Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr., narozena 28.8.1958 ve Strakonicích
Pracoviště
 • Ústav českého jazyka
  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • vedoucí ÚČJ FF MU (od 2014 do 2022)
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1977-1982: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, obor: český jazyk - dějepis
 • 1982: PhDr.
 • 1993-1998: distanční postgraduální studium na FF MU v Brně, obor 73-03-9 český jazyk
 • 1998: Dr., práce Přenesená pojmenování rostlin v českých dialektech. K sémantickému tvoření lexikálních jednotek v nářečích
 • 2006: Doc., habilitační řízení v oboru 73-03-9 český jazyk, práce Současná soukromá korespondence. Korpusové zpracování a lingvistické využití.
Přehled zaměstnání
 • 1982-1983: SOU Škroupova 13, Plzeň (středoškolská učitelka)
 • 1983-1985: mateřská dovolená
 • 1985-1988: Dialektologické oddělení ÚJČ ČSAV, Brno (odborná pracovnice)
 • 1988-1991: mateřská dovolená
 • od r. 1991: ÚČJ FF MU, Brno (odborná asistentka, od r. 2006 docentka)
Pedagogická činnost
 • FF MU, Brno (od r. 1991): lexikologie, úvod do studia českého jazyka, dialektologie
 • PedF UJEP, Brno (externí výuka 1986-1987): syntax
 • FF UK, Bratislava (externí výuka 1999): lexikologie
Vědeckovýzkumná činnost
 • a) onomaziologické procesy v slovní zásobě českých dialektů (lexikální metafora)
  b) příznakové lexikum, dynamika slovní zásoby češtiny ve 20. století
  c) korpusová lingvistika (počítačové zpracování mluveného jazyka a soukromé korespondence: vytvoření Brněnského mluveného korpusu - od r. 2002 součást ČNK - a Korpusu soukromé korespondence - od r. 2006 součást ČNK)
  d) jazyk soukromé korespondence
 • monografie: Přenesená pojmenování rostlin v českých dialektech. K sémantickému tvoření lexikálních jednotek v nářečích, Brno 2000; Čeština v současné soukromé korespondenci. Dopisy, e-maily, SMS, Brno 2005; 111 let českého dopisu v korpusovém zpracování, Brno 2013; (red. a ed.) Soukromá korespondence jako lingvistický pramen, Brno 2013
 • podíl na monografiích: Balhar, J. - Jančák, P. a kol.: Český jazykový atlas 1, 2, Praha 1993 (2. vyd. 2004), 1997; Karlík, P. - Nekula, M. - Rusínová, Z. (eds.): Příruční mluvnice češtiny, Praha 1995 (2. vyd. 1996); Karlík, P. - Nekula, M. - Pleskalová, J. (eds.): Encyklopedický slovník češtiny, Praha 2002; Pleskalová, J. et al.(ed.): Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky, Praha 2007; Hladká, Z. - Martincová, O.: Slova v soukromých dopisech. Lexikografická sonda, Brno 2012; Чернышева, М. (ed.), Cлaвянсkaя лekсиkoгрaфия. Мeждународная коллективная монография. Мockвa 2013
 • účast v grantových projektech:
 • a) 1993-1995: Počítačový korpus českých psaných textů (405/93/0218)
 • b) 1994-1995: Příruční mluvnice češtiny (405/94/1527)
 • c) 1998-2000: Čeština v jazykovědných pojmech (405/98/0746)
 • d) 1998-2000: Vliv pragmatických činitelů na volbu výrazových prostředků mluvené komunikace (405/98/0639)
 • e) 1996-2001: Textové korpusy a lexikální i gramatická základna pro rozvoj češtiny v 21. století (405/96K214)
 • f) 2003-2004: Etnicko-jazykové problémy v kontextu současné globalizace a diferenciace (mezinárodní projekt garantovaný Ruskou akademií věd)
 • g) 2003-2005: Současná soukromá korespondence. Vytvoření databáze a zpracování vybraných jevů z pohledu lexikologického a dialektologického (405/03/0248) - hlavní řešitelka
 • h) 2003-2005: Dějiny české jazykovědné bohemistiky (405/03/1418)
 • ch) 2010-2012: Soukromá korespondence 20. století. Rozšíření korpusových zdrojů, nové možnosti lingvistického využití (P406/10/0823) - hlavní řešitelka
 • i) 2010-2015: Nový encyklopedický slovník češtiny online (P 406/11/0294)
Akademické stáže
 • 1993: Institut für Slavistik, Universität Regensburg (1 měsíc)
 • 1997: Institut für Slavistik, Universität Regensburg (3 měsíce)
 • 1995,1999: Institut für Slawistik, Universität Wien (1 měsíc)
 • 2000,2001,2005: Istituto Universitario Orientale Napoli (krátkodobé přednáškové pobyty)
 • 2004, 2005, 2007, 2009, 2011, 2015: Bohemicum,Universität Regensburg (krátkodobé přednáškové a studijní pobyty)
Universitní aktivity
 • 1996-1999: členka akademického senátu FF MU
 • 2003-2014: zástupce vedoucí ÚČJ FF MU
 • 1998-2003: spoluorganizátorka pěti ročníků mezinárodní bohemistické konference Čeština - univerzália a specifika a spoluredaktorka sborníků z těchto sympozií (1999,2000,2001,2002,2004)
 • od r. 2009: členka oborové komise na FF MU (Český jazyk)
 • od r. 2010: spolutvůrce a garantka oboru Český jazyk se specializací počítačová lingvistika na FF MU (od r. 2019 programu Počítačová lingvistika)
 • 2012-2014: odborný garant projektu OPVK Mezi bohemistikou a informatikou. Inovace vysokoškolské výuky češtiny v kontextu počítačového zpracování jazyka (INOVA.CZ)
 • od r. 2014 do r. 2022 vedoucí ÚČJ FF MU
 • od r. 2016 do r. 2022 členka Ekonomické komise děkana FF MU
Mimouniversitní aktivity
 • od 2002: členka Terminologické komise pro základní a střední školy
 • od 2003: členka redakční rady časopisu Naše řeč
 • od 2003: členka International Association of Teachers of Czech
 • od 2007 do 2016: členka Rady Ústavu pro jazyk český AV ČR
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1996: Cena rektora Masarykovy univerzity udělená kolektivu pracovníků ÚČJ FF MU za vynikající dílo v oblasti společenských věd (Příruční mluvnice češtiny, Praha 1995)
Vybrané publikace
 • HLADKÁ, Zdeňka. Jubilující Olga Müllerová a výbor z jejích textů. Slovo a slovesnost. Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, 2023, roč. 84, č. 3, s. 168-171. ISSN 0037-7031. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Za dialektoložkou Stanislavou Kloferovou. Linguistica Brunensia. Masarykova univerzita, 2020, roč. 68, č. 2, s. 89-92. ISSN 1803-7410. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Soukromý dopis před 90 lety. In Petr Malčík, Petr Karlík. Svět podle Grepla. 1. vyd. Brno: Host, 2019, s. 45-59. ISBN 978-80-7577-810-9. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. S upřímným pozdravem a políbením zůstávám Váš vděčný… versus Tak zatím… K proměnám epistolární etikety v průběhu 20. století. In Eva Rusinová. Přednášky a besedy z LII. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Filozofická fakulta MU, 2019, s. 57-71. ISBN 978-80-210-9298-3. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Recenze: František Čermák-Jan Holub (eds.): Slovník české frazeologie a idiomatiky, 5: Onomaziologický slovník. Slovo a slovesnost. AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2018, roč. 79, č. 1, s. 76-79. ISSN 0037-7031. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Za docentem Mirkem Čejkou. In Linguistica Brunensia. Brno, 2018, s. 90-92. LInguistica Brunensia. ISSN 1803-7410. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/LB2018-1-9. URL info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Závěrečný dodatek k soupisu prací Mirka Čejky. In Linguistica Brunensia. Brno, 2018, s. 93-95. LInguistica Brunensia. ISSN 1803-7410. URL info
 • LOJDOVÁ, Tereza a Zdeňka HLADKÁ. Lingvista míní, úzus potvrzuje, ale i mění. In Konference 100 let Naší řeči, 9.–11. ledna 2017, Praha. 2017. URL info
 • LOJDOVÁ, Tereza a Zdeňka HLADKÁ. K úspěšnosti kodifikačních doporučení v rubrice Drobnosti (na materiálu přejímek z angličtiny). Naše řeč. AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2017, roč. 100, č. 4, s. 207-214. ISSN 0027-8203. URL info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Recenze: Lucie Rychnovská, Robert Adam a kol.: Karel Havlíček ve světle korespondence. Korpus – gramatika – axiologie. Hradec Králové: UHK, Pedagogická fakulta a ÚJČ AV ČR, 2017, roč. 16/2017, s. 64-66. ISSN 1804-137X. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Slovníky češtiny (na základě NESČ). In Přednášky a besedy z L. (jubilejního) ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 55-67. ISBN 978-80-210-8567-1. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Přehled slovníků češtiny (na základě NESČ). In Rusinová Eva. Přednášky a besedy ze XLIX. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 41-53. ISBN 978-80-210-8207-6. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Monografie o Vladimíru Šmilauerovi. Naše řeč. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR,v.v.i., 2016, roč. 99,2016, č. 3, s. 158-162. ISSN 0027-8203. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. František Čermák: Jazyk a slovník. Vybrané lingvistické studie. Praha: Nakladatelství Karolinum 2014, 524 s. Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., a Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2015, 4 s. Korpus - gramatika - axiologie 11/2015, s. 83-86. ISSN 1804-137X. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Korpus soukromé korespondence : zkušenosti a perspektivy. In Šimková, Mária. Človek a jeho jazyk /3. Inšpirácie profesora Jána Horeckého. Bratislava: VEDA, 2015, s. 616-620. ISBN 978-80-224-1181-3. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. K užívání deminutiv v soukromé korespondenci. In Rusinová, Eva. Přednášky a besedy ze XLVII. ročníku LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 56-64. ISBN 978-80-210-6800-1. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Užití korpusu korespondenčních textů KSK111 k sledování dynamiky české slovní zásoby ve 20. století. In Korpusová lingvistika Praha 2014. 20 let mapování češtiny, Praha, 17.-19. září 2014. 2014. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. 111 let českého dopisu v korpusovém zpracování. (Práce vznikla za spolupráce studentů FF MU a programátorů FI MU). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 2000 s. ISBN 978-80-210-6141-5. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Teritoriálně a sociálně podmíněné diference v jazyce soukromé korespondence. In Hladká, Zdeňka a kol. Soukromá korespondence jako lingvistický pramen. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 61-98. ISBN 978-80-210-6140-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6140-2013. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Korpusové zpracování soukromé korespondence v ÚČJ FF MU v Brně. In Hladká, Zdeňka a kol. Soukromá korespondence jako lingvistický pramen. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 7-17. ISBN 978-80-210-6140-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6140-2013. info
 • HLADKÁ, Zdeňka a kol. Soukromá korespondence jako lingvistický pramen. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 188 s. ISBN 978-80-210-6140-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6140-2013. Munishop Flexibooks info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Český jazykový atlas zakončen dodatkovým svazkem. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2013, 3 s. NŘ , 2, 96, 2013, s. 102-104. ISSN 0027-8203. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Corpora of Private Correspondence as a Source of Material Focused on a Research of Diminutives. In Gajdošová, K.; Žáková, A. Natural Language Processing, Corpus Linguistics, E-learning : SLOVKO 2013. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2013, s. 81-91. ISBN 978-3-942303-18-7. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Čeština pod drobnohledem uživatelů. AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2013. Naše řeč, 96, s. 259-260. ISSN 0544-7267. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. 3× k soukromé korespondenci. In Rusinová, Eva. Přednášky a besedy ze XLVI. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 56-63. ISBN 978-80-210-6243-6. info
 • HLADKÁ, Zdeňka a Olga MARTINCOVÁ. K české lexikografii : tradice a současnost. In Chernysheva, M. Slavjanskaja leksikografija. Moskva: Azbukovnik, 2013, s. 340-369. Azbukovnik ; 1. ISBN 978-5-91172-076-6. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Corpora of Private Correspondence as a Source of Material Focused on a Research of Diminutives. In Natural Language Processing, Corpus Linguistics, E-learning : SLOVKO 2013, Bratislava, 13.-15. november 2013. 2013. info
 • HLADKÁ, Zdeňka a Petr MALČÍK. Soukromá korespondence jako lingvistický pramen. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 188 s. ISBN 978-80-210-6140-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6140-2013. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Jazyk je zázračný organizmus... Metamorfózy jazyka a jazykovedy (M. Imrichová - J. Kesselová, eds.). Praha, 2013, 3 s. Jazykovědné aktuality, roč. L, č. 3 a 4, s. 159-161. ISSN 1212-5326. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. K rodinné korespondenci. In Čmejrková - Hoffmannová - Klímová. Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2012, s. 745-747, 5 s. ISBN 978-80-246-2121-0. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Leni, Lenčo, Leničko, ty moje sladká písničko. Osobní dopisy jako zdroj poznání hypokoristických obměn rodných jmen. In RUSINOVÁ, E. Přednášky a besedy z XLIV. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 40-51. ISBN 978-80-210-5511-7. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. recenze: František Čermák a kolektiv: Slovník české frazeologie a idiomatiky, 1-4, 2. přeprac. a dopl. vydání. Slovo a slovesnost, 72 (2), 2011, s. 130-136. ÚJČ AV ČR, 2011. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Korespondenční texty a jejich lingvistické využití. 2011. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Zpracování soukromé korespondence v Ústavu českého jazyka FF MU. In Korespondenční texty a jejich lingvistické využití. 2011. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. K rodinné korespondenci. In Čeština v pohledu synchronním a diachronním (stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český). 2011. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. recenze: Čermák, F. a Cvrček, V. (ed.) 2009. Slovník Bohumila Hrabala. Praha : Nakladatelství Lidové noviny.In: Korpus – gramatika – axiologie (KGA) 01/2010, s. 75-78. 2010. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Lexikální bohatství korespondenčních textů. ČMEJRKOVÁ, S., HOFFMANNOVÁ, J. a HAVLOVÁ, E. (ed.). In Užívání a prožívání jazyka. K 90. narozeninám Františka Daneše. Praha: Karolinum, 2010, s. 167-170. ISBN 978-80-246-1756-5. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Ohlédnutí za konferencemi Čeština - univerzália a specifika. In Aleš Bičan - Jan Klaška - Petra Macurová - Jana Zmrzlíková. Karlík a továrna na lingvistiku. Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám. Brno: Host - Masarykova univerzita, 2010, s. 20-28. ISBN 978-80-7294-412-5. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Korpus soukromé korespondence: zkušenosti a perspektivy. In Človek a jeho jazyk. 2010. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. recenze: Jana Hoffmannová - Olga Mullerová (eds.): Čeština v dialogu generací. Praha: Academia, 2007. 455 s. In: SaS 70, č. 2, 2009, s. 144-149. SLOVO A SLOVESNOST. Ústav pro jazyk český AV ČR, 2009, s. 144-149. ISSN 0037-7031. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Ke spisovnosti a nespisovnosti v současném úzu. Kopřivová, Marie - Waclawičová, Martina (eds.). In Čeština v mluveném korpusu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny / Ústav českého národního korpusu, 2008, s. 97-104. ISBN 978-80-7106-982-9. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Milá Jano, Jájo, Janičko... Materiál pro výzkum rodných jmen a hypokoristik. Čornejová, Michaela - Kosek, Pavel (eds.). In Jazyk a jeho proměny. Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu. Brno: Host, 2008, s. 54-63. ISBN 978-80-7294-301-2. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. recenze: Čermák, F. (ed.): Slovník Karla Čapka. Praha NLN 2007. In: SPFFBU, A 56, 2008, s.278-280. Masarykova Univerzita, 2008. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. recenze: Čermák, F. (ed.): Slovník Karla Čapka. Praha NLN 2007. In: Czech Language News [USA], 29, Spring 2008, s. 9-10. 2008. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Hladká, Zdeňka - Martincová, Olga: Tradice a současnost české lexikografie. Чернышева, Маргарита (ed.). In Teoрия и истoрия слaвянсkoй лekсиkoгрaфии. Нaучныe мaтeриaлы к XIV съeзду слaвистoв. Moskva: Mezinárodní komitét slavistů (Rusko), 2008, s. 261-286. Mezinárodní komitét slavistů (Rusko), 1. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Píší si lidé v Čechách jinak než na Moravě? Dokořán (Bulletin Obce spisovatelů), roč. XII, č. 45. 2008, 5 s. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Co lze vyčíst z Korpusu soukromé korespondence. RUSINOVÁ, E. (red.). In Přednášky a besedy z XL. běhu Letní školy slovanských studií. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 28-31. ISBN 978-80-210-4315-2. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. recenze:. J. Balhar a kol. - Český jazykový atlas 5. 2005. In: SPFFBU, A 55, 2007, s. 382-386. Masarykova univerzita, 2007. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Lexikografie. In PLESKALOVÁ, Jana, Petr KARLÍK, Radoslav VEČERKA a Marie KRČMOVÁ. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007, s. 164-198. Mimo - humanitní vědy. ISBN 978-80-200-1523-5. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Umíme ještě napsat dopis? Proměny norem psaného textu v elektronické korespondenci (v e-mailech a sms). KROK: Knihovnická revue Olomouckého kraje. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2007, roč. 2007, 3-4, s. 27-33. ISSN 1214-6420. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. recenze: J. Balhar a kol.: Český jazykový atlas 5 In: Czech Language News [USA], 28, Fall 2007, s. 12-13. University of Texas, 2007. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Korpus soukromé korespondence: charakteristika, možnosti využití, perspektivy (anotace příspěvku). In II. mezinárodní konference Gramatika a korpus. Praha: AV ČR, 2007, s. 19-20. ISBN 80-86496-35-X. info
 • HLADKÁ, Zdeňka a Ivan ŠMILAUER. K specifickým rysům elektronické korespondence. In Teorie a empirie. Bichla pro Krčmovó. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 151-162. ISBN 80-210-3955-8. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Pravopis v současné korespondenci mladých lidí (na materiálu tradičních dopisů, e-mailů a SMS). Naše řeč. Praha: ÚJČ AV ČR, 2006, roč. 89, č. 2, s. 73-88. ISSN 0027-8203. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Der zeitgenossische tschechische private Briefverkehr in einem elektronischen Korpus. Zeitschrift fur Slawistik. Berlin, 2006, roč. 51, č. 3, s. 333-337. ISSN 0044-3506. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Český jazyk v zrcadle současné soukromé korespondence. In Глобализация и этнизация. Этнокуљтурные и этноязыковые процссы. 1. vyd. Moskva: Nauka, 2006, s. 431-446. ISBN 5-02-033922-9. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Elektronický korpus současné české korespondence. Stylistyka. Opole, Polska. Opole: Wydawnictvo Uniwersyteta Opolskiego, 2006, roč. 15, č. 1, s. 19-20. ISSN 1230-2287. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Univerbizace-korpusy-slovníky (malá materiálová sonda). In Sborník k 65. narozeninám prof. Františka Čermáka. 1. vyd. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy - Ústav Českého národního korpusu, 2005, s. 503-514. ISBN 80-7308-0796. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Zkušenosti s tvorbou korpusů češtiny v ÚČJ FF MU v Brně. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 2005, A 53/2005, č. 1, s. 115-124. ISSN 0231-7567. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Uplatnění formálního připodobnění v lexiku teritoriálních dialektů a slangů. Chýlová, H. (ed.). In Sborník přednášek z VII. konference o slangu a argotu v Plzni 24.-25. září 2003. Plzeň: ZPČU v Plzni, 2005, s. 20-24. ISBN 80-7043-359-0. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. České slovníkářství na cestě k jednojazyčnému výkladovému slovníku. Naše řeč. 2005, roč. 88, č. 3, s. 140-159. ISSN 0027-8203. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Ke konstituování české výkladové lexikografie. Rusinová, E. (ed.). In Přednášky a besedy z XXXVIII. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 24-38. ISBN 80-210-3738-5. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Ukaž mi, jak píšeš dopisy, a já ti řeknu, odkud jsi. Čeština doma a ve světě. 2005, roč. 2005, 1 a 2, s. 74-77. ISSN 1210-9339. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. recenze: J. Jančáková-P.Jančák, Mluva českých reemigrantů z Ukrajiny, Praha 2004. SPFFBU - Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2005, A53, č. 1, s. 246-248. ISSN 0231-7567. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Kompoziční stereotypy a dopisové formule v současné korespondenci mládeže. Čmejrková, S.-Svobodová, I. (eds.). In Oratio et ratio. Sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause. Praha: ÚJČ AV ČR, 2005, s. 131-141. ISBN 80-86496-23-6. info
 • HLADKÁ, Zdeňka a kol. Čeština v současné soukromé korespondenci. Dopisy, e-maily, SMS. Brno: Masarykova univerzita, 2005, 68 s. Masarykova univerzita. ISBN 80-210-3921-3. info
 • HLADKÁ, Zdeňka a Hana ŠINDLEROVÁ. Jakou češtinou si dopisujeme na Moravě. In AUPO, Fac. Phil., Moravica 1. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004, s. 105-113. ISBN 80-244-0845-7. info
 • HLADKÁ, Zdeňka a Petr KARLÍK. Čeština - univerzália a specifika 5. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004, 464 s. Nakladatelství Lidové noviny. ISBN 80-7106-659-1. info
 • KARLÍK, Petr a Zdeňka HLADKÁ. Kam s ním? (Problém stupňování adjektiv). In Život s morfémy. Sborník studií na počest Zdenky Rusínové. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 73-93. ISBN 80-210-3373-8. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Soukromá korespondence z hlediska rodových diferencí. In Súčasná jazyková komunikácia v interdisciplinárnych súvislostiach. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2004, s. 469-475. ISBN 80-8055-979-1. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Humor a jazyková kreativita v soukromé korespondenci mladých lidí. In Sborník prací Filozoficko-přírodovědné fakulty Slezské univerzity v Opavě. 1. vyd. Opava: Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě, 2003, s. 66-72, 6 s. ISBN 80-7248-188-6. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Jazykový humor v korespondenci mladých lidí. In Přednášky a besedy z XXXVI. běhu LŠSS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 25-34. ISBN 80-210-3160-3. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. K přeneseným pojmenováním a jejich zpracování v 1. dílu Českého jazykového atlasu. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. A, Řada jazykovědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 2003, A 51, č. 1, s. 231-240. ISSN 0231-7567. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Cizojazyčné prvky v korespondenci mladých lidí. Naše řeč. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2003, roč. 86, č. 5, s. 241-250. ISSN 0027-8203. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Sociolingvistické aspekty studia jazyka a stylu soukromé korespondence. In Jazyk i socium. 1. vyd. Minsk: BGU, 2003, s. 309-315. ISBN 985-6684-17-X. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Korpus soukromé korespondence jako zdroj poznání jazykového úzu. In Tradícia a perspektívy gramatického výskumu na Slovensku. 1. vyd. Bratislava: Veda - vydavatestvo Slovenskej akadémie vied, 2003, s. 130-135. ISBN 80-224-0732-1. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Český jazykový atlas přechází od lexika ke tvarosloví. (recenze). Naše řeč. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2003, roč. 86, č. 1, s. 41-43. ISSN 0027-8203. info
 • KARLÍK, Petr, Marek NEKULA a Jana PLESKALOVÁ. Encyklopedický slovník češtiny. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002, 604 s. Encyklopedický slovník češtiny. ISBN 80-7106-484-X. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Creating corpuses of the Czech language at the Faculty of Arts, Masaryk University, Brno. In The second international conference on applied mathematics and informatics at universities 2002. Proceedings of contributed papers. Trnava, 2002, s. 115-119. ISBN 80-227-1752-5. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Tvorba a využití korpusů češtiny na FF MU v Brně. Hladká, Z. a Karlík, P., ed. In Čeština - univerzália a specifika 4. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002, s. 307-310. ISBN 80-7106-611-7. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Rodové rozdíly v dopisech mladých lidí. Rusinová, E., red. In Přednášky a besedy z XXXV. běhu LŠSS. Brno: Vydavatelství MU, 2002, s. 65-73. ISBN 80-210-2885-8. info
 • HLADKÁ, Zdeňka a Petr KARLÍK. Čeština - univerzália a specifika 4. Praha: Nakladatelství Lidové novuny, 2002, 370 s. Nakladatelství Lidové novuny. ISBN 80-7106-611-7. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Tvorba a využití korpusů češtiny na FF MU v Brně. In Čeština - univerzália a specifika 4. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002, s. 307-310. ISBN 80-7106-611-7. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Rodové rozdíly v dopisech mladých lidí. In Přednášky a besedy z XXXV. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 65-73. ISBN 80-210-2885-8. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Creating Corpuses of the Czech Language at the Faculty of Arts, Masaryk University, Brno. In The 2nd International Conference on Applied Mathematics and Informatics at Universities 2002. Trnava: Univerzita Trnava, 2002, s. 115-119. ISBN 80-227-1752-5. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. I. Vaňková (ed.), Obraz světa v jazyce. Praha 2001 (recenze). Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. A, Řada jazykovědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 2002, A 50, č. 1, s. 151-153. ISSN 0231-7567. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Spisovnost a nespisovnost v jazyce soukromé korespondence (se zřetelem k teritoriální příslušnosti pisatelů). Naše řeč. Praha: ÚČJ AV ČR, 2001, roč. 84, č. 5, s. 225-234. ISSN 0027-8203. info
 • HLADKÁ, Zdeňka a Petr KARLÍK. Čeština - univerzália a specifika, 3. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, 2001, 347 s. ISBN 80-2001-2532-8. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Personická motivace přenesených pojmenování v českých nářečích. In SPFFBU. Brno: Vydavatelství MU, 2001, s. 197-211. A 49. ISBN 80-210-2600-6. info
 • (EDS.)HLADKÁ, ladká a Karlík KARLÍK. Čeština - univerzália a specifika 2. 1. vyd. Brno: MU, 2000, 192 s. ISBN 80-210-2262-0. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Několik poznámek k výběru lexikálních jednotek pro výkladové slovníky. In Martincová, Olga - Světlá, Jindra: Nová slovní zásoba ve výkladových slovnících. Praha: ÚJČ AV ČR, 2000, s. 35-42. ISBN 80-86496-00-7. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Jak si dnes píší mladí lidé. Čeština doma a ve světě. Praha: FF UK, 1999, roč. 1999, č. 2, s. 130-134. ISSN 1210-9339. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Přenášení jmen provázené formální diferenciací. In Přednášky a besedy z XXXII. běhu LŠSS. 1. vyd. Brno: MU, 1999, s. 10-16. info
 • HLADKÁ, Zdeňka a Petr KARLÍK. Čeština - univerzália a specifika. 1. vyd. Brno: MU, 1999, 130 s. ISBN 80-210-2025-3. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Uplatnění formální deminuce v tvorbě lidových jmen rostlin. SPFFBU. Brno: MU, 1998, roč. 47, A 46, s. 107-112. ISSN 0231-7567. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Dialektismy v básnickém díle Jana Skácela. In Jazyk a kultura vyjadřování. Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám. 1. vyd. Brno: MU, 1998, s. 81-90. ISBN 80-210-1801-1. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Substandardní lexikální prostředky v soukromé korespondenci mládeže. In Sborník přednášek z VI. konference o slangu a argotu v Plzni 15. - 16. září 1998. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 1998, s. 47-53. ISBN 80-7043-230-0. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Přenesená pojmenování rostlin v českých dialektech. K sémantickému tvoření lexikálních jednotek v nářečích. 1998, 300 s. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Lidové názvy rostlin se zvířecím jménem v přívlastku. SPFFBU. Brno: MU, 1997, roč. 46, A 45, s. 119-129. ISSN 0231-7567. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. K přeneseným pojmenováním v českých nářečích. Přednášky a besedy z XXX. běhu LŠSS. Brno: MU, 1997, s. 19-25. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Český jazykový atlas II. In BALHAR, Jan a Pavel JANČÁK. Český jazykový atlas II. 1. vyd. Praha: Academia, 1997, s. 182-183. ISBN 80-200-0574-9. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Atlasy slovanských jazyků. SPFFBU. Brno: MU, 1996, roč. 45, A 44, s. 131-142. ISSN 0231-7567. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Valím, valíš, valíme (K polysémii jednoho slovesa). In Pocta Dušanu Šlosarovi. Sborník k 65. narozeninám. 1. vyd. Boskovice: Albert, 1995, s. 143-146. ISBN 80-85834-39-1. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Specifičnost bohemistiky jakožto lingvistiky mateřského jazyka. A. Synchronní disciplíny. Lexikologie. B. Diachronní disciplíny. Dialektologie. In Univerzity na prahu nového tisíciletí. Sborník mezinárodní konference 2.-3.11.1994. 1. vyd. Brno: MU, 1995, s. 123-129. sv.2. ISBN 80-210-1266-8. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Příruční mluvnice češtiny. In Příruční mluvnice češtiny. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1995, s. 65-108. ISBN 80-7106-134-4. info
 • HLADKÁ, Zdeňka. Český jazykový atlas I. In BALHAR, Jan a Pavel JANČÁK. Český jazykový atlas I. 1. vyd. Praha: Academia, 1993, s. 72-85. ISBN 80-200-0014-3. info

4. 8. 2022


Životopis: doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (učo 633), verze: čeština(1), změněno: 4. 8. 2022 18:00, Z. Hladká