Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • PhDr. Markéta Horáková, Ph.D., 1975, vdaná, 2 děti
Pracoviště
 • Katedra Sociální politiky a sociální práce
  Fakulta sociálních studií
  Masarykova Univerzita
Funkce na pracovišti
 • Odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2011: Ph.D. v oboru sociální politika a sociální práce, Fakulta sociálních studií Masarykovy university v Brně, téma disertační práce „Pracovní vzdělávání a výcvik: Podpora zaměstnatelnosti, nebo iluze? Přínosy rekvalifikačních programů pro zaměstnatelnost účastníků (s přihlédnutím k postavení ohrožených skupin na trhu práce)“
 • 2011: PhDr. v oboru sociální politika a sociální práce, Fakulta sociálních studií Masarykovy university v Brně, téma rigorózní práce „Problematika nízkého lidského kapitálu na soudobých trzích práce“
 • 2001: Mgr. v oboru sociální politika a sociální práce, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, téma diplomové práce „Právo na práci neznamená bezpodmínečně možnost pracovat (zdravotní postižení jako faktor pracovního neúspěchu)“
 • 1998: Bc. v oboru sociální práce, Fakulta sociálně-ekonomická Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, téma diplomové práce „Sexuální zneužívání dětí“
Přehled zaměstnání
 • 2011-dosud: Odborná asistentka, katedra Sociální politiky a sociální práce, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
 • 2013-2019: Výzkumná pracovnice, Institut pro veřejnou politiku a sociální práci, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
 • 2002-dosud: Výzkumná pracovnice, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., výzkumné centrum Brno
 • 2002-2011: Asistentka/odborná pracovnice, katedra Sociální politiky a sociální práce, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
 • 2005-2011: Výzkumná pracovnice, Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
 • 2003-2004: Vyučující na VOŠ sociální, Kotlářská 9, Brno
Pedagogická činnost
 • 2012-dosud: Vzdělávací politika
 • 2006-dosud: Služby zaměstnanosti a práce s nezaměstnanými
 • 2001-dosud: Politika zaměstnanosti a pracovního trhu
 • 2001-dosud: Sociální politika
 • 2001-dosud: Předměty spojené s individuálním metodologickým vedením bakalářských a magisterských diplomových prací (Metodologie diplomové práce, Konceptualizace diplomové práce, Diplomový seminář)
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2017-dosud: Projekt „Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ (VÚPSV, 2017-2020, CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0006089)
 • 06/2018-12/2018 Dlouhodobá nezaměstnanost v Jihomoravském kraji (krajský úřad JMK, ÚP)
 • 2017–2018: Targeting of the Main ALMP Tools in 2014 and 2015 (with Respect to the Group of Low-skilled Unemplyoed) (Zpráva připravená pro jednání Evropské komise)
 • 03/2015–02/2018: NEGOTIATE: Negotiating Early Job Insecurity and Labour Market Exclusion in Europe (EU Horizon 2020, Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective Societies (Societal Challenges), kód projektu 649395)
 • 10/2014–04/2017: INNCARE: Vládnutí, sociální investice a sociální inovace v oblasti služeb denní péče v České republice a Norsku (Česko-norský výzkumný program CZ09, MŠMT ČR, kód projektu 7F14058)
 • 02/2011–01/2015: NEUJOBS – Employment 2025: How Will Multiple Transitions Affect the European Labour Market (7. rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a inovace EU – g. a. 266833, kód projektu 7E12069)
 • 2011-2014: Modernizace české sociální politiky: k zaměstnanosti vstřícnému modelu (GAP404/11/0086)
 • 2013: Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice podle indikátorů EU - vývoj v důsledku krize, fiskální konsolidace a sociální reformy (VÚPSV, DC111/2012)
 • 2012: Ekonomická zátěž středních příjmových skupin obyvatelstva (VÚPSV, DC1/2011)
 • 2010: Zhodnocení ohrožení na trhu práce a efektivních opatření v měnících se podmínkách (MPSV ČR)
 • 2010: Hodnocení přínosu projektů OP RLZ k aktivní politice zaměstnanosti v ČR (VÚPSV, MPS4577300901)
 • 2008: Institut trhu práce – podpůrný systém služeb zaměstnanosti (MPSV ČR, NVF Praha)
 • 2006-2011: Nová sociální rizika trhu práce a potřeby reformy jeho politické regulace po vstupu ČR do EU. Monitoring a vyhodnocení potřeb (MOPO, FSS MU)
 • 2005-2008: Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti (ISO FSS MU ve spolupráci s CESES UK Praha)
 • 2005-2008: Moderní společnost: Rodina, zaměstnání, vzdělání (MPSV ČR)
 • 2004-2006: Hodnocení efektivnosti nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (VÚPSV, MPS4577300901)
 • 2003: Moderní společnost: Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti (MPSV ČR)
 • 2002-2003: Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokální úrovni (VÚPSV, MPS0000000001)
Akademické stáže
 • 2003 Univerzita MISKOLC, Maďarsko (letní škola)
Vybrané publikace
 • HORA, Ondřej, Markéta HORÁKOVÁ a Tomáš SIROVÁTKA. Diversity of youth policy regimes and early job insecurity – towards an integrated approach. Online. In Bjørn Hvinden, Christer Hyggen, Mi A. Schoyen and Tomáš Sirovátka. Youth Unemployment and Job Insecurity in Europe : Problems, Risk Factors and Policies. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2019, s. 138-157. ISBN 978-1-78811-888-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4337/9781788118897.00014. Elgaronline kapitola - open access info
 • HORA, Ondřej, Markéta HORÁKOVÁ a Tomáš SIROVÁTKA. Policy adaptation to address early job insecurity in Europe. Online. In Bjørn Hvinden, Christer Hyggen, Mi A. Schoyen and Tomáš Sirovátka. Youth Unemployment and Job Insecurity in Europe : Problems, Risk Factors and Policies. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2019, s. 158-183. ISBN 978-1-78811-888-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4337/9781788118897.00015. kapitola - open access Elgaronline info
 • HORA, Ondřej, Tomáš SIROVÁTKA a Markéta HORÁKOVÁ. Diversity of youth policy regimes and early job insecurity in Europe – towards an integrated approach. In 26th Conference of Europanists. CES conference session: Youth employment policies – a question of Sovereignty? 2019. info
 • HORÁK, Pavel, Markéta HORÁKOVÁ, Marie Louise SEEBERG a Jorunn Theresia JESSEN. Care policies and governance in the Czech Republic and Norway. In Sirovátka, T., Válková, J. Understanding care policies in changing times: experiences and lessons from the Czech Republic and Norway. Brno: Centre for the Study of Democracy and Culture, 2017, s. 55-86. Sociology series, Volume No. 17. ISBN 978-80-7325-424-7. info
 • HORÁK, Pavel a Markéta HORÁKOVÁ. Zjišťování situace osob znevýhodněných na trhu práce prostřednictvím konceptu zaměstnatelnosti. Sociológia - Slovak Sociological Review. 2015, roč. 47, č. 5, s. 451-473. ISSN 0049-1225. URL info
 • HORÁKOVÁ, Markéta. Role programů pracovního výcviku a vzdělávání pro rozvoj zaměstnatelnosti osob ohrožených nezaměstnaností. Naše společnost. Praha: Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., 2014, roč. 12, č. 1, s. 27-40. ISSN 1214-438X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.13060/1214438x.2014.1.12.91. info
 • HORÁK, Pavel, Markéta HORÁKOVÁ, Ondřej HORA a Tomáš SIROVÁTKA. Governance, Financing and Employment in Social Services in the Czech Republic. In Sirovátka, T., Greve, B. Innovation in social services : the Public-Private Mix in Service Provision, Fiscal Policy and Employment. 1th edition. Farnham: Ashgate, 2014, s. 123-141. ISBN 978-1-4094-6347-4. URL info
 • GREVE, Bent, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ a Ondřej HORA. Governance, Financing and Employment in Social Services in Denmark. In Sirovátka, T., Greve, B. Innovation in social services : the Public-Private Mix in Service Provision, Fiscal Policy and Employment. 1th edition. Farnham: Ashgate, 2014, s. 143-161. ISBN 978-1-4094-6347-4. URL info
 • HORÁK, Pavel, Markéta HORÁKOVÁ, Ondřej HORA a Bent GREVE. Governance, Financing and Employment in Social Services in Germany. In Sirovátka, T., Greve, B. Innovation in social services : the Public-Private Mix in Service Provision, Fiscal Policy and Employment. 1th edition. Farnham: Ashgate, 2014, s. 163- 179. ISBN 978-1-4094-6347-4. URL info
 • HORÁKOVÁ, Markéta, Pavel HORÁK, Ondřej HORA a Tomáš SIROVÁTKA. Governance, Financing and Employment in Social Services in the United Kingdom. In Sirovátka, T., Greve, B. Innovation in social services : the Public-Private Mix in Service Provision, Fiscal Policy and Employment. 1th edition. Farnham: Ashgate, 2014, s. 181-200. ISBN 978-1-4094-6347-4. URL info
 • RÁKOCZYOVÁ, Miroslava a Markéta HORÁKOVÁ. Sociální politika vstřícná k zaměstnanosti? Česká republika v období krize – politický diskurs a realita. In Sirovátka, T., Horáková, M., Horák, P. Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi. Brno / Boskovice: MUNIpress / Albert, 2014, s. 18-66. ISBN 978-80-210-7149-0. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Greve BENT, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ a Ondřej HORA. Innovation in social services. The public-private mix in service provision, fiscal policy and employment. první. Surrey, Burlington: Ashgate, 2014, 278 s. první. ISBN 978-1-4094-6347-4. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ, Ondřej HORA, Miroslav SUCHANEC a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi. první. Brno a Boskovice: MUNI Press Brno, František Šalé - Albert, Boskovice., 2014, 230 s. první. ISBN 978-80-210-7149-0. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ, Ondřej HORA, Miroslav SUCHANEC a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 230 s. ISBN 978-80-210-7149-0. info
 • HORÁKOVÁ, Markéta a Pavel HORÁK. Zaměstnatelnost skupin ohrožených nezaměstnaností na současných trzích práce. Sociológia - Slovak Sociological Review. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2013, roč. 45, č. 2, s. 128-149. ISSN 0049-1225. URL info
 • HORÁKOVÁ, Markéta. Přínosy rekvalifikačních programů pro začleňování skupin ohrožených nezaměstnaností na český trh práce. Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2013, roč. 6, č. 1, s. 2-15. ISSN 1802-5854. info
 • HORÁKOVÁ, Markéta, Robert JAHODA, Pavel KOFROŇ, Tomáš SIROVÁTKA a Ivana ŠIMÍKOVÁ. Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice podle indikátorů EU - vývoj v důsledku krize, fiskální konsolidace a sociální reformy. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013, 151 s. ISBN 978-80-7416-129-2. info
 • HORÁK, Pavel, Markéta HORÁKOVÁ a Tomáš SIROVÁTKA. The recent trends and changes in Czech social services in the European context: the case of childcare and elderly care. Časopis sociální práce|Sociálna práca, Czech and Slovak Social Work Journal. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2013, roč. 12, č. 5, s. 5-19. ISSN 1213-6204. info
 • HORÁK, Pavel, Markéta HORÁKOVÁ a Tomáš SIROVÁTKA. Governance of social services in the Czech Republic in a comparative perspective: Crucial trends and changes in social services in the CR in comparison to DK, GER and the UK in the last decade. In Innovation and Employment in Social Services: new opportunities for growth? (Inovace a zaměstnanost v sociálních službách: nové příležitosti pro podporu ekonomického růstu?) NEUJOBS. Masarykova Universita. VÚPSV. 2013. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Bent GREVE, Ondřej HORA, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ a Jiří WINKLER. Public/Private Mix And Social Innovation In Service Provision, Fiscal Policy And Employment. Database On Financing, Employment And Governance In Social Services (Deliverable 7.2). European Commission, NEUJOBS Working Document, 2012, 37 s. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Markéta HORÁKOVÁ, Robert JAHODA a Pavel KOFROŇ. Ekonomická zátěž středních příjmových skupin obyvatelstva: vývoj v letech 2008-2011. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2012, 157 s. ISBN 978-80-7416-110-0. info
 • HORÁKOVÁ, Markéta. Empirické zhodnocení významu lidského kapitálu v době ekonomické recese. Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2011, roč. 5, č. 1, s. 2-12. ISSN 1802-5854. info
 • HORÁKOVÁ, Markéta. Důvody a možnosti hodnocení výcvikových a vzdělávacích programů a jejich účinků pro nízkokvalifikované osoby: návrh komplexního hodnotícího postupu. Fórum sociální politiky. 2010, roč. 4, č. 1, s. 8-16. ISSN 1802-5854. info
 • HORÁKOVÁ, Markéta a Pavel HORÁK. Návrh mezinárodní komparace systému výcvikových a vzdělávacích programů. Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2010, roč. 4, č. 5, s. 2-10. ISSN 1802-5854. info
 • HORÁKOVÁ, Markéta. Význam konceptu lidského kapitálu v ekonomické teorii v době ekonomické recese. Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2010, roč. 4, č. 6, s. 2-10. ISSN 1802-5854. info
 • HORÁKOVÁ, Markéta, Ondřej HORA a Jiří VYHLÍDAL. Hodnocení přínosu projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů k aktivní politice zaměstnanosti v ČR. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2010, 85 s. Výzkumný záměr VÚPSV. ISBN 978-80-7416-056-1. URL info
 • HORÁK, Pavel a Markéta HORÁKOVÁ. Role liniových pracovníků ve veřejné politice. Sociologicky casopis/Czech Sociological Review. 2009, roč. 45, č. 2, s. 369-395. ISSN 0038-0288. info
 • HORÁK, Pavel a Markéta HORÁKOVÁ. Street-level byrokraté a jejich role ve veřejné a sociální politice: reflexe nezaměstnanými ve třech regionech ČR. Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2009, roč. 3, č. 3, s. 9-19. ISSN 1802-5854. info
 • MAREŠ, Petr, Markéta HORÁKOVÁ a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Sociální exkluze na lokální úrovni. Brno: VÚPSV, 2008, 77 s. ISBN 978-80-7416-014-1. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Pavel HORÁK a Markéta HORÁKOVÁ. Implementation of activation strategies: Fragmentation or synergy ? In Social security and the labour market: A mismatch ? Conference volume (abstracts), 5th International Social Security Association Research Conference. Warszawa: ISSA, Geneva, 2007, s. 144-145. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Pavel HORÁK a Markéta HORÁKOVÁ. Emergence of new modes of governance in activation policies: Czech experience. International Journal of Sociology and Social Policy. Bradford: Emerald, 2007, roč. 27, 7/8, s. 311-323. ISSN 0144-333X. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Pavel HORÁK a Markéta HORÁKOVÁ. Czech Labour Market Regulation: a Reform or Institutional Learning ? In Transformation of the Welfare State: Political Regulation and Social Inequality, 4th Annual ESPAnet Conference, 21-23 Sept 2006, Bremen, abstracts. 2006. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Ondřej HORA, Markéta HORÁKOVÁ, Lenka KLIMPLOVÁ, Miroslava RÁKOCZYOVÁ a Jiří WINKLER. Sociální začleňování v České republice: evropská a česká agenda? Studie CESES. Praha: CESES FSV UK, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 55-77. ISSN 1801-1640. info
 • HORÁK, Pavel a Markéta HORÁKOVÁ. Změna oficiálních cílů a funkcí veřejné a sociální politiky aktéry na lokální úrovni: příklad vybraného opatření aktivní politiky zaměstnanosti v ČR. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2005, XII., č. 3, s. 259-283. ISSN 1211-3247. info
 • HORÁKOVÁ, Markéta. Problematika osob s nízkou kvalifikací na trhu práce. In Účelové programy na lokálních trzích práce. Jejich význam, potřebnost a realizace. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 122-140. FSS MU. ISBN 80-210-3867-5. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Václav KULHAVÝ, Markéta HORÁKOVÁ a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Směřování české sociální politiky s důrazem na agendu Lisabonské strategie. Brno: VÚPSV, 2005, 154 s. info
 • HORÁKOVÁ, Markéta a David PÓČ. Stanovení přijatých strategických cílů EU v oblasti RLZ v podmínkách JMK (revidovaná Lisabonská strategie). Hlavní strategické směry a doporučení strategie rozvoje lidských zdrojů JMK. Brno: ESF, FSS a CRR, 2005, 12 s. JMK Strategy. info
 • HORÁKOVÁ, Markéta. Stanovení přijatých strategických cílů Evropské unie v oblasti rozvoje lidských zdrojů v podmínkách Jihomoravského kraje. Situační analýza rozvoje lidských zdrojů. Brno: ESF, FSS a CRR, 2005, 11 s. JMK HRD. info
 • KULHAVÝ, Václav, Tomáš SIROVÁTKA, Markéta HORÁKOVÁ a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Hodnocení efektivity programů aktivní politiky zaměstnanosti v ČR. Brno: VÚPSV, 2005. info
 • HORÁKOVÁ, Markéta, Miroslava RÁKOCZYOVÁ a Tomáš SIROVÁTKA. Sociální vyloučení a sociální začlenění v perspektivě tvůrců českého Národního akčního plánu sociálního začleňování na léta 2004-2006. Dílčí výzkumná zpráva. Brno, 2005. info
 • HORÁKOVÁ, Markéta, Miroslava RÁKOCZYOVÁ a Tomáš SIROVÁTKA. Sociální vyloučení a sociální začlenění v lokální perspektivě. Brno, 2005. info
 • HORÁKOVÁ, Markéta. Skupiny ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností. In WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, s. 73-82. ISBN 80-210-3565-X. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Markéta HORÁKOVÁ a Václav KULHAVÝ. Účinky opatření aktivní politiky zaměstnanosti. In WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, s. 140-159. ISBN 80-210-3565-X. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Markéta HORÁKOVÁ, Václav KULHAVÝ a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Zhodnocení rozsahu, cílenosti a účinků programů aktivní politiky zaměstnanosti. Výzkumná zpráva. Brno: VÚPSV, 2004. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Markéta HORÁKOVÁ, Václav KULHAVÝ a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce: přínosy rekvalifikací a dalších nástrojů APZ na Břeclavsku. Průběžná zpráva z výzkumného pilotního projektu. Brno: VÚPSV, 2003. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Markéta HORÁKOVÁ, Václav KULHAVÝ a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce. Závěrečná zpráva z pilotního výzkumného projektu. Brno: VÚPSV, 2003. info
 • HORÁKOVÁ, Markéta a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Přínosy rekvalifikací pro znevýhodněné skupiny osob. In Mareš, P.; Sirovátka, T. (eds.). Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. Brno: FSS MU, 2003, s. 202-219. ISBN 80-210-3048-8. info
 • HORÁKOVÁ, Markéta. Dlouhodobá nezaměstnanost (podle VŠPS). In: Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti. Část III. Nezaměstnanost a politika trhu práce. Kapitola 1. Nezaměstnanost a její vývoj, ohrožené skupiny. Praha a Brno: FSS MU, VÚPSV, NVF, 2003, 28-35. info
 • HORÁKOVÁ, Markéta. Struktura registrovaných a neregistrovaných nezaměstnaných. In: Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti. Část III. Nezaměstnanost a politika trhu práce. Kapitola 1. Nezaměstnanost a její vývoj, ohrožené skupiny. Praha a Brno: FSS MU, VÚPSV, NVF, 2003, 36-41. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Markéta HORÁKOVÁ a Václav KULHAVÝ. Aktivní politika zaměstnanosti a strategie zaměstnanosti v České republice. In: Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti. Část III. Nezaměstnanost a politika trhu práce. Kapitola 2A. Hodnocení opatření aktivní politiky zaměstnanosti: Česká republika. Praha a Brno: FSS MU, VÚPSV, NVF, 2003, 5-71. info
 • HORÁKOVÁ, Markéta. Opatření a nástroje politiky trhu práce v zemích EU. In: Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti. Část III. Nezaměstnanost a politika trhu práce. Kapitola 2B. Hodnocení opatření aktivní politiky zaměstnanosti: Evropská unie. Praha a Brno: FSS MU, VÚPSV, NVF, 2003, 35-55. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Markéta HORÁKOVÁ, Václav KULHAVÝ a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce: hodnocení kvality a přínosů rekvalifikací a veřejně prospěšných prací účastníky. Průběžná zpráva z 2. etapy výzkumného projektu. Brno: VÚPSV, 2002. info

23. 6. 2020


Životopis: PhDr. Markéta Horáková, Ph.D. (učo 9546), verze: čeština(1), změněno: 23. 6. 2020 21:07, M. Horáková

Další varianta: angličtina(1)