M. Brandejs a kol.

Obsah platný ke dni 18. 12. 1998

Cíl:
Zajistit, aby každý uživatel informačního systému měl trvale a spolehlivě dostupnou e-mailovou schránku.

Uživatelem informačního systému MU je každý student, učitel, externista apod. Jde o až 20.000 uživatelů.

S informačním systémem uživatel běžně komunikuje prostřednictvím webu. Některé operace však vyžadují zaslání zprávy konkrétní osobě (např. učitel oznamuje studentům termín zkoušky a vyzývá je k přihlášení na zkoušku; učitel posílá studentovi výsledek hodnocení jeho písemky; učitel studentovi posílá digitálně podepsanou známku atp.).

Předpoklad:
Každý uživatel má a zná svoje universitní číslo osoby (UČO) a heslo. Umí se přihlásit do (webového) informačního systému MU použitím UČa a hesla. Po přihlášení si může zadat přezdívku. Přezdívku může kdykoli změnit.

Řešení:
Vytvořit každému uživateli poštovní schránku uvnitř informačního systému. Schránku by spravoval webovými operacemi stejným způsobem jako všechny ostatní agendy. Může dopisy přijímat i odesílat. Primárním cílem je zajistit, aby se aplikace IS mohly spolehnout na doručitelnost všech jím odeslaných dopisů. Sekundárním cílem je dát uživateli nástroj pro zpřístupnění el. pošty v případě, že nemá jinou možnost.

Cílem není suplovat neexistenci poštovních schránek uživatelů na fakultách.

Uživatel si uvnitř IS může zadat svoji e-mailovou adresu. Zadá-li ji, pak všechny dopisy, které IS pro uživatele přijme (zvenčí nebo zevnitř), se přepošlou na zadanou adresu. V tomto případě uživatel do jisté míry odpovídá za doručitelnost jemu adresovaných dopisů (pokud si poštu přesměruje do nějaké nestabilní domény, mohou se jemu adresované dopisy ztrácet). Pokud uživatel e-mailovou adresu do ISu nezadá, budou mu dopisy zůstávat ve schránce ISu.

Uživatel bude dopisy přijímat na dvou možných adresách:

2116@mail.muni.cz (neboli UČO@mail.muni.cz)
brandejs@mail.muni.cz (neboli přezdívka@mail.muni.cz)
Adresa s UČO bude trvalá a neměnná. Adresa s přezdívkou přestane mít svého majitele v okamžiku, kdy si osoba změní přezdívku. Před změnou přezdívky bude osoba na tuto skutečnost nepřehlédnutelně upozorněna. Uvolněnou přezdívku může přijmout někdo jiný.

Odesílat se budou dopisy mající hlavičku

From: 2116@mail.muni.cz (Michal Brandejs)
Tím se zajistí, že se odpověď na dopis doručí i v případě, že si uživatel změní přezdívku.

Metoda:
Protože je oprávněný předpoklad, že odesílání a přijímání dopisů by mohlo informační server (is.muni.cz) příliš zatěžovat, navrhujeme pro zpracování pošty vyčlenit další server mail.muni.cz. Server mail.muni.cz by měl tyto úkoly a databáze:
  • přijímal by od is.muni.cz hlavičky a těla dopisů, které by rozesílal (typická situace, kdy učitel posílá 411 studentům informace o zápočtovém příkladu).
  • přijímal by poštu a kontroloval adresu příjemce podle vlastní databáze (předpokládá se až 40.000 různých adres).
  • přeposílal by dopisy na další adresy, pokud by v databázi našel e-mailovou adresu příjemce dopisu.
  • ukládal by do vlastní databáze dopisy, k nimž e-mailovou adresu nenašel.
  • plnil by požadavky IS na manipulaci s obsahy e-mailových schránek

Každý mail-box na mail.muni.cz by měl kvótu. Při překročení kvóty by se nepřijímaly dopisy zvenčí. Příjem dopisů odesílaných IS nelze přerušit ani při překročení kvóty (viz hlavní cíl).

Při přeplnění kvóty lze ukládat pouze hlavičky From a Subject.

Lze zvážit regulaci příjmu dopisů omezením maximální velikosti přijímaného dopisu na 10 KB. Cílem tohoto omezení je důrazně uživatele upozornit, že tato služba je určena primárně na komunikaci s IS.

IS by dopisy uživatelům zásadně posílal na adresy UČO@mail.muni.cz.

Každý uživatel si může svoji e-mail adresu nastavit či změnit dle svého uvážení (mám na mysli tu adresu, která pokud existuje, tak se na ni přeposílá pošta. FI ji svým studentům přednastaví na xnekdo@fi.muni.cz). Může se nastavit i ponechávání kopií v lokálním mail-boxu ISu.

Každý uživatel bude upozorňován na nutnost dodržovat Provozní pravidla (řetězové dopisy, spam, atp.) při odesílání pošty. Nedodržení pravidel bude mít za následek odříznutí od možnosti odesílat a přijímat poštu zvenčí.

Při zasílání téhož těla dopisu více uživatelům (např. opět hromadná zpráva 411 studentům o vyhlášení termínu zkoušky), lze toto tělo uložit pouze jednou a ustavit odkazy.