K čemu má Masarykova universita v Brně Informační systém?

Studijní Informační systém (IS MU) začala Masarykova universita vyvíjet a používat na jaře roku 1999. Za relativně krátké období pěti let se mu podařilo prosadit se do povědomí široké universitní veřejnosti; systém pravidelně použivá 28000 osob, 32000 osob alespoň někdy k systému v roce 2003 přistoupilo. Denně je provedeno až půl milionu operací (tj. lidé si prohlédnou obdobný počet webových stránek). Informační a administrativní agendy se skládají z cca sedmi stovek aplikací. Škola považuje studijní informační systém vyvinutý na míru jejích potřeb za unikátní nástroj pro podklady manažerských rozhodnutí a efektivní zajištění administrativy okolo výuky.

Proč systém vyvíjený vlastní silou?

Jak bylo tohoto úspěšného nasazení informačních technologií dosaženo? Podívejme se krátce do historie. Počátek budování systému se kryje s nástupem do funkce rektora Zlatušky. Jednou z priorit tehdejšího vedení školy bylo důstojným způsobem využít informatické postupy při přechodu školy na kreditové studium, s prvky studentem řízeného a prostupného studia. Komerční počítačový systém, který by splňoval představy školy, nebyl v té době k dispozici. Rektor se tehdy rozhodl využít zkušeností z Fakulty informatiky a vybudovat vlastními silami MU systém, jehož užívání bude závazné pro všechny fakulty. Toto riskantní rozhodnutí, jež se později ukázalo jako správné, bylo zprvu vnímáno s nedůvěrou - klíčová pro přijetí fakultami byla nakonec schopnost vývojářů pružně reagovat na specifické požadavky MU a rychlost, s jakou byly nové aplikace či reakce na podněty uváděny do praxe. Uvedení systému do plného nasazení vyžadovalo značnou součinnost fakultních veřejností - naplnění Katalogů předmětů a dalších agend, od studentů pak ochotu naučit se se systémem pracovat. Během několika semestrů však začaly na straně koncových uživatelů převažovat výhody a ozývat se nové požadavky. Od fáze "úžasu nad tím, co technologie umí" jsme se přesunuli k fázi "netrpělivého čekání na to, co systém bude zajišťovat až později". Uživatelé systém přijali. V současné době je další rozvíjení systému považováno za samozřejmou budoucnost a různé složky university formulují nová přání ohledně toho, v čem jim počítač dále může usnadnit život. Za důležitý bod lze považovat kodifikaci IS MU v novele Studijního a zkušebního řádu, která na základě několikaletých zkušeností vymezuje vhodný způsob rozvržení administrativních povinností studentů i vyučujících prostřednictvím IS MU. Komerční systém, který by nabídl škole služby obdobného rozsahu jako IS MU, na trhu stále ještě není k dispozici, MU naopak svůj systém formou outsourcingu provozuje dalším vysokým školám.

Informační systém má přece každý...

Ano, informační systém má samozřejmě každá vysoká škola a vůbec každá větší instituce. Specifikum a pravděpodobně i jádro kvality IS MU je však v tom, že od počátku se snaží být nejen centrální databankou pro sběr manažerských informací, ale nástrojem užitečným pro každého. Mají-li koncoví uživatelé být ochotni do systému pravidelně a pečlivě vkládat svoje data, musí jim systém nabídnout zajímavé služby. Jedním z cílů proto je převést pokud možno veškerou administrativní zátěž do elektronické podoby, na Internet. Odbourat osobní vyplňování nejrůznějších formulářů, fronty na studijních odděleních. Student, učitel i úředník má prostřednictvím Internetu k dispozici libovolné údaje, které mu v rámci jeho pozice náleží, a agendy jsou konstruovány tak, aby co největší objem dat mohl i sám měnit, bez zbytečných prostředníků. Zodpovědnost za data i chránění vlastního hesla je na každém uživateli; na systémové úrovni je bezpečnost řešena samozřejmě nejrůznějšími dalšími sofistikovanými metodami. Pro co nejšírší použití systému je důležitá také jednoduchá technická podoba - přístup z nenáročného webového prohlížeče kdekoliv v republice či světě, i z lokalit špatně vybavených počítačovou technikou.

Informace, administrativa, e-learning

Oblastí, které vysoké škole může podporovat studijní informační systém, je celá řada. Principiálně je lze rozdělit na tři typy: informační a komunikační agendy (Katalog předmětů, nejrůznější studijní přehledy a statistiky, webové stránky osob a pracovišť, poštovní server, dokumentový server a vývěska ap.), administrativní agendy (včetně velmi rozsáhlé podpory práce studijního oddělení) a e-learningové nástroje. E-learning (výuka prostřednictvím počítače) je novým trendem, který vyžaduje dosud neujasněné didaktické paradigma, a v plné šíři se prosadí jistě až v budoucnu. V letošním roce jsou pro IS MU vyvíjeny aplikace, které umožní e-learningový přístup použít vyučujícím běžných universitních kursů pro doplnění a obohacení výuky.

Pro bližsí představu o stylu práce s IS MU vyjmenujme nejzákladnější agendy. Vyučující mají k dispozici například seznamy svých studentů s fotografiemi, možnost obeslat je e-mailem, organizovat seminární skupiny, zadávat průběžná hodnocení a známky, vypisovat zkušební termíny, témata závěrečných prací. Novinkou je možnost vystavovat studijní materiály a testové otázky. Studenti začínají semestr tzv. registrací (výběrem kursů, které chtějí studovat), kontrolou splnění podmínek pro postup do dalšího semestru a žádostí o zápis, výběrem seminárních skupin a změnami v zapisovaných předmětech. Během semestru mohou diskutovat se spolužáky a vyučujícím v diskusních fórech, odevzdávat elektronicky úlohy a vyzkoušet si otestovat svoje znalosti. Koncem semestru probíhá přihlašování na zkoušky a anonymní anketa ke kvalitě výuky. Průchod studiem může student i úředník sledovat v tzv. studijních šablonách, které popisují podmínky absolvování studijních programů.

Co by bez IS MU nebylo možné

Postupná elektronizace administrativy vedla u bezproblémových studentů již k plné automatizaci. Systém sám na základě řady podmínek vyhodnotí, zda si zvolené předměty smí student zapsat, a zapíše je. Prozkoumá, zda jsou splněny podmínky pro postup do dalšího semestru, a nabídne studenta úřednici k zápisu. Je-li studijní program popsán studijní šablonou, lze také provést kontrolu nároku na diplom při ukončení studia. Nevede tato koncepce k odlidštění studijního procesu? Naopak, teprve nasazení počítačů umožnilo na škole zavést kreditové studium a individuální studijní plány. Student si sám volí předměty podle okamžité nabídky, katedra může pružně reagovat na poptávku. Sloučení studijních nabídek všech fakult do jediného systému navíc umožňuje zavádět do studia prostupné prvky - kredity lze získávat i za předměty z jiných fakult. Toho využívá například projekt společné výuky tělesné výchovy (nabídka je celouniversitní a studenti si volí libovolný sport podle svého zájmu a dostupné kapacity). Před zavedením internetové registrace by toto z organizačního hlediska nebylo možné.

Vysoce hodnocena je také dosažená účast ve studentské anketě. Systém umožňuje zajistit anonymitu a to, aby každý student odpověděl pouze jednou. Kromě toho může být anketa rozdělena na více různě důvěrných částí - konkrétní připomínky studenta vidí pouze učitel a jeho nadřízený, bodové hodnocení předmětů vidí po uzavření ankety celá universitní veřejnost.

Vedlejším produktem nasazení takto plošného informačního systému je i zvyšení počítačové gramotnosti ve všech částech MU a například i zavedení e-přihlášky - internetového formuláře pro uchazeče o studium, což je myšlenka, kterou po MU postupně přebírají i další vysoké školy.

Jak dál?

V uplynulém období se vývoj systému zaměřoval zejména na podporu kontroly studia a zjednodušení práce studijních oddělení. V letošním roce opět přišli na řadu vyučující. Nedávno zprovozněnou možnost zveřejnit různé typy studijních materiálů využila obratem (během dvou měsíců) třetina vyučujících. Oproti svépomocnému vystavování na webových stránkách jim systém nabízí možnost upřesnit přístupová práva (jde-li o materiály určené výhradně studentům konkrétních kurzů na MU), sledovat statistiky čtenosti a sbírat od studentů zpětnou vazbu či elektronicky vypracované domácí úlohy. V budoucnu bude doplněna také zajímavá možnost v dokumentech vyhledávat.

Z podnětu studentské komory akademického senátu MU vzniká také prohledávatelný Archiv závěrečných prací, který umožní vystavovat studentské vědecké práce (bakalářské, diplomové, doktorské) v rámci MU či celému světu.

Veřejnou část systému si můžete prohlédnout na adrese http://is.muni.cz

-- Mirka Misáková, za vývojáře systému is.muni.cz

Graf využití Informačního systému MU za rok 2003

Vodorovně jsou znázorněny měsíce roku, svisle počet otevřených stránek na is.muni.cz v příslušném měsíci. Zobrazují se pouze autentizované přístupy a to po jednotlivých fakultách:

Celkový počet autentizovaných přístupů po jednotlivých měsících: