Informační systém Masarykovy univerzity v roce 2000

Výroční zpráva o provozu a vývoji

Vývoj Informačního systému MU (is.muni.cz) ve druhém roce provozu pokračoval zejména tvorbou dalších aplikačních balíčků a ve značné míře také reakcemi na uživatelské požadavky. Podařilo se použití systému prosadit do řady administrativních agend školy, zasáhnout širokou akademickou veřejnost.

K 31. prosinci 2000 má Informační systém 14177 uživatelů, kteří se systémem pravidelně pracují, 18113 osob alespoň někdy k systému přistoupilo.

Limitujícím faktorem pro další rozvoj systému se po zahájení  podzimního semestru ukázal nárust požadavků na server a tím způsobené zpomalení odezvy systému nad mez, kdy je práce interaktivně příjemná. Proto byla původní konfigurace (server Sun Microsystems Ultra 450 se 4 procesory, 2 GB reálné paměti a 32 GB diskové paměti) rozšířena o sadu předřazených počítačů na platformě PC rozkládajících zátěž uživatelských požadavků. Očekáváme, že toto technické vybavení bude postačující pro provoz systému v roce 2001.

Souhrnné údaje

 • Počet přístupů v roce 2000: 14493632
 • Maximální dosažená propustnost serveru: 15482 vyřízených požadavků za hodinu
 • Celkový počet skriptů (jednotlivých programů) systému: 482
 • Počet druhů evidovaných údajů: cca 1620 (v celkem 295 databázových tabulkách a asi 40 kategoriích)
 • Počet publikačních záznamů: 23 000 tisíc (z toho vykazovaných pro RIV: 18318 tisíc)
 • Počet dotazů zodpovězených na kontaktní adrese: přibližně 1300
 • Celková doba, po kterou nebyl server přístupný: cca 26 hodin (z toho 23 hodin plánované odstávky, 3 hodiny výpadky)

Přehled důležitých aplikací realizovaných v roce 2000

Do řady aplikací vstupují různé okruhy uživatelů z různých přístupových bodů a různou mírou (např. prohlídka, úprava), takže členění na kategorie je pouze pomocné.  Uvedeny jsou pouze aplikace, které zcela či ze značné části vznikly během roku 2000. (Pro celkový přehled viz Výroční zprávu za rok 1999.)

Katalog předmětů:

 • formátovaný výpis předmětu, možnost hromadného tisku informací
 • úplný výpis předmětu a sběr potvrzení o správnosti údajů
 • hromadná manipulace se základními údaji o předmětu
 • hromadná manipulace s vyučujícími
 • přehledové informace o změnách v Katalogu předmětů
 • přehledy plánovaných zátěží systému
 • přehledy použití volitelných atributů u cizích předmětů/fakult
Agenda seminárních skupin:
 • definice, úprava, správa skupin pro dělení studentů předmětu na menší celky
 • seznamy, přehledy seminárních skupin
 • export, import seminárních skupin
 • sdílení kapacitního limitu seminárními skupinami
Záznamník učitele:
 • vytvoření, úprava, správa, validace poznámkových bloků (variabilní agenda pro informace o studentech, jejich práci atd.)
 • manipulace se studenty v poznámkových blocích
 • rozesílání, zveřejňování obsahu bloků
 • sumarizace bloků pro bodová hodnocení, ohodnocení podle bodů, přenos hodnocení
 • statistika, graf, tisk poznámkových bloků
 • statistika hodnocení a průměrné hodnocení předmětu
 • manipulace se studenty v seminárních skupinách
 • historie přihlašování do seminárních skupin
 • přehled problémových registrací předmětu, studenti žádající o zrušení
 • konfigurace záznamníku: další výběry/omezení studentů
Moje studium:
 • přihlašování/odhlašování seminárních skupin
 • informace z poznámkových bloků
 • známky za celé studium, získané kredity a studijní průměry
 • zveřejňování výsledků studia
 • historie operací s mými údaji
Personální agendy:
 • přehled pracovních zařazení
 • výpisy výčtových seznamů osob
 • seznamy pracovišť
 • stránky pracovišť, seznamy osob na pracovištích
Studijní evidence:
 • poplatky za studium a studium na VŠ v ČR
 • přehled výše poplatků za studium, registr poplatků
 • přehled studií navržených na poplatek
 • hromadné aktualizace (tituly, studijní skupiny, uzavření semestru)
 • uznávání a převod předmětů mezi studii
 • evidence závěrečných zkoušek
 • tisk registrace, zápisu; textově, graficky
 • tisky vysvědčení, přehledu známek; textově, graficky
 • tisk Výkazu o závěrečné zkoušce
 • tisky diplomů, závěrečných vysvědčení
 • tisk náhradního Průkazu studenta
 • evidence revalidačních přelepek průkazu ISIC
 • rušení a obnovení platnosti karty
 • podávání žádostí o tisk průkazu ISIC, fronta žádostí o tisk
 • přehled počtu vytištěných průkazů ISIC
 • obeslání vyučujících s málo vyplněným hodnocením
 • statistika známek
 • historie změn registrací a zápisu studia
 • import studentů z přijímacího řízení
 • přehled spuštěných dlouhotrvajících aplikací
 • nové typy vyhledávacích dotazů
 • množství průběžných reakcí na požadavky děkanátů a vylepšování stávajících aplikací
Výzkum a vývoj:

Agendy pro zpracování publikační činnosti a pro strukturované životopisy byly celkově přepracovány do nových verzí, reagujících na uživatelské podněty i nové požadavky programátorské normy. Nyní nabízejí v příjemnější úpravě podobnou (mírně rozšířenou) funkčnost jako v loňském roce, tj. evidenci vlastního či cizího životopisu, tisky, exporty, zveřejňování, přehledy, vyhledávání životopisů. Evidence publikační činnosti zahrnuje vyhledávací aplikace, sběr a kontrolu údajů pro RIV, komplexní evidenci a zveřejňování vlastních či jinak důležitých publikací.

Kontakty a prezentace:

 • základní a upřesňující registr budov
 • evidence kontaktních informací osob
 • evidence doplňujících (neosobních) kontaktů
 • prohlídka, tvorba a tisky telefonních a jiných seznamů
 • žádost o změnu údajů, vyřízení žádosti
 • dokumentový server (nástěnkové skupiny pro interní i věřejné dokumenty)
 • univerzální Vývěska (možnost pro kohokoliv oslovit určitou část akademické veřejnosti)
Další agendy
 • průkazy a čipové karty: rušení a obnovení platnosti
 • správa přístupových bodů
 • povolování a dočasné zablokování přístupů
 • evidence průchodů přes povolené přístupové body
 • uživatelský design stránek IS: volba, vytvoření, úprava
Výše zmíněné sady aplikací vytvořily z IS MU komplexní nástroj, užitečný všem vrstvám akademické obce. V současné době jsou agendami IS MU pokryty všechny základní okruhy administrativní práce školy ve studijní oblasti, s přesahy do oblastí jiných. V následujícím roce 2001 budou doplněny administrativní nástroje vzešlé z uživatelských požadavků (např. systém pro studentské projekty a práce, prostředky pro vnitřní evaluaci fakult, evidence rozvrhu a další).

Prostup informačního systému do života organizace

Za výrazný úspěch vývoje a provozu v roce 2000 lze považovat fakt, že systém nezůstal doménou pouze pověřených úředníků, ale stal se nástrojem celé akademické veřejnosti. Daří se tak naplnit některé základní záměry, s nimiž byl IS MU budován. Jde např. o evidenci  a prezentaci objektivních, zkontrolovaných údajů, podporu prostupného studia, zásadní zlepšení počítačové gramotnosti pracovníků a studentů MU, plynulejší a hladší komunikaci a spolupráci v rámci fakult i napříč fakultami, přiměřenou prezentaci informací o detailech studia neuniverzitním zájmecům a uchazečům o studium.

Různé agendy jsou samozřejmě využívány kvantitativně různou měrou:

Obecné využití systému

V roce 2000 se systémem alespoň jednou pracovalo 18113 přihlášených uživatelů, více než sto přístupů provedlo 14177 osob.  (Universita má přibližně 20 000 studentů všech forem studia a přibližně 3000 zaměstnanců.) 642 osob si na své stránce v Lidé na MU uvedlo odkaz na domovskou webovou stránku mimo IS MU, 616 lidí se prezentuje pod klíčovými slovy, podle nichž je lze vyhledat. Celkem 9219 osob si přečetlo nějakou zprávu na Vývěsce, 4413 lidí si během roku 2000 potvrdilo v IS evidované osobní údaje jako zcela správné.

Věda a publikační činnost

Systém eviduje jako publikační bázi 266681 záznamů, z toho 23147 upravili/vložili uživatelé systému. S publikacemi osobně pracuje 1539 lidí (zbývající záznamy vkládají pověřené osoby, typicky sekretářky). Do systému bylo vloženo 747 životopisů za přispění 529 osob. Alespoň jeden životopis si prohlédlo 4315 uživatelů.

Kvalita dat v Katalogu předmětů

V obdobích jaro 2000 a podzim 2000 evidujeme 5685 a 5776 předmětů vypsaných pro výuku, které vyučuje 1791 respektive 1909 vyučujících. Anglickou anotaci či sylabus má vyplněné 2258 a 3304 předmětů (v uvedených semestrech). Celkem 3409 předmětů má uvedenou doporučenou literaturu (souhrnně se jedná o 5080 titulů). 543 a 775 předmětů má učitelem vyplněné upřesňující informace, zahrnující obvykle informace, návody a rady pro studenty - tedy zcela dobrovolný, z hlediska učitele nepovinný servis. Základní informace o předmětech (názvy, počty kreditů) na MU spravuje přibližně 200 osob.

Použití Záznamníku učitele

Záznamník učitele je klíčová agenda pro třídu uživatelů, kteří mohou svým pozitivním přístupem k IS poskytnout řadu služeb nejširšímu cílovému okruhu na univerzitě - studentům. Pracují-li s IS vyučující, dá se očekávát rozvíjení e-mailové komunikace, brzké zveřejňování známek, doporučené literatury, pomocných materiálů atd. Kombinací mocných nástrojů pro vyučující zdatné v IT a optimalizací základních učitelských agend na jednoduchost se podařilo oslovit značné procento učitelů. V roce 2000 osobně zadalo do IS známky 1022 vyučujících. Celkem 906 předmětů má vypsané zkušební termíny umožňující elektronické přihlášení (studenty velmi oceňovaná funkce). Nejvíce
je tato agenda využívána na fakultě přírodovědecké, následují FF, ESF, FI, PrF. Poznámkové bloky (vhodné zejména pro průběžnou evidenci studia v semestru a návaznou administrativu) zatím masivně rozšířeny nejsou - používá je 81 vyučujících.

Prostupná výuka

Jedním z dalších postupných cílů je zjednodušit administrativu studentům, kteří si chtějí zapsat doplňkové předměty cizích oborů/fakult za nechat si je započítat do svého studia. V roce 2000 bylo vzneseno 1659 žádostí o studium cizího předmětu (skutečný počet realizovaných studií je nižší). V rámci své fakulty i mimo ni studenti také mohou požádat o výjimku, nemají-li nárok na vstup do předmětu, ale mají o studium zájem doložený určitým důvodem. Neudělených výjimek bylo celkem 494.

Závěr

Zkušenosti z provozu ve druhém roce roce existence IS MU ukazují, že se pomocí široké nabídky služeb podařilo zasáhnout značnou část univerzitní veřejnosti. Podařilo se překonat obavy z nedostatku výpočetní techniky i z přílišné intelektuální náročnosti práce s Internetem. Ukázalo se, že uživatelé si přístup k systému najdou a práci s ním zvládnou.

Taktéž zvolená koncepce spolupráce s uživateli a v rámci možností rychlé reakce na jejich náměty se ukazuje jako oboustranně výhodná - postupně se na fakultách vytvořila třída uživatelů, kteří jsou schopni vidět systém více či méně jako celek a jejichž připomínky a nápady jsou mimořádně cenné.

Pomocí optimalizace celého systému se podařilo vyřešit asi největší problém - pomalost odezvy při zatížení. V současné době (konec roku 2000) pracuje s IS ve špičkách kolem 4000 osob denně za plynulého provozu. Uživatelé provádějí až 165000 operací denně. Na konci roku 2000 není na MU k dispozici zátěž, která by systém ve stávající konfiguraci zatížila.
 

Graf využití Informačního systému MU za rok 2000

Vodorovně jsou znázorněny měsíce roku, svisle počet otevřených stránek na is.muni.cz v příslušném měsíci. Zobrazují se pouze autentizované přístupy a to po jednotlivých fakultách:

Celkový počet autentizovaných přístupů po jednotlivých měsících: