Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Pracoviště
 • Od 1. 4.2010 do súčasnosti Ekonomicko - správní fakulta, Masarykova univerzita v Brne, www.econ.muni.cz
  Od augusta 1983 do súčasnosti Ekonomická univerzita v Bratislave, www.euba.sk
  November 2011 - Universität Hamburg, miesto hosťujúcej profesorky s podporou Nadácie Hermana Schnabela
  Od roku 2013 Expertízny a edukačný inštitút + Bratislava (EEI+); exedi.sk
Funkce na pracovišti

 • Ekonomicko - správní fakulta, Masarykova univerzita v Brne - profesorka,
  Ekonomická univerzita v Bratislave - vedúca katedry
  EEI+ (Expertízny a edukačný inštitút +)
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Jún 2010 udelenie titulu Profesor, Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Január 2004 udelenie titulu Docent, Ekonomická univerzita v Bratislave
 • 1995 - 1998 Externá vedecká ašpirantúra: Slovenská akadémia vied, Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, Šancová 56,SK-81105 Bratislava
 • 1978 - 1983 vysokoškolské štúdium Leningradská štátna univerzita, Ekonomická fakulta, Čajkovského 62, RU-191123 Leningrad (St. Petersburg)Rusko
Přehled zaměstnání
 • Od 1. 4.2010 do súčasnosti Ekonomicko - správní fakulta, Masarykova univerzita v Brne
 • Od augusta 1983 do súčasnosti Ekonomická univerzita v Bratislave
 • od 2013 Expertízny a edukačný inštitút + (EEI+), 2012 - 2013 Expertízny a edukačný inštitút pri Paneurópskej vysokej škole
Pedagogická činnost
 • Výka predmetov:
 • Bankovnictví Regulace a dohled nad finančními trhy Operácie komerčných bánk Investičné a hypotekárne bankovníctvo Prednášky pre doktorské štúdium
 • Vedenie ukončených dizertačných prác:
 • Bankové a finančné konsolidované a subkonsolidované celky v podmienkach Európskej únie.(Ing. Miroslav Makúch, 2008)
 • Trendy rozvoja bankovníctva so zameraním na rozvoj elektronických peňazí. (Ing. Marko Slovinec, 2009)
 • Behavioraálne financie a správanie investorov na finančných trhoch. (Ing. Ctibor Pilch, 2011)
 • Cross – selling bankových a poistných produktov. (Ing. Margaréta Ivanová, 2012)
 • Mimobilanční aktivity komerčních bank (Ing. Veronika Bučková, 2011).
 • Proces integrace regulace a dohledu nad finančními institucemi. Ing. DAlibor Pánek, 2012)
 • Ohodnocovanie bánk a finančných inštitúcií. (ing. František Kurej, 2012)
 • Cash management v teorii a praxi. (Ing. Jan Krajíček, 2013)
 • Medzinárodné účtovné štandardy IAS/IFRS (Ing. Petra Žišková, 2013)
 • Viacfaktorová analýza vývoja hypotekárnych trhov vybraných krajín Eurozóny.(Ing. Monika Kelemenová - 2014)
 • Základné determinanty vývoja hypotekárneho a realitného trhu na Slovensku. (Ing. Richard Ďurech - 2014).
 • Determinanty zisku komerčných bánk. (Ing. Kristína Hrvoľová - 2015)
 • Teoretické a metodologické východiská súčasnej regulácie bankových úverov a návrhy zmien do budúcnosti (Ing. Miroslava Artimová - 2015)
Vědeckovýzkumná činnost
 • SCIEX (Scientific Exchange Programme Rectors Conference of Swiss)"Bank Performance in Eastern and Western Europe". Scientific Project Between Lucerne University of Applied Sciences and University of Economics in Bratislava - Research team of 3 persons, period 2014-2015.
 • Projekt pre hosťujúceho profesora podporený Nadáciou VÚB banky (2016). Projekt "Econometrics" realizoval prof. Roman Horváth.
 • "Banková únia: systémový prístup k vyhodnoteniu príčin a dopadov zavedenia bankovej únie na bankový sektor SR a štátov Eurozóny." VEGA 2017 -2019.
 • "Výskumom podporovaný rozvoj finančnej gramotnosti v podmienkach SR." KEGA 2017 - 2019.
 • „Miesto a úlohy bankovníctva pri formovaní trhovej ekonomiky na Slovensku“(1993 - 1995),
 • „Bankovníctvo - jeho úlohy a problémy pri transformovaní trhovej ekonomiky na Slovensku“ (1996 - 1998),
 • „Aktuálne otázky bankovníctva a finančného trhu ako východiská pre formovanie trhového prostredia a námety na ich uplatnenie v podmienkach ekonomiky Slovenska“ (1999 - 2001)
 • „Systém riadenia komerčnej banky“ (2000 - 2002)
 • „Analýza tendencií vývoja a komparácia finančných systémov v ČR a SR“(2000 - 2001)
 • „Finančná sústava v podmienkach Slovenskej republiky a stupeň jej kompatibility s podmienkami Európskej únie“ (2001 - 2003)
 • „Úloha kapitálového trhu a bankovníctva pri reštrukturalizácii hospodárstva SR“ (2002 - 2004)
 • „Ekonomické, legislatívne a inštitucionálne aspekty zabezpečenia optimálneho vývoja meny, bankovníctva a finančného trhu SR v rámci jednotného trhu Európskej únie“ (2005 - 2007), „Globalizácia versus regulácia“ (2008 - 2010)
 • vypracovanie vysokoškolskej učebnice „Investičné a hypotekárne bankovníctvo“ (2007 - 2009)
 • „Strengthening the educational and scientific collaboration among Faculties of Economics within V4 and countries of South Eastern Europe“ podporovaný Medzinárodným Vyšehradským fondom
Akademické stáže
 • Cannakkale 2007: krátkodobý pobyt zameraný na medzinárodné stretnutie univerzít, získavanie informácií o internacionalizácii štúdia, podmienkach medzinárodnej akreditácie a hodnotenia kvality škôl - Univerzita v Cannakkale, Turecko
 • Luxembourgh 2008: organizácia seminára a prednáška prostredníctvom tendra pre Európsku komisiu a Európsky súdny dvor na tému Banking and Banking system
 • Lisabon 2009: krátkodobý pobyt zameraný na získavanie informácií o podmienkach medzinárodnej akreditácie a hodnotenia kvality škôl - Univerzita v Lisabone, Portugalsko
 • Hamburg 2011: získanie miesta hosťujúcej profesorky na Universität Hamburg s podporou nadácie Hermana Schnabela, prednášky z predmetu Hypothekenbankwesen
 • Lucern (Switzerland) 2015: vedecká spolupráca v rámci projektu SCIEX (Scientific Exchange Programme Rectors Conference of Swiss)"Bank Performance in Eastern and Western Europe". Vedecká spolupráca medzi Lucerne University of Applied Sciences a University of Economics in Bratislava -
Univerzitní aktivity
 • 2010 - členka Vedeckej rady ESF Masarykovej univerzity v Brne
 • 2010 - členka odborovej komisie Finance, ESF MU Brno
 • 2012 - 2016 členka Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave
 • 2008 - členka Vedeckej rady Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave
 • 2006 - členka odborovej komisie Financie, NHF EU v Bratislave
 • 2012 - členka Vedeckej rady Ekonomickej fakulty Technickej univerzity Košice
 • 2008 - 2011 členka Rady vysokých škol SR
 • 2015 - členka odborovej komisie Medinárodné vzťahy, FMV EU v Bratislave
 • 2016 - členka odborovej komisie Financie, EF UMB Banská Bystrica
Mimouniverzitní aktivity
 • Členka redakčných rád časopisov (Financial Assets and Investing - ESF MU Brno, Nová ekonomika - SR do roku 2015, Finančný trh - Derivát - SR, Acta Aerari Publici - EF UMB BB, SR)
 • Súdna znalkyňa v odbore Ekonómia a manažment
 • Členka komisie Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva SR - KEGA od roku 2020
 • Hodnotiteľka Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo od roku 2020
Ocenění vědeckou komunitou
 • Cena Rektora EU v Bratislave za najlepšiu publikáciu v karentovanom časopise (2008)
 • 2013 - Strieborná medaila NHF EU v Bratislave
 • Cena Rektora EU v Bratislave za najlepšiu publikáciu v kategórii vysokoškolská učebnica (učebnica "Financie", 2016)
Vybrané publikace - viz složka Publikace
 • HORVÁTOVÁ, Eva a Nina MALINA. Proticyklické nástroje bankovej regulácie v podmienkach eurozóny. první. Bratislava: Ekonóm, 2023. 72 s. Proticyklické nástroje bankovej regulácie v podmienkach Eurozóny. ISBN 978-80-225-5116-8. info
 • KOSTALOVA, Zuzana, Eva HORVÁTOVÁ, Štefan LYÓCSA a Peter GERNÁT. New Credit Drivers: Results from a Small Open Economy. Eastern European Economics. Abingdon (England): TAYLOR & FRANCIS LTD, 2021, roč. 60, č. 1, s. 79-112. ISSN 0012-8775. doi:10.1080/00128775.2021.1990084. URL info
 • HORVÁTOVÁ, Eva. Twenty years of mortgage banking in Slovakia. International Journal of Financial Studies. Švýcarsko: MDPI, 2020, roč. 8, č. 3, s. 1-30. ISSN 2227-7072. doi:10.3390/ijfs8030056. článek info
 • HORVÁTOVÁ, Eva. Impact of Financial Crisis on Banking Sectors in Western and Eastern European Countries. In Institute of Social Sciences Ivo Pilar; VERN Group; Croatian Academy of Sciences and Arts; Euro-Mediterranean Academic Network. Reflections on the Mediterranean. 1. vydání. Zagreb: katica Jurčevič, Ljiljana Kaliterna lipovčan, Ozana Ramljak., 2019. s. 535-549. Mediterranean Issues, Book 2. ISBN 978-953-7964-77-1. info
 • HORVÁTOVÁ, Eva. Contribution to the Analysis of the Pro-Cyclicality of Slovak Banks After the Financial Crisis. In Kotlebová Jana Baumöhl Eduard Brokešová Zuzana. ICCBIF 2019: Overcoming Economic Inequalities - Role of European Financial Systems : Proceedings of the 10th International Conference on Currency, Banking and International Finance - ICCBIF 2019. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. s. 53-58. ISBN 978-80-225-4609-6. info
 • HORVÁTOVÁ, Eva. Technical Efficiency of Banks in Central and Eastern Europe. INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCIAL STUDIES. Basel, Switzerland: MDPI AG, 2018, roč. 6, č. 3, s. 1-25. ISSN 2227-7072. doi:10.3390/ijfs6030066. URL info
 • HORVÁT, Ján a Eva HORVÁTOVÁ. Capital Creation Factors in Selected Banking Sectors of Europe. In Masaryk University Faculty of Economics and Administration Department of Finance and Institute for Financial Market. European Financial Systems 2018. Proceedings of the 15 th International Scientific Conference. 1. vyd. Brno: Josef Nešleha, Filip Hampl, Miroslav Svoboda, 2018. s. 174-179. ISBN 978-80-210-8980-8. info
 • HORVÁTOVÁ, Eva. Efficiency of Banks in Slovak Republic. In Masaryk University Faculty of Economics and Administration Department of Finance and Institute for Financial Market. European Financial Systems 2018. Proceedings of the 15 th International Scientific Conference. 1. vyd. Brno: Josef Nešleha, Filip Hampl, Miroslav Svoboda, 2018. s. 180-188. ISBN 978-80-210-8980-8. info
 • TKÁČOVÁ, Dana, Eva HORVÁTOVÁ a n. KOL. Finančný trh a bankovníctvo. 1. vyd. Praha: Walters Kluvwer, 2017. 350 s. Ekonómia. ISBN 978-80-7552-528-4. info
 • HORVÁTOVÁ, Eva. Technical efficiency of banks selected countries of Eastern Europe. In European financial systems 2017: proceedings of the 14th international scientific conference. Brno: ESF, Masarykova univerzita v Brne, 2017. s. 251-257. ISBN 978-80-210-8609-8. info
 • HORVÁTOVÁ, Eva a Jan HORVÁT. The Structure of banks' assets in terms of portfolio theory and bank capital regulation. In ESF, Masarykova univerzita v Brne. European financial systems 2017: proceedings of the 14th international scientific conference. Brno: ESF, Masarykova univerzita v Brne, 2017. s. 236-242. ISBN 978-80-210-8609-8. info
 • SIVÁK, Rudolf, n. KOL a Eva HORVÁTOVÁ. Financie. 1. vyd. Bratislava: Walters Kluwer, 2016. 460 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-232-2. info
 • HORVÁTOVÁ, Eva. Coverage of Mortgage Bonds as Important Condition of Investor's Confidence. In Edited by Veronika Kajurová and Jan Krajíček. European Financial Systems 2015. první. Printed by: Tiskárna KNOPP s.r.o., Nádra: Masaryk University Faculty of Economics and Administration Department of Finance and Institute for Financial Market, 2015. s. 201-210. ISBN 978-80-210-7962-5. sborník na webu info
 • HORVÁTOVÁ, Eva. Aktuálne otázky regulácie a dohľadu nad bankami v podmienkach EÚ v období finančnej krízy. In Pauhoofová, I., Gazda, V., Ochrana, F., Plavčan, P. Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí : adaptačné procesy - budúcnosť Európy a Slovenska. S. 57-64. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2015. ISBN 978-80-7144-248-6. první. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2015. s. 57-64. ISBN 978-80-7144-248-6. info
 • HORVÁTOVÁ, Eva a Ján HORVÁT. Contribution of loan and interest rates structure to the development of the liquidity in banking sector of the Slovak Republic and Euroarea. In SGEM Internatioanal Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Scientes and Arts. SGEM Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism. Conference Proceeding, Volume II. 1. vyd. Sofia, Bulgaria: Published by STEF92 Technology Ltd, Andrey Lyapchev Blvd, 1797 Sofia Bulgaria, Total print 5000., 2014. s. 129 - 136. ISBN 978-619-7105-26-1. doi:10."WOShttp://dx.doi.org/10http://dx.doi.org/1l4uIvqsMY8E5u43wM&page=1&doc=1. info
 • HORVÁTOVÁ, Eva. Development and characteristics of Slovak Banking Sector. In SGEM Internatioanal Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Scientes and Arts. SGEM Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism. Conference Proceeding, Volume II. 1. vyd. Sofia, Bulgaria: Published by STEF92 Technology Ltd, Andrey Lyapchev Blvd, 1797 Sofia Bulgaria, Total print 5000., 2014. s. 201 - 208. ISBN 978-619-7105-26-1. doi:10."WOShttp://apps.webofknowledge.com.ezproxy.muni.cz/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=Y1l4uIvqsMY8E5u43wM&page=1&doc=2. info
 • HORVÁTOVÁ, Eva a Ján HORVÁT. Impact of Interest Rates and Credit Structure on Liquidity and Stability of Banking Sector of the Euro Area. In Deev, O; Kajurova, V; Krajicek, J. European Financial Systems 2014. Proceedings of the 11th International Scientific Conference. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2014. s. 244-251. ISBN 978-80-210-7153-7. info
 • HORVÁTOVÁ, Eva, Mária SCHWARZOVÁ a Ján HORVÁT. Theoretical and practical aspects of liquidity measurement and Basel III. In University of Economics in Bratislava. Proceedings of the 8-th International Conference on Currency, Banking and International Finance, "The Role of Financial Sector in Supportiong of Economic Recovery of CEE Countries". první. Bratislava: edited by Eva Horvátová and Jana Kotlebová, Proceedings of the 8-th International Conference on Currency, Banking and International Finance, "The Role of Financial Sector in Supportiong of Economic Recovery of CEE Countries", 2014. s. 111- 120. ISBN 978-80-225-4034-6. URL info
 • HORVÁTOVÁ, Eva. Vývoj bankového systému na Slovensku po roku 1989. In Chudják, František. Centrálne bankovníctvo v stredoeurópskom priestore. 1. vyd. Bratislava: Národná banka Slovenska v spolupráci s Historickým ústavom Slovenskej akadémie vied, 2014. s. 192-204. Centrálne bankovníctvo v stredoeurópskom priestore. ISBN 978-80-8043-202-7. info
 • HORVÁTOVÁ, Eva a Ctibor PILCH. O problematike správania investorov na finančných trhoch. In Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu. Hradecké ekonomické dny 2013 : ekonomický rozvoj a management regionů. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. s. 242-251. ISBN 978-80-7435-249-2. info
 • HORVÁTOVÁ, Eva. Analysis of the problem of pro-cyclicality in the Eurozone and pro-cyclicality solutions in Basel III. In Book Editor(s): Deev, O; Kajurova, V; Krajicek, J. EUROPEAN FINANCIAL SYSTEMS 2013: PROCEEDINGS OF THE 10TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Pages: 126-133 Published: 2013. 1 - st ed. Masaryk Univ Ctr, Telc, CZECH REPUBLIC: Masaryk Univ, Fac Econ & Adm; Masaryk Univ, Dept Finance; Masaryk Univ, Inst Financial Market, 2013. s. 126-133. ISBN 978-80-210-6294-8. Publikace ve WoS info
 • HORVÁTOVÁ, Eva a Monika KELEMENOVÁ. Legislatívny rámec hypotekárneho trhu v eurozóne. In Pilch, Fin Star, 2013. In Aktuálne otázky finančných trhov : recenzovaný zborník vedeckých statí. 1. vyd. Bratislava: NHF EU v Bratislave, 2013. s. [1-6], 6 s. ISBN 978-80-89670-00-0. info
 • HORVÁTOVÁ, Eva a Monika KELEMENOVÁ. Analýza vývoja hypotekárnych úrokových sadzieb vybraných krajín eurozóny. In Pilch. In Globálna hospodárska a finančná kríza - quo vadis? : elektronický recenzovaný zborník : vedecký seminár Katedry bankovníctva a medzinárodných financií : 4. júla 2013. 1. vyd. Bratislava: NHF EU BA, 2013. s. 1-7. ISBN 978-80-970244-9-9. info
 • HORVÁTOVÁ, Eva. Vyhodnotenie sezónnosti vo vývoji úrokových sadzieb zo spotrebiteľských a hypotekárnych úverov na Slovensku v období rokov 2004 – 2013. Finančné trhy. Bratislava: Derivat, s.r.o. Nábrežie arm. gen.L.Svobodu 34, 811 02 Bratislava, 2013, roč. 11/2013, č. 11, s. 1-6. ISSN 1336-5711. info
 • HORVÁTOVÁ, Eva. Stanovenie nákladov vlastného kapitálu metódou Build up. Finančné trhy. Bratislava: Derivat, s.r.o. Nábrežie arm. gen.L.Svobodu 34, 811 02 Bratislava, 2013, roč. 12/2013, č. 12, s. 1-12. ISSN 1336-5711. info
 • HORVÁTOVÁ, Eva a Ctibor PILCH. Behavior investors on financial markets. In VŠB Ostrava, Ekonomická fakulta. Finacial Management of firms and finacial institutions, Proceedings, Part II, Ostrava 2013. 1. vyd. Ostrava, ČR: VŠB Ostrava, Ekonomická fakulta, 2013. s. 675 - 680. ISBN 978-80-248-3172-5. https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=Y1QMa1kQiFnRxPKDrTL&page=1&doc=1 info

2. 11. 2020


Životopis: prof. Ing. Eva Horvátová, CSc. (učo 97143), version: Slovak(2), last update: 2020/11/02 20:43, E. Horvátová