Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum

Identifikace osoby
 • Prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Pracoviště
 • Ústav slavistiky
  FF MU
Funkce na pracovišti
 • vedoucí
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • rusistika, anglistika, bohemistika na FF MU (1970-1975, 1988-1990)
 • PhDr. (1975)
 • CSc. (1980)kandidátská disertace: Ruská románová kronika (1980)
 • Doc. (1986)
 • leden-prosinec 1990: až do zániku časopisu člen redakční rady čas. Československá rusistika
 • 1995: jmenován vedoucím Ústavu slavistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně
 • Prof. (1996)
 • 1997: udělena hodnost doktora věd o umění v oboru dějiny a teorie slovanských literatur na základě práce Genologie a tvar literatury
 • DrSc. (1998) - pro obor Teorie a dějiny slovanských literatur
 • 2002: udělena cena Leopolda Vrly za knihu esejů Na výspě Evropy. Skici a meditace k 200. výročí narození A. S. Puškina (Masarykova univerzita, Brno 1999)
 • 2007: Českou asociací rusistů udělena medaile Josefa Jungmanna
 • 2011: čestný člen Srbské asociace slavistů
Přehled zaměstnání
 • FF MU od 1. 2. 1975
Pedagogická činnost
 • Úvod do studia literární vědy
 • Ruský román
 • Teorie literatury
 • Klasická ruská literatura
 • Teorie areálových studií
 • Stará literatura východních Slovanů
 • Srovnávací studium slovanských literatu Ruská literární věda Světová literatura pro slavisty Seminář z ruské poezie Areál a filologické vědy Srovnávání věcných a uměleckých žánrů Literární genologie Literární komparatistika Evropa a svět (Evropské literatury) Literatura a kultura střední Evropy
Oblasti vědecké činnosti
 • teorie a dějiny slovanských literatur
 • teorie a dějiny ruské literatury
 • teorie literatury
 • genologie
 • komparatistika
 • teorie areálových studií
 • teorie a dějiny románu
 • ruský román
 • problematika Střední Evropy
 • světová literatura
Akademické stáže
 • stáže a přednášky na konferencích, sympoziích a univerzitách v: Berlíně, Kodani, Arhusu, Odense, Varšavě, Vídni, Katovicích, Szegedu, Marburgu, Bratislavě, Nitře, Banské Bystrici, Lublani, Magdeburgu, Cambridge, Bristolu, Londýně, Lublinu, Wroclawi, Lundu, Plovdivu, Moskvě, Tampere, Petrohradě, Novosibirsku, Poznani, Lublani, Drážďanech, Siedlce, Paříži, Piliscsabě, Prešově
Universitní aktivity
 • profesor Masarykovy univerzity a vedoucí Ústavu slavistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity
 • vedoucí Semináře Filologicko-areálových studií Ústavu slavistiky FF MU v Brně
 • hlavní manažer Centra filologicko-areálových studií (operační program EU, osa 2.3)
 • vedoucí Kabinetu areálových studií, Kabinetu rusistických studií a Kabinetu hungaroslavistiky při Ústavu slavistiky
 • předseda České asociace slavistů
 • předseda Slavistické společnosti Franka Wollmana
 • člen vedení ICCEES
 • člen Vědecké rady FF MU
 • předseda oborové rady doktorského programu Filologie na FF MU v Brně
 • předseda a člen oborových komisí doktorského studia na MU v Brně a na UP v Olomouci
 • (Literární komparatistika, Ruská literatura, Polská literatura, Teorie a dějiny slovanských literatur, Teorie areálových studií, Teorie literatury, Ruská literatura
 • předseda Slavistické sekce brněnské pobočky Literárněvědné společnosti
 • předseda ediční rady a odpovědný redaktor SPFFBU
 • předseda redakční rady sb. X - Slavica Litteraria
 • člen vědecké rady FF MU
 • člen redakční rady časopisu Opera Slavica
  předseda oborové rady doktorského studia Filologie
 • předseda oborové komise doktorského studia ruská literatura
 • člen oborové komise doktorského studia slovanské literatury
 • člen oborové komise doktorského studia polská literatura
 • předseda oborové komise literární komparatistika FF MU v Brně
 • předseda oborové komise teorie areálových studií FF MU v Brně
 • člen oborové komise polská literatura FF MU v Brně
  člen komise pro vědu FF MU
 • šéfredaktor časopisu Novaja Rusistika (Brno)
Mimouniversitní aktivity
 • předseda a člen oborových komisí doktorského studia na UP v Olomouci
 • člen Vědecké rady FF UP v Olomouci
 • člen Vědecké rady Slovanské knihovny v Praze
 • předseda Literárněvědné společnosti při AV ČR v Praze
 • předseda České asociace slavistů předseda Slavistické společnosti Franka Wollmana
 • člen redakční rady čas. Zagadnienia Rodzajów Literackich (Łódź, Polsko)
 • člen redakční rady World Literature Review (Bratislava, Slovensko)
 • člen redakčního kruhu revue Stil (Beograd)
 • člen redakční rady Slavistična revija (Ljubljana , Slovinsko)
 • člen redakční rady Spotkania humanistyczne (Akademia Podlaska, Siedlce, Polsko)
 • člen editorské rady čas. Stylistyka (Univerzita Opole, ISSN 1230-2287)
 • člen prezídia Mezinárodního komitétu slavistů
 • předseda Komise poetiky a stylistiky při Mezinárodním komitétu slavistů
 • člen vědecké rady FF UP v Olomouci
  člen Vědecké rady FF Prešovské univerzity
 • člen oborové komise doktorského studia ruská literatura na FF UP v Olomouci
 • člen oborové komise teorie literatury FF UP Olomouc
 • člen redakční rady čas. Slovak Review
  člen redakční rady čas. Slavica Slovaca člen kruhu konzultantů čas. Stil (Beograd)
Ocenění vědeckou komunitou
 • místopředseda Literárněvědné společnosti při AV ČR
 • předseda Slavistické sekce Literárněvědné společnosti, pobočka Brno
 • redakce časopisů - viz sekce Mimouniverzitní aktivity
 • editor sborníků Litteraria Humanitas a dalších publikací
 • editor a koeditor série sborníků Brněnské texty k slovakistice
 • přednášky a kongresy: viz sekce Akademické stáže
 • pravidelněji mezinárodní kongresy slavistů a světové kongresy ICCEES (Harrogate, Varšava, Tampere, Berlín)
  Cena Leopolda Vrly udělená Společností Leopolda Vrly r. 2002 Medaile Josefa Jungmanna udělená Českou asociací rusistů r. 2007
Publikace
 • POSPÍŠIL, Ivo. Jazyk literárního díla jako axiologický nástroj:román Jurije Bondareva Bermudský trojúhelník. In Život slova v dejinách a jazykových vzťahoch. první. Bratislava: Slavistický kabinet SAV, 2003, s. 251-265. ISBN 80-968971-0-1. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Román v slovanských literaturách, zejména v ruské, a nové kontexty stylistiky a poetiky. In Česká slavistika 2003. první. Praha: Academia, 2003, s. 267-287. ISBN 80-200-1093-9. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Hrabákovo Čtení o románu a souvislosti literární teorie. In Slavica Litteraria, X 6. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 109-120. ISBN 80-210-3086-0. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. A.S.Puškin: Od "kompromitace" romantismu k "reálné poezii" aneb Od klasicismu k realismu. In Cesta k realitě. Brno: Středoevropské vydavatelství a nakladatelsvtí REGIONY, 2003, s. 77-95. ISBN 80-86735-00-1. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Několik úvah o dialogu a o dialogu kultur zvláště a o jejich místě v literární vědě. In Dialog kultur II. Ústí nad Orlicí: FF Hradec Králové, 2003, s. 7-19. ISBN 80-86-042-77-4. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Literární věda v česko-slovenském kotextu. In Česko-slovenské vztahy v slovanských a středoevropských souvislostech. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 195-210. ISBN 80-210-3111-5. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Slavistika na křižovatce. Brno: Masarykova univerzita, 2003, 400 s. Edice plusy. ISBN 80-86735-01-X. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Nová literatura a areálová studia. In Litteraria Humanitas XII. Moderna-avantgarda-postmoderna. první. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 7-19. ISBN 80-210-3118-2. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Kořeny ruského románu v 18. století. In Slavica Litteraria X6. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 81-91. ISBN 80-210-3086-0. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Šestero poznámek k úskalím současné literární vědy. In Slavica Literaria X6. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 151-156. ISBN 80-210-3086-0. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. František Ladislav Čelakovský a problém slovanských romantismů. In Parémie národů slovanských. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003, s. 5-14. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Text a kontext jako reflexe pokusů o transcendenci literární vědy. In Text a kontext. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. ISBN 80-7042-628-4. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Koncepce slavistiky: tváří v tvář nové realitě. In 1. Zbornik z medzinárodnej slavistickej konferencie. Bratislava: FF UK Bratislava, 2003, s. 6-33. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Postmodernismus a podstata slovanských literatur. In Postmodernismus v české a slovenské próze. Opava: Filozoficko-přírodovědecká fakulta Opava, 2003, s. 27-37. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Literary History. Poststructuralism, Dilettantism and Area Atudies. In Kako pisati literarno zgodovino danes? Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede, 2003, s. 141-157. ISBN 961-6358-82-0. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Věda o literatuře. In Humanitní vědy v epoše globalizace. první. Brno: Vysoká škola Karla Engliše, 2002, s. 84-98. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Postmodernistický romantismus Oxany Zabužko v románu Terénní průzkum ukrajinského sexu. In Slovanský romantismus. Banská Bystrica, 2002, s. 127-137. ISBN 80-8055-621-0. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. My a oni: ve středu i na okraji. In Dialog kultur. první. Hradec Králové: OFTIS Ústí nad Orlicí, 2002, s. 13-39, 26 s. ISBN 80-86042-77-4. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Srednaja Jevropa kak duchovnoje prostranstvo i roĺ literaturovedenija. In Litteraria Humanitas XI. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 7-17. ISBN 80-210-2812-2. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Suche nach einem literaurwissenschaftlichen Kompromiss. In Litteraria Humanitas XI. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 143-158, 15 s. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Zum Phänomen Mitteleuropa in der Zwischenkriegszeit. In Litteraria Humanitas. XI. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 265-278, 13 s. ISBN 80-210-2812-2. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Mitteleuropäische Dimension und mitteleuropäsches Schicksal in Ota Filips konfessionelem Roman-Dokument. In Litteraria Humanitas. XI. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 305-316. ISBN 80-210-2812-2. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Žánrová struktura a emblematičnost apokalyptického románu Jurije Bondareva Bermudský trojúhelníka souvislosti. In Slavica Litteraria. X 5. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 75-80. ISBN 80-210-2811-4. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Svět textu po strukturalismu: literární věda a její středoevropské souvislosti. In Slavica Litteraria. X 5. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 75-80. ISBN 80-210-2811-4. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Slavistika, komparatistika, literární věda a jejich osudová hodina. In Studia Slavica. VI. Ostrava: Uniwersitet Opolski, 2002, s. 213-226, 13 s. ISBN 80-7042-610-1. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Areál - sociální vědy - filologie. In Areál - sociální vědy - filologie. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 3-25, 22 s. Areál - sociální vědy - filologie. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Přílohy. In Areál - sociální vědy - filologie. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 75-93, 18 s. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Změna literárněvědného paradigmatu:pokus o česko-slovenský dialog. In Literatury v kontaktech. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 21-33, 12 s. ISBN 80-210-2841-6. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Výběrová bibliografie. prvé. Brno: Linie Brno, 2002, 197 s. Výběrová bibliografie. ISBN 80-903089-5-3. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Vizualizace v komplexu uměleckých detailů v románu Oty Filipa Sedmý životopis. In Wizualizacja w literaturze. Katowice: Pod redakcja Bozeny Tokarz, 2002, s. 299-307. ISBN 83-7164-308-X. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Hrst česko-slovenských poznámek aneb O brněnské slovakistice. Alternativa Plus. 2002, roč. 2002, 1-2, s. 55-59. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Otvírání černé skříňky. K jádru a konsekvencím Estetiky jednakosti Ĺubomíra Plesníka. Opera Slavica. Brno, 2002, roč. 1.roč. XII, 1., s. 23-33. ISSN 1211-7676. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Evropská dimenze, jazyk, literatura a paradoxy globalizace. In Humanitní vědy. Brno: Linie, 2002, s. 47-70, 23 s. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Jindřich Uher a ruské téma:jádro a souvislosti. In Argonaut z Moravy. Boskovice: Masarykova univerzita, 2002, s. 42-47. ISBN 80-7326-013-1. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Literaturovedenije i slavistika v period globalizaci. Russkij jazyk v centre Jevropy. Banská Bystrica, 2002, roč. 5, s. 93-102. ISSN 80-89070-05-1. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Komparatystyka, poetyka i literatura światowa. In Dialog. Komparatystyka, Literatura. Warszawa: ASPRA-JR, 2002, s. 231-250. ISBN 83-8766-35-X. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Nova tryvoga na perelomi tysjačolit. Duklja. Praha, 2002, č. 4, s. 65-67. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Literárněvědná slavistikaa komparatistika, Několik poznámek ke koncepc, teorii a praxi. In Slavica Comparativa. Praha: Euroslavica, 2002, s. 9-16. ISBN 80-85494-61-2. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Současná literárněvědná slavistika: nutnost změny, iluze a realita. In Historie a současnost. Praha: Slovanská knihovna, 2002, s. 116-125. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Až se vyčasí... Úvahy - kritiky - glosy - eseje. Brno: Nakladatelství a vydavatelství Nauma, 2002, 132 s. Heureka. ISBN 80-86258-34-3. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Česko-ruské literárne vzťahy: niekoľko okruhov a úskalí. In Slovensko-ruské jazykové, literárne a kultúrne súvislosti. Bratislava, 2002, s. 134-162. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Slovakistika a slavistika na našich univerzitách. In Česká a slovenská otázka v soudobém světě. Brno: Konvoj, 2002, s. 130-133. ISBN 80-7302-041-6. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Pragnienie ścislośti i hystryzmu: nauka o literaturze w atmosferze postmodernizmu. Teksty drugie. 2002, č. 4, s. 195-201. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Jurij Bondarev a jeho Bermudský trojúhelník. Alternativa plus. 2002, VI., 3-4, s. 38-43. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Andrej Červeňák: Pohled z druhé strany. In Živo a dielo Andreja Červeňáka. Nitra: Spolok slovenských spisovateľov, 2002, s. 188-210, 123 s. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Osobnost Františka Kautmana a jeho Román pro tebe. Slavica Occidentalis,tom. Poznaň, 2002, s. 145-154. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Romantizm i problema literaturnych žanrov. In Slovanský romantizmus - o žánrovosti. Banská Bystrica: FF Banská Bystrica, 2002, s. 20-33. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Literární věda: návaznost, posun, přesah. Filologická revue. Banská Bystrica, 2002, č. 4, s. 5-24. ISSN 1335-3624. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Metodologické kořeny a souvislosti koncepce Ďurišinova týmu. In Dobrodružstvo bádania. Bratislava: Ústav svetovej literatury SAV, 2002, s. 75-89. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Rosyjskie i czesko-niemeckie inspiracje gotyckie. Porównanie aspektów rozvoju. In Wokól gotycyzmów. Kraków: Universitas, Kraków, 2002, s. 243-250. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Literární věda v česko-slovenském kontextu (upravená verze Andrej Červeňák: pohled z druhé strany. In Život a dielo A.Č. Nitra: Spolok slovenských spisovateľov, 2002, s. 188-210. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Rusistika i sociologija literatury na poroge XXI veka. In Rossica Olomucensia XI. první. Olomouc: FF UP Olomouc, 2002, s. 111-116. ISBN 80-244-0538-5. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Amerikansko-russkije literaturnyje otnošenija i kontakty. In Slavica Litteraria. Mockva, 2001, s. 111-113. Slavica Litteraria X 4. ISBN 80-210-2552-2. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Kultivovaný český Lev Tolstoj. In Slavica Litteraria. Ústí nad Labem: Univerzita J.E.P. Ústí nad Labem, 2001, s. 126-128. Slavica Litteraria, X 4. ISBN 5-86007-224-4. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Derrida očima českého literárního vědce. In Slavica Litteraria. Brno: MU Brno, 2001, s. 137-138. Slavica Litteraria, X 4. ISBN 5-86007-224-4. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Humor jako mobilizace psychiky, potencialita, zmarňování, přesah a nebezpečí. In Stylistika X. Opole: Univwersytet Opole, 2001, s. 33-46. Stylistika X. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Souvislosti sociologického řístupu k literatuře a komparatistické impulsy Karla Krejčího v meziválečném období. In Sociologie literatury. Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 5-32. ISBN 80-210-2759-2. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Osobnost a literární žánr v kleštích dějin. Slavia Occidentalis tom 58. Poznaň, 2001, roč. 58, s. 58-155. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Existuje moravská literárněvědná rusistika a ukrajinistika? In Matice moravská. Brno, 2001, s. 153-172. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Literatura a úzkost. In Bohemica Litteraria. Brno, 2001, s. 147-153. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Krizis filologičeskich nauk i literaturovedčeskaja rusistika v konce tysjačeletija. Russkij jazyk v centre Jevropy 2. Banská Bystrica: Associacija rusistov Slovakii, 2000, č. 2, s. 44-52, 8 s. ISSN 80-967550-9-9. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Litteraria Humanitas VII. Brno: Masarykova univerzita, 2000, 322 s. VII. ISBN 80-210-2300-7. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Literárně vědná slavistika na počátku třetího tisíciletí a potencialita Puškinova díla. In Litteraria Humanitas VII. A.S.Puškin v evropských kulturních souvislostech. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 7-13, 6 s. VII. ISBN 80-210-2300-7. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Alexandr Sergejevič Puškin v trojí projekci a česká "úzkost z dějin". In Litteraria Humanita VII. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 283-288, 5 s. VII. ISBN 80-210-2300-7. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Současná česká slavistika na křižovatce. Slavia. Praha: Praha, 2000, roč. 69, č. 1, s. 1-8. ISSN 0037-6736. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Česko-polské sbližování, Střední Evropa a literární věda. In Litteraria Humanitas VIII. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 21-24. VIII. ISBN 80-210-2440-2. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Dva moravští slavisté: Alois Augustin Vrzal a Sergij Grigorovič Vilinskij. Slavia. Wydawnictwo Poznanskiego Towarzystwa Prz, 2000, roč. 57, s. 219-233, 14 s. ISSN 0081-0002. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. II centrismo interleterario a la leteratura russa. In La Mediterranée. Roma: Bulzoni Editore, 2000, s. 509-516, 7 s. La Sapiienza. ISBN 88-8319-470-5. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Literaturovedenije, rusistika i centr Jevropy. In Russkij jazyk v centre Jevropy 3. Banská Bystrica: Univerzita, 2000, s. 27-29. ISBN 80-968315-3-4. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Grodno kak novyj vostočnoslavjanskij centr teoretičeskoj i istoričeskoj poetiky. In Russkij jazyk v centre Jevropy 3. Banská Bystrica: Univerzita Banská Bystrica, 2000, s. 51-53. Ruskij jazyk v centre Jevropy 3. ISBN 80-968315-3-4. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Rossija v centre vnimanija. In Russkij jazyk v centre Jevropy 3. Banská Bystrica: Univerzita Banská Bystrica, 2000, s. 53-54. Associacija rusistov Slovakii. ISBN 80-968315-3-4. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. The Danger of Loneliness: the New Splendid Isolation. In Ergon Verlag. Würzburg: Universita Würzburg, 2000, s. 83-96, 11 s. ISBN 3-933563-82-2. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Drugoje izmerenije. In Slavica Litteraria. S.Peterburg: Institut russkoj literatury, 2000, s. 115-118. Slavica litteraria, X 4. ISBN 5-86007-224-4. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Ruská literatura a my. In Slavica Litteraria. Praha, 2000, s. 122-124. Slavica Litteraria, X 4. ISBN 5-8600-224-4. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Barokní literatura z pohledu komparativně genologické slavistiky. K barokologickým studiím Milana Kopeckého. Slavia. Praha: AV ČR, 1999, roč. 67, č. 3, s. 349-355. ISSN 0037-6736. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Le phenomene du centrisme interlittéraire en Europe centrale. In ZELENKA, Miloš. Práce Slovanského ústavu. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 1-115. Práce Slovanského ústavu AV ČR , 5. svazek. ISBN 80-210-2037-7. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Na výspě Evropy. Skici a meditace k 200. výročí narození Alexandra Sergejeviče Puškina. Brno: Vydavatelství MU, 1999, 106 s. ISBN 80-210-2038-5. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Filologie-kultura-umění-politika (In margine jedné slovenské učebnice). In ZELENKA, Miloš. Slovakistika v české slavistice. Brno: Vydavatelství MU, 1999, s. 59-66. ISBN 80-210-2059-8. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Literaturnyje napravlenija v Rossii i romantizm. In Slovanský romantizmus. Banská Bystrica: Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 1999. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Akademická krize a situce literární vědy na přelomu epoch. Slovak Review 1999. 1999, roč. 1999, VIII., s. 1-11. ISSN 1335-0544. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Polská koncepce literární vědy: poznámky in margine svazku Literatura - Teoria - Metodologia. In Brněnská Polonica I. Brno: Vydavatelství MU, 1999, s. 130-139, 9 s. Brněnská Polonica I. ISBN 80-210-2099-7. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Demokratija kak tiranija boľšinstva? Individuum-sistema-čuvstviteľnosť u A.S.Puškina. In Náš Puškin - Naš Puškin. Nitra: FF UKF v Nitre, Asociácia rusistov Slovenska, 1999, s. 118-129. ISBN 80-8050-250-1. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Krizis filologičeskich nauk i literaturovedčeskaja rusistika v konce tysjačeletija. In IX. meždunarodnyj kongress MAPRJAL. Russkij jazyk, literatura i kuĺtura na rubeže vekov. Tezisy dokladov i soobščenij. Bratislava: Asociácia rusistov Slovenska, 1999, s. 242. ISBN 80-88982-00-6. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Jihoslovanské literatury v českém prostředí. Brno: Vydavatelství MU, 1999, 190 s. ISBN 80-210-2144-6. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Dva poljusa bytija: anglo-amerikanskij empirizm-pragmatizm i russkaja tema u Karla Čapeka. In Związki między literaturami narodów slowiańskich w XIX i XX wieku. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 1999, s. 225-232. ISBN 83-227-1394-0. info
 • POSPÍŠIL, Ivo, Jiří GAZDA a Jan HOLZER. Literárněvědné základy integrované žánrové typologie: genologie. In Integrovaná žánrová typologie (Komparativní genologie). Projekt - metodologie - terminologie - struktura oboru - studie. 1. vydání. Brno: Vydavatelství MU, 1999, s. 14-41. 1. ISBN 80-210-2192-6. info
 • POSPÍŠIL, Ivo, Jiří GAZDA a Jan HOLZER. Integrovaná žánrová typologie (Komparativní genologie). Projekt - metodologie - terminologie - struktura oboru - studie. 1. vydání. Brno: Vydavatelství MU, 1999, 182 s. ISBN 80-210-2192-6. info

22. 3. 2011


Curriculum: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (učo 1456), verze: čeština(1), změněno: 22. 3. 2011 09:06, I. Pospíšil