Informační systém Masarykovy univerzity v roce 2004

Výroční zpráva o provozu a vývoji

Informační systém Masarykovy univerzity (IS MU) je autentizovaný webový informační systém, pokrývající téměř všechny oblasti studijní administrativy a další agendy školy. Přístup k veřejné části systému je možný na adrese is.muni.cz.

K 31. prosinci 2004 má heslo k Informačnímu systému MU vydáno 65936 aktivních uživatelů. Pravidelně se systémem pracovalo 33096 osob, 38016 osob alespoň někdy k systému v roce 2004 přistoupilo. V přijímacích řízeních v roce 2004 bylo podáno celkem 35674 e-přihlášek. Celkem 32934 osob si přečetlo nějakou zprávu na Vývěsce, ke kvalitě výuky se vyjádřilo 17061 studentů v anonymní anketě. Nově nasazené e-learningové agendy se masivně používají - v diskusních fórech je uloženo 15630 příspěvků a úložiště dat eviduje 23874 souborů v agendě Studijní materiály. Poštovní server mail.muni.cz doručil v roce 2004 přibližně 5,7 mil. zpráv.

Souhrnné údaje

 • Počet přístupů v roce 2004: 97.733.624
 • Maximální počet různých přihlášených uživatelů v jednom dni: 15.949
 • Maximální počet otevřených stránek systému v jednom dni: 801.564
 • Maximální dosažená propustnost serveru: přibližně 110.000 vyřízených požadavků za hodinu (zprůměrováno)
 • Celkový počet skriptů (jednotlivých programů) systému: přibližně 900
 • Údaje se evidují v celkem asi 780 databázových tabulkách a asi 60 kategoriích
 • Počet publikačních záznamů: 427.149 (z toho vykazovaných pro RIV: 44.527)
 • Počet dotazů zodpovězených na kontaktní adrese: přibližně 2000
 • Celková doba, po kterou nebyl server přístupný: přibližně tři dny

Použitá technologie

Rok 2004 byl pro použitou technologii přelomový. Na základě schváleného projektu v rámci transformačního a rozvojového programu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy pro veřejné výsoké školy obdržela Masarykova univerzita dostatečné prostředky pro posílení hlavní části systému - databázového software. Ten se stará o uchování a správu údajů evidovaných v IS MU. Ve dnech 20. - 22. 8. 2004 tak IS MU přešel na zcela novou technologii, která umožnila dostatečně před zahájením podzimního semestru významně zkrátit odezvu všech prováděných operací včetně dlouhotrvajících hromadných úloh. Druhým významným přínosem nové technologie je možnost snadnějšího průběhu tzv. časových soutěží, které vznikají současným přístupem velkého počtu uživatelů v jeden okamžik z důvodu boje o omezené lukrativní zdroje (například registrace semináře s omezeným počtem posluchačů). Posledním významným přínosem tohoto přechodu byla možnost zvýšit celkovou dostupnost systému v případě výpadku libovolné části systému. Nyní jsou všechny komponenty potřebné k provozu minimálně zdvojeny, což umožňuje nahrazení jedné komponenty druhou bez výraznějšího omezení práce uživatelů, kteří jsou zvyklí (zejména z důvodu pobytu v různých časových pásmech) pracovat se systémem plně nepřetržitě. Použitá kombinace technologií a jejich přínos je jedinečný nejen v rámci obdobných systémů v České republice a na Slovensku, ale z hlediska technických parametrů také celosvětově. Tohoto cíle se navíc podařilo dosáhnout pomocí investice z mimouniverzitních zdrojů v celkové výši pouhých 281,- Kč na uživatele.

V současné době je výpočetní výkon IS MU zajišťován pomocí celkového počtu 40 procesorů, z toho databázový cluster obsahuje 16 procesorů (Itanium 2, SGI 8x Altix 350), aplikační cluster dalších 16 procesorů (Athlon, PC) a ostatní stroje (rozdělovací, pomocné, stroje pro zálohování a pod.).

Pro uspokojení vzrustajících nároků na nové agendy (zejména v souvislosti s podporou e-learningu v rámci IS MU) bylo vyvinuto a úspěšně nasazeno specializované úložiště různých typů materiálů a dat, které je realizováno formou distribuovaného souborového systému mimo hlavní databázi, bez dalších investic do technické infrastruktury. Toto uložiště disponuje v současné době kapacitou přibližně 3TB.

Nově použité technologie umožnily již v podzimním semestru výrazně zlepšit a ve většině případů i úplně vyřešit problém časových soutěží. Nejlukrativnější zkušební termíny byly rozebrány již během dvou sekund od počátku přihlašování (typicky přihlašování formou soutěže začíná v pracovních dnech v takové denní době, aby případné zahlcení nemuselo tolik ovlivnit uživatele pracující v běžnou pracovní dobu a zároveň aby termín byl přijatelný pro studenty). Jediný výraznější problém systém zaznamenal při výběru seminárních skupin předmětů tělesné výchovy, kterého se účastnilo v jednu chvíli přibližně 6500 osob. V tuto dobu došlo k chybě v nastavení databázového software, která způsobila výpadek přibližně 20 minut. Během následujího období se však podařilo všechny dosud známé chyby dané novou technologií odstranit a systém by měl být na další nápory opět připraven. Hladký průběh časových soutěží je však značně znesnadněn tím, že velkou část problémů nelze předvídat předem, neboť chování uživatelů se stále mění v souvislosti s tím, jak se zlepšují podmínky pro zpracování požadavků. Nově použitá technologie však přináší další rezervy v možnostech práce s požadavky v době přetížení. Tyto možnosti budou postupně nasazovány v roce 2005 na základě dalších nově získaných zkušeností z průběhu soutěží.

Další podrobnosti o aktuálním technickém vybavení včetně fotografií naleznete na stránce Technické vybavení IS MU.

Vývoj a provoz

V roce 2004 došlo k nejrozsáhlejšímu rozvoji v oblasti e-learningu. Byla vyvinuta celá řada nástrojů pro elektronickou podporu výuky a integrována do stávajících agend Záznamníku učitele a rozcestníku Student. Významné povýšení technického řešení systému dovolilo rozšířit také komunikační nástroje o nové možnosti. Kromě těchto oblastí pokračuje nadále rozvíjení uživatelských námětů na doplnění stávajících funkcí, zejména pro potřeby studijních oddělení.

E-learning

V současné době na Masarykově univerzitě v Brně probíhá celá řada e-learningových aktivit. Plně e-learningový kurs vyžaduje zejména didakticky dobrý výukový obsah; tvorba takových obsahů si vyžádá určitý čas. Toto období lze využít pro seznámení vyučujících a studentů s e-learningovými metodami práce formou podpory bežné výuky. Dosavadní - zejména administrativní - nástroje pro učitele a studenty byly doplněny o celou řadu nových aplikací týkajících se výukového procesu. Přesto, že není možné přímo oslovit tisíce učitelů a desetitisíce studentů, nové agendy byly bezproblémově nasazeny a přijaty - díky své přímé návaznosti na známé prostředí IS MU.

Vznikly např. následující aplikace a mechanismy:

 • Studijní materiály
  Základní modul pro zveřejňování různých typů materiálů. Automaticky jsou systémem generovány jejich textové verze (pro vyhledávání a snadné nahlédnutí) a náhledy grafických materiálů. Materiály jsou také automaticky podrobeny antivirové kontrole. K dispozici jsou statistiky čtenosti. Mechanismus přístupových práv umožňuje omezit zveřejnění materiálů na určitou skupinu osob, ale také volně zveřejnit sadu materiálů tak, jak by ji učitel prezentoval na své veřejné webové stránce. V současné době (leden 2005) jsou nějaké materiály vystaveny u 876 předmětů.

  Studenti mohou využít vyhrazenou složku pro publikaci svých materiálů, např. svépomocných zápisků z přednášek. Tak lze agendu využívat, i pokud je učitel e-learningově neaktivní.

 • Odevzdávárny
  Nástroj pro ukládání vypracovaných úkolů studentem k ohodnocení učitelem nebo k diskusi spolužáků. Kromě funkcí poskytovaných běžnými LMS umožňuje efektivně spravovat i větší kursy (na MU jsou kursy vyučované i pro stovky studentů), tj. importovat a exportovat složky materiálů hromadně, nastavovat vhodná přístupová práva, přenášet udělená hodnocení do poznámkových bloků v Záznamníku učitele.
 • Diskusní fórum předmětu
  Pokud se učitel diskuse neúčastní, komunikují studenti mezi sebou. Vyučující však může nástroj i specificky didakticky využít, např. k řízené diskusi o problémových úlohách z probírané látky a podobně.
 • Elektronické testy
  Agenda pro tvorbu testů umožňuje vyjádřit vše, co popisuje standard IMS QTI - otvírá se možnost v budoucnu vyměňovat si sady otázek s jinými školami. Formát pro zadávání otázek je optimalizován pro snadné vložení velkého množství otázek. Agendu lze využít v nejrůznějších režimech: Procvičování, Vyzkoušejte se, Skutečné zkoušení, Sběr volných odpovědí (dotazník). Rozpracován je režim Tisk písemek, který umožní studentem vyplněné odpovědní archy oskenovat, rozpoznat a vystavit mu je v IS pro kontrolu.

Komunikační nástroje

 • Dokumentový server
  Agenda dokumentového serveru byla přepracována tak, aby využila nové datové úložiště, a rozšířena o řadu nových funkcí (možnost jednoduše udržovat strom složek dokumentů, možnost přenést si složku na domácí počítač sbalenou jako ZIP archív, nové možnosti v regulaci přístupu - nastavení přístupových práv, statistiky čtenosti). Zřízeny byly mj. úřední desky všech fakult s jednotnými internetovými adresami, složky pro zápisy z jednání AS a podobně.
 • Vývěska
  Přechod na novou technologii (distribuované úložiště dat) umožnil radikální rozšíření možností Vývěsky. Byla rozčleněna na tematické nástěnky vč. prostoru pro osobní nebo i komerční inzerci. Aplikace byla doplněna o funkce umožňující uživateli řídit si míru toho, o čem chce být na Vývěsce informován (zobrazování zpráv na titulní straně, soustavné ignorování některých nástěnek).
 • Diskusní fóra
  Nástroj pro elektronickou diskusi byl vyzkoušen v období před volbou rektora, kdy bylo možné klást dotazy kandidátům a ti na ně mohli odpovídat. V současné sobě se agenda používá ve dvou základních režimech: předmětová diskusní fóra (e-learningový komunikační nástroj) a veřejná fakultní fóra. Sledovat fóra nebo v nich odpovídat není povinné, ale na řadě fakult přispívá diskuse k lepší informovanosti (reagují proděkani, studijní oddělení a podobně). Fóra lze chápat také jako nástroj pro sběr zpětné vazby - identifikaci nedostatků ve školních mechanismech.
 • Úschovna
  Možnost uschovat si data vč. velkých souborů v osobní schránce v IS MU pro pozdější vyzvednutí, nebo je vložit do schránky někomu jinému na MU v Brně.

Nápověda, rejstřík a školení

Ve druhé polovině roku 2004 byla do IS MU doplněna nápověda, v některých aplikacích i kontextová. Nápověda je pojata formou odpovědí na nejčastější uživatelské problémy a dotazy, součástí systému je i rejstřík. Zpracovány byly nejdůležitější agendy pro studenty a vyučující a komunikační agendy. V současné době Nápověda obsahuje 33 kapitol (celkem 270 otázek), postupně se připravují další. Nejpodstatnější část nápovědy pro učitele byla zpracována do podoby tištěné publikace Začínáme s is.muni.cz - nápověda pro učitele (cca 70 stran).

Byla navázána spolupráce s Personálním odborem RMU ve věci pravidelných školení pro různé skupiny zaměstnanců MU, kde jako lektoři budou působit pracovníci vývojového týmu IS MU. Nadále pokračuje také tradice úvodních školení pro nově nastupující studenty.

Další aplikace a úpravy

 • Archiv závěrečných prací
  Agenda pro sběr a zveřejnění závěrečných prací na MU, vytvořená z podnětu AS MU. Kromě názvu práce a autora se sbírají také klíčová slova a anotace - možnost využít vyhledávání.
 • Omluvenky studentů
  Zjednodušilo se omlouvání studentů z povinné výuky a zkoušek. Student doloží omluvu na studijní oddělení, to ji vyznačí do Informačního systému. Vyučující mohou snadno ověřit, zda nepřítomný student je omluven.
 • Předpočítaná kontrola plnění podmínek zápisu do semestru
  Byla přepracována agenda kontroly plnění podmínek pro postup do dalšího semestru. Podmínky jsou kontrolovány v období zápisu každou noc. Spočítané údaje může studijní oddělení pak časově nenáročně potvrdit (studenty zapsat).
 • Lepší metodika pro vydávání hesel k IS studentům více fakult
  Informační systém si nyní nově vydané heslo určitou dobu pamatuje. Pokud druhá (nebo další) fakulta chce studentu k zápisu ke studiu připravit heslo do IS, vytisknou mu všechny totéž heslo, což je žádoucí.
 • Tisk výzev k platbě poplatku za studium
  Přepracována agenda poplatků za studium tak, aby bylo možno snadno tisknout jednotné výzvy o uhrazení jednotlivých typů poplatků.
V nadcházejícím období budou pokračovat práce na e-learningových modulech a podpoře prostupného studia (automatické započítávání předmětů ze souběžných studií a zjednodušení uznávání předmětů z předchozích studií). Nadále trvá poptávka po IS v anglickém jazyce - pokud bude toto zadání realizováno, vyžádá si značný objem prací.

Prakticky vyřešen byl problém přetížení systémů během časových soutěží o lukrativní předměty, zkušební termíny a seminární skupiny. Úspěchu bylo dosaženo přechodem na novou technologii a odlehčením příslušných aplikací. Časové soutěže o zkušební termíny (na konci semestru podzim 2004) ukazují, že lukrativní termín byvá rozebrán (studenty zaplněn) za 2-20 sekund po odstartování soutěže.

Filosofie systému IS MU byla koncem roku 2004 prezentována na celostátním setkání univerzit v rámci sdružení EUNIS. Ze srovnání vyplynulo, že IS MU je jednoznačně nejrozsáhlejším a nejpoužívanějším studijním systémem na vysoké škole. Jako jediný systém se také důsledně orientuje na převod všech administrativních procesů do elektronické podoby, tak aby je nebylo nutné realizovat papírově či osobně. Systémy jiných škol vesměs kladou důraz spíše na sběr údajů pro management školy.

Graf využití Informačního systému MU za rok 2004

Vodorovně jsou znázorněny měsíce roku, svisle počet otevřených stránek na is.muni.cz v příslušném měsíci. Zobrazují se pouze autentizované přístupy a to po jednotlivých fakultách:

Celkový počet autentizovaných přístupů po jednotlivých měsících:

Zřetelná je převaha Filosofické fakulty, která jakožto tradičně orientovaná humanitní fakulta nepatřila v minulých letech mezi nejaktivnější fakulty co se týče využití IS. Její prvenství není dáno pouze objemem studentů - obdobně vypadají také grafy pro počty operací v Záznamníku učitele. Další statistiky je možné si prohlédnout na http://is.muni.cz .. Grafy použití.