Název projektu: Programová a databázová podpora e-learning na MU v Brně

TRANSFORMAČNÍ A ROZVOJOVÉ PROGRAMY PRO VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2004

Řešitel: Ing. Michal Brandejs, CSc.
Fakulta informatiky, Masarykova univerzita v Brně

Zpráva o řešení projektu v roce 2004

I. Cíle projektu

 1. Posílit hardwarové řešení informačního systému školy tak, aby byla možná realizace dalších cílů.

  Termín: 2004

 2. Prozkoumat existující LMS z hlediska nabízených funkcí, analyzovat potřeby MU.

  Termín: 2004

 3. Vytvořit nástroje pro zveřejnění studijních materiálů (např. sylabus, osnova, kalendář kursu, poznámky k lekcím, studijní texty). Řešit pohodlnou práci s různými formáty (textové dokumenty, obrázky, multimédia, uživatelské studijní CD-ROMy ap.) dat pro běžné uživatele (učitele).Úprava stávajících základních učitelských nástrojů informačního systému pro e-learningové použití.

  Termín: 2004

 4. Vytvořit nástroje pro studenty (čtení, poznámkování materiálů, sestavy pro tisk, vyhledávání).

  Termín: 2004 - 2005

 5. Postupně dle zájmu a zkušeností zprovozňovat komunikační nástroje - nástěnka kursu, elektronické diskuse na zadaná témata, diskuse v reálném čase, tabule vyučujícího.

  Termín: 2004 - 2005

 6. Nástroje pro vyhlašování úkolů (eseje, projekty, seminární práce, příklady) a podávání řešení studentem, podpora hodnocení úkolů.

  Termín: 2005

 7. Nástroje pro plnění testových otázek, sebe-testovací mechanismy pro studenty, statistiky úspěšnosti v testech.

  Termín: 2005

 8. Statistiky čtenosti materiálů, testů, komunikace. Sofistikované vyhledávání, rejstříky, slovníčky (odstranění náporu jednoduchých a někde v systému již zodpovězených studentských dotazů).

  Termín: 2005

 9. Další nástroje, pokud se objeví jejich potřeba - podpora práce vmalých studijních skupinkách, podpora přípravy studijních materiálů, vyhledávání materiálů ve volně šířených e- learningových databázích a knihovnách, administrativa pro přihlašování a správu uchazečů o kurs, kteří nejsou studenty MU.

II. Výstupy projektu

 1. Hardwarové řešení pro požadované systémy (zajištění, zprovoznění, odzkoušení a použití v produkčním systému), dle Cíle 1.

  a) Zajištění hardwarového řešení
  Pro účely zajištění hardwarového řešení byla dne 24. 2. 2004 zveřejněna Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky (vedená u Správce centrální adresy pod značkou 10654732ZV01). Na základě této výzvy obdržel řešitel projektu do stanoveného termínu 31. 3. 2004 celkem 8 nabídek od společností ICZ a.s., Silicon Graphics s. r. o., GC Systém a.s., Salto spol. s r. o., INCAD, spol. s r.o., CCA Group a.s., Simac Technik ČR a.s., Dialog MTS, spol. s r.o. Celkový počet variant jednotlivých nabídek bylo 17. Samotné výběrové řízení se konalo dne 8. 4. 2004, kdy došlo ke zhodnocení jednotlivých nabídek podle parametrů, které byly specifikovány ve Výzvě. Na základě těchto kritérií komise složená z odborníků podílejících se na projektu jednomyslně konstatovala, že vítězem se stala nabídka společnosti Silicon Graphics s.r.o na dva servery typu Altix 350 s procesory Intel Itanium 2 1.4 GHz.

  b) Zprovoznění
  Na základě výběrového řízení byla dne 23. 4. 2004 podepsána Kupní smlouva na dodání úplného technického vybavení dle příslušné nabídky. Dne 10. 6. 2004 pak došlo k převzetí nainstalovaného zařízení v budově řešitele projektu.

  c) Odzkoušení
  V období červenec až srpen probíhaly rozsáhlé testy nové technologie spolu s odstraňováním počátečních závad dle příslušných protokolů. Současně probíhalo zavádění a testování databázového software, jehož nákup je součástí bodu 2 výstupů projektu.

  d) Použití v produkčním systému
  Konečné nasazení celého řešení do produkčního systému bylo provedeno dne 22. 8. 2004 tak, aby přechod na novou technologii co nejméně ovlivnil chod informačního systému univerzity a tím i chod školy. Posílení informačního systému tak bylo provedeno v dostatečném předstihu před zahájením podzimního semestru, ve kterém se vyšší výpočetní výkon velmi příznivě projevil výrazným snížením odezvy systému jak v provozních špičkách, tak i v náročných operacích. Získaná dostatečná výpočetní kapacita pak umožnila rozvoj nových funkcí systému, které byly v rámci projektu do systému postupně zařazeny.

 2. Nákup software (databázové licence), dle Cíle 1.

  S posílením databázového hardware bylo nutné adekvátně navýšit licence na software, který je na databázovém serveru provozován z důvodu přímé návaznosti objemů softwarových licencí na výpočetní výkon serveru. Dne 23. 4. 2004 proto byla zaslána Výzva jednomu zájemci k podání nabídky na adresu společnosti Oracle Czech s.r.o., která na výzvu reagovala nabídkou na licence databázového serveru Oracle Database ve verzi 10g Enterprise Edition s volbou Real Application Clusters. Na základě této nabídky byla dne 18. 5. 2004 podepsána příslušná smlouva o nákupu licencí. Databázový software byl zprovozněn současně se servery z bodu 1 Výstupů projektu.

 3. Realizace aplikačních systémů popsaných v sekci Cíle 2 - 9 formou modulů do stávajícího informačního systému školy.

  a) Nástroje pro zveřejnění studijních materiálů
  Pro účely zveřejnění a uchovávání studijních materiálů byl v rámci projektu vytvořen systém distribuované správy dat, který vedle databázového serveru umožňuje uchovávat některé typy údajů efektivně s využitím stávajících prostředků. Pomocí tohoto mechanismu byl do systému zaimplementován v první polovině roku 2004 modul správy studijních materiálů včetně příslušné podpory pro učitele a studenty, který je hojně využíván v různých oblastech (studijní texty, grafické a zvukové materiály, poznámky a zápisky studentů k danému kurzu, mechanismus elektronického odevzdávání prací a pod.). Informační systém MU se tak mohl stát základní platformou pro tzv. Learning Management System pro celou univerzitu.

  b) Komunikační nástroje
  Vedle stávajících možností snadné komunikace mezi studenty, učiteli a vedením jednotlivých pracovišť, které na Masarykově univerzitě reprezentuje zejména standardizovaná elektronická pošta, byl v roce 2004 Informační systém MU rozšířen o možnosti elektronické autentizované diskuse na různá témata a to jak v rámci předmětu (možnost debaty nad probíranou látkou), tak v rámci fakultní a zejména celouniverzitní akademické obce. Tato funkce umožnila nečekaný pokrok ve sbližovaní fakult v rámci různorodé univerzity. Navýšení výkonu databázového serveru umožnilo realizovat tuto část s použitím nadstandardních vlastností, které umožňují větší pohodlí při práci s velkým množstvím diskutovaných témat.

  c) Testovací agenda
  V roce 2004 byla rovněž zprovozněna agenda pro vytváření různých typů testovacích otázek a jejich automatického vyhodnocení, které představuje platformu jak pro procvičování probírané látky, tak pro samotné testování pomocí počítače. Na základě prvních zkušeností z různých kurzů napříč fakultami bude v roce 2005 tato agenda dále rozpracována.

  d) Pokročilé metody vyhledávání
  Ve spolupráci s Laboratoří pro zpracování přirozeného jazyka Fakulty informatiky MU byly v roce 2004 započaty práce na integraci pokročilého vyhledávání v českých textech, které by mělo být v prvních měsících roku 2005 uvedeno do ostrého provozu.

  Cíle projektu rozvržené na rok 2004 jsou bez problémů plněny.

  Cíl 2: prostudovány byly alternativní LMS systémy komerční i open- source jako Web CT a systém Moodle. Pro vývoj interního LMS školy byly využity zkušenosti pracovišť, která dosud e-learning provozovala na existujících LMS.

  Cíl 3: je plně realizován, potřebné aplikace byly vyvinuty a uvedeny do provozu

  Cíl 4: je částěčně realizován, pokračují práce na integraci vyhledávacích nástrojů

  Cíl 5: byly zprovozněny nástroje pro hromadnou komunikaci, nejsou k dispozici nástroje pro diskusi v reálném čase - bude doplněno, pokud vyvstane ze strany vyučujících potřeba.

  Cíl 6: je plně realizován

  Cíl 7: je částečně realizován, budou doplněny některé další nadstavby

  Cíl 8: je částečně realizován, částečně ve fázi analýzy

  Cíl 9: cíl je ve fázi analýzy a studia konkrétních potřeb školy.

III. Zdůvodnění přidělených finančních prostředků

Finanční prostředky byly dle specifikace projektu rozděleny na kapitálové a běžné finanční prostředky:

 1. Kapitálové prostředky byly v celé výši použity na nákup samotných věcí movitých (stroje pro uchování a správu dat udržovaných v rámci Informačního systému Masarykovy univerzity) v celkové výši 5 700 000,- Kč a nákup dlouhodobého nehmotného majetku (databázový software zajišťující efektivní správu dat) v celkové výši 2 800 000,-. Databázové servery byly vybírány podle přesně daných údajů o výkonu jednotlivých konfigurací tak, aby investice odrážela nejlepší možné vybavení dostupné na trhu v dané kategorii. Licence databázového software Oracle Database byly vybrány tak, aby databázový software splňoval nároky již existující aplikace a zároveň zvýšil dostupnost celého informačního systému pomocí technologie databázových klastrů, kterou jiné produkty dostupné na trhu nepodporují.

  Oproti původnímu plánu došlo k navýšení ceny hardware z původně plánovaných 5 700 000,- Kč na 6 500 000,- Kč. Tato změna byla vyvolána prudkým vývojem na trhu s technologiemi této kategorie a poměrně značným časovým odstupem mezi předběžným průzkumem trhu v době podávání žádostí o projekt a skutečnou realizací výběrového řízení. Nárust investice do strojového vybavení však mohl být kompenzován změnou ve financování licencí databázového software, která představovala oproti plánovaným 2 800 000,- Kč v konečné podobě snížení na částku 1 998 122,- Kč.

  Navýšení umožnilo nejen snížit odezvu Informačního systému MU v dosud prováděných operacích, ale zejména vyšší výkon využít pro nově vyvíjené aplikace, jejichž masivní využití během podzimních měsíců roku 2004 významně přispělo ke kvalitě výuky na všech fakultách MU. Se systémem pracovalo v roce 2004 denně více než 10 000 (na začátku roku 2005 je to již přibližně 15 000) z celkového počtu více než 30 000 aktivních uživatelů. Jednalo se tedy o investici v celkové výši pouze necelých 300,- Kč na jednoho aktivního uživatele. Při stávajícím nárůstu požadavků na systém (ať už zvýšením současně pracujících uživatelů nebo vyšší náročností na systém) by měla navíc tato konfigurace databázového systému splňovat požadavky ještě v několika následujících letech.

 2. Druhá část finančních prostředků byla určena na finanční zajištění samotného provozu a jednotlivých pracovníku podílejících se na projektu. Na cílech projektu pracovali tito zaměstnanci Centra výpočetní techniky FI MU:

  • Ing. Michal Brandejs, CSc. (vedoucí projektu)
  • Bc. Vlastimil Holer
  • Mgr. Jan Kasprzak
  • RNDr. Miroslav Křipač
  • Mgr. Miroslava Misáková
  • Andrea Šikulová
  • Magdalena Trnečková

  Běžné finanční prostředky byly rozděleny dle původního záměru projektu mezi jednotlivé položky v rozsahu:

  Mzdy: 350 000,-
  Pohyblivé složky mzdy: 160 000,-
  Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr: 15 000,-
  Odvody na sociální a zdravotní pojištění: 183 000,-
  Drobný majetek: 57 000,-
  Materiální náklady: 10 000,-
  Služby a náklady nevýrobní povahy: 10 000,-
  Cestovní náhrady: 15 000,-