Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • prof. MUDr. Jan Novotný, CSc., nar. 1954
Pracoviště
 • Fakulta sportovních studií MU: Katedra pohybových aktivit a zdraví
Funkce na pracovišti
 • 2019 - 2024: Externí školitel v doktorském studiu
 • 2015-2018: člen etické komise
 • 2010 2019: profesor
 • 2008 - 2018: vedoucí Laboratoře sportovní medicíny
 • 2007 - 2016: člen redakční rady časopisu Studia Sportiva.
 • 2006 - 2014: člen oborové rady kinantropologie
 • 2002 - 2019: člen vědecké rady
 • 2002 - 2006, 2015: předseda oborové rady kinantropologie
 • 2002 - 2010: docent
 • 2002 - 2007: zástupce vedoucího Katedry sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy
 • 2002 - 2006: proděkan pro výzkum, vývoj a doktorské studium
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2010: jmenován profesorem kinantropologie, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
 • 1997: habilitace, tělovýchovné lékařství, Základy znalostní báze fuzzy expertního systému pro doporučování pohybové léčby u diabetiků I. typu, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 • 1992: disertace, vnitřní lékařství, CSc., Reakce a adaptace některých kardiorespiračních a metabolických funkcí na tělesné zatížení u osob s inzulín - dependentním diabetes mellitus, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně,
 • 1987: nástavbová atestace, tělovýchovné lékařství, Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze,
 • 1984: atestace I. stupně, vnitřní lékařství, Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze,
 • 1980: vysoká škola, všeobecné lékařství, MUDr., Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Přehled zaměstnání
 • 2023: Externí učitel Centra sportovnìch aktivit Vysokého učení technického v Brně,
 • 2022 - 2023: konzultant Centra pro tělesnou výchovu a sport Univerzity obrany v Brně,
 • 2013 - 2018: profesor - Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra přírodních věd v kinantropologii,
 • 2011 - 2018: lékařská praxe - Ambulance tělovýchovného lékařství NZZ doc. L. Hrazdira,CSc. - detašované pracoviště FSpS MU,
 • 2010 - 2019: profesor - Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita v Brně,
 • 2002 - 2010: docent - Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita v Brně,
 • 1997 - 2001: docent - Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita v Brně,
 • 1999 - 2011: soukromá lékařská praxe - tělovýchovné lékařství, vnitřní lékařství, praktické lékařství,
 • 1985 - 1997: odborný asistent, Pedagogické fakulta, Masarykova univerzita v Brně,
 • 1985 - 1999: odborný asistent, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita v Brně,
 • 1984 - 1999: samostatně pracující lékař, tělovýchovné lékařství, vnitřní lékařství, Klinika tělovýchovného lékařství, Klinika funkční diagnostiky a tělovýchovného lékařství, Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace, Fakultní nemocnice U sv.- Anny v Brně,
 • 1980 - 1984: sekundární lékař, oddělení rehabilitace, Fakultní nemocnice v Brně, Jihlavská 100
Pedagogická činnost
 • 1985 - 2023: Výuka ve studijních programech Fakulty sportovních studií a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity: Předměty se zaměřením na kinantropologii, sportovní medicínu či tělovýchovné lékařství, fyziologii a patofyziologii pohybu člověka, sportovní antropologii.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Kardiopulmonální diagnostika pacientů s koarktací aorty a s chronickým srdečním selháním
 • Somatický rozvoj, tělesná zdatnost a pohybový režim zdravých dětí a dětí po onkologické terapii
 • Spektrální analýza variability srdeční frekvence v diagnostice toxické kardiomyopatie u dětí
 • Aplikace fuzzy expertního systému v medicíně
 • Pohybová terapie diabetiků
 • Reakce a adaptace diabetiků na fyzické zatížení
 • Termografická diagnostika zatížení a poškození pohybového aparátu fyzickou zátěží
 • Doping ve sportu
 • Energetická náročnost vytrvalostního běhu
Universitní aktivity
 • 1997 - 2001: člen Oborové rady kinantropologie PdF MU, 2001 předseda.
Mimouniverzitní aktivity
 • 2011 - 2018: člen Vědecké rady Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci
 • 2006 - 2018: člen Oborové rady kinantropologie Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci
 • 2003 - 2008: člen Komise pro výzkum a vývoj Rady pro tělovýchovu a sport Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR
 • 1999 - 2000: člen oborové komise Agentury rady vysokých škol Fondu rozvoje vysokých škol
 • Člen profesní společnosti: Česká lékařská komora
 • Člen dalších odborných společnostech: Česká kinantropologická společnost, Česká společnost pro vnitřní lékařství, Česká obezitologická společnost, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, Féderation international de volleyball.
 • 1980 - 1997: lékař sportovní reprezentace ČR v plavání a volejbale.
Ocenění vědeckou komunitou
 • Čestný člen České společnosti tělovýchovného lékařství.
 • Cena prof. Jiřího Krále za nejlepší publikaci v oboru tělovýchovné lékařství 2008.
 • Předseda vědeckého výboru Evropského kongresu sportovní medicíny v Praze 2007.
 • Člen vědeckých výborů a předsedající sekcí konferencí tělovýchovného lékařství a kinantropologie.
 • Funkce v České společnosti tělovýchovného lékařství: 2006-2008 předseda, 2002-2006 místopředseda, 1998-2002 vědecký sekretář.
 • Člen Redakční rady časopisu Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca
Vybrané publikace
 • ŘEHOŘ, Aleš, Jan NOVOTNÝ, Martina BERNACIKOVÁ a Ana Carolina PALUDO. Effect of respiratory muscle endurance training on performance and respiratory function in professional cyclists during the off-season. JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS. ITALY: EDIZIONI MINERVA MEDICA, 2024, roč. 64, č. 3, s. 229-235. ISSN 0022-4707. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.23736/S0022-4707.23.15438-7. URL info
 • HORÁČEK, Jan, Jana SVAČINOVÁ a Jan NOVOTNÝ. Termodynamická odpověď rukou na práci na počítači. Pracovní lékařství. Mladá fronta a.s., 2021, roč. 73, 1-2, s. 6-13. ISSN 0032-6291. URL info
 • BERNACIKOVÁ, Martina, Jan CACEK, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Tomáš HLINSKÝ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Michal KUMSTÁT, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Petr POSPÍŠIL, Jana ŘEZANINOVÁ, Michal ŠAFÁŘ a Ivan STRUHÁR. Regenerace a výživa ve sportu. 3., doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 262 s. ISBN 978-80-210-9725-4. Munishop info
 • BERNACIKOVÁ, Martina, Jan NOVOTNÝ, Iva BUREŠOVÁ a Alena ŽÁKOVSKÁ. Complex approach to monitoring athletes in the scope of overtraining prevention. Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2019, roč. 13, 1/2019, s. 17-26. ISSN 1802-7679. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/StS2019-1-2. URL info
 • STRUHÁR, Ivan, Jan NOVOTNÝ, Martina BERNACIKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Vladimír POSPÍCHAL a Iva TOMÁŠKOVÁ. Zátěžová diagnostika v tělovýchovné a sportovní praxi. 2., doplněné vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 129 s. ISBN 978-80-210-9431-4. info
 • HORÁČEK, Jan a Jan NOVOTNÝ. Thermal response of hands to computer work: comparison of three assessment procedures. Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2019, roč. 13, č. 1, s. 27-39. ISSN 1802-7679. URL info
 • BERNACIKOVÁ, Martina, Iveta ČECHOVSKÁ a Jan NOVOTNÝ. Dotazníková metoda v diagnostice únavy sportovních gymnastů ve věku 14 a 16 let. Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2018, roč. 12, 1/2018, s. 6-13. ISSN 1802-7679. info
 • STRUHÁR, Ivan, Jan NOVOTNÝ, Martina BERNACIKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ a Vladimír POSPÍCHAL. Zátěžová diagnostika v tělovýchovné a sportovní praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 93 s. ISBN 978-80-210-9022-4. info
 • BERNACIKOVÁ, Martina, Jan CACEK, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Michal KUMSTÁT, Jan NOVOTNÝ, Petr POSPÍŠIL, Jana ŘEZANINOVÁ, Michal ŠAFÁŘ, Dagmar MOC KRÁLOVÁ a Ivan STRUHÁR. Regenerace a výživa ve sportu. 2., přepracované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 250 s. ISBN 978-80-210-8810-8. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Silvie KODEŠOVÁ, Dan ZACHA, Jan NOVOTNÝ, Martina BERNACIKOVÁ a Wael AWAD RAMADAN. Thermographic evaluation of muscle activity after front crawl swimming in young men. Acta of Bioengineering and Biomechanics. Poland, 2017, roč. 19, č. 4, s. 109-116. ISSN 1509-409X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5277/ABB-00924-2017-03. full text na webu časopisu ABB info
 • NOVOTNÝ, Jan. Běh pro zdraví. Online. In Lenka Procházková. Život ve zdraví 2017. Soubor příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 7.-8. září 2017. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 58-60. ISBN 978-80-210-8875-7. URL info
 • HORÁČEK, Jan a Jan NOVOTNÝ. How to measure physical demands of work with personal computer using thermography - novel approaches. Online. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference opn Kinanthropology. Brno: Masaryk University, 2017, s. 793-804. ISBN 978-80-210-8917-4. URL info
 • POSPÍCHAL, Vladimír a Jan NOVOTNÝ. RUNNING ECONOMY AT HABITUALLY FOREFOOT AND HABITUALLY REARFOOT RUNNERS. Online. In Zvonař, Martin, Sajdlová, Zuzana. 10th International Conference On Kinanthropology "Sport and Quality of Life". Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 424-431. ISBN 978-80-210-8129-1. info
 • MOC KRÁLOVÁ, Dagmar, Jan NOVOTNÝ a Jana ŘEZANINOVÁ. Vliv Kinesio Taping Method na excentrickou kontrakci m. biceps brachii. In 1. konference "Analýza pohybu v Česku i na Slovensku". 2016. info
 • GURÍN, Daniel a Jan NOVOTNÝ. Stoj na labilnej plošine po záťaži brušných svalov. Medicina Sportiva Bohemica & Slovaca. Zlín, Česká republika, 2016, roč. 25, č. 1, s. 24-31. ISSN 1210-5481. info
 • KUMSTÁT, Michal, Silvie RYBÁŘOVÁ, Andy THOMAS a Jan NOVOTNÝ. Case Study: Competition Nutrition Intakes during the Open Water Swimming Grand Prix Races in Elite Female Swimmer. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism. 2016, roč. 26, č. 4, s. 370-376. ISSN 1526-484X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1123/ijsnem.2015-0168. URL info
 • GURÍN, Daniel a Jan NOVOTNÝ. Stabilita stoja po únave brušných svalov. Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2016, roč. 10, č. 1, s. 103-109. ISSN 1802-7679. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Pohyb pro zdraví a oxidační stres. Online. In Slaná Reissmannová, J. a L. Gajzlerová, eds. 70 ve zdraví. Soubor příspěvků z mezinárodní konference konané dne 8.–9. září 2016. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 30-36. ISBN 978-80-210-8477-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8477-2016. URL info
 • NOVOTNÝ, Jan a Martina BERNACIKOVÁ. Myopatie jsko důsledek užívání statinů a svalové aktivity. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Brno: Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2015, roč. 24, č. 2, s. 50-62. ISSN 1210-5481. Fulltext v databázi EBSCO info
 • NOVOTNÝ, Jan, Silvie RYBÁŘOVÁ, Dan ZACHA, Martina BERNACIKOVÁ a Wael Awad RAMADAN. The influence of breaststroke swimming on the muscle activity of young men in thermographic imaging. Acta of Bioengineering and Biomechanics. 2015, roč. 17, č. 2, s. 121-129. ISSN 1509-409X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5277/ABB-00105-2014-03. Full text článku na webové stránce časopisu info
 • GURÍN, Daniel, Jan NOVOTNÝ a Miroslava GURÍN GABĽASOVÁ. Limitujúce faktory stability stoja. Zdravotnícke listy. Trenčín: Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2015, roč. 3, č. 3, s. 7-10. ISSN 1339-3022. URL info
 • NOVOTNÝ, Jan a Vladimír POSPÍCHAL. Ekonomika vytrvalostního běhu mladých mužů na běhátku při doskoku na patu a na přední část nohy. In Konference České společnosti tělovýchovného lékařství a České revmatologické společnosti. 2015. ISSN 1210-5481. info
 • RŮŽIČKOVÁ, Jaroslava, Jan NOVOTNÝ, Martina BERNACIKOVÁ, Tomáš KALINA a Miriam KALICHOVÁ. Vliv různých běžeckých povrchů na příjem kyslíku u vytrvalostních běžců. In Konference České společnosti tělovýchovného lékařství a České revmatologické společnosti. 2015. ISSN 1210-5481. info
 • CHLÍBKOVÁ, Daniela, Beat KNECHTLE, Thomas ROSEMANN, Ivana TOMÁŠKOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Alena ŽÁKOVSKÁ a Tomáš UHER. Rhabdomyolysis and exercise-associated hyponatremia in ultra-bikers and ultra-runners. Journal of the international Society of Sports Nutrition. London: International Society of Sports Nutrition, 2015, roč. 12, June, s. nestránkováno, 12 s. ISSN 1550-2783. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1186/s12970-015-0091-x. Odkaz na web článku od vydavatele. info
 • RYBÁŘOVÁ, Silvie a Jan NOVOTNÝ. Skin temperature changes of muscle regions in training swimmers. Journal of Human Sport and Exercise. Universidad de Alicante, 2015, roč. 10, 1Proc, s. 192-197. ISSN 1988-5202. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14198/jhse.2015.10.Proc1.05. Odkaz na článek v Journal of Human Sport and Exercise info
 • SIRIŠKI, Damjan a Jan NOVOTNÝ. Adaptive displays of body constitution in gravity cyclists. Journal of Human Sport and Exercise. Universidad de Alicante, 2015, roč. 10, 1Proc, s. 212-217. ISSN 1988-5202. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14198/jhse.2015.10.Proc1.08. Odkaz na článek v Journal of Human Sport and Exercise info
 • KRÁLOVÁ, Dagmar, Jan NOVOTNÝ a Michal PEROUTKA. Kinesio Taping® Method effect on biceps brachii eccentric contraction. In 20. ročník konference Optimální působení tělesné zátěže „Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka“. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovy a sportu, 2014, s. 30-32. ISBN 978-80-7435-385-7. URL info
 • NOVOTNÝ, Jan. Rizika rhabdomyolýzy a hyponatrémie při vytrvalostním cvičení. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Brno: Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2014, roč. 23, č. 3, s. 171-174. ISSN 1210-5481. info
 • POSPÍCHAL, Vladimír a Jan NOVOTNÝ. Aerometabolická náročnost vytrvalostního běhu u mužů při došlapu na přední část nohy a při došlapu na zadní část nohy. STUDIA SPORTIVA. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 77-84. ISSN 1802-7679. info
 • BASTYAN, Vojtěch, Jan NOVOTNÝ, Jan MACH a Vladimír POSPÍCHAL. Comparing the effect of endurance and resistance training on resting metabolic rate in a group of men with a sedentary lifestyle. Online. In Special Issue; Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 5-7 December 2013. Alicante: University of Alicante, 2014, s. 376-387. ISSN 1988-5202. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4100/jhse. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Health and Physical Activity. Online. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014, s. nestránkováno, 68 s. ISBN 978-80-210-7170-4. URL info
 • NOVOTNÝ, Jan. Zdraví a pohybová aktivita. Online. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014, s. nestránkováno, 57 s. ISBN 978-80-210-6959-6. URL info
 • SIRIŠKI, Damjan a Jan NOVOTNÝ. Adaptation to specific training in gravity cyclists. In Magnanimitas. Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014, s. 3690-3694. ISBN 978-80-87952-07-8. URL info
 • NOVOTNÝ, Jan. Sportovní medicína. Online. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. nestránkováno, 123 s. ISBN 978-80-210-7408-8. e-learningový studijní materiál; dostupný pro studenty a akademické pracovníky univerzity info
 • NOVOTNÝ, Jan. Limitující faktory pohybového výkonu člověka. Online. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014, s. nestránkováno, 18 s. ISBN 978-80-210-6964-0. e-learningový studijní materiál; dostupný pro studenty a akademické pracovníky univerzity info
 • NOVOTNÝ, Jan. Constraints to exercise performance. Online. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. nestránkováno, 19 s. ISBN 978-80-210-7162-9. URL info
 • NOVOTNÝ, Jan. Sportovní antropologie. Online. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. nestránkováno, 21 s. ISBN 978-80-210-7448-4. e-learningový studijní materiál; dostupný pro studenty a akademické pracovníky univerzity info
 • NOVOTNÝ, Jan. Sports Anthropology. Online. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. nestránkováno, 26 s. ISBN 978-80-210-7449-1. e-learningový studijní materiál; dostupný pro studenty a akademické pracovníky univerzity info
 • NOVOTNÝ, Jan. Zátěžové testy ve sportovní medicíně. Online. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. nestránkováno, 60 s. ISBN 978-80-210-7295-4. e-learningový studijní materiál; dostupný pro studenty a akademické pracovníky univerzity info
 • NOVOTNÝ, Jan. Stress Tests in Sports Medicine. Online. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. nestránkováno, 61 s. ISBN 978-80-210-7296-1. e-learningový studijní materiál; dostupný pro studenty a akademické pracovníky univerzity info
 • NOVOTNÝ, Jan. Homeostáza vnitřního prostředí. Online. In Bernaciková Martina. Fyziologie člověka. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014, s. 17-27. ISBN 978-80-210-7697-6. https://publi.cz/admin/books/151/Cover.html info
 • NOVOTNÝ, Jan. Tělní tekutiny. Online. In Bernaciková Martina. Fyziologie člověka. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014, s. 105-116. ISBN 978-80-210-7697-6. https://publi.cz/admin/books/151/Cover.html info
 • NOVOTNÝ, Jan. Krevní oběh. Online. In Bernaciková Martina. Fyziologie člověka. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014, s. 117-131. ISBN 978-80-210-7697-6. https://publi.cz/admin/books/151/Cover.html info
 • NOVOTNÝ, Jan. Dýchání. Online. In Bernaciková Martina. Fyziologie člověka. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014, s. 132-140. ISBN 978-80-210-7697-6. https://publi.cz/admin/books/151/Cover.html info
 • BERNACIKOVÁ, Martina, Jan NOVOTNÝ a Damjan SIRIŠKI. Praktická cvičení z fyziologie člověka. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 60 s. ISBN 978-80-210-7693-8. https://publi.cz/admin/books/159/Cover.html info
 • CHOVANCOVÁ, Jaroslava, Martina BERNACIKOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Tomáš KALINA a Miriam KALICHOVÁ. Srovnání ekonomiky běhu na základě příjmu kyslíku u vytrvalostních běžců na asfaltu, škváře a tartanu. Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2014, roč. 2014, č. 2, s. 46-52. ISSN 1802-7679. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Silvie RYBÁŘOVÁ, Martina BERNACIKOVÁ, Jan NOVOTNÝ a Dan ZACHA. Termografické srovnání svalové aktivity mladých mužů při plavání způsobem prsa a kraul. In Spolupráce v kinantropologii III. 2014. ISBN 978-80-210-6854-4. Webová stránka sborníku konference. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Jan NOVOTNÝ a Silvie RYBÁŘOVÁ. Termografie v zátěžové fyziologii. In Spolupráce v kinantropologii III. 2014. ISBN 978-80-210-6854-4. Webová stránka sborníku konference. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Jan NOVOTNÝ a Silvie RYBÁŘOVÁ. Termografie ve sportovní medicíně. In Spolupráce v kinantropologii III. 2014. ISBN 978-80-210-6854-4. Webová stránka sborníku konference. info
 • CHOVANCOVÁ, Jaroslava a Jan NOVOTNÝ. Vliv hormonální antikoncepce na aerometabolické funkce a složení těla vytrvalostních atletek. In Mgr. Jindřich Pavlík. Výzkum ve sportovní medicíně I. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 43-56. ISBN 978-80-210-6167-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6168-2013. info
 • RYBÁŘOVÁ, Silvie a Jan NOVOTNÝ. Reaction of musculoskeltal structures to training load of swimmers in the thermographic image. In Sport and Quality of Life 2013. 2013. ISBN 978-80-210-6439-3. info
 • KRÁLOVÁ, Dagmar, Jan NOVOTNÝ a Jana ŘEZANINOVÁ. Kinesio taping effect on biceps brachii muscle strength. Online. In Martin Zvonar, Zuzana Sajdlova. Proceedings of the 9th International Conference Sport and Quality of Life 2013. Neuvedeno: Masaryk University, 2013, s. 51-58. ISBN 978-80-210-6640-3. URL info
 • BASTYAN, Vojtěch, Jan NOVOTNÝ, Jan MACH a Vladimír POSPÍCHAL. THE INFLUENCE OF RESISTANCE TRAINING ON RESTING METABOLIC RATE IN PREVIOUSLY SEDENTARY ADULT MEN. In Sport and Quality of Life 2013. 2013. ISBN 978-80-210-6439-3. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Martin PŘEHNAL a Jan NOVOTNÝ. Teplota svalů zad osob se sedavým a nesedavým zaměstnáním. In Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D. a kol. Výzkum ve fyziologii zátěže I. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 61-83. ISBN 978-80-210-6266-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6267-2013. info
 • BASTYAN, Vojtěch, Jan NOVOTNÝ a Vladimír POSPÍCHAL. Změny klidového metabolismu v závislosti na pohybové aktivitě (pilotní studie). In Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D. a kol. Výzkum ve fyziologii zátěže I. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 84-105. ISBN 978-80-210-6266-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6267-2013. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Tělovýchovné lékařství na Fakultě sportovních studií MU v Brně. In Mgr. Jindřich Pavlík a kol. Výzkum ve sportovní medicíně I. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 9-27. ISBN 978-80-210-6167-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6168-2013. info
 • CHOVANCOVÁ, Jaroslava a Jan NOVOTNÝ. Vliv hormonální antikoncepce na aerometabolické funkce a složení těla vytrvalostních atletek. In PeadrDr.Lubomír Král,PhD., PeadrDR. Iveta Petríková Rosinová,PhD.,PhDr.Pavel Grabcyak,PhD.,Mgr.Miroslav Černický. Pohyb a zdravie. Fakulta zdravotníctva,TnUAD 2012: Trenčín, 2012, s. 300-309, 586 s. ISBN 978-80-8075-544-7. info
 • CHOVANCOVÁ, Jaroslava, Tomáš KALINA a Jan NOVOTNÝ. Comparision of running economy of experience runners at velecities 10 and 12 km/h and different surfaces. In Athletics 2012. 2012. ISBN 978-80-210-6015-9. info
 • CHOVANCOVÁ, Jaroslava, Tomáš KALINA a Jan NOVOTNÝ. Srovnání ekonomiky vytrvalostního běhu u výkonnostních bězců při rychlostech běhu 10 a 12 km/h na různých druzích povrchů. In KALINA, Tomáš a Jan CACEK. Atletika 2012. 1. vyd. Brno: FSpS MU, 2012, s. 152-157. ISBN 978-80-210-6016-6. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Tělovýchovné lékařství na Fakultě sportovních studií v Brně. In Tělovýchovné lékařtví 2012. 2012. ISSN 1210-5481. info
 • BASTYAN, Vojtěch, Jan NOVOTNÝ a Vladimír POSPÍCHAL. Změny klidového metabolismu v závislosti na pohybové aktivitě (pilotní studie). In Mgr. Alena Cepková, Phd., Ing. Miroslav Horvát. Zborník vedeckých prác Od výskumu k praxi v športe - 2012. Bratislava (Slovenská republika): STU Bratislava, Nakladatelstvo STU Bratislava, 2012, s. 13-18. ISBN 978-80-227-3854-5. info
 • BERNACIKOVÁ, Martina, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Eva SÝKOROVÁ, Jan NOVOTNÝ, Stanislav BERNACIK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Eduard HRAZDÍRA, Pavel MUDRA, Jan ONDRÁČEK, Zora SVOBODOVÁ, Jaroslav ŠAMŠULA, Pavel VACENOVSKÝ a Jaroslava CHOVANCOVÁ. Fyziologie sportovních disciplín. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISSN 1802-128X. url info
 • BERNACIKOVÁ, Martina, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Eva SÝKOROVÁ, Jan NOVOTNÝ, Stanislav BERNACIK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Eduard HRAZDÍRA, Pavel MUDRA, Jan ONDRÁČEK, Zora SVOBODOVÁ, Jaroslav ŠAMŠULA, Pavel VACENOVSKÝ a Jaroslava CHOVANCOVÁ. Fyziologie sportovních disciplín. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISSN 1802-128X. URL info
 • NOVOTNÝ, Jan. Etiopatogeneze zátěžového astmatu, nefarmakologická prevence. In Astma a sport. XVI.Rožnovské alergologicko-imunologické dny. 2011. ISSN 1212-3536. web databáze Medvik s citací publikace v časopise Alergie, 13(4)2011:307. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Tělesná aktivita adolescentů: Základní pojmy. In H.Hrstková. XVII. Luhačovické dny. Onemocnění adolescentů. Sborník příspěvků. Brno: Česká pediatrická společnost, 2011, s. 42-43. ISBN 978-80-87450-00-0. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Tělesná aktivita zdravých adolescentů. In H.Hrstková. XVII. Luhačovické pediatrické dny. Brno: Česká pediatrická společnost, 2011, s. 44-47. ISBN 978-80-87450-00-0. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Tělesná aktivita chronicky nemocných adolescentů. In H.Hrstková. XVII. Luhačovické pediatrické dny. Brno: Česká pediatrická společnost, 2011, s. 48-51. ISBN 978-80-87450-00-0. info
 • NOVOTNÝ, Jan a Jan NOVOTNÝ. THE TEMPERATURE OF THE BACK MUSCLES OF PEOPLE WITH SEDENTARY JOBS. 2011. ISBN 978-80-210-5610-7. info
 • ONDRUŠKA, Titus a Jan NOVOTNÝ. Účinky tchai-ti-čchüan na autonomní nervové regulace u studentů Masarykovy univerzity. Studia Sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2011, roč. 11, č. 5, s. 17-24. ISSN 1802-7679. info
 • POSPÍCHAL, Vladimír, Jan NOVOTNÝ, Jaroslava CHOVANCOVÁ a Vojtěch BASTYAN. Running economy in long distance run - comparison of different running technique. Studia Sportiva. Brno: Tisk centrum s.r.o., 2011, roč. 5, č. 3, s. 7-12. ISSN 1802-7679. info
 • ZVONAŘ, Martin, Pavel KORVAS, Jiří NYKODÝM, Lenka BIEBERLOVÁ, Martina BERNACIKOVÁ, Igor DUVAČ, Jana JUŘÍKOVÁ, František HAVLÍK, Miriam KALICHOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Zdenko REGULI, Vladimír PSALMAN, Ondřej SMOLKA, Tomáš VESPALEC a Erika ZEMKOVÁ. Pohybové a zdravotní aspekty v kinantropologickém výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 166 s. Pohybové a zdravotní aspekty v konantropologickém. ISBN 978-80-210-5176-8. info
 • NOVOTNÝ, Jan a Jan NOVOTNÝ. Teplota sněhu při běhu na lyžích v obraze dynamické termografie (pilotní studie). Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2010, roč. 4, č. 2, s. 25-32. ISSN 1802-7679. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Hana HRSTKOVÁ, Lubomír ELBL a Martina BERNACIKOVÁ. Cardiological screening in young oncological convalescents before sport participation by heart rate variability analysis. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2010, roč. 4, č. 2, s. 69-75. ISSN 1802-7679. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Jan ONDRÁČEK a Jan NOVOTNÝ. Změna teplot sněhu při běhu na lyžích v obraze sekvenční termografie. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2010, roč. 4, č. 2, s. 109-118. ISSN 1802-7679. info
 • NOVOTNÝ, Jan a Martina BERNACIKOVÁ. Fyziologické principy tréninku běžců. In Pohybové a zdravotní aspekty v kinantropologickém výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 91-97. ISBN 978-80-210-5176-8. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Jiří JANČÍK, Eva MATĚJŮ a Karel SCHNELLER. Arrhytmogenic right ventricular dysplasia - cause of death of young athlete (study of cases). Medicina Sportiva. Poland: Polish Society of Sports Medicine, 2010, roč. 14, č. 4, s. 221-224. ISSN 1734-2260. info
 • NOVOTNÝ, Jan a Martina BERNACIKOVÁ. Poznámky k energetickému metabolismu svalových vláken. In Pohybové a zdravotní aspekty v kinantropologickém výzkumu. 1. vyd. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2010, s. 130-132. Katedra kineziologie 1. ISBN 978-80-210-5176-8. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Civilizace, pohybová aktivita a zdraví. In Pohybové a zdravotní aspekty v kinantropologickém výzkumu. 1. vyd. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2010, s. 8-17. ISBN 978-80-210-5176-8. info
 • ONDRÁČEK, Jan, Jan NOVOTNÝ a Jan NOVOTNÝ. Zjišťování průběhu změn teploty sněhu v běžecké stopě. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2010, roč. 4, č. 2, s. 43-48. ISSN 1802-7679. info
 • BERNACIKOVÁ, Martina, Jan NOVOTNÝ, Jan CACEK a Daniel ŠIMEK. Metabolic equivalent, ventilation and breathing frequency as inicators of running economy. In 11th International Conference of Sport Kinetics. 2009. ISBN 978-960-88403-2-4. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Hypokineze. In Civilizace a nemoci. 1. vyd. Praha: FUTURA, 2009, s. 36-41. 154. ISBN 978-80-86844-53-4. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Poruchy a poškození pohybového aparátu. In Civilizace a nemoci. 1. vyd. Praha: FUTURA, 2009, s. 221-224. 154. ISBN 978-80-86844-53-4. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Využití termografie pro sportovce. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2009, roč. 3, č. 1, s. 33-42. ISSN 1802-7679. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Aktuální otázky poškození zdraví sportem. In Sport a kvalita života. 1. vyd. Brno: Fakutla sportovních studií MU, 2009, s. 92-, 4 s. ISBN 978-80-210-5006-8. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Společné úkoly kinantropologie a tělovýchovného lékařství. In Sport a kvalita života. 1. vyd. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2009, s. 93-, 14 s. ISBN 978-80-210-5006-8. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Eva KOLKOVÁ, Hana SLÁDKOVÁ, Lenka DOJČÁROVÁ a Martina NOVOTNÁ. Variabilita srdeční frekvence dětí vleže a vstoje - IV. díl: Děti ve věku 13-15 let. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Praha: Česká spol. tělovýchovného lékařství, 2008, roč. 17, č. 2, s. 76-82. ISSN 1210-5481. info
 • NOVOTNÝ, Jan a Martina BERNACIKOVÁ. Variabilita srdeční frekvence u dětí vleže a vstoje. 1. vyd. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2008, 156 s. Masarykova univerzita, FSpS, 1. vyd. ISBN 978-80-210-4602-3. info
 • NOVOTNÝ, Jan a Martina NOVOTNÁ. Variabilta srdeční frekvence u dětí vleže a vstoje - V. (závěrečná) část. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Praha: Česká společnost tělových. lékařství, 2008, roč. 17, č. 3, s. 120-129. ISSN 1210-5481. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Jiří JANČÍK, Eva MATĚJŮ a Karel SCHNELLER. Náhlá smrt mladého fotbalisty. In Dny sportovní medicíny. 2008. ISBN 978-80-7392-046-3. info
 • NOVOTNÁ, Martina. Ekonomika běhu a aerobní kapacita u středotraťařů a maratonců. In ŠIMEK, Daniel, Jan CACEK a Jan NOVOTNÝ. Sport a kavlita života 2008. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2008, s. 101-105. ISBN 978-80-210-4716-7. info
 • BERNACIKOVÁ, Martina a Jan NOVOTNÝ. První zkušenosti s Oxycon Mobile na Fakultě sportovních studií. Studia Sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2008, roč. 2008/2, č. 2, s. 100-104. ISSN 1802-7679. info
 • BERNACIKOVÁ, Martina, Daniel ŠIMEK, Jan CACEK a Jan NOVOTNÝ. Running Economy and Aerobic Capacity in Middle-distance and Marathon runners. In 17th Annual Meeting of European Society of Movement Analysis for Adults and Children. 2008. info
 • NOVOTNÝ, Jan a Martina BERNACIKOVÁ. Fyziologické principy tréninku a testy běžců. Atletika (Plus). Praha: Český atletický svaz, 2008, roč. 60, č. 11, s. 1-5. ISSN 0323-1364. info
 • NOVOTNÝ, Jan a Martina NOVOTNÁ. Variabilita srdeční frekvence u dětí vleže a vstoje. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 156 s. ISBN 978-80-210-4602-3. Online knihkupectví Munipress info
 • NOVOTNÝ, Jan a Martina NOVOTNÁ. Saturace hemoglobinu kyslíkem u 52 letého triatlonisty po vypití oxygenované vody. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Praha: ČSTL, 2007, roč. 16, č. 1, s. 48-52. ISSN 1210-5481. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Eva KOLKOVÁ, Hana SLÁDKOVÁ, Lenka DOJČÁROVÁ a Ilona DOHNALOVÁ. Variabilita srdeční frekvence dětí vleže a vstoje - část II: děti ve věku 7-9 let. Med Sport Boh Slov. Praha: ČSTL, 2007, roč. 16, č. 2, s. 85-91. ISSN 1210-5481. info
 • NOVOTNÝ, Jan a Martina NOVOTNÁ. Variabilita srdeční frekvence vleže a vstoje u děvčat ve věku 16-18 let. Studia Sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2007, roč. 1, č. 1, s. 16-25. ISSN 1802-7679. info
 • ČÍŽEK, Tomáš a Jan NOVOTNÝ. Rozdíly výšek pravého a levého ramene u nepárových a párových veslařů. In Sport a kvalita života. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2007, 7 s. ISBN 978-80-210-4435-7. info
 • NOVOTNÝ, Jan a Martina NOVOTNÁ. Vztah variability srdeční frekvence u dětí k věku. In Sport a kvalita života. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2007, s. 97-113, 16 s. ISBN 978-80-210-4435-7. info
 • NOVOTNY, Jan. Fuzzy logic in sports medicine. In Vth European Sports Medicine Congress. Prague: Czech Society of Sports Medicine, 2007, s. 69-77, 14 s. ISSN 1210-5481. info
 • NOVOTNÝ, jan, Eva KOLKOVÁ, Hana SLÁDKOVÁ, Lenka DOJČÁROVÁ a Martina NOVOTNÁ. Variabilita srdeční frekvence dětí vleže a vstoje - část III: děti ve věku 10-12 let. Medicina sportiva. Bohemica et Slovaca. Praha: Česká společnost tělových. lékařství., 2007, roč. 16, č. 4, s. 196-202. ISSN 1210-5481. info
 • NOVOTNÁ, Martina, Jan NOVOTNÝ a Martin SEBERA. Modifikovaný Saltinův test v terenních podmínkách pro hodnocení běžecké ekonomiky a aerobní kapacity. In Sport a kvalita života 2007. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2007, s. 91-92, 6 s. ISBN 978-80-210-4435-7. info
 • NOVOTNÁ, Martina, Jan CACEK, Martin ZVONAŘ, Jan NOVOTNÝ a Martin SEBERA. Modified Saltin Test under Conditions for Reviewing Running Economy and Aerobic Capacity. In Diversity in Physical Activity and Health: Measurement and Research Issues and Challanges. The Cooper Institute. Dallas, Texas, USA: The Cooper Institute, 2007, s. 31. info
 • NOVOTNÁ, Martina a Jan NOVOTNÝ. Fyziologická podstata rychlostního a vytrvalostního běžeckého výkonu. Brno: Masarykova Univerzita, 2007, 60 s. ISBN 978-80-210-4506-4. info
 • NOVOTNÝ, Jan a Alena CHALOUPECKÁ. Zdravotní komplikace sportovního dopingu v ČR v letech 2004-2005. In Zdravotní aspekty pohybových aktivit. Praha: Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2006, s. 73-74. ISSN 1210-5481. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Eva KOLKOVÁ, Hana SLÁDKOVÁ, Lenka DOJČÁROVÁ a Ilona DOHNALOVÁ. Variabilita srdeční frekvence dětí vleže a vstoje: děti ve věku 4-6 let. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Praha: Česká spol. tělovýchovného lékařství, 2006, roč. 15, č. 3, s. 145-153. ISSN 1210-5481. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Martina NOVOTNÁ a Jan NOVOTNÝ. Work capacity, strength and somatic state of top gymnast-girls during five years period. In A child in motion. Koper: University of Primorska, 2006, 5 s. ISBN 961-6328-36-0. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Věra MARYŠKOVÁ, Daniel BURIAN a Petr NESTROJIL. Kožní teplota nad kvadricepsem po 10 minutové zátěži u mužů. In Sport a kvalita života. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 86-90. ISBN 80-210-4145-5. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Eva KOLKOVÁ, Hana SLÁDKOVÁ, Lenka DOJČÁROVÁ a Martina NOVOTNÁ. Variabilita srdeční frekvence vleže a vstoje u 10-12 letých dětí. In KOLKOVÁ, Eva. Sport a kvalita života. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 85-99. ISBN 80-210-4145-5. info
 • NOVOTNÁ, Martina a Jan NOVOTNÝ. Vliv oxygenované vody na saturaci hemoglobinu kyslíkem. In Sport a kvalita života. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 82-87. ISBN 80-210-4145-5. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Martin SEBERA, Luboš HRAZDIRA, Martina BERNACIKOVÁ, Alena CHALOUPECKÁ a Martina BERNACIKOVÁ. Kapitoly sportovní medicíny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. Elportál. ISSN 1802-128X. PURL url info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Martin SEBERA, Michal CHARVÁT, Jitka KOPŘIVOVÁ a Jan NOVOTNÝ. The Influnce of Sport on Quality of Life in the Adult Population. In Acta Math.Univ.M. Belii. první. Slovensko: UMB BB, 2006, s. 29-40. ISBN 80-8083-312-5. info
 • NOVOTNÁ, Martina, Šárka DVOŘÁKOVÁ, Jan NOVOTNÝ a Jitka KOPŘIVOVÁ. Prostupnost doktorského studijního programu kinantropologie a příbuzných sportovních věd. In Sport ve vědě - věda ve sportu. Brno: MU, 2005, s. 52. ISBN 80-210-3633-8. info
 • SEKOT, Aleš. Výzkum zneužívání dopingových látek ve sportu u adolescentů v ČR. In SEBERA, Martin, Marie BLAHUTKOVÁ a Jan NOVOTNÝ. Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, s. 304-315. ISBN 80-244-116-4. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Astma a sport. In Sport a kvalita života. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2005, s. 116-122. ISBN 80-210-3863-2. info
 • NOVOTNÁ, Martina a Jan NOVOTNÝ. Posuzování sprintérských schopností izometrickou dynamometrií u 12-13 letých atletů. In Sport a kvalita života. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2005, s. 113-119. ISBN 80-210-3863-2. info
 • BURIAN, Daniel a Jan NOVOTNÝ. Změna hrudní kyfózy u mužů během kurzu vodní turistiky. In Sport a kvalita života. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2005, s. 27-29. ISBN 80-210-3863-2. info
 • SEBERA, Martin, Ladislav BEDŘICH, Marie BLAHUTKOVÁ, Aleš SEKOT, Jan NOVOTNÝ a Jaroslav NEKOLA. Výzkum zneužívání dopingových látek ve sportu u adolescentů v ČR. In Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. první. Olomouc: UP Olomouc, 2005, s. 304-315. ISBN 80-244-1116-4. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Konference Fakulty sportovních studií MU v Brně "Sport a kvalita života". Česká kinantropologie. Praha: Česká kinantropologická společnost, 2005, roč. 9, č. 2, s. 115-116. ISSN 1211-9261. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Martina NOVOTNÁ a Jan, jr. NOVOTNÝ. Functional and somatic state in gymnasts of Czech national team. In Movement and Health. Olomouc: Palacký University, 2005, s. 165-168. ISBN 80-244-1166-0. info
 • SEBERA, Martin, Marie BLAHUTKOVÁ, Aleš SEKOT, Jaroslav NEKOLA, Jan NOVOTNÝ a Jan ZIMMER. Doping ve sportu u mládeže v České republice v roce 2004. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: PdF UHK, 2005, s. 158-162. ISBN 80-7041-487-1. info
 • SEKOT, Aleš, Martin SEBERA, Marie BLAHUTKOVÁ, Jan NOVOTNÝ a Jaroslav NEKOLA. Doping ve sportu a jeho hodnocení mezi mládeží ve Znojemském regionu. In Sport a kvalita života (CD ROM). Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2004, s. 75-77. ISBN 80-210-3541-2. info
 • NOVOTNÁ, Martina a Jan NOVOTNÝ. Posuzování rychlostních a vytrvalostních schopností izometrickou dynamometrií u běžců. In Sport a kvalita života. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sportovních studií, 2004, s. 63-67. ISBN 80-210-3541-2. info
 • BURIAN, Daniel, Jan NOVOTNÝ a Martina NOVOTNÁ. Změna dechových funkcí po zátěži na kanoi. In Sport a kvalita života. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sportovních studií, 2004, s. 22-25. ISBN 80-210-3541-2. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Sport, zdraví a kvalita života. In Sport a kvalita života. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2004, s. 65-71. ISBN 80-210-3541-2. info
 • SEKOT, Aleš, Martin SEBERA, Marie BLAHUTKOVÁ, Jan NOVOTNÝ a Jaroslav NEKOLA. Postoj české mládeže k zakázaným dopingovým prostředkům ve sportu. první. České Budějovice: Jihočeská Univerzita České BUdějovice, 2004, 6 s. ISBN 80-7040-721-2. info
 • ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ, Václav CHALOUPKA a Jan NOVOTNÝ. Diagnostické možnosti pozdních následků kardiotoxické chemoterapie antracykliny. Vnitřní lékařství. ČR: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2003, roč. 48, č. 10, s. 981-988. ISSN 0042-773X. info
 • ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ, Jan NOVOTNÝ a Václav CHALOUPKA. The assessment of cardioprotective effect of dexrazoxane (ICRF-187) againts late antrhracycline cardiotoxicity in patients treated for childhood cancer. European Journal of Echocardiography. A Harcourt Healt Sciencec Company, 2003, roč. 2002, č. 3, s. 26. ISSN 1525-2167. info
 • ELBL, Luděk, Hana HRSTKOVÁ, Václav CHALOUPKA a Jan NOVOTNÝ. Vliv léčby antracykliny na funkci myokardu levé komory u 155 pacientů léčených v dětství pro maligní onemocnění: echokardiografické studie. Česko-Slovenská Pediatrie. ČR, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně,, 2003, roč. 58,2003, č. 3, s. 121-128. ISSN 0069-2328. info
 • ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ, Václav CHALOUPKA a Jan NOVOTNÝ. Dynamická zátěžová echokardiografie u asymptomatických pacientů léčených v dětství pro maligní onemocnění. Vnitřní lékařství. ČR: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2003, roč. 49/2003, č. 4, s. 273-279. ISSN 0042-773X. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Martina NOVOTNÁ a Ilona DOHNALOVÁ. Zabránili jsme srdeční smrti sportovce? In Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 2003, s. 154-157. ISBN 80-210-3099-2. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Michal CHARVÁT a Zdeněk JOSEFÍK. Studijní programy Fakulty sportovních studií MU. Universitas - revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 2003, roč. 36, č. 3, s. 29-36. info
 • NOVOTNÁ, Martina, Jan NOVOTNÝ a Hana HRSTKOVÁ. Spolehlivost predikce výšky u dětí po léčbě onkologického onemocnění. In Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě člověka. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 2003, s. 49-49, 80 s. ISBN 80-210-3261-8. info
 • NOVÁKOVÁ, Zuzana, Bohumil FIŠER, Eva ZÁVODNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Jan NOVOTNÝ a Mohamed AL-KUBATI. Influence of 1-year physical training on baroreflex sensitivity in young swimmers. In Proceedings symposium Chronobiological analysis in pathophysiology of cardiovascular system. první. Brno: NCO NZO, 2003, s. 167-171. ISBN 80-7013-394-5. info
 • NOVÁKOVÁ, Zuzana, Bohumil FIŠER, Eva ZÁVODNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Jan NOVOTNÝ a Mohamed AL-KUBATI. Determination of baroreflex sensitivity in young swimmers after one year of physical training. In Sborník abstraktů, 79.Fyziologické dny. 2003. info
 • NOVÁKOVÁ, Zuzana, Bohumil FIŠER, Eva ZÁVODNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Jan NOVOTNÝ a Mohamed AL-KUBATI. Determination of baroreflex sensitivity in young swimmers after one year of physical training (abstract). 2003. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Martina NOVOTNÁ a Daniel BURIAN. Onemocnění páteře a sport. In Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života. Brno: Fakulta sportovních stidií, 2003, s. 50. ISBN 80-210-3261-8. info
 • NOVOTNÝ, Jan a Martina NOVOTNÁ. Výživa. In Kapitoly sportovní medicíny. Brno: Paido, 2003. ISBN 80-7315-064-6. URL info
 • NOVOTNÁ, Martina a Jan NOVOTNÝ. Doping ve sportu. 2003. URL info
 • NOVOTNÝ, Jan, Martin SEBERA, Luboš HRAZDIRA a Martina NOVOTNÁ. Kapitoly sportovní medicíny. 1. vyd. Brno: Paido / Fakulta sportovních studií MU, 2003. ISBN 80-7315-064-6. info
 • NOVOTNÝ, Jan a Martina NOVOTNÁ. Zátěžové testy. In Kapitoly sportovní medicíny. Brno: Paido, 2003. ISBN 80-7315-064-6. URL info
 • NOVOTNÝ, Jan a Martina NOVOTNÁ. Sportovní antropologie a antropometrie. In Kapitoly sportovní medicíny. Brno: Paido, 2003. ISBN 80-7315-064-6. URL info
 • ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ, Václav CHALOUPKA, Jan NOVOTNÝ a Jaroslav MICHALEK. The evaluation of left ventricular function in childhood cancer survivors by pharmacological stress echocardiography. Neoplasma. 2003, roč. 50, č. 3, s. 191-197, 8 s. ISSN 12937852. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Hana HRSTKOVÁ a Martina NOVOTNÁ. Heart rate variability analysis and toxic cardiomyopathy screening in population after oncological treatment. In Variabilita srdeční frekvence a její hodnocení v biomedicínských oborech - od teorie ke klinické praxi. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003, s. 70-74. ISBN 80-244-0805-8. info
 • SEKOT, Aleš a Jan NOVOTNÝ. Sport a společnost. Brno: Paido, 2003, 191 s. ISBN 80-7315-047-6. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Preventive sports medical examination for students of physical education and sports studies. In Proceedings of abstracts. "Physical Education and Sport 2002". Liberec, 2002, s. 42. ISBN 80-7083-623-7. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Porucha srdečního rytmu při tělovýchovně-lékařské prohlídce plavce. (Abstrakt). Med.Sport.Boh.Slov. Praha, 2002, roč. 11, č. 3, s. 216-217. ISSN 1210-5481. info
 • HRAZDIRA, Luboš, Jan NOVOTNÝ, N. GEORGOPOULOS, K. MARKOU, A. THEODOROPOULOU, M. LEGLISE, A.G. VAGENAKIS a P. MYLONAS. Vztah mezi chronologickým a biologickým věkem, stanoveným podle kostního věku a podle antropometrických parametrů u vrcholových dospívajících sportovních gymnastek a gymnastů. (Abstrakt). Med. Sport. Boh. Slov. Praha, 2002, roč. 11, č. 3, s. 207. ISSN 1210-5481. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Asthma bronchiale a sport. Alergie. Praha: Tigis s.r.o., 2002, roč. 4, č. 3, s. 225-227. ISSN 1212-3536. info
 • NOVÁKOVÁ, Zuzana, Eva ZÁVODNÁ, Jan NOVOTNÝ, Nataša HONZÍKOVÁ a Mohamed AL-KUBATI. Variabilita oběhových parametrů ve vztahu k citlivosti baroreflexu u aktivně sportujících dětí. Cor et Vasa. Praha: Praha Publishing Ltd., 2002, roč. 44, č. 4, s. 84. ISSN 0010-8650. info
 • NOVÁKOVÁ, Zuzana, Eva ZÁVODNÁ, Jan NOVOTNÝ a Nataša HONZÍKOVÁ. Baroreflex sensitivity in trained swimmers. 2002. info
 • NOVÁKOVÁ, Zuzana, Eva ZÁVODNÁ, Jan NOVOTNÝ a Nataša HONZÍKOVÁ. Baroreflex sensitivity in trained swimmers. Abstract. In 78th Physiological Days of the Slovak and Czech Physiological Societies. 2002. info
 • ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ, Václav CHALOUPKA a Jan NOVOTNÝ. Echokardiografické vyhodnocení pozdních následků chemoterapie doxorubicinem v dětském věku. Cor et Vasa. Praha, 2002, roč. 44, č. 9. ISSN 0010-9650. info
 • CINGLOVÁ, Lenka. Vybrané kapitoly z tělovýchovného lékařství. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2002, 199 s. ISBN 80-246-0492-2. info
 • NOVÁKOVÁ, Zuzana, Eva ZÁVODNÁ, Jan NOVOTNÝ, Nataša HONZÍKOVÁ a Mohamed AL-KUBATI. Variabilita oběhových parametrů ve vztahu k citlivosti baroreflexu u aktivně sportujících dětí. 2002. info
 • ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ, Václav CHALOUPKA a Jan NOVOTNÝ. Některé aspekty časného a pozdního poškození myokardu levé komory srdeční po léčbě antracykliny v dětském věku. 2002. info
 • HRSTKOVÁ, Hana, Lubomír ELBL, Jan NOVOTNÝ a Zuzana BRÁZDOVÁ. Quality of life of children and adolescents after treatment of leukemia in childhood. Medical a Pediatric Oncology. Wiley-Liss, 2002, roč. 39, č. 4, s. 344. ISSN 0098-1532. info
 • HRSTKOVÁ, Hana, Lubomír ELBL, Jan NOVOTNÝ, Zuzana BRÁZDOVÁ a Milan BAJER. Kvalita života bývalých onkologických pacientů. Česko-slovenská pediatrie. 2002, roč. 57, č. 11, 2 s. info
 • ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ, Václav CHALOUPKA a Jan NOVOTNÝ. Dynamic and low-dose dobutamine stress echocardiography in the assessment of late doxorubicin-induced cardiotoxicity. European Heart Journal. 2002, roč. 23, Suppl.5, s. 207-207. ISSN 0195-668X. info
 • PAVLÍK, Josef a Jan NOVOTNÝ. Význam pohybového režimu pro zdraví a tělesnou zdatnost dětí a mládeže. In Nove poznatky v kinantropologickém výzkumu. Brno: Masarykova univerzita PdF, 2001, s. 8-11. ISBN 80-210-2764-9. info
 • NOVOTNÝ, Jan a Ilona DOHNALOVÁ. Poruchy růstu dětí. In Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2001, s. 6-8. ISBN 80-210-2573-5. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Hana HRSTKOVÁ, Martina NOVOTNÁ a Ilona DOHNALOVÁ. Variabilita srdeční frekvence u osob po léčbě kardiotoxickými cytostatiky. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Praha: Česká spol. tělovýchovného lékařství, 2001, roč. 10, č. 2, s. 88-89. ISSN 1210-5481. info
 • ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ, Václav CHALOUPKA a Jan NOVOTNÝ. Zátěžová echokardiografie v pediatrii. Česko-slovenská pediatrie. Praha, ČR, 2001, roč. 56, č. 8, s. 448-453. ISSN 0069-2328. info
 • HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ, Lubomír ELBL a Jan NOVOTNÝ. Pozdní následky léčby dětských nádorů: hodnocení kardiorespiračních funkcí, skladby těla a životního stylu dětí po léčbě zhoubného nádoru. Pediatrie pro praxi. Konice, ČR: Solen, 2001, roč. 2, č. 6, s. 278-281. ISSN 1213-0494. info
 • HRSTKOVÁ, Hana, Jan NOVOTNÝ, Zuzana BRÁZDOVÁ a Milena BURIANOVÁ. Výživa, pohybová aktivita a skladba těla u mládeže s astma bronchiale. Medicina Sportiva Bohemica Slovaca. Praha: Česká společnost tělových. lékařství, 2001, roč. 10, č. 3, s. 120-130. ISSN 1210-5481. info
 • SVOBODNÍK, A., L. DUŠEK, J. ABRAHÁMOVÁ, E. KUBALA, L. PETRUŽELKA, J. NOVOTNÝ, L. PECEN a J. ŽALOUDÍK. Projekt CARMEN - iniciativa v oblasti výzkumu, edukace a prevence karcinomu prsu. In Vybrané otázky onkologie. V. Praha: Nakladatelství Galén, 2001, s. 86-88. info
 • ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ, Václav CHALOUPKA a Jan NOVOTNÝ. Změny funkce levé komory srdeční během dobutaminové zátěžové echokardiografie u asymptomatických nemocných léčených v dětském věku kardiotoxickou chemoterapií. Cor et Vasa. 2001, roč. 43, č. 10, s. 489-496. info
 • HRSTKOVÁ, Hana, Lubomír ELBL, Jan NOVOTNÝ, Václav CHALOUPKA a Milan BAJER. Význam monitorování kardiotoxicity ke sledování kvality života dětí po onkologické léčbě. In 5. Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii. Sborník. Ostrava: Ostravská univerzita, 2001, s. 32. info
 • HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ, Jan NOVOTNÝ a Milan BAJER. Výživa a pohybová aktivita jako součást životního stylu dětí po léčbě zhoubného nádoru. Scripta medica. Brno - CZ: LF MU Brno, 2001, roč. 2001, č. 6, s. 379-389. ISSN 12211-3395. info
 • HLAVOŇOVÁ, Dita a Jan NOVOTNÝ. Změna variability srdeční frekvence v klidu a při zátěži. In Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. první. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2001, s. 195-199. ISBN 80-210-2764-9. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Hana HRSTKOVÁ, Ilona DOHNALOVÁ a Dita HLAVOŇOVÁ. Variabilita srdeční frekvence při posuzování schopnosti k pohybové aktivitě u dětí a mladistvých po léčbě cytostatiky. In MEDsport sympózium 2000. Hradec Králové, CZ: MedVěd agentura, 2000, s. 138-141. ISBN 80-238-4667-1. info
 • NOVOTNÝ, Jan a František BABINEC. Fuzzy expert system for exercise therapy in diabetics. In SZCEPANIAK, Piotr S. a Paulo J.G. LISBOA. Fuzzy Systems in Medicine. Heidelberg, New York: Physica-Verlag / Springer Verlag Co, 2000, s. 669-692. ISBN 3-7908-1263-3. info
 • HRSTKOVÁ, Hana, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Eva ZÁVODNÁ a Jan NOVOTNÝ. Vztah mezi anamnesticky zjištěnou tělesnou aktivitou a baroreflexní senzitivitou po léčbě antracykliny. Česko-slovenská pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2000, roč. 55, č. 5, s. 281-287. ISSN 0069-2328. info
 • HRSTKOVÁ, Hana a Jan NOVOTNÝ. Screening toxické kardiomyopatie po kardiotoxické cytostatické léčbě v dětství. Brno, 2000. info
 • HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Lenka KOPEČNÁ a Milan BAJER. Knowledge and attitude to healthy nutrition and physical activity in children after treatment for cancer. Medical and Pediatric oncology. New York: Wiley-Liss, 2000, roč. 2000, č. 3, s. 286. ISSN 0098-1532. info
 • HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Lenka KOPEČNÁ a Milan BAJER. Znalosti a postoje ke správné výživě a pohybové aktivitě u dětí dříve léčených pro zhoubný nádor. In Sborník 4. Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii. 1. vyd. Ostrava: Radioterapeut. klinika FNsP Ostravqa, 2000, s. 45. info
 • HRSTKOVÁ, Hana, Lenka KOPEČNÁ, Zuzana BRÁZDOVÁ a Jan NOVOTNÝ. Má dítě po prodělané leukémii zvýšené riziko kardiovaskulárních chorob v dospělosti? In Abstrakt XVIII.konference České společnosti pro hypertenzi. 1. vyd. Znojmo: Čs. společnost pro hypertenzi, 2000, s. 32. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Hana HRSTKOVÁ, Milan BAJER, Ilona DOHNALOVÁ a Martina NOVOTNÁ. Zralost kostry a rozvoj tělesné výšky u dětí po léčbě zhoubných nádorů. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Praha: ČSTL-ERILENS, 2000, roč. 9, č. 3, s. 127-128. ISSN 1210-5481. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Tomáš PĚTIVLAS, Ilona DOHNALOVÁ a Martina NOVOTNÁ. Zralost kostry a predikce výšky u mladých basketbalistů. Bratislava: SSTL - LK SOV, 2000, s. 21-22. info
 • HRSTKOVÁ, Hana, Jan NOVOTNÝ, Zuzana BRÁZDOVÁ a Milan BAJER. Pohybová aktivita dětí a adolescentů po léčbě zhoubného nádoru v dětství. Česko - Slovenská Pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2000, roč. 55, č. 11, s. 726-728. ISSN 0069-2328. info
 • HRSTKOVÁ, Hana, Jan NOVOTNÝ, Zuzana BRÁZDOVÁ, Milena BURIANOVÁ a Josef HAK. Pohybový režim jako významná súčasť životného štýlu detských astmatikou. Detský lekár. Bratislava: Bonus, 2000, roč. 7, č. 4, s. 27-29. ISSN 1335-0838. info
 • HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Milena BURIANOVÁ a Milan BAJER. Výživa a pohybová aktivita dětí s asthma bronchiale. Čs. pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2000, roč. 55, S1, s. 44. ISSN 0069-2328. info
 • NOVOTNÝ, Jan a Pavel HOMOLKA. Jiné druhy zátěže. In PLACHETA, Zdeněk. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999, s. 51-63. Grada/Avicenum. ISBN 80-7169-271-9. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Antropologické hodnoty. In PLACHETA, Zdeněk. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999, s. 104-107. ISBN 80-7169-271-9. info
 • DOHNALOVÁ, Ilona, Jan NOVOTNÝ, Petr KRÁTKÝ, Dita HLAVOŇOVÁ, Roman GRMELA a Lenka CHARVÁTOVÁ. Obezita u dětí. In Alternativní pohybové aktivity dětí a mládeže. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 1999, s. 31-32. ISBN 80-210-2255-8. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Dynamometrie. In PLACHETA, Zdeněk. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999, s. 155-159. ISBN 80-7169-271-9. info
 • NOVOTNÝ, Jan a Siegelová Jarmila. Dlouhodobé monitorování kardiovaskulárních hodnot. In PLACHETA, Zdeněk. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999, s. 135-140. ISBN 80-7169-271-9. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Izometrický zátěžový test. In PLACHETA, Zdeněk. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999, s. 171. ISBN 80-7169-271-9. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Variabilita srdeční frekvence. In PLACHETA, Zdeněk. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999, s. 172-174. ISBN 80-7169-271-9. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Test s kašlem. In PLACHETA, Zdeněk. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999, s. 177. ISBN 80-7169-271-9. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Chladový zátěžový test. In PLACHETA, Zdeněk. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999, s. 177-178. ISBN 80-7169-271-9. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Energetická náročnost různých pohybových činností. In PLACHETA, Zdeněk. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999, s. 197-199. ISBN 80-7169-271-9. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Diabetes mellitus. In PLACHETA, Zdeněk. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999, s. 243-248. ISBN 80-7169-271-9. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Onkologická onemocnění. In PLACHETA, Zdeněk. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999, s. 253-254. ISBN 80-7169-271-9. info
 • HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ a Jan NOVOTNÝ. Znalosti a postoje ke zdravé výživě a pohybové aktivitě u dětí dříve léčených pro zhoubný nádor. Brno: Závěrečná zpráva. MZd ČR, grant. č.120, 1999, 39 s. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Biochemické hodnoty. In PLACHETA, Zdeněk. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999, s. 101-102. ISBN 80-7169-271-9. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Ilona DOHNALOVÁ a Hlavoňová Dita, Grmela Roman, Charvátová Lenka. Hypokinéza a zdraví u dětí. In PAVLÍK, Josef. Alternativní pohybové aktivity dětí a mládeže. Brno: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, 1999, s. 20-23. ISBN 80-210-2255-8. info
 • NOVOTNÝ, Jan a Hana HRSTKOVÁ. Tělesný rozvoj a fyzická aktivita u dětí a dospělých po léčbě zhoubného nádoru. In VÁLKOVÁ, Hana a Zuzana HANELOVÁ. Pohyb a zdraví. Olomouc: Univerzita Palackého, 1999, s. 405-408. ISBN 80-244-0004-9. info
 • NOVOTNÝ, Jan a Ilona DOHNALOVÁ. Hypokinéza a kardiovaskulární choroby. In PAVLÍK, Josef. Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. Brno: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, 1999. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Josef PAVLÍK, Petr KOTYZA a Petr KRÁTKÝ. Diagnostika tělesné zdatnosti, pohybového režimu a zdravotního stavu dětí na školách 2. stupně II. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 1999, 3 s. Zdravotně orientovaná tělesná výchova. ISBN 80-210-2246-9. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Hana HRSTKOVÁ, Ilona DOHNALOVÁ a Dita HLAVOŇOVÁ. Variabilita srdeční frekvence při posuzování schopnosti k pohybové aktivitě u dětí po léčbě cytostatiky. Závěrečná zpráva grantového úkolu 18/99 PdF MU. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 1999, 34 s. info
 • GRMELA, Roman, Ilona DOHNALOVÁ, Dita HLAVOŇOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Petr KRÁTKÝ a Jan NOVOTNÝ. Cvičení dětí v rekonvalescenci po léčbě zhoubných nádorů. In PYŠNÝ, Ladislav a Miluše VAVRUŠKOVÁ. Teorie a praxe v tělesné výchově a sportu. Ústí nad Labem: UJEP, 1999, s. 25-27. ISBN 80-7044-265-4. info
 • GRMELA, Roman, Ilona DOHNALOVÁ, Dita HLAVOŇOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Petr KRÁTKÝ a Jan NOVOTNÝ. Rehabilitačně - rekondiční cvičení dětí léčených pro zhoubné nádory. In PAVLÍK, Josef. Alternativní pohybové aktivity dětí a mládeže. Brno: Ústav tělesné kultury PdF MU, 1999, s. 51-54. info
 • MOTYČKA, Jaroslav, Jan NOVOTNÝ, Pavel HRON a Petr KOTYZA. Ponořovací refelx a jeho význam pro plaveckou veřejnost. In VÁLKOVÁ, HanA a Zuzana HANELOVÁ. Pohyb a zdraví. Olomouc: Univerzita Palackého, 1999, s. 389-392. ISBN 80-244-0004-9. info
 • KRÁTKÝ, Petr, Jan NOVOTNÝ, Dita HLAVOŇOVÁ, Roman GRMELA a Ilona DOHNALOVÁ. Týdenní mimoškolní energetická náročnost pohybu dětí dětí a její vztah k tělesné zdatnosti a somatickému rozvoji. In PYŠNÝ, Ladislav a Miluše VAVRUŠKOVÁ. Teorie a praxe v tělesné výchově a sportu. Ústí nad Labem: UJEP, 1999, s. 54-56. ISBN 80-7044-265-4. info
 • HLAVOŇOVÁ, Dita, Roman GRMELA, Petr KRÁTKÝ a Jan NOVOTNÝ. Vztah vytrvalostní zdatnosti a variability srdeční frekvence u 13 letých dívek. In Teorie a praxe v tělesné výchově a sportu. Ústí nad Labem: UJEP, PdF, Katedra tělesné výchovy, 1999, s. 36-38. ISBN 80-7044-265-4. info
 • HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ, Jan NOVOTNÝ a Milan BAJER. Děti po léčbě zhoubného nádoru v 21. století. In 44. Pediatrický den. Abstrakta. Brno, 1999, s. 26. info
 • ZATLOUKAL, B., J. SIEGELOVÁ a J. NOVOTNÝ. Význam hodnocení variability srdeční frekvence pro posuzování funkčního omezení osob s chronickým srdečním selháním. Med.Sport.Boh.Slov. 1998, roč. 7, č. 2, s. 41-43. ISSN 1210-5481. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Roman ČERBÁK, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Jarmila SIEGELOVÁ, Břetislav ZATLOUKAL, J. NEČAS, P. POKORNÝ a H. BEDNÁŘOVÁ. Aerobní kapacita a její vztah k některým neinvazivním funkčním ukazatelům srdce u mužů s aortální regurgitací. Abstrakt. Cor Vasa. 1998, roč. 40, č. 4, s. 36. ISSN 0010-9650. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Hana HRSTKOVÁ, Ilona DOHNALOVÁ a Homolka Pavel, Zatloukal Břetislav, Vank Pavel. Posuzování schopnosti k tělesnému zatížení u dětí v rehabilitaci po léčbě zhoubných nádorů. In Nové trendy ve funkční diagnostice a rehabilitaci. Brno: Lékařská fakulta MU, 1998, s. 15. info
 • HRSTKOVÁ, Hana, Jan NOVOTNÝ, Zuzana BRÁZDOVÁ a Milan BAJER. Antropometrické ukazatele u dětí a adolescentů po léčbě zhoubného nádoru. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 1998, roč. 53, č. 12, s. 744-747. ISSN 0069-2328. info
 • HRSTKOVÁ, Hana, Jan NOVOTNÝ, Lubomír ELBL a Marie PEJCHLOVÁ. Tělesná zdatnost dětí po léčbě akutní lymfoblastické leukémie podle MBF protokolu. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 1998, roč. 53, suppl. 1, s. S 18, 1 s. ISSN 0069-2328. info
 • HRSTKOVÁ, Hana, Lubomír ELBL, Nataša HONZÍKOVÁ, Jaroslav MICHÁLEK a Jan NOVOTNÝ. Pozdní somatické následky protinádorové léčby u dětí. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 1998, roč. 53, suppl.1, s. S25, 1 s. ISSN 0069-2328. info
 • HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ a Jan NOVOTNÝ. Vývoj skladby těla a výživové zvyklosti dětí po léčbě zhoubného nádoru. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 1998, roč. 53, suppl. 1, s. S26, 2 s. ISSN 0069-2328. info
 • HRSTKOVÁ, Hana a Jan NOVOTNÝ. Některé kardiorespirační funkce u dětí léčených pro akutní lymfoblastickou leukémii BMF protokoly. Klinická onkologie. 1998, roč. 11, č. 5, s. 161-162. ISSN 0862-495X. info
 • NOVOTNÝ, Jan a Kolková Eva, Sládková Hana, Dojčárová Lenka, Dohnalová Ilona. Variabilita srdeční frekvence u zdravých dětí vleže. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Praha: Česká spol. tělovýchovného lékařství, 1998, roč. 7, č. 2, s. 35-40. ISSN 1210-5481. info
 • BABINEC, František a Jan NOVOTNÝ. Diabetics, identification and physical therapy regulation. In Proceedings of the Third Biannual World Automation Congress WAC 98. Anchorage, Alaska, USA: TSI Press, 1998, s. IFMIP-0081, 6 s. ISBN 1-889335-07-X. info
 • NOVOTNÝ, Jan, František BABINEC a Hrstková Hana. Toxic cardiopathy screening in chilhood after malignant tumours therapy. In Proceedings of the Third Biannual World Automation Congress WAC 98. Anchorage, Alaska, USA: TSI Press, 1998, s. IFMIP-0071, 6 s. ISBN 1-889335-07-X. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Pohybová aktivita a zátěžová funkční diagnostika u osob léčených pro onkologické onemocnění. In 4. mezinárodní sympózium o zdraví sportovců a zdravém způsobu života. Hradec Králové: MedVěd, 1998, s. 114-115. ISBN 80-238-3185-2. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Podpůrný rozhodovací fuzzy systém pro řízení léčebného cvičení diabetiků. In VILÍMOVÁ, Vlasta. Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. Brno: Pedagogická fakulta MU, 1998, s. 38-41. ISBN 80-210-1944-1. info
 • HRSTKOVÁ, Hana, Jan NOVOTNÝ a Milan BAJER. Některé antropometrické ukazatele u dětí a mladistvých po léčbě zhoubného nádoru. In Chronicky nemocné dítě. 1. vyd. Olomouc: Palackého Universita Olomouc, 1998. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Ilona DOHNALOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Posuzování schopnosti k pohybové aktivitě u dětí po léčbě zhoubných nádorů. In Zdravotně orientovaná tělesná výchova na základní škole. Sborník anotací. Brno, 1998, 1 s. info
 • DOHNALOVÁ, Ilona a Jan NOVOTNÝ. Field testing of physical fitness in young patients with idiopatic scoliosis. Netherlands: Harwood Academic Publishers, 1997, 14 s. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Zátěžové vyšetření při posuzování pracovní schopnosti nemocných s diabetem a obezitou. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Praha: Česká spol. tělovýchovného lékařství, 1997, roč. 6, č. 3, s. 92-95. ISSN 1210-5481. info
 • BABINEC, František a Jan NOVOTNÝ. Physical exercise therapy volume regulation in I. type diabetics. In Proceedings EUFIT´97, Vol.2. Aachen, 1997, s. 1176-1180. info
 • BABINEC, František a Jan NOVOTNÝ. Fuzzy logic approach to exercise therapy pprescription in I. type diabetics. In 7th International Fuzzy Systems Association World Congress. Prague: Fuzzy Systems Association, 1997, s. 401-405. info
 • HRSTKOVÁ, Hana, Jan NOVOTNÝ a Pejchlová Marie. Hodnocení funkční zdatnosti a somatického vývoje dětí s prodělanou leukémií. Brno: IGA MZd ČR, 1997, 154 s. info
 • HRSTKOVÁ, Hana a Jan NOVOTNÝ. Některé parametry tělesné zdatnosti u dětí po terapii zhoubného nádoru antracykliny s kardioprotekcí. Česko - Slovenská Pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1997, roč. 52, č. 9, s. 679-682. ISSN 0069-2328. info
 • DOHNALOVÁ, Ilona, Břetislav ZATLOUKAL, Jan NOVOTNÝ, Otto VLACH a Jiří POLÁCH. Field testing of physical fitness in young patients with idiopathic scoliosis. Sports Medicine Training and Rehabilitations. Mexico: OPA, 1997, roč. 7, 3-4, s. 193-206. ISSN 1057-8315. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Cvičení při diabetu. Sokolský věstník. 1997, roč. 52, č. 11, s. 19. info
 • HRSTKOVÁ, Hana a Jan NOVOTNÝ. Některé spiroergometrické parametry u dětí po léčbě zhoubného nádoru. Čs. pediatrie. Mladá fronta a.s., 1997, roč. 52, č. 8, s. 607-609. ISSN 0069-2328. info
 • BABINEC, František, Jan NOVOTNÝ a Schneider Pavel, Placheta Zdeněk. Exercise therapy prescription in I. type diabetics using fuzzy logic. In JAMSHIDI, Mohammad, Madjid FATHI a Pierrot Francois. Soft Computing with Industrial Applications. Proceedings of the World Automation Congress WAC 96. Albuquerque: TSI Press, 1996, s. 749-754. Recent trends in research and development, Vol.5. ISBN 1-889335-02-9. info
 • ZATLOUKAL, Břetislav, Jiří TOMAN, Lenka ŠPINAROVÁ, K. KOTHE a Jan NOVOTNÝ. Spirometry in moderate chronic heart failure patients. Perfusion. London, Great Britain: Elsevier, 1996, roč. 9, č. 5, s. 208-211. ISSN 0935-0020. info
 • HOŠEK, Petr. Praktická cvičení z tělovýchovného lékařství. 2. vydání. Plzeň: Západočeská univerzita - Pedagogická fakulta, 1996, 84 s. ISBN 80-7043-207-1. info
 • PLACHETA, Zdeněk, Ilona DOHNALOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Břetislav ZATLOUKAL, Karel ČECHOVSKÝ, Vladimír DRAŽIL a Pavel HOMOLKA. Zátěžová funkční diagnostika a preskripce pohybové léčby ve vnitřním lékařství. 2. přepracované vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995, 156 s. ISBN 80-210-1170-X. info
 • DOHNALOVÁ, Ilona, Břetislav ZATLOUKAL, Jan NOVOTNÝ, Zdeněk PLACHETA, Tomáš OSTŘÍŽEK, Otto VLACH a S. FEITOVÁ. Functional examination of girls with idiopathic scoliosis in field endurance performance. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU, 1995, roč. 68, č. 7, s. 263-280. ISSN 1211-3395. info
 • ZATLOUKAL, Břetislav, Jan NOVOTNÝ, Jiří TOMAN, Lenka ŠPINAROVÁ a K. KOTHE. The Effect of Maximum Exercise Stress and Three Month Rehabilitation Upon Ventilatory Functions in Chronic Heart Failure Patients. In Abstracts 8th FIMS European Sports Medicine Congress. Granada: FIMS, 1995, s. 282. info
 • BABINEC, František, Jan NOVOTNÝ, Zdeněk PLACHETA a P. SCHNEIDER. Fuzzy Expert System for Exercise Therapy Prescription in I. Type Diabetics. In EUFIT Proceedings. Aachen, Germany, 1995, s. 1659-1663. info
 • ŠPINAR, Jindřich, Jan NOVOTNÝ, Jiří MAYER, Jiří VÍTOVEC a Lenka ŠPINAROVÁ. Hemocoagulation and hemorheology in heart failure and the possible effects of glycosaminoglycans. Vnitřní lék. Praha, 1995, roč. 41, č. 1, s. 3-7. ISSN S0042-773X. info
 • HRSTKOVÁ, Hana, Jan NOVOTNÝ a Zdeněk PLACHETA. Tělesná zdatnost pacientů po léčbě akutní leukémie v dětství. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1994, roč. 49, č. 11, s. 655-658. ISSN 0069-2328. info
 • ZATLOUKAL, Břetislav, Jiří TOMAN, Jindřich ŠPINAR, Zdeněk PLACHETA, Pavel HOMOLKA a Jan NOVOTNÝ. Bicycle spiroergometry and two 6 minute walk tests in chronic heart failure patients. In Abstract book. XXV FIMS World Congress. Athens: FIMS, 1994, s. 71. info
 • ZATLOUKAL, Břetislav, Jindřich ŠPINAR, Pavel HOMOLKA a Jan NOVOTNÝ. Comparison of two protocols used in exercise testing in chronic heart failure patients. Sborník lékařský. Praha: Karolinum, 1994, roč. 95, č. 2, s. 89-94. ISSN 0036-5327. info
 • DOHNALOVÁ, Ilona, Břetislav ZATLOUKAL, D. OSTŘÍŽEK, Jan NOVOTNÝ, Zdeněk PLACHETA a Otto VLACH. Terénní test zdatnosti mládeže se skoliózou v před- a pooperačním období. Abstrakt. Med.Sport.Boh.Slov. Praha, 1994, roč. 3, č. 3, s. 89. ISSN 1210-5481. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Hana HRSTKOVÁ, Břetislav ZATLOUKAL a Ilona DOHNALOVÁ. Kardiopulmonální zdatnost pacientů po léčbě akutní leukémie. Abstrakt. Med.Sport.Boh.Slov. Praha, 1994, roč. 3, č. 3, s. 100. ISSN 1210-5481. info
 • PLACHETA, Zdeněk, Ilona DOHNALOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Břetislav ZATLOUKAL, Karel ČECHOVSKÝ, Vladimír DRAŽIL a Pavel HOMOLKA. Zátěžová funkční diagnostika a ordinace pohybové aktivity ve vnitřním lékařství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994, 116 s. ISBN 80-210-0427-4. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Zdeněk PLACHETA a Ilona DOHNALOVÁ. Kardiorespirační a metabolická odezva diabetiků na laboratorní a terénní zatížení. Časopis lékařů českých. 1993, roč. 132, č. 24, s. 756-759. ISSN 0008-7335. info
 • PLACHETA, Zdeněk, Ilona DOHNALOVÁ, Jan NOVOTNÝ a Břetislav ZATLOUKAL. Sportovní srdce - desadaptce, maladaptace? Med. Sport. Boh. Slov. Praha, 1993, roč. 2, č. 1, s. 5-15. ISSN 1210-5481. info
 • ZATLOUKAL, Břetislav, Jan NOVOTNÝ a Jiří TOMAN. Determination of anaerobic threshold in heart failure patients. Abstract. In FIMS 7th European Sports Medicine Congress. Nicosia - Cyprus: FIMS, 1993, s. 163. info
 • ZATLOUKAL, Břetislav, Jan NOVOTNÝ, B. UCHYTIL a M. OŠMEROVÁ. Pressure Gradient in Children Operated on for Coarctation of the Aorta. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 1993, roč. 66, 3-4, s. 81-89. ISSN 1211-3395. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Zdeněk PLACHETA a Ilona DOHNALOVÁ. The cardiorespiratory and metabolic response in diabetics to physical loading in the laboratory and under field conditions. Čas. Lék. čes. Praha, 1993, roč. 132, č. 24, s. 756-759. ISSN 0008-7335. info
 • TOMAN, Jiří, Jiří VÍTOVEC, Miroslav SOUČEK, Ladislav GROCH, Břetislav ZATLOUKAL, Jan NOVOTNÝ a Miloš ŠTEJFA. Je centrální hemodynamika rozhodující pro projevy chronického srdečního selhání? Vnitřní lékařství. 1993, roč. 39, č. 8, s. 755-760. ISSN 0042-773. info
 • ZATLOUKAL, Břetislav, Jan NOVOTNÝ a Zdeněk PLACHETA. Transportní systém a chronické srdeční selhání. Medicina Sportiva Bohemoslovaca. Praha, 1992, roč. 1, č. 4, s. 2-4. info
 • ZATLOUKAL, Břetislav, Jan NOVOTNÝ a Zdeněk PLACHETA. Hodnocení kardiopulmonální funkční zdatnosti při chronickém srdečním selhání. Medicina Sportiva Bohemoslovaca. Praha, 1992, roč. 1, č. 4, s. 5-7. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Ilona DOHNALOVÁ, Blažena PODROUŽKOVÁ, Břetislav ZATLOUKAL a Pavel HOMOLKA. Pohybová aktivita v terapii mužů s inzulin-dependentním diabetes mellitus. Abstrakt. In Pohybová aktivita v terapii. Hradec Králové, 1992, s. 6. info
 • ZATLOUKAL, Břetislav, Jan NOVOTNÝ, Pavel HOMOLKA, Karel ČECHOVSKÝ a Ilona DOHNALOVÁ. Možnosti stanovení anaerobního prahu u osob s chronickým srdečním selháním. In Klinické problémy v telovýchovnom lekárstve. Bratislava: Asklepios, 1992, s. 125-129. info
 • DOHNALOVÁ, Ilona, Vladimír PALYZA, Jan NOVOTNÝ, Karel ČECHOVSKÝ, Břetislav ZATLOUKAL a Kateřina POSPÍŠILOVÁ. Změny některých metabolických parametrů po maximálním a vytrvalostním fyzickém zatížení diabetiků I. typu. Abstrakt. In XXVII. Diabetologické dny. Luhačovice, 1991, s. 7. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Ilona DOHNALOVÁ, Blažena PODROUŽKOVÁ a Břetislav ZATLOUKAL. Vliv pravidelné pohybové aktiviy diabetiků I. typu na fyzikou zdatnost a výkonnost. Abstrakt. In XXVII. Diabetologické dny. Luhačovice, 1991, s. 40. info
 • PLACHETA, Zdeněk, Blažena PODROUŽKOVÁ, Ilona DOHNALOVÁ a Jan NOVOTNÝ. Kardiorespirační a metabolická odezva na laboratorní a terénní fyzické zatížení diabetiků I. typu. Abstrakt. In XXVII. Diabetologické dny. Luhačovice, 1991, s. 43. info
 • TOMAN, Jiří, Jiří VÍTOVEC, Miroslav SOUČEK, Ladislav GROCH, Břetislav ZATLOUKAL a Jan NOVOTNÝ. Different changes of plasma renin activity during the treatment of chronic heart failure with angiotensin converting enzyme inhibitors. Abstract. In Second International Symposium on ACE Inhibition. London, UK, 1991, 1 s. info
 • TOMAN, Jiří, Miroslav SOUČEK, Lada RAMBOUSKOVÁ, Břetislav ZATLOUKAL a Jan NOVOTNÝ. Comparison of captopril and enalapril in patients with chronic heart failure: the cross-over study. In Fourth International Symposium Cardiovascular Pharmacotherapy. Geneva: ISCP, 1991, 1 s. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Pohybová aktivita v terapii diabetes mellitus. In Horniak E. (ed.) Klinické problémy v telovýchovnom lekárstve. Bratislava: Asklepios, 1991, s. 121-124. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Ilona DOHNALOVÁ, Blažena PODROUŽKOVÁ a Břetislav ZATLOUKAL. Vliv pravidelné pohybové aktivity diabetiků I. typu na fyzickou zdatnost a výkonnost. In Horniak E. (ed.) Klinické problémy v telovýchovnom lekárstve. Bratislava: Asklepios, 1991, s. 117-120. info
 • ZATLOUKAL, Břetislav, Jan NOVOTNÝ, B. UCHYTIL a M. OŠMEROVÁ. Pressure gradient in children following coarctation of the aorta, and changes in it under static and dynamic loading. In International symposium on hypertension. Proceedings. Brno, 1990, s. 173-174. info
 • ZATLOUKAL, Břetislav, Jan NOVOTNÝ a B. UCHYTIL. Kardiorespirační funkční zdatnost dětí po operaci koarktace aorty. Lékař a tělesná výchova. Praha: Zdravotnická rada ÜV ČSTV, 1990, 18-1, s. 44-46. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Ilona DOHNALOVÁ a Břetislav ZATLOUKAL. Preskripce pohybové aktivity dětem s diabetes mellitus I. typu. In Telesná zátěž u mládeže. Abstrakta. Ostrava, 1990, s. 39. info
 • NOVOTNÝ, Jan a Břetislav ZATLOUKAL. Laboratorní zátěžový test u dětí s IDDM. In Tělesná zátěž u mládeže. Abstrakta. Ostrava, 1990, s. 40. info
 • DOHNALOVÁ, Ilona, Zdeněk PLACHETA, Jan NOVOTNÝ a Břetislav ZATLOUKAL. Validity of some biochemical parameters for estimation of reaction and adaptation of organism to physical load. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 1990, roč. 63, č. 3, s. 151-152. ISSN 1211-3395. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Břetislav ZATLOUKAL, Ilona DOHNALOVÁ a Jiří ŠTARHA. Kardiorespirační funkční zdatnost dětí s diabetes mellitus I. typu. Čs Pediat. Praha: ČLS, 1990, roč. 45, č. 8, s. 463-467. ISSN 0069-2328. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Břetislav ZATLOUKAL, Ilona DOHNALOVÁ a Jiří ŠTARHA. Cardiorespiratory fitness in children with type I diabetes mellitus. Čes.-slov. Pediat. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1990, roč. 45, č. 8, s. 463-467. ISSN 0069-2328. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Břetislav ZATLOUKAL, Ilona DOHNALOVÁ, Mojmír BLAHA, Jiří TOMAN a Zdeněk PLACHETA. Anaerobní práh u nemocných s ischemickou chorobou srdeční. In Současné směry v patologické fysiologii. Praha: Univerzita Karlova, 1989, s. 306-307. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Břetislav ZATLOUKAL, Karel ČECHOVSKÝ a Z. KALINA. Comparison of Physical Fitness in Children with Insulin-Dependent Diabetes (Type 1 Diabetes Mellitus) with Their Healthy Siblings and the Czechoslovak Population. Abstract. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 1989, roč. 62, č. 8, s. 507-508. ISSN 1211-3395. info
 • NOVOTNÝ, Jan a Jiří HOLÝ. Možnosti využití termovize v tělovýchovném lékařství (na příkladu u plavců). In Metodický dopis. Zdravotnická problematika plavání. Brno: ČÚV ČSTV, 1989, s. 30-42. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Břetislav ZATLOUKAL a B. ULIČNÝ. Vyšetření teplotních změn při poškození pohybového aparátu sportovců. In Telovýchovnolekárska problematika športovania. Bratislava: SÚV ČSZTV, 1989, s. 166-170. info
 • ZATLOUKAL, Břetislav, Jan NOVOTNÝ, O. DADÁK, D. HÁJEK, Z. MERTA, Zdeněk PLACHETA, B. SKLENSKÝ a Beata ŠIMČÍKOVÁ. Kardiorespirační funkční zdatnost slevačů s dlouhodobou expozicí v prašném prostředí. In XXI.Kongres pracovního lékařství. Souhrny. Praha, 1989, s. 3. info
 • ŠIMČÍKOVÁ, Beata, Bohuslav SKLENSKÝ, Z. MERTA, D. HÁJEK, O. ČECHOVÁ, L. MALÁŠKOVÁ, O. DADÁK, V. HLEDÍKOVÁ, J. BLESÍK, J. MAREČKOVÁ, Jan NOVOTNÝ a Břetislav ZATLOUKAL. Vliv práce a pracovního prostředí na zdravotní stav pracovníků slévárny. In XXI. Kongres pracovního lékařství. Souhrny. Praha, 1989, s. 2. info
 • VÍTOVÁ, V., Beata ŠIMČÍKOVÁ, Z. MERTA, D. HÁJEK, Bohuslav SKLENSKÝ, O. ČECHOVÁ, Břetislav ZATLOUKAL a Jan NOVOTNÝ. Rizikové faktory ischemické choroby srdeční u mužů středního věku dvou brněnských závodů - zaměstnanců slévárny a genrálního ředitelství. In XXI. Kongres pracovního lékařství. Souhrny. Praha, 1989, s. 5. info
 • HOLÝ, Jiří, A. SKLENSKÁ a Jan NOVOTNÝ. Thermographic image of stress lesions of the locomotion apparatus in sportsmen. Abstract. In XIV. Congress of the Hungarian radiologists. Budapest, 1988, s. 182. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Z. KALINA a Karel ČECHOVSKÝ. Srovnání tělesné zdatnosti dětí s diabetem I. typu a jejich zdravých sourozenců. In Celostátní sjezd tělovýchovného lékařství. "Podíl tělovýchovného lékařství v celospolečenských zdravotnických programech". Brno: KÚNZ - JM KV ČSTV, 1988, s. 35-39. info

23. 6. 2024


Životopis: prof. MUDr. Jan Novotný, CSc. (učo 2457), verze: čeština(2), změněno: 23. 6. 2024 20:43, J. Novotný