Informační systém Masarykovy univerzity v roce 2003

Výroční zpráva o provozu a vývoji

Informační systém Masarykovy univerzity (IS MU) je autentizovaný webový informační systém, pokrývající téměř všechny oblasti studijní administrativy a další agendy školy. Přístup k veřejné části systému je možný na adrese is.muni.cz.

K 31. prosinci 2003 má heslo k Informačnímu systému MU vydáno 55035 aktivních uživatelů. Pravidelně se systémem pracuje 27887 osob, 32232 osob alespoň někdy k systému v roce 2003 přistoupilo. V přijímacích řízeních pro akademický rok 2003/2004 bylo podáno celkem 24377 e-přihlášek. Celkem 19526 osob si přečetlo nějakou zprávu na Vývěsce, ke kvalitě výuky se vyjádřilo 15218 studentů v anonymní anketě. 3813 studijních předmětů vyučovaých v roce 2003/2004 má vypsány zkušební termíny pro elektronické přihlašování. Poštovní server mail.muni.cz doručil v roce 2003 přibližně 2,8 mil. zpráv.

Souhrnné údaje

 • Počet přístupů v roce 2003: 79.067.075
 • Maximální počet různých přihlášených uživatelů v jednom dni: 12217
 • Maximální počet otevřených stránek systému v jednom dni: 570407
 • Maximální dosažená propustnost serveru: přibližně 90.000 vyřízených požadavků za hodinu (zprůměrováno)
 • Celkový počet skriptů (jednotlivých programů) systému: přibližně 800
 • Údaje se evidují v celkem asi 700 databázových tabulkách a asi 60 kategoriích
 • Počet publikačních záznamů: 359.159 (z toho vykazovaných pro RIV: 22.444)
 • Počet dotazů zodpovězených na kontaktní adrese: přibližně 2000
 • Celková doba, po kterou nebyl server přístupný: cca 30 hodin

Použitá technologie

V použitých prostředcích nedošlo v roce 2003 až na drobné výjimky k žádným zásadním změnám. Během roku bylo nahrazeno starší technické vybavení serverů zajišťujících provoz poštovního subsystému mail.muni.cz. Vzhledem ke zjevnému nárůstu celkového počtu požadavků na systém však bylo nutné při zachování stávajících technických prostředků provádět průběžné optimalizace v jeho nastavení a ve způsobu vykonávání jednotlivých operací. Jedním z nejdůležitějších kroků v této oblasti bylo zvýšení výkonu databázového serveru. Tato optimalizace přinesla během března 2003 dostatečný výkon v rámci zatížení běžného pracovního dne po celý rok. Na konci roku představovalo toto zatížení necelých 500 000 operací za den, které byly prováděny více než 12 000 uživateli.

V podzimním semestru byla vlivem změn ve studijním řádu implementována řada nových hromadných operací, které usnadňují práci zejména v období zápisu do semestru. Tyto výpočetně náročné hromadné operace spolu s vysokým nárůstem současně prováděných běžných operací však v prvních dvou týdnech semestru způsobily nebývale velké zatížení celého systému. Při tomto zatížení (provozní špičce) se navíc projevily dosud neznámé chyby v databázovém serveru, které se ale podařilo postupně odstranit vhodným nastavením systému. Na konci roku byly navíc aplikovány opravy chyb v dodávaném databázovém systému. Tím se podařilo vyřešit problémy způsobené rostoucím zatížením systému běžnými a hromadnými operacemi.

Problémem však nadále zůstávají provozní špičky způsobené různými soutěžemi studentů o lukrativní zdroje, které se přidělují na základě času přihlášení (například rozdělení studentů do seminárních skupiny a pod.). Tyto soutěže způsobují velké přetížení jinak dostatečně výkonného systému, které nepříjemně ovlivňuje kromě samotných soutěžících studentů také činnost ostatních uživatelů systému. Z tohoto důvodu bylo přijato administrativní opatření omezující začátek všech typů časových soutěží na 17:00 hodin tak, aby byli pokud možno co nejméně zasaženi uživatelé pracující v běžné pracovní době. Kromě zmíněných optimalizací systému byly postupně během roku zkušebně nasazeny dvě metody omezující negativní vliv časových soutěží bez nutnosti navýšení výpočetního výkonu. Výsledky testování však nepřinesly očekávané vlastnosti vhodné pro nasazení v produkčním prostředí.

Po zkušenostech z provozu systému v roce 2003 bylo rozhodnuto o navýšení výpočetního výkonu systému v příštím roce, které si klade za cíl uspokojit stále rostoucí počet běžných operací i v dalších letech a zároveň napomoci zvýšit odezvu v případě provozních špiček způsobených soutěžemi o lukrativní zdroje. Za tímto účelem bylo v závěru roku dokoupeno 8 aplikačních serverů a předběžně naplánováno nezbytné posílení databázového serveru v příštím roce. Vzhledem k plánované podpoře e-learingu v rámci Informačního systému byla rovněž navýšena celková kapacita interního úložiště dat a provedena optimalizace uložení poštovních schránek všech uživatelů, která umožnila velkou část interní diskové kapacity databáze výrazně ušetřit.

Vývoj a provoz

Postup elektronizace administrativních agend školy dovolil přijmout nový celouniverzitní předpis - Studijní a zkušební řád - který sjednotil celou řadu studijních mechanismů. Implementace těchto novinek do IS MU a jejich zavádění na fakultách probíhaly po větší část roku a ještě budou pokračovat v roce 2004. Další nové agendy zahrnují E-volby, Malý IS a samozřejmě řadu doplňků a změn v agendách stávajících.

Implementace Studijního a zkušebního řádu MU v Brně

Novela SZR pro studenty bakalářských a magisterských programů vznikala ve spolupráci s řešiteli IS MU tak, aby nový předpis pomohl stanovit jednoduché procedury zejména pro podporu kreditového studia, studia ve více paralelních programech, pro kontrolu průchodu studiem a podobně. Sjednocení pravidel dává možnost je algoritmizovat, tj. vyhodocovat automaticky. Za takových podmínek mohou studijní programy být více orientovány na řízení si průchodu studiem samotným studentem.

Vznikly např. následující aplikace a mechanismy

 • Žádost o zrušení povinnosti opakovat předmět
  (Neúspěšně absolvované předměty se automaticky opětovně zapisují. U volitelných předmětů lze požádat o neopakování.)
 • Kontrola čerpání druhých opravných termínů
  (Druhých opravných termínů smí student využít jen určitý počet.)
 • Implementace podmínek pro postup do dalšího semestru
  (Součty kreditů za uplynulý semestr/rok/studium vč. paralelních studií, kontrola splnění opakovaných předmětů.)
 • Změna klasifikační stupnice na A-F, sjednocení studijního průměru a percentilu na vážený kreditový.
 • Plně elektronický zápis do dalšího semestru
  (IS vyhodnotí splnění podmínek, student si požádá o zápis, studijní oddělení zápis hromadně provede, není třeba osobní návštěva děkanátu)
 • Automatický zápis předmětů
  (Bezproblémové registrace jsou automaticky zapisovány, lze je bez formalit v období zápisu zrušit. Začátkem semestru jsou studenti vyzváni elektronicky potvrdit svůj definitivní zápis předmětů. Odpadá nutnost osobní návštěvy na děkanátě.)
 • Kontrola průchodu studiem
  (Rozsáhlá agenda umožňující definovat studijní plány pomocí výčtů podmínek (počty a typy předmětů, počty kreditů, ...). Automatická kontrola toho, zda daný student smí přistoupit ke státní závěrečné zkoušce.)

Přijímací řízení

 • Aplikační úpravy
  Pokračovaly nejrůznější aplikační úpravy podle každoročně obměňovaných požadavků fakult. Změnil se způsob zpracování plateb, vznikly aplikace pro finanční účtárnu RMU.
 • Různá přijímací řízení
  V roce 2003 se podařilo v plné míře použít e-přihlášku také ke sběru přihlášek pro přijímací řízení do doktorských a celoživotních programů.
 • Test studijních předpokladů
  IS MU poskytl k této jednotné celouniverzitní přijímací zkoušce podklady pro rozdělení uchazečů na zkušební termíny a uchazečům následně zvěřejnění jejich naskenovaných odpovědí, zadání variant testů a správných řešení. Pro řízení 2004/2005 byla nově implementována možnost výběru termínu v e-přihlášce.

E-volby

Možnost provádět průzkumy anketního typu a volit např. z nabízených kandidátů. Agenda rozlišuje dvě úrovně e-voleb. Volby 'důležité' jsou považovány za školou podporované a uživatelé jsou vyzýváni k účasti. Volby 'běžné' může využít kdokoliv k vlastnímu průzkumu, aniž by obtěžoval.

Malý IS

Možnost přistupovat k službám IS MU např. z mobilu. Studenti a učitelé získávají (bez nutnosti plného přihlášení z počítače s běžným webovým prohlížečem) základní informace - známky, rozvrh, termíny zkoušek, obsahy poznámkových bloků, a podobně.

Další aplikace a úpravy

 • Členění sporotvních kursů na povinné a volitelné
  Systém nyní automaticky vyhodnocuje, zda student již získal potřebný počet zápočtů z tělesné výchovy. (Nad tento rámec má nárok na vstup pouze do doplňkových kursů TV, když je volná kapacita.)
 • Tisky zadání závěrečných prací
 • Hromadná aplikace pro dělení studentů do seminárních skupin
 • Nová verze sběrů publikací pro RIV a nové možnosti výstupů
 • Kontrola vypsání zkušebních termínů (možnost obeslat vyučující s málo vypsanými termíny)
 • Úpravy v aplikaci Vývěska
  Zprávy na Vývěsce jsou nyní dvou typů - důležité jsou zobrazovány na titulní straně, méně důležité jsou dostupné na kliknutí. To dovoluje vkládat větší počet zpráv. Poptávka po tomto komunikačním nástroji nicméně stále převyšuje současný zamýšlený rozsah, proto agenda v dalším roce projde společně s Dokumentovým serverem rozšířením, tak, aby uživatelé mohli používat libovolné množství skupin/nástěnek podle svého zájmu.
Jak ukazují kvantitativní charakteristiky i zpětná vazba od uživatelů, pokračuje nárust využívání služeb Informačního systému. Požadovány jsou nové agendy (lepší podpora kontroly studia v doktorských studijních programech, lepší podpora anglicky hovořícím studentům ap.). Rozpracována je podpora e-learningu (využití datového úložiště pro studijní materiály i komunikační nástroje potřebné při on-line studiu). Problémem zůstává přetížení systémů během časových soutěží o lukrativní předměty. Nově je zátěž rozkládána mechanismem registračních vln (dříve se registrují studenti, kterým zbývá méně kreditů k dosažení závěru studia).

Graf využití Informačního systému MU za rok 2003

Vodorovně jsou znázorněny měsíce roku, svisle počet otevřených stránek na is.muni.cz v příslušném měsíci. Zobrazují se pouze autentizované přístupy a to po jednotlivých fakultách:

Celkový počet autentizovaných přístupů po jednotlivých měsících: