Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.
Pracovistě
 • Katedra politologie a Mezinárodní politologický ústav, Fakulta sociálních studií MU, Brno
Funkce na pracovisti
 • profesor na Katedře politologie FSS MU, vědecký pracovník Mezinárodního politologického ústavu FSS MU
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2012: profesor, politologie, prof., Fakulta sociálních studií MU, Brno; 2004: docent, politologie, doc., habilitační práce: Ruské politické strany. Ruské politické stranictví, jeho ideologie a doktríny, Fakulta sociálních studií MU, Brno; 1999: politologie, PhDr., Fakulta sociálních studií MU, Brno, uznán zákonem č. 100/1998 Sb.; 1998: Ph.D., politologie, . Disertační práce: Český model autoritativní demokracie. Komparativní analýza vzniku, struktury a mechanismu fungování politického systému Druhé republiky (vedoucí práce Prof. JUDr. V. Čermák), Fakulta sociálních studií MU, Brno; 1992: magistr, historie - ruský jazyk a literatura, mgr., diplomová práce: Vnitřní a systémový vývoj politických stran v českých zemích v období květen 1945 - květen 1946 (vedoucí práce Doc. JUDr. V. Čermák), Filosofická fakulta MU, Brno
Přehled zaměstnání
 • od února 2012 dosud: profesor, Katedra politologie, Fakulta sociálních studií MU, Brno; od ledna 2012 dosud: vědecký pracovník, Mezinárodní politologický ústav, Fakulta sociálních studií MU, Brno; srpen 2010 - srpen 2011: proděkan pro vnější vztahy, Fakulta sociálních studií MU, Brno; leden 2005 - prosinec 2011: vědecký pracovník, Institut pro srovnávací politologický výzkum, Fakulta sociálních studií MU, Brno; březen 2004 - leden 2012: docent, Katedra politologie, Fakulta sociálních studií MU, Brno; únor 2004 - leden 2010: proděkan pro studium, Fakulta sociálních studií MU, Brno; září 2000 - únor 2002: proděkan pro zahraniční vztahy, Fakulta sociálních studií MU, Brno; leden 1998 - únor 2004: odborný asistent, Katedra politologie, Fakulta sociálních studií MU, Brno; září 1996 - prosinec 1997: odborný asistent, Katedra politologie, Filosofická fakulta MU, Brno; říjen 1993 - srpen 1996: odborný asistent, Katedra ekonomie a sociálních věd, Fakulta ekonomiky obrany státu VVŠ Vyškov
Pedagogická činnost
 • geneze politického systému českých zemí; sociálně-politické doktríny; politický systém Ruska, zemí střední a východní Evropy a bývalých sovětských republik; teorie demokratizace; teorie a praxe nedemokratických/hybridních režimů;
Vědeckovýzkumná činnost
 • politický systém Ruska; teorie nedemokratických/hybridních režimů; teorie demokratizace a lidských práv; komparativní areálová a tranzitologická studia: politické systémy/režimy zemí střední a východní Evropy a postsovětských republik; moderní česká politika: instituce, aktéři a doktrinální strategie
Akademické stáže
 • říjen 2015 - Universita Marie Curie-Sklodowské Lublin, Fakulta politologie (Polsko); listopad 2006 - Centrum východních studií, Varšava (Polsko); květen a červen 2003 - Moskevská Lomonosovova Státní universita, Fakulta řízení státu a sociálních výzkumů, Katedra politologie (Rusko); listopad 2001 - Universita Műnster (SRN); červen 2001; červen 2000 - Universita Adama Mickiewicze Poznaň, Katedra politologie a žurnalistiky (Polsko); září 2000; září 1999 - Moskevská Lomonosovova Státní universita (Rusko); červen a červenec 1999 - Varšavská universita, Centrum pro východoevropská studia, Letní škola východoevropských studií (Polsko); říjen 1998 - Universita Kodaň (Dánsko); říjen 1997 - Universita Marie Curie-Sklodowské Lublin, Katedra politologie a žurnalistiky (Polsko); březen 1996 - Vojenská vysoká škola Marie Theresie Wiener Neustadt (Rakousko)
Universitní aktivity
 • od listopadu 2013 dosud: předseda oborové rady doktorského studia oboru Politologie - Fakulta sociálních studií MU, Brno (člen od října 2004 do ledna 2008, místopředseda od října 2005 do ledna 2008); od ledna 2005 do února 2012: člen vědecké rady Institutu pro srovnávací politologický výzkum - Fakulta sociálních studií MU; od května 2004 dosud: člen vědecké rady Fakulty sociálních studií MU; od února 2002 dosud: člen oborové rady doktorského studia oboru Teorie areálových studií - Filozofická fakulta MU
Mimouniversitní aktivity
 • ČR: Ústav strategických studií Vojenské akademie Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury Brno, Občanský nadační fond, Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR Praha, Konrad Adenauer Stiftung, Občanský institut, Open Society Fund, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, CEVRO - Liberálně konzervativní akademie, Národní knihovna, Společnost pro výzkum střední a východní Evropě v ČR, Fórum Jagello 2000 - Česká euroatlantická rada; zahraničí: Univerzita Marie Curie-Skłodowské Lublin (Polsko), Moskevská Lomonosovova Státní univerzita (Rusko), Univerzita Omsk (Rusko), Collegium Budapešť (Maďarsko), Collegium Polonicum Słubice (Polsko), Univerzita Adama Mickiewicze Poznaň (Polsko), Europa - Forum Wachau (Rakousko), Univerzita Vilnius (Litva), Univerzita Nancy 2 (Francie), Centrum východních studií Universita Warszawa (Polsko), Osrodek studiów wschodnich Warszawa (Polsko), Kolegium Europy Wschodniej Wroclaw (Polsko), Universita Wroclaw (Polsko), Zaklad Narodowy im. Ossolinskich (Polsko), Universita Regensburg (SRN), National University Kiev Mohyla Academy (Ukrajina), Norwegian Institute of International Affairs Oslo (Norsko), Hannah Arendt Institut fűr Totalitarismusforschung Dresden (SRN), European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation Benátky (Itálie)
Ocenění vědeckou komunitou
 • od října 2019 dosud: člen vědecké rady, Instytut Nauk Politycznych i Administracji, Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin (Polsko) od ledna 2019 dosud: člen ediční rady časopisu Mysl polityczna, UJ Krakow (Polsko) od dubna 2018 dosud: člen vědecké rady, Vysoká škola ekonomická, Praha od ledna 2018 dosud: člen vědecké rady časopisu Przeglad Sejmowy, Varšava (Polsko) od ledna 2017 dosud: expert pro ČR, Varieties of Democracy, Univerzita Gothenburg (Švédsko) od listopadu 2015 dosud: člen ediční rady časopisu Annales UMCS. Sectio Balcaniensis et Carpathiensis, UMCS Lublin (Polsko) od září 2015 dosud: člen vědecké komise Výzkumného ústavu dějin východní Evropy, Historický ústav Akademie věd ČR od dubna 2015 dosud: člen programové rady časopisu Wschod Europy. Studia humanistyczno-spoleczne, UMCS Lublin (Polsko) od října 2014 dosud: člen Polské společnosti pro politické vědy (Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych - PTNP) od prosince 2013 dosud: člen redakční rady časopisu Central European Papers, Slezská univerzita Opava – János Kodolányi University Székesfehérvár (Maďarsko) od října 2012 dosud: člen vědecké rady, Wydzial Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin, Polsko; od března 2012 dosud: člen akademické rady VŠ CEVRO, Praha; od března 2012 dosud: člen ediční rady Sociologického nakladatelství SLON, Praha; říjen 2011 - srpen 2015: člen vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem; od listopadu 2010 dosud: člen vědecké rady ediční série Człowiek-Społeczeństwo-Państwo, nakladatelství Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruň, Polsko; duben 2009 - březen 2013: člen hodnotícího panelu pro právní vědy a politologii Grantové agentury ČR; duben 2008 - březen 2009: člen oborové komise pro Společenské vědy a podoborové komise pro právní vědy a politologii Grantové agentury ČR; od července 2006 dosud: člen oborové rady doktorského studia oboru Politologie - Katedra politologie a evropských studií Filozofické fakulty Palackého university v Olomouci; od ledna 2006 dosud: člen International Political Science Association (IPSA); od září 2005: E.MA Director, European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation (EIUC, Benátky, Itálie); červen 2004 - září 2018: člen oborové rady doktorského studia oboru Politologie - Institut politologických studií Fakulty sociálních věd Karlovy university v Praze (tamtéž od června 2001 člen komise pro státní doktorské zkoušky a od listopadu 2000 člen komise pro státní rigorózní zkoušky oboru politologie); říjen 2003 - květen 2006: za Českou republiku člen Rady Středoevropské asociace politických věd (CEPSA), člen CEPSA od října 2003 dosud; září 2003 - prosinec 2018: předseda redakční rady (člen od října 1999) on-line časopisu Středoevropské politické studie (www.cepsr.com); od července 2001 dosud: člen Klubu Letní školy východoevropských studií Varšavské university; od ledna 1999 dosud: člen Matice moravské; leden 1999 - srpen 2004: člen vědecké rady Fakulty velitelské a štábní Vojenské akademie, Brno; leden 1997 - leden 2003: výkonný redaktor časopisu Politika v České republice (MPÚ MU, Brno); od září 1996 dosud: člen České společnosti pro politické vědy (místopředseda září 2006 - září 2012, člen výboru září 2012 - 2015) únor - srpen 1996: člen vědecké rady Fakulty ekonomiky a obrany státu VVŠ PV Vyškov; leden 1994 - prosinec 1996: člen redakčního okruhu časopisu Budování států (MPÚ MU, Brno); od ledna 1994 dosud: člen Mezinárodního politologického ústavu MU
Vybrané publikace
 • SYROVÁTKA, Jonáš a Jan HOLZER. Euromaidan(s) in Russian Academic Literature. Russian Politics. Leiden: Brill, 2021, roč. 6, č. 2, s. 233-254. ISSN 2451-8913. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.30965/24518921-00602004. URL info
 • HOLZER, Jan, Miroslav MAREŠ, Pavel DUFEK, Vlastimil HAVLÍK, Michal MOCHŤAK, Aneta PINKOVÁ, Andrew Lawrence ROBERTS, Petra VEJVODOVÁ a Petr KUPKA. Challenges To Democracies in East Central Europe. London: Routledge, 2016, 145 s. Routledge Advances in European Politics, sv. 127. ISBN 978-1-138-65596-6. URL info
 • DUFEK, Pavel, Jan HOLZER a Miroslav MAREŠ. Challenges to democracy in East Central European Politics: introductory remarks. In Holzer, Jan, Miroslav Mareš et al. Challenges To Democracies in East Central Europe. Abingdon: Routledge, 2016, s. 1-14, 15 s. Routledge Advances in European Politics, sv. 127. ISBN 978-1-138-65596-6. information about the book at publisher's website info
 • DUFEK, Pavel a Jan HOLZER. Debating democracy in East Central Europe: the issues and their origins. In Holzer, Jan, Miroslav Mareš et al. Challenges To Democracies in East Central Europe. Abingdon: Routledge, 2016, s. 15-35. Routledge Advances in European Politics, sv. 127. ISBN 978-1-138-65596-6. information about the book at publisher's website info
 • HOLZER, Jan, Pavel MOLEK, Pavel DUFEK, Jiří BAROŠ, Michal MOCHŤAK, Ivo POSPÍŠIL, Petr PRECLÍK a Hubert SMEKAL. Demokratyzacja i prawa czlowieka. Spojrzenie z Europy Srodkowej. první. Krakow - Brno: Osrodek Mysli Politycznej – Uniwersytet Masaryka, 2016, 327 s. Studie i analizy. ISBN 978-83-64753-47-3. URL info
 • VLČEK, Tomáš a Jan HOLZER. Demokratizace a lidská práva. 2014. info
 • HOLZER, Jan. Democracy versus Non-democracy. Historical and Methodological Comments on theory and classification of political regimes. In Malicki, Jan. Russia of the Tsars, Russia of the Bolsheviks, Russia of the new times. první. Warsaw: Centre for East European Studies University of Warsaw, 2013, s. 133-149. ISBN 978-83-61325-30-7. info
 • BAROŠ, Jiří. Demokracie, konstitucionalismus a lidská práva. In Jan Holzer, Pavel Molek. Demokratizace a lidská práva. Středoevropské pohledy. 1. vyd. Brno - Praha: MUNI Press - SLON, 2013, s. 104-124. Studie 105. svazek. ISBN 978-80-7419-159-6. info
 • BAROŠ, Jiří a Pavel DUFEK. Teorie lidských práv. In Jan Holzer, Pavel Molek. Demokratizace a lidská práva. Středoevropské pohledy. 1. vyd. Brno - Praha: MUNI Press - SLON, 2013, s. 75-103. Studie 105. svazek. ISBN 978-80-7419-159-6. info
 • BALÍK, Stanislav, Jan HOLZER a Vít HLOUŠEK. The Political System in the Czech Republic. In Political Systems of Visegrad Group Countries. Trnava, Lublin: University of SS Cyril and Methodius in Trnava, The John Paul II Catholic University of Lublin, 2012, s. 13-41. mimo edice. ISBN 978-80-8105-434-1. info
 • HOLZER, Jan. Dwa czeskie autorytaryzmy. In Adamczyk, A. – Biniecka, P. - Kazmierczak, K. Europa XX wieku miedzy totalitaryzmem, autorytaryzmem a demokracja. Piotrkow Trybunalski - Warszawa: EURO-CENTRUM – Instytut Józefa Pilsudskiego, 2011, s. 179-198. ISBN 978-83-7726-030-2. info
 • HOLZER, Jan a Ladislav CABADA. Political Science in the Czech Republic. In A Student´s Guide to European Universities. 1. vyd. Opladen & Farmington Hills: Barbara Budrich Publishers, 2011, s. 95-108. Guide de létudiant Européen en Sciences Sociales. ISBN 978-3-86649-386-5. info
 • HOLZER, Jan. Die Transformation in der Tschechoslowakei. Anmerkungen zum Typus des nicht-demokratischen Regimes. In Jahre des Umbruchs. Friedliche Revolution in der DDR und Transition in Ostmitteleuropa. 1. vyd. Gőttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2011, s. 93-102. Schriften des HAIT Band 43. ISBN 978-3-525-36919-7. info
 • HOLZER, Jan a Pavel PŠEJA. Twenty Years of Czech Political Science: On the Edge of Maturity. In Political Science in Central-East Europe. Diversity and Convergence. 1. vyd. Opladen & Farmington Hills: Verlag Barbara Budrich, 2010, s. 103-118. IPSA AISP. ISBN 978-3-86649-293-6. info
 • HOLZER, Jan a Petr HLAVÁČEK. Lukashenka´s Belarus. A Dilemma of Regime Type in the Light of Linz´s Theory. Politeia. Krakov: Jagellonská univerzita, 2010, roč. 12, č. 2, s. 157-174. ISSN 1733-6716. info
 • BALÍK, Stanislav, Jan HOLZER a Jakub ŠEDO. Samt und sanft - wohin man auch schaut: Die so genannte "samtene" Revolution in der Tschechoslowakei. In Akteure oder Profiteure? Die demokratische Opposition in den ostmitteleuropaeischen Regimeumbruechen 1989. 1. vyd. Wiesbaden: VS Verlag fuer Sozialwissenschaften, 2010, s. 183-202. Politische Kultur in den neuen Demokratien Europas. ISBN 978-3-531-15576-0. info
 • HOLZER, Jan. Quality in the transitional process of establishing political science as a new discipline in Czech higher education (post 1989). In Leadership and Management of Quality in Higher Education. 1. vyd. Oxford - Cambridge - New Delhi: Chandos Publishing, 2010, s. 137-146. CP. ISBN 978-1-84334-576-3. URL info
 • HOLZER, Jan a Stanislav BALÍK. The Concept of Totalitarianism - Czech Reflections and Inspirations. DIVINATIO. Studia culturologica series. Sofia: MSHS Sofia, 2010, roč. 31, spring, s. 125-144. ISSN 1310-9456. info
 • HOLZER, Jan a Josef SMOLÍK. Sportovní politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010, s. 476-504, 28 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6. info
 • BALÍK, Stanislav a Jan HOLZER. Gozar be demokrasí. Online. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Gozar be demokrasí dar kešvarhá-je Oropá-je markazí. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009, s. 26-36. mimo edice. ISBN 978-80-7325-182-6. URL info
 • HOLZER, Jan a Hubert SMEKAL. The Czech Republic: From Lip Service to Concrete Application. In 60 Years of the Universal Declaration of Human Rights in Europe. 1. vydání. Belgium: Intersentia, 2009, s. 305-324. Intl Law and Human Rights. ISBN 978-90-5095-880-6. info
 • HOLZER, Jan. The transition in Czechoslovakia: prepositions and consequences. In Die Friedliche Revolution in der DDR 1989/90. Transition im ostmitteleuropaischen Vergleich. 2009. info
 • HOLZER, Jan a Stanislav BALÍK. Weak Opposition Takes Power: Czechoslovakia 1989-1990. In Autoritarismus in Mittel- und Osteuropa. 1. vydání. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2009, s. 86-108. 1. ISBN 978-3-531-16845-6. info
 • HOLZER, Jan, Roman CHYTILEK, Pavel PŠEJA a Michal ŠINDELÁŘ. Jaká se produkuje politická věda? Tematická analýza publikací v českých recenzovaných politologických časopisech. Politologický časopis. Brno: MPÚ MU, 2009, XVI., č. 2, s. 91-115. ISSN 1211-3247. info
 • HOLZER, Jan a Stanislav BALÍK. Postkomunistyczne rezimy niedemokratyczne. Badania nad przemianami teorii politycznej w okresie po transformacji ustrojowej. 1. vydání. Krakow: Osrodek Mysli Politycznej, 2009, 237 s. seria Biblioteka Mysli Politycznej. ISBN 978-83-60125-67-0. info
 • HOLZER, Jan. On the Road to Normal Science: The State of the Discipline as Seen by Political Science Communities in Four Central European Countries. In XXI. World Congress of International Political Science Association. 2009. info
 • HOLZER, Jan, Roman CHYTILEK, Pavel PŠEJA a Michal ŠINDELÁŘ. Kým a kde se produkuje česká politická věda? Personálně-institucionální analýza publikací v českých recenzovaných politologických časopisech. Středoevropská politická studia. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2009, XI., 2-3, 22 s. ISSN 1212-7817. info
 • HOLZER, Jan a Petr HLAVÁČEK. Opposition in Non-Democratic Regimes: Notes on Possibilities and Limits of Current Theory. World Political Science Review. Berkeley: The Berkeley Electronic Press, 2009, roč. 5, č. 1, 16 s. ISSN 1935-6226. URL info
 • HOLZER, Jan. The Definition of Totalitarianism in Accordance to the Czechoslovak/Czech Situation. In Totalitarianisms of the 20th Century in Comparative Perspective. 2009. info
 • HLOUŠEK, Vít a Jan HOLZER. So-called Eastern Studies and Czech Political Science. In East and West. History and Contemporary State of Eastern Studies. 1. vydání. Warsaw: Uniwersity of Warsaw - Centre for East European Studies, 2009, s. 179-199. ISBN 83-61325-09-3. info
 • HOLZER, Jan, Roman CHYTILEK, Pavel PŠEJA a Michal ŠINDELÁŘ. O pravidlech polemiky, politické vědě a apriorních představách. Středoevropská politická studia. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2009, XI., č. 4, 6 s. ISSN 1212-7817. info
 • HOLZER, Jan. Totalitäre Traditionen in der tschechischen Politik. Bohemia. A Journal of History and Civilisation in East Central Europe. München: Collegium Carolinum, 2009, roč. 49, č. 2, s. 359-370. ISSN 0523-8587. info
 • BALÍK, Stanislav a Jan HOLZER. Teorija i praktyka perechodu do demokratiji. In Uspišnyj šljach. Demokratija, hromaďans´ke suspiľstvo, transformacija i intehracija Jevropy. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009, s. 39-45. mimo řady. ISBN 978-80-7325-204-5. info
 • HOLZER, Jan. Fenomén ruské revoluce a politologovo oborové curriculum. In Hanuš, J. - Vlček, R. (eds.): Interpretace ruské revoluce 1917. 1. vydání. Brno: CDK, 2008, s. 109-121. Edice Dějiny a kultura, svazek č. 16. ISBN 978-80-7325-150-5. info
 • HOLZER, Jan a Pavel PŠEJA. Na cestě ke světlým zítřkům aneb česká politologie patnáct let po. Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2007, XIV, č. 1, s. 61-70. ISSN 1211-3247. info
 • HOLZER, Jan. Ženíšek, M.: Přechody k demokracii v teorii a praxi. Plzeň, vyd. a nakl. Aleš Čeněk - FF ZČU 2006. Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2007, XIV, č. 1, s. 74-76. ISSN 1211-3247. info
 • HOLZER, Jan a Stanislav BALÍK. Linz Revisited: Theory of Non-Democratic Regimes in Post-Transition Era. In Warsaw East European Conference 2007. Democracy vs. Authoritarianism. Abstracts. Warsaw: OSW Warsaw, 2007, s. 36. ISBN 83-903109-2-9. info
 • HOLZER, Jan a Petra KUCHYŇKOVÁ. Russia in the Era of B. Yeltsin: A Case Study of An Uncertain Regime. In Prague Perspectives II. A New Generation of Czech East European Studies. 1. vydání. Praha: National Library of the Czech Republic – Slavonic Library, 2007, s. 277-308. ISBN 978-80-7050-534-2. info
 • HOLZER, Jan a Stanislav BALÍK. Postkomunistické nedemokratické režimy. první. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, 223 s. Politologická řada - č. 25. ISBN 978-80-7325-128-4. info
 • HOLZER, Jan a Pavel PŠEJA. Politologia Czeska: pietnasce lat rozwoju. In Politologia w Polsce. Stan badaň i perspektywy. 1. vyd. Wroclaw: Wydawnictwo UW, 2007, s. 109-131. sv. 5. ISBN 83-914951-4-0. info
 • HOLZER, Jan. Občanská demokratická strana a tradice české politiky. In Občanská demokratická strana a česká politika. ODS v českém politickém systému v letech 1991-2006. 1. vyd. Brno: CDK, 2006, s. 271-283. Politické strany a hnutí. ISBN 80-7325-079-9. info
 • HOLZER, Jan. Platí ještě v české politice tranzitologické paradigma? In Parlamentní volby 2006 a česká politika. 1. vyd. Brno: MPÚ MU, 2006, s. 26-37. ISBN 80-210-4161-7. info
 • HOLZER, Jan. Poznámka k metodologii praktické politiky v Čechách a na Moravě. In Sociální stát, sen, či noční můra? 1. vydání. Praha: Votobia + Institut mediální komunikace VŠJAK, 2005, s. 31-37. ISBN 80-7220-221-9. info
 • HOLZER, Jan a Petr HLAVÁČEK. Lukašenkovo Bělorusko. Případová studie nedemokratického režimu. Středoevropské politické studie. Brno: MPU, 2005, VII., č. 4, s. 409-427, 29 s. ISSN 1212-7817. info
 • FIALA, Petr a Jan HOLZER. Politické strany Ruska. Hledání identity. Brno: CDK, 2004, 335 s. Politologická řada, svazek č. 18. ISBN 80-7325-032-2. info

26. 2. 2020


Životopis: prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. (učo 2329), verze: čeština(1), změněno: 26. 2. 2020 12:53, J. Holzer

Další varianta: angličtina(10)