Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Osobní údaje
 • jméno: MUDr. Hana Ošlejšková
 • narozena: 3.4.1956 v Boskovicích
 • rozená: Krčová
 • stav: vdaná
 • národnost: česká
 • státní příslušnost: ČR

Klinika dětské neurologie LF MU Brno
 • Klinika dětské neurologie LF MU Brno
  FN Brno-Dětská nemocnice
  Černopolní 9
  625 00 Brno
  e-mail: hoslej@fnbrno.cz
  telefon: +420 532 234 915

Funkce na pracovišti
 • zástupce přednosty Kliniky dětské neurologie LF MU v Brně pro léčebně preventivní péči
 • pověřena vedením Kliniky dětské neurologie LF MU v Brně

Vzdělání a akademická kvalifikace
 • ZŠ Boskovice ukončena 197l
 • Gymnázium Boskovice přírodovědná větev ukončena maturitou 1975
 • Lékařská fakulta UJEP Brno (obor všeobecné lékařství) ukončena promocí 198l
 • atestace z neurologie I. stupně 1989
 • nástavbová atestace z dětské neurologie 1992
 • funkční odbornost v elektroencephalografii nutná pro samostatnou práci v epileptologii udělena Společností klinické neurofyziologie a Neurologickou společností 1993 mimořádná odborná stáž "Metabolické poruchy se zaměřením na onemocnění nervového systému" 1994
 • Doktorské studium na LF MU Brno, obor neurologie - zahájeno 9/2003

Přehled zaměstnání
 • 1981 - dosud Klinika dětské neurologie FN a LF MU Brno, ČR
 • 1981 sekundární lékařka
 • 1989 starší sekundární lékařka
 • 1992 samostatně pracující ambulantní a konsiliární lékařka
 • 1993 externí pedagog PdF MU
 • 1995 vedoucí oddělení KDN
 • 1997 - dosud zástupce přednosty kliniky pro léčebně preventivní péči
 • 2005 dosud pověřena vedením Kliniky dětské neurologie LF MU Brno

Pedagogická činnost
 • 48 publikací (18x první autor)
 • 117 přednášek (61x první autor) včetně celostátních a mezinárodních akcí
 • organizace odborných vědeckých akcí (celostátní Dny dětské neurologie,Brněnské setkání dětských neurologů), pozvaný přednášející i předsedající
 • od r. 1993 pregraduální i postgraduální výchova lékařů i SZP (pedagogická činnost) - Subkatedra dětské neurologie IPVZ Praha, IDVPZ Brno, IVZ Bratislava, Farmaceutická fakulta Brno, Filosofická fakulta MU v Brně Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta MU Brno (Katedra speciální pedagogiky)
 • od 3/2005 členka zkušební komise pro atestační zkoušky v oboru Dětské neurologie (jmenovací dekret MZ ČR)
 • od 2/2005 jmenovaná členkou akreditační komise pro dětskou neurologii (jmenovací dekret MZ ČR)

Profesionální členství
 • Česká neurologická společnost
 • Česká společnost dětské neurologie (členka výboru od r. 2004)
 • Česká liga proti epilepsii
 • Sekce biochemické genetiky SLG ČLS JEP

13. 7. 2005


Životopis: doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. (učo 26544), verze: čeština(1), změněno: 13. 7. 2005 14:33, H. Ošlejšková

Další varianta: angličtina(1)