Úvodní materiál z prosince 1998. Iniciativa k zavedení Průkazu studenta ISIC na MU.

Zákon o vysokých školách (dále jen ZVŠ) v § 57 stanovuje škole povinnost vydat studentovi průkaz poté, co je student zapsán do matriky studentů. Obsah a forma průkazu není ZVŠ ani jiným závazným textem stanovena.

Stručně: stávající situace: studenti MU k začátku doby platnosti dostali papírové provizorní průkazy. Postupně byli digitálně vyfotografováni a částečně přispěli na výrobu karet ISIC. Nové ročníky studentů jsou fotografovány při zápisu ke studiu, karty jsou vydávány typicky do 14 dnů. Použití bezdotykových čipů na kartách umístěných zahrnuje systémy pro regulace přístupu do fakultních prostor, samoobslužné kopírky, objednávání stravy v menzách.

Volba typu průkazu

Smyslem této zákonné povinnosti je pomoci studentovi v prokazování jeho studentského statutu mimo školu. Náš výklad je ten, že je potřeba studentovi dát průkaz, který bude moci kdekoli ukázat jako doklad toho, že je právě teď řádným denním studentem vysoké školy, bez nutnosti opakovaných dodatečných potvrzení o studiu. Podstatné je, aby jeho průkaz byl všude znám a respektován, tzn. i to, že pokud student přijde do Památníku Zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou, dostane po předložení průkazu Masarykovy university 50% slevu na vstupné.

Podmínkou pro to, aby byl průkaz tímto způsobem použitelný, je nezbytnost dodržení uznávané a rozšířené vnější vizuální formy průkazu - průkaz nesmí být zpochybnitelný a snadno zfalšovatelný. Protože však ani ZVŠ, ani jiný závazný text společnou formu nepředepisuje, Masarykova universita přijala pro vlastní průkazy formu mezinárodní studentské identifikační karty ISIC.

Mezinárodní průkaz ISIC

Mezinárodní studentská identifikační karta ISIC (International Student Identity Card) je studijní průkaz vydávaný od roku 1960. Jeho funkci jako oficiálního dokladu o studiu podporuje i UNESCO. V současné době jej vlastní více než 3 miliony studentů. Po prokázání kartou získávají studenti různé slevy nejenom v zahraničí, ale též už i v ČR. Ke kartě student dostává brožuru, kde jsou možnosti podrobně popsány.

Tvar, forma, design a obsah průkazu je certifikován mezinárodní institucí ISIC Association. Průkaz je tak mezinárodně uznáván.

Cíle

 • Dát studentovi průkaz, který bude mít dostatečně známý a uznávaný tvar na to, aby mimo MU (vč. zahraničí) se jím mohl prokazovat a získávat studentské výhody. Pro uznávání nároku na studentské výhody vně MU je rozhodující vnější vizuální design průkazu.
 • Uvnitř MU zavést jednotný identifikační nástroj studenta. Technologie musí být použitelná i pro identifikaci zaměstnanců MU a dalších spolupracovníků MU. (Rozuměj čip, čárový kód.)
 • Naplnit jednotnou databázi osob na MU údaji o studentech vč. digitálních fotografií.
 • Naplnit literu zákona o VŠ.
 • Dát studentovi visačku, kterou může nosit na klopě/krku.
 • Minimalizovat počet různých karet, které student u sebe nosí.

  Prvky průkazu studenta

  Průkaz studenta obsahuje tyto prvky:

  • základní údaje (jméno, škola, datum narození),
  • platnost (obnovuje se každoročně nepadělatelnou přelepkou na rubu karty),
  • fotografii (digitálně natištěnou),
  • čárový kód pro knihovnu,
  • bezdotykový indukční čip,
  • číslo průkazu.

  Formáty průkazu

  1. Základním formátem je mezinárodně uznávaná karta ISIC mezinárodního sdružení ISTC http://www.istc.org/. Použitím formátu ISIC studentům zajistíme, že jejich karta bude uznávána jako průkaz studenta v ČR i v zahraničí. Zákon o VŠ nestanovuje formát průkazu studenta a ani neexistuje nějaký zavedený tvar pro podobné účely v ČR. ISIC lze vydat pouze studentovi řádného denního studia.
  2. Pomocným formátem pro ty, kteří nemají nárok na ISIC (studenti distančního studia, jiné typy vzdělávání), je papírová karta stejných rozměrů jako ISIC, ovšem bez identifikačních znaků ISIC. Tato karta je sice průkazem studenta MU, ale nezakládá nárok na poskytování studentských výhod vně MU, a proto ji MU nebude směrem k veřejnosti propagovat. Slouží pro interní identifikaci v rámci University a k naplnění litery zákona.

  Vydávané průkazy MU

  MU bude vydávat tyto průkazy:

  1. ISIC s čipem, barevnou fotografií a čárovým kódem
  Určeno pouze studentům řádného denního studia. Platnost se prodlužuje ročně holografickou přelepkou.

  2a. Papírová karta s fotografií a čárovým kódem
  Určeno studentům distančních a jiných než řádných denních studií. Rovněž určeno studentům, kteří si nechtějí prodloužit platnost ISIC.

  Karta se vydává s platností na jeden rok. Každý rok se tiskne nová.

  Fotografie může být černobílá nebo barevná podle použité technologie tisku a finanční náročnosti.

  Papírová karta může být tepelně zalaminována, není to však nezbytné.

  2b. Totéž co 2a. s nepotištěnou čipovou kartou.
  Určeno těm, co nechtějí ISIC, ale potřebují čip. Čipová karta není s papírovou kartou podle 2a fyzicky spojena.

  Čipová karta je nepotištěna personifikační informací proto, aby ji bylo možné vrátit a dát dalšímu studentovi.

  Pro tento účel je možné použít i nakoupené zásoby karet ÚSKM.

  Karty ISIC

  Karta má rozměry běžné kreditní karty (ISO). Na titulní straně jsou tyto údaje: škola a logo školy, jméno, datum narození, fotografie, čárový kód a číslo průkazu. Na rubové straně je místo pro podpis majitele, komentář k průkazu studenta, číslo na help-line a prostor pro revalidační nálepky. Karta je podtištěna logem UNESCO a ISTC s mikrotiskem a dalšími obtížně padělatelnými prvky.

  Další informace o ISIC kartách: CKM 2000 http://www.ckm2000.cz/ a GTS International http://www.gtsint.cz/.

  Platnost průkazu

  Platnost průkazu je vždy 16 měsíců, a to vždy od 1. září do 31. prosince následujícího roku. Některé subjekty však mohou platnost uznávat kratší, např. Dopravní podnik města Brna bude uznávat platnost od září do srpna.

  Průkazy budou prodlužovat studijní oddělení fakult při zápisu do prvního semestru nového školního roku. Prodloužení platnosti stvrdí přelepením průkazu speciální holografickou přelepkou.

  První průkaz se studentovi vydává bez přelepky. Na rubové straně je vytištěn první konec platnosti (např. ve tvaru 12/2000). Při prvním prodlužování (po roce) se onen natištěný konec platnosti přelepí první přelepkou.

  Vztah průkazu studenta ke kartám ÚSKM

  ISIC vydávaný studentům MU bude obsahovat stejný čip, jaký obsahuje karta ÚSKM. Tzn., že student, který obdrží ISIC MU, může vrátit kartu ÚSKM a nechá si v menze zaregistrovat svůj ISIC.

  Dopravní podnik města Brna

  Platný Průkaz studenta MU -- ISIC lze použít jako celoroční potvrzení k získání slevy na celoroční jízdenku. Platnost průkazu se uznává v období září až srpen. Student pouze vyplní obvyklý formulář na pokladně DPmB, místo potvrzení od studijního oddělení se prokáže platným průkazem ISIC. Nákup jízdenky tak lze vyřešit pouze jednou návštěvou předprodejního místa.

  Knihovny

  Čarový kód na titulní straně průkazu je užíván fakultními knihovnami MU pro evidenci čtenářů a v rámci dohody s Moravskou zemskou knihovnou je ISIC uznáván i v MZK.