Informační systém Masarykovy univerzity v roce 2001

Výroční zpráva o provozu a vývoji

Informační systém Masarykovy univerzity (IS MU) je autentizovaný webový informační systém, pokrývající téměř všechny oblasti studijní administrativy. Přístup k veřejné části systému je možný na adrese is.muni.cz. Ve třetím roce nasazení Informačního systému MU pokračovaly práce na vývoji dalších aplikací dle požadavků fakult a nasazování systému do široké praxe, tj. realizace dalších masových administrativních operací (přihlašování na semináře, zkoušky) elektronicky.

K 31. prosinci 2001 eviduje Informační systém MU 63.467 osobních záznamů, hesla má vydáno 34.008 aktivních uživatelů. Pravidelně se systémem pracuje (prosinec 2001) 15.434 osob, 21.833 osob alespoň někdy k systému v roce 2001 přistoupilo. 616 osob se prezentuje pod klíčovými slovy, podle nichž je lze vyhledat. Celkem 15.495 osob si přečetlo nějakou zprávu na Vývěsce, 4.212 lidí si během roku 2001 potvrdilo v IS evidované osobní údaje jako zcela správné.

S potěšením lze kvitovat stálý nárust aktivních uživatelů a také zavádění IS MU do denní praxe i na humanitně orientovaných fakultách.

Souhrnné údaje

 • Počet přístupů v roce 2001: 33.327.763
 • Maximální počet různých přihlášených uživatelů v jednom dni: 6.412
 • Maximální počet otevřených stránek systému v jednom dni: 291.856
 • Maximální dosažená propustnost serveru: 30.000 vyřízených požadavků za hodinu
 • Celkový počet skriptů (jednotlivých programů) systému: 582
 • Údaje se evidují v celkem asi 497 databázových tabulkách a asi 44 kategoriích
 • Počet publikačních záznamů: 273.619 (z toho vykazovaných pro RIV: 18.465)
 • Počet dotazů zodpovězených na kontaktní adrese: přibližně 1.500
 • Celková doba, po kterou nebyl server přístupný: cca 8 hodin (z toho 2 hodiny plánované odstávky, 6 hodin výpadky)

Přehled důležitých aplikací realizovaných v roce 2001

Značná část aplikací již je realizována ve stabilní formě, byly doplněny aplikace či části aplikací reagující na uživatelské požadavky, nástroje IS MU jsou užívány ke značné spokojenosti akademické veřejnosti. Práce na aplikačních balíčcích v roce 2001 zahrnovala průběžné doplňování dalších menších služeb (různé statistky ap.) a zejména pak vybudování několika nových velkých agend: Rozpisy studentů (pro přihlašování se na témata závěrečných prací ap.), Rozvrh a Přijímací řízení.

Uvedeny jsou pouze aplikace, které zcela či ze značné části vznikly během roku 2001. (Pro celkový přehled viz i Výroční zprávy za rok 1999 a 2000.)

Rozvrh:

 • zobrazení rozvrhu
 • můj rozvrh (studenta, učitele)
 • vyhledávání rozvrhu vybraných předmětů, studentů, vyučujících
 • rozvrh dle jednotlivých místností
 • rezervace času v místnosti (výpis, editace)
 • moje rezervace
 • registr svátků, přehled sudých a lichých týdnů, vyučovacích hodin
 • import a export rozvrhu
 • jednotlivé manipulace s rozvrhem
Rozpisy studentů:
 • definice, úprava, správa balíku (tematického okruhu pro rozpis)
 • editace jednotlivých témat
 • manipulace se studenty přiřazenými k tématu
 • přihlašování studentů k tématu
Přijímací řízení:
 • prohlídka a výběr z nabízených studijních oborů
 • založení a editace přihlášky (osobní údaje, volitelné oborové rubriky)
 • kontrolní přehled obsahu rubrik
 • kontrolní přehled informačních textů
 • kontrolní přehled podaných přihlášek
 • definice a správa běhů přijímacích řízení
 • manipulace se seznamem otevřených studijních kombinací
 • plnění informačních textů: o škole, fakultě, programu, oboru
Další agendy (zejména pro studijní oddělení):
 • výčet změn mezi registrací a zápisem
 • správa započítání absolvovaných předmětů mezi jednotlivé obory víceoborového studia
 • tisk imatrikulačních listů
 • parametrizovaná (součtová) statistika počtu studentů
 • další typy výběrových dotazů a tiskových sestav
 • přehled výuky realizované na daném pracovišti
 • statistika počtu udělených kreditů
 • editace registru studijních programů, oborů a směrů
 • jednoduchá prohlídka Katalogu předmětů
 • editace osobní stránky (včetně anglické verze)
 • lepší podpora odkazů na seznamy publikací
 • podpora pořadníku a registru dojezdnosti u žádostí o koleje

Denní používání IS MU ve všech sférách akademické administrativy MU ukazuje, že aplikace je možné a vhodné za běhu dotvářet a zejména reagovat na měnící se potřeby organizace (faktický přechod ke kreditovému studiu a studentem řízenému studiu znamená změny ve studijních řádech a pravidlech). Proces vylepšování a úprav tedy probíhá neustále. V jádru je však již nabídka nástrojů stabilní a komunitou hojně využívána.

Obecnější souvislosti rozvoje systému v roce 2001

Podpora komunikace, poštovní rozhraní

Trendem zaznamenaným v roce 2001 je poměrně značné užívání webového poštovního rozhraní mail.muni.cz jako primární schránky univerzitní veřejnosti. Oproti původní představě, že poštovní schránka v IS MU bude sloužit pouze jako nouzové řešení pro ty, kdo nemají dobře dostupný e-mail na fakultě, se ukázalo, že univerzitní věřejnost upřednostňuje toto integrované rozhraní. Byly tudíž vyčleněny kapacity na celkové přepracování (technické, aplikační) řešení poštovního rozhraní a implementovány nejrůznější uživatelské požadavky (adresář, podpora příloh, správa složek atd.). Společně s novou aplikací pro hromadné obesílání skupin osob (zaměstnanci, učitelé, ...) představuje nyní e-mail na Masarykově univerzitě použitelný komunikační nástroj -- podařilo se k jeho použití přitáhnout značnou část univerzitní věřejnosti.

Příprava pro akreditace

Masarykova univerzita se nachází ve fázi akreditace a reakreditace velkého počtu studijních programů a oborů. Řada aplikací Informačního systému MU pomáhá pověřeným osobám s přípravou materiálů pro akreditační a reakreditační řízení (zejména aplikace Katalogu předmětů, agendy pro životopisy, publikace, osobní stránky). Nově vznikla speciální podpůrná aplikace, registr uvažovaných studijních programů a oborů.

Lepší propojenost s dalšími informačními systémy

Pokračovaly práce na propojení IS MU se systémem personalistiky, je zajištěn on-line přenos vybraných základních osobních údajů.

Používaný hardware

V současné době je Informační systém MU realizován pomocí devíti počítačů disponujích celkem 12 procesory, 3,5 GB operační paměti a 32G diskové paměti pro redundantní uložení dat. Vzhledem k uvedenému nárustu počtu uživatelů došlo v roce 2001 ke zvýšení počtu prováděných operací. Stávající konfigurace se tak přiblížila ke hranici svých výkonostních možností. Pro dlouhodobé zachování dostatečné výkonnosti umožňující pohodlný přístup všech uživatelů, jejichž počet neustále roste, uvažujeme o povýšení databázového serveru (nyní Sun Microsystems Ultra 450 se 4 procesory). Toto povýšení by mělo zajistit dostatečný výkon pro běžný provoz.

V průběhu roku dochází občas k situacím, kdy studenti o něco bojují formou soutěže (např. soutěž o nejvýhodnější seminář). Informační systém se tak stává realizátorem boje, kdy se stovky studentů snaží získat nejvýhodnější místo v pořadí soutěže. Výsledkem je celkové zahlcení systému, na které doplácí všichni uživatelé. Prvním možným řešením tohoto problému je zvýšení celkového výkonu systému. Požadované změny v konfiguraci systému by si vyžádaly investici řady milionů korun. Výsledkem by pak byl stav, kdy by soutěž proběhla během několika minut po jejím zahájení (které je dopředu známé), ale výsledek by byl víceméně náhodný a lukrativní semináře rozebrány během první minuty soutěže. Jasně by se tím projevilo, že zvolený způsob soutěže není optimální, ovšem universitu by to stálo řadu milionů korun. Běh systému mimo tuto zátěž by si pak vyžádal pouze několik procent z celkového výkonu systému. Druhé možné řešení spočívá ve změně předpokladů pro takovýto typ soutěží, jejichž vypisování je plně v pravomoci jednotlivých fakult.

Služby pro pohodlí uživatelů

Dále průběžně pokračují snahy zpříjemnit uživatelům práci se systémem; přidány byly další grafické designy a formou studentských projektů jsou realizovány jednoduché webové hry určené k relaxaci.

Graf využití Informačního systému MU za rok 2001

Vodorovně jsou znázorněny měsíce roku, svisle počet otevřených stránek na is.muni.cz v příslušném měsíci. Zobrazují se pouze autentizované přístupy a to po jednotlivých fakultách:

Celkový počet autentizovaných přístupů po jednotlivých měsících: