Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Mgr. Marta Štefková, narozena 19. září 1985 v Prostějově
 • Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, v. v. i.
  dialektologické oddělení
  Veveří 97
  Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný pracovník výzkumu a vývoje – spec. český jazyk
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • od r. 2010: doktorský studijní program, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (obor: český jazyk)
 • 2008–2010: magisterský studijní program, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (obor: český jazyk a literatura – latinský jazyk a literatura)
 • 2005–2008: bakalářský studijní program, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (obor: český jazyk a literatura – latinský jazyk a literatura)
Přehled zaměstnání
 • od r. 2011 dosud: dialektologické odd. Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Pedagogická činnost
 • Ústav českého jazyka, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně: Kodifikace češtiny I (jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014)
 • Ústav českého jazyka, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně: Stará čeština (podzim 2012)
 • Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně: Odborná terminologie – cvičení (2008, 2009)
Vědeckovýzkumná činnost
 • dialektologie
 • historické hláskosloví, čeština doby střední
 • onomastika
Akademické stáže
 • 2009: Università degli studi di Napoli L'Orientale (Itálie, 1 semestr)
Přednášková činnost
 • O protetickém v- v diachronním pohledu (přednáška v Kruhu přátel českého jazyka na FF UK, Praha, 12. 11. 2014)
 • Oikonyma jako prostředek pro poznání historického vývoje češtiny (příspěvek na 19. slovenské onomastické konferenci, Bratislava, 28.–30. 4. 2014)
 • Protetické v- v pohledu kvantitativního lingvistického výzkumu. (příspěvek na konferenci Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě, Opava, 31. 3. – 2. 4. 2014)
 • Nářeční aspekty moravských a slezských pomístních jmen (přednáška na katedře bohemistiky FF UP, Olomouc, 4. 12. 2013)
 • Protetické v- v české odborné literatuře 16.–18. století (příspěvek na XXII. kolokviu mladých jazykovedcov, Nitra, 5.–7. 12. 2012)
 • Hláskosloví v české odborné literatuře první poloviny 18. století (příspěvek na XIII. mezinárodním setkání mladých lingvistů, Olomouc, 7.–9. 5. 2012)
 • Slovníkové zpracování pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku (přednáška na onomastickém semináři na FF OU, Ostrava, 10. 4. 2012)
 • K jazyku české odborně naučné literatury 18. století (příspěvek na XXI. kolokviu mladých jazykovedcov, Banská Bystrica, 30. 11. – 2. 12. 2011)
 • Osobní jméno Jan v moravských a slezských pomístních jménech (příspěvek na XII. mezinárodním setkání mladých lingvistů, Olomouc, 9.–11. 5. 2011)
 • K vývoji antroponymického systému (příspěvek na Týdnu vědy konaném na ÚČJ FF MU, Brno, 16. 11. 2010)

27. 11. 2014


Životopis: Mgr. Marta Šimečková, Ph.D. (učo 180665), verze: čeština(1), změněno: 27. 11. 2014 14:20, M. Šimečková