EN

Akce a aktuality / Lékařská fakulta / Aktuality MUNI / Setkání lékařských fakult České republiky a Slovenské republiky - Vývěska

Akce a aktuality RSS

https://is.muni.cz/bt/akce_aktuality/   [M. Čuhel, 23. 6. 2010 13:15] jiná vývěska
Manipulační klíč
Dosud nehodnoceno
Datum konání: 14. 11. 2018 00:00
Vloženo: 14. 11. 2018 15:30, Ing. Klára Papalová (OSVV Děk SprPrac LF MU), 236658; expiruje: 7. 9. 2019
https://is.muni.cz/bt/akce_aktuality/LF/muni_aktuality/85775001/
Ve dnech 9. – 10. listopadu 2018 se v Brně uskutečnilo tradiční Setkání lékařských fakult České republiky a Slovenské republiky, kterého se zúčastnilo 163 účastníků z celkem 13 lékařských fakult včetně pořádající Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, v čele s jejím děkanem prof. MUDr. Martinem Barešem, Ph.D.
 
Dominantním tématem setkání bylo navýšení finančních prostředků pro lékařské fakulty v České republice v rámci schváleného vládního programu, které bylo diskutováno za účasti náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Pavla Dolečka a které prezentací na téma „Podpora vzdělávání lékařů na národní úrovni“ zahájil ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
 

V rámci Setkání lékařských fakult České republiky a Slovenské republiky rovněž proběhlo jednání Asociace děkanů lékařských fakult České republiky, po němž děkani vydali společné prohlášení.
 
Pokud jde o podrobný program setkání lékařských fakult, dále byla na plenárním zasedání diskutována aktuální a živá témata týkající se života lékařských fakult, jako jsou věda a výzkum, kvalifikační řízení, vztahy lékařských fakult k fakultním nemocnicím, internacionalizace,  vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků a specializační vzdělávání lékařů. Rozbor parametrů pregraduálního studia doplnil pohled zástupců spolku Mladí lékaři na vzdělávání mediků a jejich přechod do praxe. Velký zájem vzbudila i prezentace moderní simulační medicíny a její uvádění do praxe v rámci projektu Simulačního pracoviště  na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.
 
Druhý pracovní den setkání probíhala jednání v tematických sekcích podle gescí příslušných proděkanů. Na setkání proděkanů pro vědu a doktorské studium se jednalo o implementaci nové metodiky hodnocení vědy a výzkumu a jejích důsledcích pro interní evaluaci a dále o statutu doktorského studia v kontextu rozdílů mezi tuzemskou a zahraniční praxí. Bylo dohodnuto vytvoření pracovní skupiny, která tuto problematiku bude dále rozpracovávat a koordinovat napříč lékařskými fakultami.
 
V sekci stomatologické/zubního lékařství byla diskutována problematika personálního a materiálního zajištění výuky na klinikách, smluvního zajištění stáží v privátních ordinacích a téma obsahové náplně státních závěrečných zkoušek.
 
Sekce proděkanů pro studium všeobecného lékařství diskutovala zejména o nastavení parametrů přijímacího řízení, průchodnosti studia na jednotlivých lékařských fakultách a problematice diferenciace forem výuky v rámci jednotlivých předmětů.
 
V sekci internacionalizace bylo diskutováno téma zahraničních studentů na českých lékařských fakultách, a to v pregraduálním i postgraduálním studiu, a dále všeobecná problematika institucionálních vztahů mezi partnerskými univerzitami při rozvoji programů rozvoje mobility.
 
V oblasti vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků na lékařských fakultách byla prezentována a diskutována základní fakta o vzdělávání v konkrétních studijních oborech a programech a současná situace v klinické praxi. Zároveň proběhla diskuze k možnostem další unifikace postupů v rámci přijímacího řízení i obsahu kurikula jednotlivých studijních programů.
 
Na závěr setkání proběhla prohlídka Univerzitního kampusu Bohunice, která se setkala s velkým zájmem všech účastníků.


V roce 2019 převezme organizaci tradičního Setkání lékařských fakult ČR a SR 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy.


Datum je orientační
ano
 
« III. ročník Sympozia dekubitů s podtitulem „Sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni (16. 11. 2018 21:30) | řazeno dle času od nejmladších | Mezinárodní kurz na téma deformit páteře v belgickém Leuvenu » (14. 11. 2018 12:49)

Další aplikace