Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Matěj Myška
  30. 5. 1984
  Narozen a žije v Brně
  Ženatý
Pracoviště
 • Ústav práva a technologií
  Právnická fakulta Masarykovy univerzity
  Veveří 70
  611 80
  Brno Centrum pro transfer technologií
  Masarykova univerzita
  Komenského nám. 2
  602 00
  Brno
Funkce na pracovišti
 • docent
  právník
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1. 12. 2021: jmenován docentem v oboru občasnké právo, Habilitační práce: Výjimky a omezení autorského práva v prostředí digitálních sítí
 • 15. 9. 2011–22. 6. 2015: Ph.D. Úroveň EQF 8 Masarykova univerzita, Brno (Česká republika) Teoretické právní vědy (čtyřleté), doktorský studijní program, Občanské právo Dizertace: Výzvy autorskému právu v informační společnosti
 • 9. 2012–9. 2014: Specializační celoživotní vzdělávání v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví Úřad průmyslového vlastnictví; Metropolitní univerzita Praha, o. p. s., Praha (Česká republika)
 • 2. 2013: JUDr. - Doktor práv Úroveň EQF 7 Masarykova univerzita, Brno (Česká republika) Právo a právní věda, rigorózní řízení, Právo informačních a komunikačních technologií Rigorózní práce: Právní aspekty uchovávání provozních a lokalizačních údajů
 • 7. 2003–6. 2009: Mgr. - Magistr práv Úroveň EQF 7 Masarykova univerzita, Brno (Česká republika) Magisterský studijní program, Právo a právní věda Závěrečná práce: Právní a sociokulturní aspekty DRM
 • 7. 2007–10. 2011: Universität Wien, Juridicum - Rechtswissenschaftliche Fakultät, Wien (Rakousko) Obecné studium v oboru právo Herder Stipendium 2007 - Alfred Toepfer Stiftung F.V.S.
 • 20. 1. 2010–24. 2. 2011: Certifikát Masarykova univerzita, Brno (Česká republika) Specializační celoživotní vzdělávání: Organizace a řízení VaV a management projektů ve VaV (projekt PREFEKT)
Přehled zaměstnání
 • 1. 7. 2015–do současnosti: Odborný asistent, Ústav práva a technologií, Právnická fakulta Masarykova univerzita, Brno (Česká republika) Od 15. 1. 2016: Šéfredaktor odborného recenzovaného časopisu Revue pro právo a technologie, www.journals.muni.cz/revue'
 • 1. 1. 2010–30. 6. 2015: Asistent, Ústav práva a technologií, Právnická fakulta Masarykova univerzita, Brno (Česká republika) Zástupce šéfredaktora: Revue pro právo a technologie, www.journals.muni.cz/revue'
 • 1. 4. 2013–do současnosti: Právník, Centrum pro transfer technologií Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
Pedagogická činnost
 • Vedení doktorandů:
 • Od 2017 Ph.D. školitel Jana Zibnera
 • Od 2015 Ph.D. školitel Jana Tomíška
 • Vedení závěrečných prací:
 • Vybrané aspekty právní ochrany databází diplomová práce, Mgr. Daniela Procházková, 25. 5. 2017
 • Jedinečnost jako pojmový znak autorského díla diplomová práce, Mgr. Jan Zibner, 25. 5. 2017
 • Parody on the Internet - Comparison of Czech and Polish Regulation diplomová práce, Mgr. Martin Švéda, 25. 5. 2017
 • Vybrané právní aspekty monetizace internetových memů diplomová práce, Mgr. David Fabián, 26. 9. 2016
 • Digitální rozmnoženina pro osobní potřebu diplomová práce, Mgr. Bc. Tomáš Beníček, 26. 9. 2016
 • Vybrané právní aspekty využívání výsledků výzkumu a vývoje financovaných z veřejných zdrojů diplomová práce, Mgr. Tomáš Večerka, 26. 9. 2016
 • Licencování autorských práv a práv souvisejících online diplomová práce, Mgr. Josef Bátrla, 9. 6. 2016
 • Odkaz jako užití díla diplomová práce, Mgr. Martin Bartoň, 9. 6. 2016
 • Integrita počítačového programu v kontextu vývoje software diplomová práce, Mgr. Martin Loučka, 9. 6. 2016
 • Přeshraniční zpracování osobních údajů v sociálních sítích bakalářská práce, Bc. Vojtěch Martinka, 9. 6. 2016
 • Licenční smlouva s koncovým uživatelem bakalářská práce, Bc. Jakub Nauš, 9. 2. 2016
 • Praxe dokazování kyberkriminality bakalářská práce, Ing. Bronislav Kročil, 21. 9. 2015
 • Veřejné licence v českém a evropském právu diplomová práce, Mgr. Michal Reinöhl, 21. 9. 2015
 • Právní aspekty distribuce rozsáhlých informačních systémů a poskytování souvisejících služeb diplomová práce, Mgr. Ing. Martin Menšík, 12. 6. 2015
 • Alternativy plošného uchovávání provozních a lokalizačních údajů (data retention) diplomová práce, Mgr. Nikola Kristlová, 12. 6. 2015
 • Patentovatelnost počítačových programů diplomová práce, Mgr. Dušan Hlavatý, 8. 6. 2015
 • Odpovědnost za vady software diplomová práce, Mgr. Bc. Jan Bena, 8. 6. 2015
 • Softwarové smluvní právo diplomová práce, Mgr. et Mgr. Oliver Chorvát, 8. 6. 2015
 • Právní regulace cloud computingu bakalářská práce, Mgr. Markéta Sedláčková, 9. 1. 2015
 • Licence Creative Commons v českém právním řádu diplomová práce, Mgr. Bc. Lucie Straková, 18. 9. 2014
 • Užívání ochranných známek online bakalářská práce, Mgr. Tomáš Zástěra, 18. 6. 2014
 • Inteligentní sledovací systémy a ochrana soukromí diplomová práce, Mgr. Hana Nekvapilová, 10. 6. 2014
 • Problematika ochrany osobních údajů v cloud computingu bakalářská práce, RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D., 10. 6. 2014
 • Právní aspekty internetového marketingu diplomová práce, Mgr. Veronika Prášková, 10. 6. 2014
 • Licencování informací veřejného sektoru a otevřená data diplomová práce, Mgr. Ing. Eva Crháková, 6. 6. 2014
 • Ochrana osobních údajů online diplomová práce, Mgr. MgA. Jakub Míšek, 6. 6. 2014
 • Veřejné licence a kolektivní správa práv diplomová práce, Mgr. Filip Horák, 17. 9. 2013
 • Fenomén "pirátství" online diplomová práce, Mgr. Bc. Lenka Hermanová, 17. 9. 2013
 • Uplatňování autorských práv online diplomová práce, Mgr. Martin Mifek, 17. 9. 2013
 • Domény nejvyššího řádu bakalářská práce, Mgr. David Němec, 21. 6. 2013
 • Informace veřejného sektoru a otevřená datová infrastruktura bakalářská práce, Mgr. Matěj Nešetřil, 21. 6. 2013
 • Uspokojení oprávněného prostřednictvím doménového jména bakalářská práce, JUDr. Bc. Milan Trávníček, 21. 6. 2013
 • Sociální sítě a vyšetřování kyberkriminality bakalářská práce, Mgr. Monika Tupá, 21. 6. 2013
 • Ochrana osobních údajů online a "právo být zapomenut" diplomová práce, Mgr. Hana Šošolíková, 18. 6. 2013
 • Právní aspekty monitorování přenášených dat a kontroly přístupu v prostředí Internetu diplomová práce, Mgr. Martin Thurzo, 18. 6. 2013
 • Právní aspekty zpětné analýzy počítačových programů diplomová práce, Mgr. Ing. Lukáš Zbránek, 11. 9. 2012
 • Veřejné licence v akademické praxi bakalářská práce, Bc. Jiří Marek, 10. 9. 2012
 • Licence GNU GPL v právním řádu ČR bakalářská práce, Mgr. Matej Fuček, 20. 6. 2012
 • Ochrana osobních údajů v internetových sociálních sítích bakalářská práce, Bc. Jiří Tráge, 28. 5. 2012
 • Licence svobodného softwaru diplomová práce, Mgr. Eva Zemanová, 21. 5. 2012
 • Svobodný software diplomová práce, Mgr. Iveta Sedláčková, 21. 5. 2012
 • Právní aspekty sdílení autorských děl na Internetu diplomová práce, Mgr. Ondrej Brláš, 21. 5. 2012
 • Právní aspekty technických prostředků ochrany autorských práv bakalářská práce, Bc. Magdaléna Drahovská, 22. 9. 2011
 • Právní aspekty fenoménu Google diplomová práce, Mgr. Tomáš Kren, 22. 9. 2011
 • Právní aspekty online aukcí bakalářská práce, Bc. Jaroslav Mira, 30. 5. 2011
 • Právní aspekty technických prostředků ochrany autorských práv diplomová práce, Mgr. Petr Dombek, 20. 5. 2011
Vědeckovýzkumná činnost
 • Témata výzkumu: autorské právo v informačních sítích
 • Vybrané výzkumné projekty (Masarykova univerzita):
 • Přizpůsobení výjimek a omezení autorského práva, práv souvisejících a zvláštních práv pořizovatele databáze prostředí digitálních sítí (GA17-22474S); Grantová agentura České republiky / standardní projekt (1/2017 - 12/2019) - hlavní řešitel
 • Právní rámec sběru, zpracování, uchovávání a užívání výzkumných dat (GA15-20763S); Grantová agentura České republiky / standardní projekt (1/2015 - 12/2017) - člen výzkumného týmu
 • LAPSI 2.0 - Legal aspects of public sector information 2.0 – Thematic Network; European Union / Competitiveness and innovation framework programme, 1/2013 - 12/2014 - člen výzkumného týmu
 • Projekt integrace veřejných licencí (GA408/12/2210); Grantová agentura České republiky / standardní projekt, 1/2012 - 12/2014 - člen výzkumného týmu
 • SMART - Scalable Measures for Automated Recognition Technologies; Evropská unie / 7th Specific RTD Programme, 6/2011 - 5/2014 - člen výzkumného týmu
 • Rozšíření a inovace vysokoškolského vzdělávání v odvětví práva a technologií (CZ.1.07/2.2.00/07.0471); Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK), 1/2010 -12/2011 - člen výzkumného týmu
 • Projekty specifického výzkumu (Masarykova univerzita / Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum, program rektora)- Kategorie A - Grantové projekty specifického výzkumu) - člen výzkumného týmu a hlavní řešitel
 • Kompletní přehled projektů je dostupný na: http://www.muni.cz/people/102870/projects
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 30. 5. 2017 – 1. 6. 2017: Georg August University of Göttingen, Göttingen, DEU
  • Introduction to European ICT and Media Law (30. 5. - 1. 6. 2017) - přednášky na téma autorské právo a ochrana osobních údajů v rozsahu 8 hodin
Univerzitní aktivity
 • Šéfredaktor časopisu Revue pro právo a technologie
Mimouniverzitní aktivity
 • 2013-2019: Legal Lead Creative Commons Česká republika
 • Od 2013: European Legal Institute
Ocenění vědeckou komunitou
 • MUNI Scientist 2021
 • Cena rektora Masarykovy univerzity za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let
 • Člen redakční rady časopisu Revue pro právo a technologie
 • Člen oborové rady oborové rady programu Law of Information and Communication Technologies
 • Člen oborové rady oborové rady programu Právo informačních a komunikačních technologií
Vybrané publikace
 • MYŠKA, Matěj. Výjimky a omezení autorského práva v prostředí digitálních sítí. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2020. 336 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-842-3. Repozitář MU info
 • MYŠKA, Matěj a Dominika COLLETT. Právní analýza digitalizace audiovizuálního kulturního dědictví. Brno: Ministerstvo kultury České republiky; Státní fond kinematografie; Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, 2020. 62 s. 1.0. info
 • MYŠKA, Matěj. Providing public access to theses and copyright law. Grey Journal. 2019, roč. 12, Special Winter Issue, s. 36-42. ISSN 1574-1796. info
 • MYŠKA, Matěj. Internet of Things, Interoperability and Interfaces: a Copyright Law Perspective. Jusletter IT. Die Zeitschrift für IT und Recht. Bern: Weblaw, 2019, roč. 2019, č. 1, s. Nestránkováno, 8 s. ISSN 1664-848X. Repozitář MU info
 • MYŠKA, Matěj. Právo a technologie (Informace o výzkumu práva informačních technologií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity). Právník. 2019, roč. 158, č. 1, s. 99-106. Web časopisu info
 • MYŠKA, Matěj a Jan ZIBNER. Umělá inteligence: výzva autorství. Iurium Scriptum. Olomouc: Nugis Finem, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 1-18. ISSN 2570-5679. Open access časopisu Repozitář MU info
 • KOŠČÍK, Michal a Matěj MYŠKA. Copyright law challenges of preservation of "born-digital" digital content as cultural heritage. European Journal of Law and Technology. Belfast: Queen's University of Belfast, 2019, roč. 10, č. 1, s. 1-21. ISSN 2042-115X. Open access časopisu info
 • MYŠKA, Matěj. Exceptions and Limitations: A Consideration of Copyright Theory and Practice In the Czech Republic. In Mira T. Sundara Rajan. The Cambridge Handbook of Intellectual Property in Central and Eastern Europe. Cambridge, UK; New York, NY USA: Cambridge University Press, 2019. s. 165-194. ISBN 978-1-316-66125-3. doi:10.1017/9781316661253.010. Web nakladatele info
 • KOŠČÍK, Michal a Matěj MYŠKA. Data protection and codes of conduct in collaborative research. International Review of Law, Computers & Technology. 2018, roč. 32, č. 1, s. 141-154. ISSN 1364-6885. Open access časopisu info
 • MYŠKA, Matěj. Orphan and Out-Of-Commerce Works After the Amendment of the Czech Copyright Act. The Grey Journal. Amsterdam: TextRelease, 2018, roč. 14, Special Winter Issue, s. 55-60. ISSN 1574-1796. info
 • MYŠKA, Matěj a Jakub HARAŠTA. The Teaching Exception in the DSM Copyright Directive: Future or Dead End? Jusletter IT. Die Zeitschrift für IT und Recht. Bern: Weblaw, 2018, Neuveden, 22. Februar 2018, s. nestránkováno, 8 s. ISSN 1664-848X. Web časopisu info
 • MYŠKA, Matěj. Autorské právo a práva související v sekundárním právu EU a jejich reflexe v judikatuře Soudního dvora. In Eva Dobrovolná, Jan Hurdík, Markéta Selucká. Evropské soukromé právo v čase a prostoru II. díl: Část deskriptivní, analytická a systémově analytická. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 255-299. IURIDICA, Editio Scientia. ISBN 978-80-210-8905-1. Open access fakulty info
 • MYŠKA, Matěj a Jan TOMÍŠEK. Práva k datům a software. In Radim Polčák a kol. Právo informačních technologií. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2018. s. 113-211. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-045-8. info
 • POLČÁK, Radim, Matěj MYŠKA, Petr HOSTAŠ, František KASL, Tereza KYSELOVSKÁ, Tomáš LECHNER, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Jan TOMÍŠEK, Václav STUPKA a Miroslav UŘIČAŘ. Právo informačních technologií. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 656 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-045-8. info
 • MYŠKA, Matěj, Radim POLČÁK, Jakub HARAŠTA, Jakub MÍŠEK, Václav STUPKA, Pavel LOUTOCKÝ a František KASL. České právo a informační technologie 2018. 2018. Web konference info
 • POLČÁK, Radim, Jakub MÍŠEK, Matěj MYŠKA, Jakub HARAŠTA, Pavel LOUTOCKÝ, Jan ZIBNER, Václav STUPKA, František KASL, Aleš ZAVRŠNIK, Ludwig GRAMLICH, Herbert HRACHOVEC, Andreas KIRCHNER, Kristian DANEBACK, Jakub MACEK, Zsolt BALOGH, Dan Jerker Börje SVANTESSON, Jiří ZOUNEK, Jana HORÁKOVÁ, Erich SCHWEIGHOFER, David ŠMAHEL, Cyril BROM, Zdeněk ZÁHORA, Vít ŠISLER, Miroslav MAREŠ, Estelle DERCLAYE a Andreas WIEBE. Cyberspace 2018. 2018. URL info
 • MYŠKA, Matěj. Text and Data Mining of Grey Literature for the Purpose of Scientific Research. Grey Journal. Amsterdam: TextRelease, 2017, roč. 13, Special Winter Issue, s. 32-37. ISSN 1574-180X. Web časopisu - obsah info
 • KOŠČÍK, Michal a Matěj MYŠKA. Database authorship and ownership of sui generis database rights in data-driven research. International Review of Law, Computers & Technology. 2017, roč. 31, č. 1, s. 43-67. ISSN 1360-0869. doi:10.1080/13600869.2017.1275119. Repozitář MU info
 • HARAŠTA, Jakub, Jakub MÍŠEK, Monika HANYCH, Pavel LOUTOCKÝ, Michal MALANÍK, Jaromír ŠAVELKA, Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ a Matěj MYŠKA. Rozměry citací v právu a anotační konvence. Revue pro právo a technologie. Masarykova univerzita, 2017, roč. 8, č. 15, s. 51-73. ISSN 1804-5383. doi:10.5817/RPT2017-1-4. Open access časopisu info
 • MYŠKA, Matěj. Jednotné autorské právo Evropské unie: utopie nebo budoucnost? Právník. Praha: AV ČR, Ústav státu a práva, 2017, roč. 156, č. 8, s. 672-685. ISSN 0231-6625. Repozitář MU info
 • KOUKAL, Pavel a Matěj MYŠKA. Metodologické otázky tvorby evropského soukromého práva. In Hurdík Jan; Selucká, Markéta; Koukal, Pavel a kolektiv. Evropské soukromé právo v čase a prostoru. I. díl: Část teoretická, metodologická a systémová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 69-106. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, Edice Scientia svazek č. 594. ISBN 978-80-210-8648-7. info
 • HURDÍK, Jan, Markéta SELUCKÁ, Pavel KOUKAL, Zdeňka GREGOROVÁ, Jaromír KOŽIAK, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Marek MASLÁK, Matěj MYŠKA, David SEHNÁLEK a Jaroslav STRÁNSKÝ. Evropské soukromé právo v čase a prostoru. I. díl: Část teoretická, metodologická a systémová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 208 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), Edice Scientia, sv. 594. ISBN 978-80-210-8648-7. info
 • MYŠKA, Matěj. Orphan and Out-Of-Commerce Works after the Amendment of the Czech Copyright Act. In Hana Vyčítalová. Conference on Grey Literature and Repositories : proceedings. 1. vyd. Praha: National Library of Technology, 2017. s. 85-93. ISSN 2336-5021. Open access sborníku info
 • MYŠKA, Matěj. Psychodiagnostické testy a jejich používání pohledem autorského práva. In Aleš Gregar; Martin Horák. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE – SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ PSYCHOLOGIE PRÁCE A ORGANIZACE 2017 PRACOVNÍ POTENCIÁL A JEHO PROMĚNY V ČASE. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. s. 454-463. ISBN 978-80-7454-714-0. Open access sborníku info
 • HARAŠTA, Jakub a Matěj MYŠKA. Secondary use of research data in the Eu: Complex institutional approach. Jusletter IT. Weblaw AG, 2017, roč. 2, February, s. 3-6. ISSN 1664-848X. Web časopisu - abstrakt info
 • KOŠČÍK, Michal, Radim POLČÁK, Matěj MYŠKA a Jakub HARAŠTA. Výzkumná data a výzkumné databáze. Právní rámec zpracování a sdílení vědeckých poznatků. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 164 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7552-952-7. info
 • KOUKAL, Pavel, Matěj MYŠKA a Jaromír ŠAVELKA. Free Licenses and Recodification of Civil Law in the Czech Republic. In Alex Metzger. Free and Open Source Software (FOSS) and other Alternative License Models A Comparative Analysis. Heidelberg: Springer, 2016. s. 141 - 157. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law. ISBN 978-3-319-21559-4. doi:10.1007/978-3-319-21560-0. info
 • MYŠKA, Matěj. Legal Aspects of Primary Scientific Results. Grey Journal. Amsterdam: Grey Literature Network Service, 2016, roč. 12, Special Winter Issue, s. 48-54. ISSN 1574-180X. Web časopisu - obsah info
 • HARAŠTA, Jakub, Matěj MYŠKA, Michal MALANÍK a Jakub MÍŠEK. Citation Analysis of the Czech Case-Law: First Step Towards the Gold Standard. In Tagungsband des 19. Internationales Rechtsinformatik Symposions. Wien: Österreichische Computer Gesellschaft, 2016. s. 79-82. ISBN 978-3-903035-09-6. Web nakladatele Katalog MU info
 • MYŠKA, Matěj. The new Creative Commons 4.0 Licenses. International Journal on Grey Literature. 2015, roč. 11, Special winter issue, s. 58-62. ISSN 1574-1796. Open access časopisu info
 • HARAŠTA, Jakub, Jakub MÍŠEK a Matěj MYŠKA. Czech Constitutional Court Clarifies Conditions of Police Access to Medical Files in the Course of Investigation. Berlin, Brusel: Lexxion, 2015. European Data Protection Law Review, roč. 1, č. 2. Odkaz na článek v systému vydavatele. info
 • HARAŠTA, Jakub a Matěj MYŠKA. Budoucnost data retention. Trestněprávní revue. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2015, roč. 2015, č. 10, s. 238-241. ISSN 1213-5313. Repozitář MU info
 • MYŠKA, Matěj. Právo na spravedlivý proces a vymáhání bezdůvodného obohacení kolektivními správci. In DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO NA SLOVENSKU A V EÚ A JEHO PERSPEKTÍVA. 2015. Program konference info
 • MYŠKA, Matěj. Vybrané právní aspekty otevřeného přístupu k vědeckým publikacím. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2014, roč. 22, č. 18, s. 611-619. ISSN 1210-6410. info
 • MYŠKA, Matěj, Radim POLČÁK, Libor KYNCL, Jaromír ŠAVELKA a Iveta SVIRÁKOVÁ. Veřejné licence v České republice. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 189 s. 2.0. ISBN 978-80-210-7193-3. URL info
 • MYŠKA, Matěj. The new Creative Commons 4.0 licenses. In 7th Conference on Grey Literature and Repositories: proceedings. Prague: National Library of Technology, 2014. s. nestránkováno, 9 s. ISSN 2336-5021. URL info
 • MYŠKA, Matěj. Veřejné licence. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 248 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 497 (řada teoretická, Edice Scientia). ISBN 978-80-210-7538-2. URL info
 • MYŠKA, Matěj. Nový občanský zákoník a licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví. Časopis pro právní vědu a praxi. Masarykova univerzita, 2014, roč. 22, č. 4, s. 295-304. ISSN 1210-9126. Open access časopisu info
 • MYŠKA, Matěj a Jaromír ŠAVELKA. A Model Framework for publishing Grey Literature in Open Access. Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law. Digital Peer Publishing, 2013, roč. 4, č. 2, s. 104-115. ISSN 2190-3387. URL info
 • MYŠKA, Matěj. Data retention in Czech Republic: past, present and future. Masaryk University Journal of Law and Technology. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 7, č. 2, s. 267-286. ISSN 1802-5943. Open access časopisu info
 • MYŠKA, Matěj. Ashby Donald v pirátské zátoce: svoboda projevu a vymáhání autorského práva v aktuální judikatuře ESLP. Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 4, č. 8, s. 37-41. ISSN 1804-5383. URL info
 • MYŠKA, Matěj. Public Licences, Grey Literature and Research Data. In Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2013 : 6. ročník semináře zaměřeného na problematiku uchovávání a zpřístupňování šedé literatury. Praha: Národní technická knihovna, 2013. s. nestránkováno, 7 s. ISSN 1803-6015. URL info
 • MYŠKA, Matěj. Právní aspekty uchovávání provozních a lokalizačních údajů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 136 s. Acta universitatis Brunensis Iuridica; Editio S; No 456. ISBN 978-80-210-6462-1. info
 • MYŠKA, Matěj. The True Story of DRM. Masaryk University Journal of Law and Technology. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 3, č. 2, s. 267-278. ISSN 1802-5943. URL info
 • MYŠKA, Matěj. Flat Fee Music. Masaryk University Journal of Law and Technology. Brno: Masarykova Univerzita, 2008, roč. 2, č. 1, s. 75-82. ISSN 1802-5943. URL info

26. 1. 2022


Životopis: doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (učo 102870), verze: čeština(1), změněno: 26. 1. 2022 12:59, M. Myška

Další varianta: angličtina(1)