Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • JUDr. Jana Dudová, Ph.D.
Pracoviště
 • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva
Funkce na pracovišti
 • Odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • vědecká hodnost Dr./Ph.D. v oboru správní právo (1997), JUDr. (1981), Právnická fakulta UJEP Brno (1980), Gymnázium Elgartova Brno (1976)
Přehled zaměstnání
 • Vysokoškolský učitel (1992 - doposud), Asistent Ústavního soudce ČR (1998 - 2003), komerčněprávní/advokátní praxe (od r. 1990), podnikový právník ČSAV/Akademie věd v Brně (1988 -1990), podnikový právník Krajského investorského útvaru v Ostravě (1982 - 1988)
Pedagogická činnost
 • garant předmětů "Právní vztahy k nemovitostem", "Ochrana spotřebitele", "Ochrana veřejného zdraví", "Ochrana kulturních památek", vyučující v předmětech magisterského a bakalářského studia "Pozemkové právo", "Právo životního prostředí", "Ekopolitika", "Katastr nemovitostí", "Osoby a jejich postavení v evropském kontextu".
Vědeckovýzkumná činnost
 • GA ČR: Právní prostředky a cesty k řešení starých ekologických zátěží (2006 - 2007) GA MU: průběžně specifický výzkum od roku 2009 do současnosti
Akademické stáže
 • Krátkodobé přednáškové pobyty - Vysoká škola práva Bratislava (2006), Právnická fakulta Salzburg (2002), Právnická fakulta Wroclaw (1997), Právnická fakulta Graz (1995, 1996), Právnická fakulta Wien (1994)
Universitní aktivity
 • člen akademického senátu (2005 - 2006, 2015 - 2016) člen oborové komise pro právo životního prostředí
Mimouniversitní aktivity
 • Poradce Ministerstva životního prostředí pro národní program "Ekologicky šetrný výrobek", pedagogická činnost v rámci tuzemských i zahraničních univerzit
Vybrané publikace
 • DUDOVÁ, Jana. Selected legal issues in recreational activities in specially protected areas of the Czech Republic. In 18th international multidisciplinary scientific geoconference sgem 2018, conference proceedings. 1. vyd. Albena, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 51, Alexander Malinov, Blvd., 2018. s. 539 - 546. ISBN 978-619-7408-49-2. doi:10.5593/sgem2018/5.4/S23.069. info
 • SELUCKÁ, Markéta, Martina URBANOVÁ, Jana DUDOVÁ, Eva VEČERKOVÁ a Eva BRUCKNEROVÁ. Selected sociological and legal aspects of consumer protection in the Czech Republic. Journal of European Consumer and Market Law. Munch, Germany: Verlag C.H.Beck oHG, 2017, roč. 6, č. 1, s. 24-30. ISSN 2364-4710. Repozitář MU info
 • DUDOVÁ, Jana. Kontrola hluku z veřejné produkce hudby ve venkovním prostoru. In Jakub Hanák, Ivana Průchová a kolektiv. Kontrolní mechanismy při prosazování ochrany životního prostředí. 1. vyd. Brno: MU BRNO, 2017. s. 156-166. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ; svazek 595. ISBN 978-80-210-8597-8. Open access knihy info
 • DUDOVÁ, Jana. Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám podnikatelů. In Pokorná, Večerková, Levická, Dudová. Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám podnikatelů. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017. s. 257-292. ISBN 978-80-7552-625-0. info
 • DUDOVÁ, Jana. Legal(non) enforcebility of protection from noise emanating from public production of music operated outdoors in the Czech Republic. In CONFERENCE PROCEEDINGS. 1. vyd. Albena, Bulgaria: International multidisciplinary scientific geoconference SGEM, 2017. s. 343-350. ISBN 978-619-7408-11-9. info
 • DUDOVÁ, Jana. Quiet Territories in National Parks as an Effective Tool for Protecting Wildlife? In Jančářová Ilona a Jana Dudová. Sustainable development and conflicts of interests in nature protection in Czechia, Poland and Slovakia. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2017. s. 53-66. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ; svazek 600. ISBN 978-80-210-8815-3. Open access knihy info
 • JANČÁŘOVÁ, Ilona a Jana DUDOVÁ. SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND CONFLICTS OF INTERESTS IN NATURE PROTECTION IN CZECHIA,POLAND AND SLOVAKIA. 1. vyd. Brno: MU, Právnická fakulta Brno, 2017. 313 s. ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS, IURIDICA, VOL. 600. ISBN 978-80-210-8815-3. doi:10-8817-7. info
 • DUDOVÁ, Jana. Posuzování vlivů na veřejné zdraví. In Vomáčka, Vojtěch a Dominik Židek. Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí. 1. vyd. Brno: Právnická fakulta MU, 2016. s. 188-198. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 561. ISBN 978-80-210-8343-1. Vědecký web PrF info
 • DUDOVÁ, Jana. Ochrana před hlukem v přírodě a udržitelnost kvality života. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. Praha: Karlova univerzita, 2015, roč. 61, č. 2, s. 135-139. ISSN 0323-0619. Open access časopisu info
 • DUDOVÁ, Jana. Znečišťovatel životního prostředí aneb vlastnictví zavazuje. Vybrané otázky. In Jančářová, I., Hanák, J., Průchová,I. a kol. Vlastník a podnikatel při ochraně životního prostředí. 1. vyd. Brno: Právnická fakulta MU Brno, 2015. s. 169 - 175. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity ; svazek č. 519. Řada teoretická, Edice Scientia. ISBN 978-80-210-7951-9. info
 • DUDOVÁ, Jana. Off-premises Consumer Contracts and Selected Questions of Public Consumer Protection. In Selucká, Markéta (ed.). Off-Premises contracts and consumer protection in law and praxis : Workshop proceedings [online]. 1. st. ed. Brno : Masaryk University, Faculty of Law, 2015. [cit. 2015-30-06]. 67 p. Publications of the Masaryk University, theoretical series, edition Scientia; File No. 531. 1. vyd. Brno: Právnická fakulta MU Brno, 2015. s. 61 - 67. ISBN 978-80-210-7883-3. URL info
 • DUDOVÁ, Jana a Martina URBANOVÁ. Vybrané otázky ochrany zdraví spotřebitele. In Editors / Zostavovatelia : Mgr. Daniela Čičkánová , PhD. Bc. Ivana Hapčová JUDr. Vladislav Mičátek, PhD. Bratislavské právnické fórum 2015. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta 2015, 2015. s. 82-91. ISBN 978-80-7160-411-2. info
 • DUDOVÁ, Jana. Veřejnoprávní ochrana spotřebitelů a jejich zdraví : Správně-právní prostředky ochrany spotřebitelů. In Společensko-právní aspekty ochrany spotřebitele a jeho zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. s. 149-182. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 540. ISBN 978-80-210-8050-8. info
 • DUDOVÁ, Jana. Ochrana před hlukem v přírodě a udržitelnost kvality života. časopis České společnosti pro právo životního prostředí, Praha: Česká společnost pro právo životního prostředí. Praha, 2014, roč. 14. ISSN 1213-5542. info
 • DUDOVÁ, Jana. Ochrana před hlukem v přírodě a udržitelnost kvality života. In Mezinárodní konference Ochrana životního prostředí. 2014. info
 • DUDOVÁ, Jana. Hygienické aspekty kvality vod. In Průchová, Hanák a kolektiv. Voda v právních vztazích. 1. vyd. Brno: ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS, MU BRNO, 2014. s. 162 - 176, 14 s. Editio Scientia No 481, řada teoretická. ISBN 978-80-210-7155-1. info
 • DUDOVÁ, Jana. HUMAN RIGHTS AND INFORTMATION ON ENVIRONMENTAL HEALTH IN TERMS OF THE CZECH REPUBLIC,. 2013. info
 • DUDOVÁ, Jana a Jan DUDA. The influence of environment and human rights in the business - the concept of public health - case study on noise pollution. In Enterprise and the Competitive Environment. 2013. Recenzované výstupy budou publikovány ve sborníku ACTA Universitatis info
 • DUDOVÁ, Jana. Current Aspects of Noise Pollution Liability in the Czech Republic. In Proceedings in Global Virtual Conference, WORKSHOP, GV-Conf 2013. 2013. ISBN 978-80-554-0649-7. info
 • DUDOVÁ, Jana. Aktuální právní otázky ochrany zdraví před hlukem z venkovního prostoru. In GLOBAL PUBLIC HEALTH ISSUES 2013, Ostrava. 2013. ISBN 978-80-7464-263-0. doi:10.http://dx.doi.org/. info
 • DUDOVÁ, Jana a Veronika SOLISOVÁ. Selected Aspects related to the Enforcement of the Protection of Public Health. In Prof. Dr. Parvinder S. Sandhu, Prof. Dr. Saji Baby. PSRC April 29-30, 2013 Singapore. 1. vyd. Singapur: Planetary Scientific Research Center, 2013. s. 262-266. ISBN 978-93-82242-28-4. článek v pdf formátu info
 • DUDOVÁ, Jana. Hygienické aspekty kvality vod. In Dny práva. 2013. info
 • DUDOVÁ, Jana. Právní aspekty ochrany veřejného zdraví před environmentálním hlukem. 1. vyd. Brno: MU, Právnická fakulta 2013, 2013. 240 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica, Editio S, No 450. ISBN 978-80-210-6522-2. info
 • DUDOVÁ, Jana. Globální problémy ochrany zdraví. 1. vyd. Ostrava: Lékařská fakulta v Ostravě, 2012. Globální problémy zdravotnictví 2012. ISBN 978-80-7368-805-9. info
 • DUDOVÁ, Jana. Několik poznámek k právní vynutitelnosti veřejného zájmu na ochranu zdraví před hlukem. Právní rozhledy. Praha: C.H.Beck, 2012, roč. 2012, č. 21, s. 755 - 758. ISSN 1210-6410. info
 • DUDOVÁ, Jana. Odpovědnost za hlukovou zátěž v rozhodovací praxi. In Odpovědnost v právu životního prostředí. 1. vyd. Brno: Právnická fakulta MU Brno, 2012. s. 197- 207. ISBN 978-80-210-6037-1. info
 • DUDOVÁ, Jana. Ocenění prestižní cenou "Zlatý decibel 2012". Národní hluková observatoř, Ministerstvo životního prostředí, 2012. info
 • DUDOVÁ, Jana. Vybrané právní aspekty ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace. Zdravotnické fórum. 2012, roč. 2012, č. 3, s. 16 - 18. ISSN 1804-9664. info
 • DUDOVÁ, Jana. Globální problémy zdraví. In Globální problémy zdravotnictví 2012. 2012. ISBN 978-80-7368-805-9. info
 • DUDOVÁ, Jana. Lidská práva a vynutitelnost práva na ochranu zdraví před rizikovými faktory venkovního prostředí. In Frýdek, M., Tauchen, J. Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám: sborník prací k životnímu jubileu. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2012. s. 735 - 743. ISBN 978-80-7418-144-3. info
 • DUDOVÁ, Jana. Právo na ochranu veřejného zdraví. Ochrana veřejného zdraví před rizikovými faktory venkovního prostředí. 1. vyd. Praha: LINDE Praha, a.s., 2011. 420 s. 899. publ. ISBN 978-80-7201-854-3. info
 • DUDOVÁ, Jana. Právní aspekty posuzování zdravotních rizik. In Globální problémy veřejného zdravotnictví 2011, Ostrava. 2011. ISBN 978-80-7368-824-0. info
 • DUDOVÁ, Jana a Jan DUDA. Public Health & Human Rights“Implementing and designing problems of public health law in the Czech Republic”. ELSA International and Council of Europe, 2011. URL info
 • DUDOVÁ, Jana. Obtížný živočich versus ochrana zdraví člověka (vybrané problémy). In Dny práva 2011. 2011. info
 • DUDOVÁ, Jana. Kielka uwag o možlivych konfliktach w procedurze oceny oddzialywania na šrodowisko w Republice Czeskiej. Ochrona Šrodowiska, Prawo i Polityka. Wroclaw: Towarzystwo Naukowe Prawa Ochrony Šrod., 2011, roč. 2011, 4/66, s. 3 - 7. ISSN 1425-4530. info
 • DUDOVÁ, Jana a Jan DUDA. Selected legal aspekt of public health enforcement (Remarks on the protection of public health against selected risk factors in term sof Czech Republic,. In Damohorský Milan, Stejskal Vojtěch. Czech and European Environmental Law. Prague: Czech society for Environmental Law, 2011. s. 52 - 58. ISBN 978-80-87488-07-2. info
 • DUDOVÁ, Jana. K vybraným otázkám ochrany veřejného zdraví v podmínkách státní správy a samosprávy. In Mezinárodní konference "Ochrana životného prostredia v podmienkach samosprávy" Právnická fakulta ÚPJŠ Košice, Students Association ELSA Košice. 2010. info
 • DUDOVÁ, Jana. Vybrané právní aspekty ochrany zdraví před rizikovými faktory vlivů životního stylu. Ostravská univerzita, Fakulta zdravotnických studií, Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, 2010. info
 • DUDOVÁ, Jana. Ekonomické nástroje a nejlepší dostupné techniky. 2010. info
 • DUDOVÁ, Jana. Vybrané právní aspekty ochrany zdraví před rizikovými faktory vlivů životního stylu. In Konference Globální problémy veřejného zdravotnictví 2010 konaná v Ostravě. 2010. ISBN 978-80-7368-698-7. info
 • DOLEŽALOVÁ, Helena, Jana DUDOVÁ a Veronika SOLISOVÁ. Sustainable Development in Czech Environmental Law. In International symposium "Research, education, development". Targu Mures: Universitatea Dimitrie Cantemir Targu Mures - Cluj Napoca : Risoprint, 2010. s. 13-20. ISBN 978-973-53-0417-1. info
 • DUDOVÁ, Jana. Koncepční nástroje při ochraně veřejného zdraví. In Konference Práva životního prostředí v Olomouci. 2010. info
 • DUDOVÁ, Jana. Wybrane aspekty udziału publiczności w ochronie zdrowia publicznego. In Udział społeczeństwa w zintegrowanej ochronie środowiska. Wrocław: Wydawnictwo Prawa Ochrony Środowiska, 2010. 10 s. Udział społeczeństwa w zintegrowanej ochronie środ. ISBN 978-83-60644-05-8. info
 • DUDOVÁ, Jana, Helena DOLEŽALOVÁ a Veronika SOLISOVÁ. Best Available Technologies and Their Contribution to Sustainable Development. 2010. URL info
 • DUDOVÁ, Jana. Hlukové mapování ve vztahu k územnímu plánování a rozhodování dle stavebního zákona. In konference pořádaná Veřejným ochráncem práv ČR v Brně. 2009. info
 • DUDOVÁ, Jana. Správní trestání na úseku ochrany veřejného zdraví - vybrané otázky. In konference "Správní trestání" v Kroměříži. 2009. URL info
 • DUDOVÁ, Jana. Vybrané aspekty účasti veřejnosti při ochraně veřejného zdraví. 1. vyd. Wroclaw, Polsko: Wydawnictwo Prawa Ochrony Środowiska, 2009. Udzial spolecenstva. URL info
 • DUDOVÁ, Jana. Ochrana zdravia podľa osobitných predpisov upravujúcich starostlivosť o životné prostredie. In Právo životneho prostredia, 2. zmeněné a rozšírené. 2. vyd. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2009. s. 635 - 643. ISBN 978-80-7380-143-4. info
 • DUDOVÁ, Jana. Aktuální otázky spotřebitelského práva. In konference "Současné aktuální otázky spotřebitelského práva", Právnická fakulta MU Brno. 2008. info
 • DUDOVÁ, Jana. Implementace komunitární úpravy na ochranu před hlukem. In Městská konference "Brno chrání své obyvatele před zdraví ohrožujícím hlukem". 2008. info
 • DUDOVÁ, Jana. K některým aktuálním otázkám spotřebitelského práva. In K některým aktuálním otázkám spotřebitelského práva, Spisy Právnické fakulty MU č. 327. 2008. vyd. Brno: Masarykova univerzita - Právnická fakulta, 2008. s. 90 -96. ISBN 978-80-210-4568-2. info
 • DUDOVÁ, Jana. Contaminated land in the context of legal regulations selected from other countries. In "Zivotní prostředí a úpravnictví" VŠB TU Ostrava. VŠB TU Ostrava. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2007. 8 s. ISBN 978-80-248-1431-5. info
 • DUDOVÁ, Jana. Aktuální otázky snižování hluku ve venkovním prostředí v kontextu ústavního práva. In Days of public law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 28-33. ISBN 978-80-210-4430-2. info
 • DUDOVÁ, Jana. Pozemkové právo. KEY Publishing, 2007. info
 • DUDOVÁ, Jana. Wybrana judykatura dotyczaca prawa wodnego. In Wybrane problemy prawa ochrony šrodowiska. 1. vyd. Wroclaw: Wydawnictvo Prawa Ochrony Šrodowiska, 2007. s. 162 - 169, 9 s. Wydawnictvo Prawa Ochrony Šrodowiska. ISBN 978-83-60644-03-4. info
 • DUDOVÁ, Jana. K majetkoprávnímu vypořádání pozemků při realizaci pozemní komunikace. In Pocta Doc. JUDr. Jaroslavovi Drobníkovi, CSc. k jeho 70. narozeninám. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2007. s. 35-41. ISBN 978-80-85889-85-7. info
 • DUDOVÁ, Jana, Ilona JANČÁŘOVÁ, Milan PEKÁREK a Ivana PRŮCHOVÁ. Právo životního prostředí 3.díl. In Právo životního prostředí 3.díl. 2.přepracované. Brno: Právnická fakulta MU, 2007. s. 300 - 327, 328 s. Edice učebnic PrF MU č. 390. ISBN 978-80-210-4299-5. info
 • DUDOVÁ, Jana. K právní problematice hlukových zátěží. In Mezinárodní konference Hnanice v Podyjí. 2007. ISBN 978-80-210-4510-1. info
 • DUDOVÁ, Jana. Contaminated land in the context of legal regulations selected from other countries. In 11th Conference on Environment and Processing, Part III, Ostrava-Poruba. 2007. info
 • DUDOVÁ, Jana. Poznámky k prosazování veřejných zájmů při ochraně životního prostředí. České právo životního prostředí. Praha: Česká společnost pro životní prostředí, 2006, Roč. 5, č. 2, s. 63-66. ISSN 1213-5542. info
 • DUDOVÁ, Jana. Ochrana přírody versus jiný veřejný zájem. Bratislava: Univerzita Komenského, 2006. Acta facultatis iuridicae. ISBN 80-223-2236-9. info
 • DUDOVÁ, Jana, Ilona JANČÁŘOVÁ, Milan PEKÁREK a Ivana PRŮCHOVÁ. Právo životního prostředí. 2. díl. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 379 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU ; č. 377. ISBN 80-210-3978-7. info
 • DUDOVÁ, Jana. Legal aspects of liquidating illegal dumping sites. In Ochrana životního prostředí a úpravnictví. VŠB TU Ostrava. Ostrava: Technická univerzita Ostrava, 2006. s. 368 -375. ISBN 80-248-1104-9. info
 • DUDOVÁ, Jana. Ochrana zdravia podla osobitných predpisov upravujících starostlivosť o životné prostredie. In Právo životného prostredia. 1. vyd. Bratislava: Poradca podnikatela, apol. s r.o., 2006. s. 434 - 440. Bratislavská vysoká škola práva. ISBN 80-88931-57-6. info
 • DUDOVÁ, Jana. Legal aspects of liquidating illegal dumping sites. In 10th Conference on Environment. 2006. info
 • DUDOVÁ, Jana. K vybrané judikatuře ve vodním právu. In Mezinárodní konference "Ochróna Šrodowiska ". 2006. info
 • DUDOVÁ, Jana. Ocenění za odbornou spolupráci při podpoře národního programu "Ekologicky šetrný výrobek". Ministerstvo životního prostředí, Praha, 2006. info
 • DUDOVÁ, Jana. Přínos ekologicky šetrnějších technologií k podpoře trvale udržitelného rozvoje. In Ekonomie, právo, management: vzájemné vztahy v procesu trvale udržitelného rozvoje : (sborník z konference) : Brno, 20. září 2005. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 23-30. ISBN 80-210-3820-9. info
 • DUDOVÁ, Jana. K problematice divokých skládek odpadu. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2005, Roč. 13, č. 2, s. 173-176. ISSN 1210-9126. info
 • DUDOVÁ, Jana. K některým odpovědnostním vztahům z hlediska ochrany zdraví před znečištěným ovzduším. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2005, Roč. 13, č. 1, s. 39-42. ISSN 1210-9126. info
 • DUDOVÁ, Jana. K některým procesním otázkám v souvislosti s neoprávněnou těžbou lesa. In Právní úprava ochrany lesa, procesní právo ochrany životního prostředí. Univerzita Karlova v Praze. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2005. s. 55 - 63. ISBN 80-85889-71-4. info
 • DUDOVÁ, Jana. K právní problematice stavby pozemní komunikace při vodním toku. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2004, Roč. 12, č. 1, s. 36-40. ISSN 1210-9126. info
 • DUDOVÁ, Jana. Ke střetu veřejných zájmů při ochraně životního prostředí a veřejného zdraví. České právo životního prostředí. Praha: Česká společnost pro životní prostředí, 2004, Roč. 4, č. 4, s. 13-20. ISSN 1213-5542. info
 • DUDOVÁ, Jana. Das Recht der Betriebssicherheit von Kernenergieanlagen in der Tschechischen Republik. In Mezinárodní konference, Salzburg. 2004. info
 • DUDOVÁ, Jana. Koncepční nástroje v oblasti ochrany vod. In Sborník z mezinárodní česko-polsko-slovenská konference. Praha: Ediční středisko PF UK, 2003. s. 171-183. ISBN 80-85889-4. info
 • DUDOVÁ, Jana. Užívání pozemku pod vodním dílem : (polemika nad adekvátním právním vypořádáním). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2002, Roč.10, č.2, s. 163-166. ISSN 1210-9126. info
 • DAMOHORSKÝ, Milan, Soňa KOŠIČIAROVÁ, Jana DUDOVÁ, Ilona JANČÁŘOVÁ a Ivana PRŮCHOVÁ. Právo životného prostredia : všeobecná časť. Šamorín: Heuréka, 2002. 373 s. UK Bratislava, I.vyd. ISBN 80-968567-5-8. info
 • DUDOVÁ, Jana, Michael VRTEK a Josef DVOŘÁK. Legal regulation of geneticially modified organism. In Biotechnology 2001. 1. vyd. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2001. s. 176 -177, 180 s. ISBN 80-85645-43-2. info
 • DUDOVÁ, Jana. K některým ústavněprávním aspektům uplatňování odpovědnosti v právu životního prostředí. In Právo životního prostředí : tématické okruhy: Vlastnické právo a ochrana životního prostředí ; Trestní právo a ochrana životního prostředí : sborník z konference . Rýchory, KRNAP, 22. až 25. září 2000. Praha: Ediční středisko PF UK, 2000. s. 86-91. ISBN 80-85889-3. info
 • DUDOVÁ, Jana. Některá problematická ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí ve vztahu k zákonu č. 1999/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek. In Přístup k informacím o životním prostředí : (sborník z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 71-78. ISBN 80-210-1751-1. info
 • DUDOVÁ, Jana. Některé právní aspekty ochrany zdraví spotřebitele. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 175 s. Acta Universitatis Brunesis Iuridica ; No 202. ISBN 80-210-1761-9. info
 • DUDOVÁ, Jana a Pavel DOUCHA. K některým otázkám týkajícím se správního deliktu klamání spotřebitele. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: Beck, 1998, roč. 6, č. 10, s. 514-516. ISSN 1210-6410. info
 • DUDOVÁ, Jana. Ekologicky šetrný výrobek a ochrana spotřebitele. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 43 s. Právnická fakulta, právnické sešity. ISBN 80-210-0658-7. info
 • DUDOVÁ, Jana. Ochrana životního prostředí a trestněprávní odpovědnost. In Ekologická újma a právní odpovědnost. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993. s. 9-11. Právnické sešity ; č. 37. ISBN 80-210-0744-3. info

10. 10. 2017


Životopis: JUDr. Jana Dudová, Ph.D. (učo 96), verze: čeština(1), změněno: 10. 10. 2017 21:09, J. Dudová

Další varianta: angličtina(1)