Informační systém Masarykovy univerzity v roce 1999

Výroční zpráva o vývoji a provozu

Vývoj Informačního systému MU (is.muni.cz) byl zahájen v prosinci 1998. První aplikace pro testování byly k dispozici pro omezený okruh uživatelů v lednu 1999. Oficiálně byl Informační systém uveden do provozu 1. března 1999. V okamžiku uvedení do provozu byly k dispozici aplikace pro sběr údajů o publikační činnosti, životopisy a Katalog předmětů. Od té doby jsou prioritně vyvíjeny aplikace pro studijní evidence.

Úvodní přihlašovací jména a hesla byla studentům rozdána spolu s dočasným Průkazem studenta k 1. březnu 1999. Zaměstnanci MU přihlašovací jména a hesla dostávali cestou fakultních správců práv.

K 31. prosinci 1999 má Informační systém za necelý rok provozu 11972 uživatelů, kteří se systémem aktivně pracují. Heslo a přihlašovací jméno má celkem 21899 osob, celkem systém eviduje 44738 osob.

Do 22. května 1999 byl provozován na dvouprocesorové stanici firmy Sun Microsystems Ultra 2 s 128 MB paměti. Nyní je systém provozován na serveru Sun Microsystems Ultra 450 se 4 procesory, 2 GB reálné paměti a 32 GB diskové paměti. Očekáváme, že toto technické vybavení bude postačující pro provoz systému v roce 2000. V následujícím roce 2001 bude zřejmě potřebné vzhledem k plánované zvyšující se zátěži systém doplnit o další server.

Souhrnné údaje

 • Počet přístupů do 31.12.1999: 3707045
 • Maximální dosažená odezva serveru: 5670 vyřízených požadavků za hodinu
 • Celkový objem udržovaných dat: 3.2 GB (plus fotografie uživatelů: 240 MB)
 • Celkový počet skriptů (jednotlivých programů) systému: 303
 • Počet druhů evidovaných údajů: cca 1500 (v celkem 240 databázových tabulkách a asi 30 kategoriích)
 • Počet publikačních záznamů: 200 tisíc (z toho vykazovaných pro RIV: 16 tisíc)
 • Počet záznamů o studijních předmětech (podzim 1999 a jaro 2000): 6230 a 5842
 • Počet zodpovězených dotazů na kontaktní adrese: cca 250
 • Celková doba, po kterou nebyl server přístupný: cca 5 hodin

Přehled hlavních dosud realizovaných aplikací

Do řady aplikací vstupují různé okruhy uživatelů z různých přístupových bodů a různou mírou (např. prohlídka, úprava), takže členění na kategorie je pouze pomocné.

Katalog předmětů:

 • editace a prohlídka základních údajů o předmětu
 • editace a prohlídka doplňujících údajů o předmětu
 • manipulace s harmonogramem časového období
 • hromadná manipulace s obsahem časového období
 • přehled časových období
 • editace a přehled typů ukončení a hodnocení předmětu
 • konfigurovatelný výpis seznamu předmětů
 • výpis informací o předmětu
 • definice vlastních atributů předmětů
 • přidělování a prohlídka atributů
Záznamník učitele:
 • seznam studentů
 • seznam fotografií studentů
 • zaslání dopisu studentům
 • zadávání hodnocení
 • export/import hodnocení
 • přehled vyplněnosti hodnocení
 • tisk Výkazu o ukončení předmětu
 • historie změn hodnocení
 • manipulace se zkušebními termíny
 • inspekce kolidujících zkoušek frekventantů mých předmětů
 • udělování výjimek/souhlasu se zápisem
 • úprava seznamu vyučujících
 • práce s více předměty současně
 • konfigurace záznamníku: rozličné výběry/omezení studentů
Moje studium:
 • zapsané předměty a získané známky
 • zkušební termíny a přihlašování na zkoušky
 • zasílání změn hodnocení e-mailem
 • registrace a zápis předmětů
  • prohlídka šablon pro výběr předmětů
  • historie změn v mých údajích o registraci a zápisu
  • registrace předmětů
  • žádosti o výjimku pro zápis předmětu
  • statistika registrace a zápisu
 • žádost o ubytování v koleji
 • kontrola mých údajů pro Průkaz studenta
 • informace o průkazech studenta
Personální agendy:
 • manipulace s osobními údaji (pro pověřené pracovníky)
 • založení nové osoby
 • kontrola a aktualizace mých údajů
 • vyřizování požadavků na změny v údajích
 • statistika kontroly údajů
 • přehled mojí dovolené
 • vyhledávání osob na MU
 • osobní stránka uživatele IS MU
 • editace prezentovaných údajů
Studijní evidence:
 • evidence studia jednotlivých studentů
 • hromadné vkládání údajů o průběhu oboru/etapy
 • zápis a hodnocení předmětů jednotlivých studentů
 • hromadné manipulace se zápisem předmětů nebo registrací
 • evidence závěrečných prací
 • hromadný výběr studentů dle vlastních kritérií
 • manipulace se seznamem studentů
 • tisk vlastních seznamů a sestav
 • tisk zapsaných předmětů
 • tisk imatrikulačních listů
 • rozeslání hromadného elektronického dopisu
 • vyřizování žádostí cizích studentů o zápis
 • statistika mezifakultního studia
 • zavedení studia osobě z jiné/žádné fakulty
 • kontrola údajů pro celostátní matriku studentů
 • výstup pro zdravotní pojišťovnu
Výzkum a vývoj:
 • evidence životopisů
  • plnění vlastního životopisu
  • tisky, exporty a zveřejňování životopisu
  • přehled existující životopisů a vyhledávání
 • evidence publikační činnosti
  • prohlídka publikací osob z MU
  • prohlídka publikací podle pracovišť MU
  • přehled RIV po pracovištích, osobách a rocích
  • evidence a zveřejňování vlastních publikací
  • exporty a tisky přehledu publikací
Kontakty a prezentace:
 • poštovní schránka
 • dohledání adresy osoby na MU
 • tematické hledání v informacích IS MU
 • prezentátor údajů v databázích IS MU
 • prohlídka Studijních programů, oborů, směrů MU
Provozní záležitosti:
 • změna hesla a přezdívky pro přístup
 • hromadné přidělování hesel studentům
 • správa přístupových práv
 • změna cizího přesměrování pošty
 • informace o vydané čipové kartě
 • doba trvání mých akcí na IS MU
 • grafy využití IS MU
 • tiskový subsystém
 • test korektní české diakritiky
 • přehled plánovaných zátěží
 • novinky a často pokládané otázky

Podpora komunikace na MU

Kromě přímého přístupu prostřednictvím WWW prohlížeče je velmi důležitá podpora zasílání zpráv, které si příjemce může přečíst dle svých časových možností později (off-line komunikace). Součástí systému je e-mailový server mail.muni.cz, který poskytuje každému uživateli garantovanou e-mailovou schránku dostupnou přes webové rozhraní. Uživatelé mají možnost si elektronickou poštu přesměrovat na libovolnou jinou adresu. Komunikace e-mailem je standardem jak v aplikacích student-studijní oddělení, tak v Záznamníku učitele; k dispozici je hromadné obesílání vybraných studentů.

Základní teze systému a první zkušenosti

Podchycení evidence všech osob na univerzitě
Oproti dosavadním personálním systémům vyčištěno 350 duplicit osob, odstraněna zavislost na nejednoznačné identifikaci rodným číslem.
Umožnění přístupu k systému z Internetu
Přístupů ze sítí mimo MU bylo přibližně 20 %. U hromadných operací náročných na výpočetní techniku (registrace kursů na velkých fakultách) šlo až o 90 % přístupů.
Autentizace a šifrování přenosu údajů
Uživatel se systému autentizuje zadáním své identifikace (učo) a hesla. Důsledné zobrazování času a identity osoby, která provedla změnu v údajích, je uživateli vysoce hodnoceno. Přístupová hesla jsou povolena pouze netriviální. Disciplinárně projednán byl jeden případ zcizení přístupového hesla a následné zneužití osobní e-mailové schránky.
Zapojení širokých vrstev uživatelů do kontroly a aktualizace údajů
Mechanismus zpřístupnění informací o něm každému uživateli a možnost elektronicky podávat žádosti o změny byl použit v těchto hromadných akcích: sběr informací o publikační činnosti, vyplňování životopisů, plnění Katalogu předmětů a doplňujících informací učitele, čištění údajů pro Průkaz studenta a zejména Matriku studentů (aktualizace osobních údajů), registrace kursů pro Podzim 1999 a Jaro 2000.
Modularita a variabilita
Systém umožňuje fakultám explicitně určovat míru přístupu různých osob k různým agendám: systém přístupových práv nyní eviduje kolem třiceti různých práv. Další dvě nejrozsáhlější oblasti, kde je nutno skloubit nejprotichůdnější požadavky, je popis výukových jednotek a vztahů mezi nimi, harmonogramy semestru a požadavky studijních řádů pro evidenci a kontrolu studia. Obecným nástrojem pro popis fakultních specialit předmětů jsou atributy. Fakulty mají nyní nadefinováno téměř 800 zvláštních vlastností předmětů.
Zpřístupnění všech evidovaných údajů
Systém v souladu se zákonem 256/1992 Sb. zpřístupňuje uživateli všechny osobní informace, které jsou o něm vedeny. I v ostatních oblastech je IS MU maximálně transparentní tak, aby bylo minimalizováno množství případů, kdy je nutno informaci zjišťovat prostřednictvím administrativních pracovníků univerzity. IS MU jednosměrně přebírá (a osobám zpřístupňuje) i některé údaje z Jednotného systému personalistiky MU.
Podpora pro externí agendy
Systém umožňuje jednotlivým fakultám dle individuálních potřeb získávat údaje pro jejich interní potřebu, a to buď pomocí Prezentátoru, který na základě XML vstupu generuje výstup v nejrůznějších formátech, tak po dohodě i přímým přístupem do databáze. I zde je prioritou zpřístupnění údajů pouze podle oprávnění daného uživatele.
Stabilita a výkon systému
Po hardwarové i softwarové stránce je systém velmi stabilní. Výkonově je systém dostatečný při běžném provozu. Při nárazové zátěži (registrace stovek studentů do kurzů) se systém výrazně zpomaluje. Tento problém průběžně řešíme optimalizací jednotlivých aplikací.

Závěr

Zkušenosti z deseti měsíců provozu ukazují, že zvolený způsob vývoje dává uživatelům k dispozici rychle přístup k údajům, které potřebují k práci či ke studiu. Mnoho rozšíření či drobných úprav jsou vývojáři schopni realizovat v řádu hodin. Existují samozřejmě i požadavky, které vnitřně vedou k velkým zásahům do systému a doba potřebná k realizaci je z kapacitních důvodů mnohem delší. Vývojáři jsou otevřeni námětům od široké uživatelské obce.

Zvolené prostředí WWW serveru dovolilo zpřístupnit systém komukoli bez nutnosti instalovat a spravovat speciální klientský software. Díky tomu mohou uživatelé k práci využít i jiné než fakultní počítačové laboratoře.

Problémem je rychlost systému, a to jak subjektivně (pomalé síťové připojení dává uživateli zdání celkově pomalého systému), tak objektivně, zvláště při nárazových zátěžích. Výkon systému průběžně sledujeme a odezvu zlepšujeme.

Graf využití Informačního systému MU za rok 1999

Vodorovně jsou znázorněny měsíce roku, svisle počet otevřených stránek na is.muni.cz v příslušném měsíci. Zobrazují se pouze autentizované přístupy a to po jednotlivých fakultách:

Celkový počet autentizovaných přístupů po jednotlivých měsících: