bohemian Lands 1900-1920). In Walsch, Christopher. Einhundertfünfzig Jahre Rückständigkeit? Wirtschaft und Wohlstand in Mitteleuropa von 1867 bis zur Gegenwart. první. Herne: Gabriele Schäfer Verlag, 2013. p. 92-111. ISBN 978-3-944487-04-5. info
 • FASORA, Lukáš. Metoda generačního přístupu (na příkladu socialistické mládeže v letech 1900-1920) (The metod of generation-based approach to history (illustrated on the example of socialist youth in the period of 1900-1920)). In Hlavačka, Milan; Řepa, Milan. X. sjezd českých historiků, svazek II. Vyd. 1. Ostrava: FF OU, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, Sdružení historiků ČR, Historický ústav AV ČR, 2013. p. 137-150. ISBN 978-80-7464-350-7. info
 • FASORA, Lukáš. Vzájemné vztahy dělnictva, měšťanstva a aristokracie na platformě řešení sociální otázky 1870-1914 (Mutual relations and contacts between labour, bourgeoisie and aristocracy aimed at solving the social question in 1870-1914.). In Hlavačka, Milan; Řepa, Milan. X. sjezd českých historiků. Vyd. 1. Ostrava: FF OU, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU, Sdružení historiků ČR, Historický ústav AV ČR, 2013. p. 187-193. ISBN 978-80-7464-350-7. info
 • FASORA, Lukáš. Táborsko antiklerikální? K postavení města a regionu v dobovém "kulturním boji" 1890-1918 (Tabor country anti-clerical? About role of Tabor city and Tabor country in culture war 1890-1918). Táborský archiv. Tábor: Státní okresní archiv Tábor, 2013, roč. 16, č. 1, p. 27-43. ISSN 0862-2892. info
 • FASORA, Lukáš. Metoda generačního přístupu. Na příkladu socialistické mládeže v letech 1900-1920 (The method of generational approach. Example of the Socialist youth in 1900-1920). Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 2012, roč. 131, č. 2, p. 295-316. ISSN 0323-052X. info
 • FASORA, Lukáš. Generační revolta v socialistickém táboře v letech 1900-1920 (The Generational revolt in the Socialist camp between 1900-1920). Český časopis historický. Praha: Historický ústav AV ČR, 2012, roč. 110, č. 2, p. 288-317. ISSN 0862-6111. info
 • FASORA, Lukáš. Podoby socialistického antiklerikalismu - Halič, Tyrolsko a Morava v letech 1890-1914 (Socialist anticlericalism - Galicia, Tyrol and the Moravia in 1890-1914). Církevní dějiny. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012, vol. 2012, No 10, p. 3-20, 17 pp. ISSN 1803-0068. info
 • FASORA, Lukáš. Josef Hybeš. In Tomeš, Josef a kolektiv. Tváře našich parlamentů 1861-2011 : 150 let parlamentarismu v českých zemích. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012. p. 223-227. ISBN 978-80-7422-190-3. info
 • FASORA, Lukáš. Carl Boromeus Brandhuber. In Tomeš, Josef a kol. Tváře našich parlamentů 1861-2011 : 150 let parlamentarismu v českých zemích. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012. p. 92-95. ISBN 978-80-7422-190-3. info
 • FASORA, Lukáš. Mikrogeschichte und Arbeiterkulturgeschichte. Beispiele aus der neuen tschechischen Forschung (Mikrohistory and the History of Working-Class-Culture. Example from Current Czech Research). In Hiebl, Ewald; Langthaler, Ernst. Im Kleinen das Grosse suchen. Mikrogeschichte in Theorie und Praxis. 1st ed. Innsbruck: Institut fuer Geschichte des laendlichen Raumes, 2012. p. 69-78. ISBN 978-3-7065-5216-5. info
 • FASORA, Lukáš. Secularization and the Working Class´s Response to Marxism. In Secularization and the Working Class. The Czech Lands and Central Europe in the 19th Century. 1st ed. Eugene 2011: Wipf and Stock Publishers, 2011. p. 127-141. ISBN 978-1-61097-014-3. info
 • FASORA, Lukáš. Die Masaryk - Universitaet Bruenn. Die zweitgroesste Universitaet Tschechiens im langen Schatten der Metropole (1919-1992) (Masaryk-University of Brno. The second University of Bohemian Lands in the shade of capital city). In Elmar Schuebl - Harald Heppner. Universitaeten in Zeiten des Umbruchs. Fallstudien ueber das mittlere und oestliche Europa im 20. Jahrhundert. 1. vyd. Wien - Berlin: Karl Franzens Universitaet Graz, 2011. p. 43-58. ISBN 978-3-643-50352-7. info
 • FASORA, Lukáš, Milan HLAVAČKA, Magdaléna POKORNÁ, Antoine MARÉS and alii ET. Josef Hybeš a Pankrác Krkoška, průkopníci socialismu (Josef Hybeš and Pankrác Krkoška, pioneers of socialism). In Paměť míst, udílostí a osobností. Historie jako indentita a manipulace. první. Praha: Historický ústav AV ČR, 2011. p. 512-527, 15 pp. Práce Historického ústavu AV ČR v.v.i. ISBN 978-80-7286-186-6. info
 • FASORA, Lukáš. Johann Schlitter, Polizeidirektor in Brünn (Johann Schlitter, police director in Brno). In Sozial-reformerisches Denken in den böhmischen Ländern 1848-1914. první. München: Martin Meidenbauer Verlag, 2010. p. 321-340, 19 pp. Geschichte der böhmischen Ländern 1. ISBN 978-3-89975-192-5. info
 • FASORA, Lukáš. Das Industriemuseum in Brünn und seine Förderer. (Industry-Museum in Brno and his Supporter.). In Collective and Individual Patronage and the Culture of Public Donation in Civil Society in the 19th and 20th Centuries in Central Europe. 1st ed. Prague: The Institute of History, 2010. p. 518-533, 15 pp. Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i. ISBN 978-80-7286-163-7. info
 • FASORA, Lukáš. Jan Ohéral a počátky moderní brněnské samosprávy 1851-1856 (Jan Ohéral and the beginning of the modern self-rule in Brno 1851-1856). Časopis Matice moravské. Supplementum 2. Brno: Matice moravská, 2010, Neuveden, Suppl. 2, p. 49-56, 7 pp. ISSN 0323-052X. info
 • FASORA, Lukáš. Dělník a měšťan. Vývoj jejich vzájemných vztahů na příkladu šesti moravských měst 1870-1914 (The workers and the bourgeois. The change of theyr mutual relations in six cities of Moravia 1870-1914). 1st ed. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. 423 pp. Historie 35. ISBN 978-80-7325-233-5. info
 • FASORA, Lukáš and Jiří HANUŠ. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Pohledy na dějiny a současnost (Faculty of Arts, Masaryk university, Views of History and the Present). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 342 pp. Dějiny FF MU. ISBN 978-80-210-5326-7. info
 • FASORA, Lukáš. Na prahu moderní doby; Občanská společnost (At the beginning of modern era; Civil society). In PISKOVÁ, Renata. Jihlava. 1st ed. Praha: Lidové noviny, 2009. p. 417-489, 72 pp. Dějiny moravských měst. ISBN 978-80-7106-551-7. info
 • FASORA, Lukáš. "Dělnická aristokracie" a "subproletariát" jako koncepční pojmy pro analýzu vzájemných vztahů měšťanstva a dělnictva v českých zemích v pozdním 19. století ("Workers aristokracy" and "subproletariat" as a konceptual concepts for the analysis interrelationships between the bourgoisie and the working class in the 19th century in the Czech lands). In AMBROŽOVÁ, Hana, Tomáš DVOŘÁK, Bronislav CHOCHOLÁČ, Libor JAN and Pavel PUMPR. Historik na Moravě. profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské avedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám. 1st ed. Brno: Matice moravská, 2009. p. 377-390. ISBN 978-80-86488-57-8. info
 • FASORA, Lukáš. Deutschliberale Politik und Elitenvergesellschaftung in der Gemeindeselbstverwaltung in Maehren 1850-1913. In HOLSTE, Karsten, Dietlind HUECHTKER and Michael MUELLER. Aufsteigen und Obenbleiben in europaeischen Gesellschaften des 19. Jahrhunderts. Akteure, Arenen, Aushandlungprozesse. 1st ed. Berlin: Akademie Verlag, 2009. p. 177-192, 15 pp. Elitenwandel in der Moderne 10. ISBN 978-3-05-004562-7. info
 • JOSTMANN, Christian, Lukáš FASORA and Ulrich WINKLER-HERMADEN. Die Bruenner Strasse. Eine Geschichte des Verkehrsweges von Wien nach Bruenn in Bildern (The Brno - Vienna street. A history the street from the 18th century in the pictures). první. Schleinbach: Edition Winkler-Hermaden, 2009. 114 pp. Geschichte Weinviertels. ISBN 978-3-9502688-6-7. info
 • FASORA, Lukáš. Brno Entrepreneurs and the so-called Worker´s Question 1861-1914. In ZÁŘICKÝ, Aleš. The Involvement of Businessmen in Local and regional Public Life in Central Europe 1800-1914. 1st ed. Ostrava: FF Ostravské univerzity, 2009. p. 61-77. ISBN 978-80-7368-683-3. info
 • FASORA, Lukáš. Bruenn als Wollstadt: Entwicklung, Urbanisierung und historisches Gedaechtnis (Brno as a Wollcity: Development, Urbanization and Historical Memorie). In FELDKAMP, Joerg, Ulrich HESS and Claudia SCHNIDLER. Europaeische Wollstaedte - europaeische Textilstaedte. 1st ed. Chemnitz: Zweckverband Saechsisches Industriemuseum, 2009. p. 59-66. ISBN 978-3-934512-19-1. info
 • FASORA, Lukáš and Jiří HANUŠ. Masarykova univerzita v Brně. Příběh vzdělání a vědy ve střední Evropě (Masaryk University in Brno. A Story of Education and Science in Central Europe.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 271 pp. Dějiny. ISBN 978-80-210-4850-8. info
 • FASORA, Lukáš. Počátky německého agrárního hnutí na Moravě. Na příkladu Jihlavska a Hřebečska 1861-1914. In Jihlavský archivní občasník II. první. Brno-Jihlava: Moravský zemský archiv - Státní okresní archiv Jihlava, 2009. p. 83-110, 26 pp. ISBN 978-80-86931-45-6. info
 • FASORA, Lukáš. Sekularizace a "klerikální bašty" na Brněnsku a Vyškovsku (Sekularization and the clerical bulwarks in the areas of Brno and Vyškov). In Sekularizace venkovského prostoru v 19. století. první. Brno: Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2009. p. 253-266. ISBN 978-80-86488-55-4. info
 • FASORA, Lukáš. Vzájemné vztahy měšťanstva a dělnictva na místní a regionální úrovni. (Metodické podněty z německé a rakouské literatury) (Mutual Relations between Citizenry and Workers on the Local and Regional Level in the 19tj century (Methodical Impulses from German and Austrain literature)). In KLADIWA, Pavel and Aleš ZÁŘICKÝ. Město a městská společnst v procesu modernizace 1740-1918. první. Ostrava: Ostravská univerita v Ostravě, 2009. p. 45-55. ISBN 978-80-7368-688-8. info
 • FASORA, Lukáš and Jiří HANUŠ. Václav Kounic a česká univerzita na Moravě (Václav Kounic and the Czech University in Moravia). In JUDr. Václav Kounic a jeho doba. první. Brno: Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2009. p. 281-288, 9 pp. Země a kultura ve středí Evropě 12. ISBN 978-80-86488-61-5. info
 • FASORA, Lukáš, Libor BLAŽEK, Radana ČERVENÁ, Petr DVOŘÁK, Helena NEDBALOVÁ, Renata PISKOVÁ, Bohumír SMUTNÝ, Vlastimil SVĚRÁK and Gérard GAYOT. Vlnařská centra Evropy. Brno - Jihlava. Od počátků do 20. století. (Centre of Woll Industry in Europe : Brno - Jihlava 13.-21.th century). 1st ed. Brno, Jihlava: Archiv města Brna, Moravský zemský archiv v Brně, Muzeum Vysočiny, 2008. 96 pp. ISBN 978-80-86736-08-2. info
 • FASORA, Lukáš. Tovární dělník v textilním průmyslu. Příklad Františka Halase st. (Továrník dělník v textilním průmyslu. Příklad Františka Halase st.). In FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ and Jiří MALÍŘ. Člověk na Moravě 19. století. 2nd ed. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. p. 169-188, 19 pp. Člověk na Moravě. ISBN 978-80-7325-147-5. info
 • FASORA, Lukáš, Jiří MALÍŘ and Jiří HANUŠ. Sekularizace venkovského prostoru v 19. století (Secularization of country territory in the 19th century). 2008. info
 • FASORA, Lukáš, Jiří MALÍŘ and Jiří HANUŠ. Brno Vídni, Vídeň Brnu: Zemské metropole a centrum říše v 19. století (Brno - Vienna, Vienna - Brno: the provincial capital cities and the metropolis of empire in the 19th century). 2008. info
 • FASORA, Lukáš. Hrdinové a zbabělci "krvavé řeže jihlavské" z roku 1910. Lokální politická kultura v prostředí jazykového ostrova. (Heros and cowards from the 1910. Local policial culture of Jihlava). In RANDÁK, Jan and Petr KOURA. Hrdinství a zbabělost v české politické kultuře 19. a 20. století. Výběr z příspěvků ze stejnojmenné konference, která proběhla ve dnech 25.-27. října 2006. Praha: Dokořán, 2008. p. 101-115. ISBN 978-80-7363-172-7. info
 • FASORA, Lukáš. Možnosti a limity aristokratizace veřejného vystupování brněnských podnikatelů 1851-1914 (Možnosti a limity aristokratizace veřejného vystupování brněnských podnikatelů 1851-1914). In BRŇOVJÁK, Jiří and Aleš ZÁŘICKÝ. Šlechtic podnikatelem, podnikatel šlechticem. Šlechta a podnikání v českých zemích v 18.-19. století. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. p. 206-218. ISBN 978-80-7368-520-1. info
 • FASORA, Lukáš. Wiener, Reichsdeutsche und andere Vorbilder in der Kommunalverwaltung der Stadt Brünn 1861-1914 (Vídeňské, říšskoněmecké a jiné vzory v komunální správě města Brna 1861-1914). In FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ and Jiří MALÍŘ. Brno Vídni, Vídeň Brnu. Zemské metropole a centrum říše v 19. století. Brünn - Wien, Wien - Brünn. Landesmetropolen und Zentrum des Reiches im 19. Jahrhundert. Brno: Matice moravská, 2008. p. 143-156. ISBN 978-80-86488-50-9. info
 • FASORA, Lukáš, Renata PISKOVÁ, Libor BLAŽEK, Radana ČERVENÁ, Vlastmil SVĚRÁK and Bohumír SMUTNÝ. Vlnařská centra Evropy: Brno a Jihlava od počátků do 20. století. 2008. info
 • FASORA, Lukáš and Pavel KLADIWA. Local self-government and local elites in the Czech lands 1850-1918. Partial results of the research in the Czech Republic. Historica : historical sciences in the Czech Republic , Series Nova. Prague: Institute of History, 2008, vol. 13, No 1, p. 195-229, 34 pp. ISSN 1210-8499. info
 • FASORA, Lukáš. Městské spořitelny v teorii a praxi obecní samosprávy (Savings Banks in the Theory and Practice of the Municipal Government in the second half of 19th century). In KUBŮ, Eduard and Jiří ŠOUŠA. Finanční elity v českých zemích (Československu) 19. a 20. století. Praha: Univerzita Karlova, 2008. p. 268-285, 17 pp. ISBN 978-80-7363-227-4. info
 • FASORA, Lukáš. Soukeník. Příklad Jakoba Muellera, bratrů Zebových a dalších (A Draper: An Example of Jakob Mueller...). In MALÍŘ, Jiří. Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století. 1st ed. Brno: CDK, 2008. p. 175-191. mimo edice. ISBN 978-80-7325-175-8. info
 • FASORA, Lukáš. Moderní podnikání v soukenictví 1770-1848 (Brno, Třebíč, Jihlava) (Moderní podnikání soukenictví 1770-1848 (Brno, Třebíč, Jihlava)). In Opomíjení a neoblíbení v českých dějinách 19. století. Úředník a podnikatel. Praha: Koniash Latin Press, 2007. p. 227-235. ISBN 80-86791-43-2. info
 • FASORA, Lukáš. Sociální souvislosti procesu sekularizace v malých komunitách v letech 1890-1913. In Sekularizace českých zemí v letech 1848 - 1914. Brno: CDK, 2007. p. 35-48. ISBN 978-80-7325-117-8. info
 • FASORA, Lukáš. Spinnfabrik Aron&Jakob Löw-Beer´s Söhne in Brünn (Spinning-factory Aron&Jakob Löw-Beer´s Söhne in Brno). Das k.u.k. Archiv. Wien: Das Archiv Verlag AG, 2007, p. 1. info
 • FASORA, Lukáš. Sociální a politické aspekty brněnské asanace 1896-1916. In Brno v minulosti a dnes. Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna. Brno: Magisterát města Brna, Archiv města Brna, 2007. p. 205-219, 14 pp. ISBN 80-902931-7-4. info
 • FASORA, Lukáš. Dorf am Rande der Grossstadt. Alltag und Politik in Jundrov/Jundorf 1890-1914 (Dorf am Rande der Grossstadt. Alltag und Politik in Jundorf 1890-1914). In HAAS, Hanns and Ewald HIEBL. Politik vor Ort. Sinngebung in ländlichen und kleinstädtischen Lebenswelten. 1st ed. Innsbruck: Institut für Geschichte des ländlichen Raumes - Studien Verlag, 2007. p. 186-191. Jahrbuch für Geschichte des ländlichen Raumes 2007. ISBN 978-3-7065-4475-7. info
 • FASORA, Lukáš. Svobodný občan ve svobodné obci? Občanské elity a obecní samospráva města Brna 1851-1914 (Free citizen in the free municipality? Citizen elities and the municipal self-government in Brno 1851-1914). Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země , kultura, 2007. 381 pp. země a kultura ve střední Evropě, sv. 6. ISBN 978-80-86488-43-1. info
 • FASORA, Lukáš. Podnikatelé a urbanizace ve druhé polovině 19. století (základní teze, metody a dílčí závěry). In ŠTAIF, Jiří. Moderní podnikatelské elity. Metody a perspektivy bádání. Praha: Univerzita Karlova, 2007. p. 192-201. ISBN 978-80-7363-153-6. info
 • FASORA, Lukáš. Bierstube Jaroslav Stopka in Brno (Tavern Jaroslav Stopka in Brno). In Das k.u.k. Archiv. Loseblattwerke. Wien: Das Archiv Verlag Gmbh, 2007. p. 1-2. info
 • FASORA, Lukáš. Continuity and Discontinuity of the German-speaking Civic Elities in Moravia during the Period 1900-1925. Based on the Examples of Brno, Jihlava and Nový Jičín. Colloqiua Journal of Central European Studies. Cluj: Babes Bolyai University, 2007, vol. 14, No 1, p. 62-74. ISSN 1223-5261. info
 • FASORA, Lukáš. Zdravotnická politika brněnského magistrátu 1851-1914. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2006, LVIII, No 2, p. 262-270. ISSN 0323-2581. info
 • FASORA, Lukáš. Rodinné vazby jako integrační faktor v procesu konstituování občanských elit. (Family relations as a integrativ factor of minicipial elities of Brno). In Brno v minulosti a dnes. Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna 19. Brno: Magistrát města Brna, 2006. p. 189-210, 12 pp. ISBN 80-86736-03-2. info
 • FASORA, Lukáš and Pavel KLADIWA. Obecní samospráva a lokální elity v českých zemích 1850-1918. Dílčí výsledky výzkumu v České republice (Local selfgovernment and local elities in the Czech lands 1850-1914). In FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ and Jiří MALÍŘ. Občanské elity a obecní samospráva 1848-1918. Brno: Centrum pro demokracii a kulturu, 2006. p. 11-40. ISBN 80-7325-091-8. info
 • FASORA, Lukáš. Brněnský municipální socialismus 1880-1914 jako platforma spolupráce měšťanské a dělnické elity? (Minucipial Sozialismus of Brno as a Platform of cooperation the working class and bourgeoisie). In FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ and Jiří MALÍŘ. Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948. Brno: Centrum pro demokracii a kulturu, 2006. p. 219-229. ISBN 80-7325-091-8. info
 • FASORA, Lukáš. Soziale Lage und öffentlicher Einfluss Brünner Handwerker und Gewerbetreibenden im Spannungsfeld der Modernisierung. In PIERENKEMPER, Toni. Zur wirtschaftlichen Entwicklung ostmitteleuropäischen Regionen im 19. Jahrhundert. Köln am Rhein: Seminar für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte WISO Universität Köln am Rhein, 2006. p. 122-129, 7 pp. info
 • FASORA, Lukáš. Politické strany a zájmové bloky v brněnském obecním výboru 1851-1914. In BALÍK, Stanislav. Lokální politický pluralismus. Brno ve třech stoletích. 1st ed. Brno: CDK - ISPO, 2006. p. 7-22. Srovnávací politologie. ISBN 80-7325-110-8. info
 • FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ, Jiří MALÍŘ and Libor VYKOUPIL. Člověk na Moravě v první polovině 20. století. (A Man in Moravia in the First Half of the 20th Century). 1st ed. Brno: CDK, 2006. 503 pp. Sociální dějiny 2. ISBN 80-7325-105-1. info
 • FASORA, Lukáš. Sirotek. Příklad sourozenců Kaldových a chovanců Americké domoviny (The orphan. Example of brothers and sister Kalda´s and boarders of the American Orphan Home). In Člověk na Moravě v první polovině 20. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. p. 337-352. sociální dějiny. ISBN 80-7325-105-1. info
 • FASORA, Lukáš. Němečtí liberálové a národnostní otázka v brněnské a jihlavské komunální správě 1880-1914 (German liberals and the issue of nationhood in the Brno and Jihlava communal administrations in 1880-1914). In Moravské vyrovnání z roku 1905. Možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě. Der Mährische Ausgleich von 1905. Möglichkeiten und Grenzen für einen nationalen Ausgleich in Mitteleuropa. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2006. p. 347-356. ISBN 80-86488-36-5. info
 • FASORA, Lukáš. Podnikatel v kožedělném průmyslu. Carl Ferdinand Leopold Budischowsky. In JAN, Libor and Zdeněk DRAHOŠ. Osobnosti moravských dějin (1). Brno: Matice moravská, 2006. p. 371-382, 11 pp. Osobnosti moravských dějin 1. ISBN 80-86488-38-1. info
 • FASORA, Lukáš and Pavel KLADIWA. Gemeindeverwaltung und lokale Eliten in den böhmischen Ländern 1850-1914, Teilergebnisse der Forschung in der Tschechischen Republik (Obecní samospráva a lokální elity v českých zemích 1850-1914.). East Central Europe - L'Europe du Centre-Est. Eine wissenschaftliche Zeitschrift. Budapest: CHARLES SCHLACKS, JR, 2006, 33/2006, 1-2, p. 335-368, 33 pp. ISSN 0094-3037. info
 • FASORA, Lukáš. Sociální a profesní struktura brněnské komunální reprezentace v letech 1851-1904. Český časopis historický. Praha: Historický ústav AV ČR, 2005, 103/2005, No 2, p. 354-381, 27 pp. ISSN 0862-6111. info
 • FASORA, Lukáš. Brněnští velkopodnikatelé 1850-1900. K sociálnímu postavení a veřejnému působení "elity majetku" (velkopodnikatelé 1850-1900. K sociálnímu postavení a veřejnému působení "elity majetku"). In Studie k sociálním dějinám 11. Praha - Opava: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Slezské zemské muzeum v Opavě, 2005. p. 51-63. ISBN 80-86224-48-1. info
 • FASORA, Lukáš. Sociální struktura jihlavských občanských vrstev 1867-1897. Západní Morava : vlastivědný sborník. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2005, IX./2005, No 1, p. 89-97. ISSN 1211-8931. info
 • FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ and Jiří MALÍŘ. Napoleonské války a historická paměť (Napoleonic Wars and Historical Memory). In Napoleonské války a historická paměť. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference konané ve dnech 21.-22. dubna 2005 v Brně. K vydání připravili Lukáš Fasora, Jiří Hanuš a Jiří Malíř. 1st ed. Brno: Matice Moravská, Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země , kultura a Muzeum Brněnska, 2005. p. 9-11. ISBN 80-86488-23-3. info
 • FASORA, Lukáš. Služebný personál v domácnostech brněnské komunální elity 1850-1910. In Brno v minulosti a dnes 18. Brno: Magistrát města Brna, 2005. p. 259-276, 17 pp. ISBN 80-86736-01-6. info
 • FASORA, Lukáš, Jiří MALÍŘ and Jiří HANUŠ. Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948. 2005. info
 • FASORA, Lukáš. Brněnský vodovod z Březové a jeho význam pro modernizaci města (1880-1914). In Město a voda. Documenta Pragensia XXIV. Praha: Archiv Hlavního města Prahy, 2005. p. 405-414. ISBN 80-86852-08-3. info
 • FASORA, Lukáš. Vztah komunálních elit k otázce modernizace obecní infrastruktury na příkladu brněnské aglomerace 1880-1914 (Vztah komunálních elit k otázce modernizace obecní infrastruktury 1880-1914). In K novověkým sociálním dějinám českých zemí VI. Sociální dějiny dnes. Praha: Jana Čechurová, Jiří Štaif, 2004. p. 193-208. ISBN 80-246-0723-9. info
 • FASORA, Lukáš. Modernizace komunální správy a mentální proměna zástupců místních občanských elit v letech 1890-1914 na příkladu brněnských předměstských obcí (místních občanských elit v letech 1890-1914 na příkladu brněnských předměstských obcí). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2004, LVI, No 2, p. 160-172. ISSN 0323-2581. info
 • FASORA, Lukáš. Správa města Brna v přechodu mezi "honoračním" a "výkonovým" typem v letech 1850-1905. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 2004, roč. 2004, No 1, p. 77-91, 14 pp. ISSN 0323-052X. info
 • FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ and Jiří MALÍŘ. Člověk na Moravě 19. století. eds. 1st ed. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. 501 pp. ISBN 80-7325-038-1. info
 • FASORA, Lukáš. Představitel obecní samosprávy. Fasora, L., Hanuš, J., Malíř, J. eds. In Člověk na Moravě 19. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. p. 124-139. ISBN 80-7325-038-1. info
 • FASORA, Lukáš and Pavel KLADIWA. Obecní samospráva a lokální elity v českých zemích 1850-1914. Český časopis historický. Praha: Historický ústav AV ČR, 2004, roč. 102, No 4, p. 796-827, 31 pp. ISSN 0862-6111. info
 • FASORA, Lukáš. Postavení největších moravských měst v systému sociální péče o mládež v letech 1921-1937. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, roč. LV, No 2, p. 142-154, 12 pp. ISSN 0323-2581. info
 • FASORA, Lukáš. Přínos Jaroslava Mezníka v diskusích o postavení Moravy v rámci českého a československého státu v letech 1968-1990. eds. Tomáš Borovský, Libor Jan, Martin Wihoda. In Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám. 1st ed. Brno: Matice moravská, 2003. p. 35-45. ISBN 80-86 488-13-6. info
 • FASORA, Lukáš. Otázka zásobování pitnou vodou a nakládání s odpady ve městě Brně jako příklad integračních faktorů obcí brněnské aglomerace v letech 1881-1913. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 2003, roč. I., No 1, p. 157-169, 18 pp. ISSN 0231-7710. info
 • FASORA, Lukáš. Správa brněnských předměstí v letech 1885-1914 ve světle obecních rozpočtů. K rozhodovacím postupům a prioritám místních elit v komunální správě (obecních rozpočtů. K rozhodovacím postupům a prioritám místních elit v komunální správě). In Brno v minulosti a dnes XVII. Brno: Magistrát města Brna - Archiv města Brna, 2003. p. 143-163. ISBN 80-802931-9-0. info
 • FASORA, Lukáš. Hygienické aspekty v zásobování obyvatel Moravy pitnou vodou na přelomu 19. a 20. století. In Pocta Janu Janákovi. 1st ed. Brno: Matice moravská, 2002. p. 497-506. ISBN 80-86488-07-1. info
 • FASORA, Lukáš. Epidemie břišního tyfu na Moravě a jejich prevence v letech 1881-1913. In Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 2002. p. 47-80. ISBN 0323-052X. info
 • FASORA, Lukáš. Spojenými silami? (Veřejně prospěšné projekty jako faktor integrace města Brna a nejbližších předměstí v letech 1897-1918). Brno v minulosti a dnes. Brno: Magistrát města Brna, Archiv města Brna, 2002, sv. XVI, No 1, p. 391-431. ISSN 80-902931-7-4. info
 • FASORA, Lukáš. Problémy systému péče o mládež na Moravě v letech 1921-1937(na příkladu Valašska a menšinových okresů Fulnek, Jaroslavice, Mikulov a Svitavy) (Problems of Youth Social Care System in Moravia 1921-1937(exemplified on the Czech regions Wallachia and districts of minorities)). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2001, vol. 2001, sešit 1, p. 24-38. ISSN 0323-2581. info
 • FASORA, Lukáš. Centralizační trendy v organizaci péče o mládež v historických zemích Československa v letech 1918-1938 (Centralist Trends in Organizing of Youth Care in Historical Countries of Czechoslovakia 1918-1938). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 1999, roč.61, sešit 2, p. 156-160. ISSN 0323-2581. info
 • FASORA, Lukáš. Dějiny Polska v meziválečném období (History of Poland between the Two World Wars). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1999. 18 pp. ITEM. ISBN 80-7204-121-5. info

2021/09/27


Životopis: prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (učo 6736), verze: čeština(1), změněno: 27. 9. 2021 10:09, L. Fasora