Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Radim Marada, narozen 1. března 1961 ve Vyškově
Pracoviště
 • katedra sociologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova universita
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Ing. - ekonomie (VŠE Praha, 1984)
 • PhDr. - sociologie (UJEP Brno, 1987)
 • PhD. - sociologie (New School for Social Research, New York, 1995)
 • docent - sociologie (FSS MU, Brno, 2004)
Přehled zaměstnání
 • od r. 1993: katedra sociologie FSS (do r. 1998 FF) MU v Brně
 • 1987-1991: Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV
Pedagogická činnost
 • Výuka předmětů v doktorských, magisterských a bakalářských programech:
 • Současné v češtině: Teoretická sociologie, Obecná sociologická teorie, Proseminář k úvodu do sociologie, Fotbal a sociologie, Paměť-trauma-generace
 • Současné v angličtině: Global Networks and Cultural Wars, Football and Society, Seminar to General Sociology, Contemporary Sociological Theory
 • Dřívější: Klasické sociologické teorie, Dějiny sociálního myšlení 19. a 20. století, Politické myšlení 20. století, Současné sociálně politické teorie, Kultura a instituce občanské společnosti, Sociální aspekty přechodů k demokracii, Teorie veřejnosti a veřejného mínění, Sociologie vědění, Teorie ideologie, Formování politických aktérů: zájmy vs. identity, Kultury protestu, semináře ke speciálním tématům nebo autorům současného sociologického a sociálně politického myšlení.
 • Vedení bakalářských, magisterských diplomových prací
 • Školitelství doktorských studujících a vedení disertačních prací
Vědeckovýzkumná činnost
 • oblasti výzkumné činnosti: formování občanské společnosti, utváření politických identit, občanská inkluze, generační konflikt
 • výzkumné projekty:
 • 1995-1997 RESEARCH SUPPORT SCHEME: Civil Society and Political Parties after 1989
 • 1997 CIVIC EDUCATION PROJECT a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŠKOLSTVÍ: Civic education and political socialization in the Czech Republic after 1989 (vedoucí výzkumného týmu a autor závěrečné zprávy)
 • 1997-1998 ASSOCIATION OF EUROPEAN UNIVERSITIES a EUROPEAN COMMISSION: The Public Role of the University: The Dialoue of the Universi- ties with their Stakeholders - Comparison between Different Regions of Europe (koordinátor mezinárodního srovnávacího výzkumu pro ČR, autor výzkumné zprávy za MU Brno)
 • 1998 GRANTOVÁ AGENTURA ČR: Sociální zdroje dobrovolnictví a neziskového sektoru (individuální projekt)
 • 1998 THE C.W. MOTT FOUNDATION a BERGHOF CENTER FOR CONSTRUCTIVE CONFLICT MANAGEMENT: evaluativní výzkum institucio- nálního zázemí pro konstruktivní řešení konfliktů ve východní a střední Evropě (vedoucí výzkumného týmu a hlavní autor závěrečné zprávy)
 • 2000-2001 GRANTOVÁ AGENTURA ČR: Formování politických identit po roce 1989 (individuální projekt)
 • 2001-2003 „Organizational Innovation and Interactive Technology among NGOs in Postsocialist Europe“ (spoluautor a spoluřešitel; mezinárodní výzkumný projekt – ve spolupráci s Kolumbijskou univerzitou v New Yorku a Středoevropskou univerzitou v Budapešti)
 • 2003-2004 grantový úkol v rámci Výzkumného záměru MlaDěRo (FSS MU v Brně): Kulturní reprezentace mládí v současném protestním hnutí 2003-2006 ROZVOJOVÝ PROGRAM MŠMT: „Zavedení e-learningu mezi standardní formy výuky na Masarykově univerzitě v Brně“ (odpovědný řešitel na FSS)
 • 2004 ROZVOJOVÝ PROGRAM MŠMT: „Zavádění studijních oborů Gender studia a Sociální antropologie do výuky studijního programu Sociologie na Fakultě sociál- ních studií Masarykovy university v Brně“ (odpovědný řešitel)
 • 2004 FOND ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL: „Trendy vývoje v občanském sektoru: universitní výukový program“ (hlavní řešitel)
 • 2005 VÝZKUMNÝ ZÁMĚR MŠMT: Institut pro výzkum reprodukce a integrace spo-lečnosti (vedoucí výzkumného týmu: „Etnizace, migrace, identita“)
 • 2006 GRANTOVÁ AGENTURA ČR: „Vzorce mezigeneračního konfliktu po roce 1989 (hlavní řešitel projektu)
Akademické stáže
 • krátkodobé studijní pobyty:
 • University of Oxford, University of Edinburgh, London School of Economics (5 týdnů, leden-únor 1990)
 • New School for Social Research, New York (10 týdnů, březen-květen 1995)
 • Berghof Forschungszentrum für konstruktive Konfliktbearbeitung (opakovaně, 1997-1999)
 • New York University (4 týdny, červenec-srpen 1999)
 • NIAS, Wassenaar, Holandsko (research fellowship, podzim 2001)
Universitní aktivity
 • 2003-2011 - vedoucí katedry sociologie
 • 2000-2011 - šéfredaktor časopisu Sociální studia
 • 1999-2003 - proděkan pro distanční studium (FSS MU)
 • 1996-1999 - člen Akademického senátu FSS
Ocenění vědeckou komunitou
 • členství ve vědeckých radách, redakčních radách a v odborných společnostech:
 • od 2004 – člen Social Representations and Communication Thematic Network (Řím, Itálie): koordinace za MU
 • od 2003 – člen vědecké rady (Advisory Board): International Institute for the Study of Culture and Education, University of Lower Silesia (Wroclaw, Polsko)
 • od 2001 – člen redakční rady Sociologického časopisu
 • od 1999 – člen Masarykovy sociologické společnosti
 • 1997-2003 – člen Komise pro sociální vědy Grantová agentura ČR
 • od 1995 – člen ESA: European Sociological Association
Vybrané publikace
 • MARADA, Radim. Civic Sector and Organizational Identity. Formation of Civic Identities after 1989. Polish Sociological Review. Warszawa: Polish Sociological Association, 2008, roč. 2/2008, č. 162, s. 193-202. ISSN 1231-1413. info
 • MARADA, Radim. Od Marxe k Alexanderovi: občanská inkluze jako problém moderní společnosti. In Etnická různost a občanská jednota. první. Brno: CDK, 2006, s. 72-114, 44 s. Sociologická řada, svazek č. 3. ISBN 80-7325-111-6. info
 • MARADA, Radim. Etnická různost a občanská jednota. první. Brno: CDK, 2006, 297 s. ISBN 80-7325-111-6. info

24. 6. 2020


Životopis: doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. (učo 2654), verze: čeština(1), změněno: 24. 6. 2020 14:30, R. Marada