E-learning strategicky v IS MU: od nadšeneckého k plošnému nasazení

Miroslava Misáková, Michal Brandejs

článek na konferenci SCO 2005 (25. - 26. května 2005)

Abstrakt: MU v Brně se v roce 2005 nachází ve fázi vytváření vnitřního LMS, začleněného do IS MU. Článek shrnuje některé strategie jeho budování a vysvětluje důvody, které vedly k volbě této cesty.

Masarykova univerzita má díky stavu vybavenosti IT a úrovni dovedností akademické obce v IT velmi dobré předpoklady pro využití e-learningu. Dosud však e-learningové aktivity probíhaly na většině fakult jen v rámci omezeného mnnožství kurzů, jako obohocení běžné výuky díky zájmu konkrétního učitele. Cílem MU pro nadcházející období je posunout využití e-learningových nástrojů do stavu, kdy je bude schopen použít prakticky každý učitel, setkají se s nimi všichni studenti. Dotkněme se stručně některých aspektů, které nasazení e-learningu na velké univerzitě přináší.

1. Vlastnosti LMS pro velkou školu

Obsloužení velkých kurzů

Velká univerzita obvykle realizuje studijní programy a obory, kde v určitém kurzu studují stovky studentů. To je výhodné (tvorba kvalitního e-learningového obsahu je rentabilní pouze v případě mnoha studentů), ale je třeba zajistit služby, které menší LMS obvykle neposkytuje. V současné fázi vývoje jsou to hlavně dvě oblasti
Nástroje pro hromadné zpracování
Elementy e-learningových dat (vč. interaktivních formátů) jsou udržovány v souborovém systému v popsaných (textových nebo XML) souborch, z hlediska uživatele jsou evidovány v systému složek a dokumentů. Uživatel může provádět export/import ZIPem, může přesouvat a kopírovat podstromy (např. při přípravě na nový semestr). Dokumenty jsou po vložení automaticky konvertovány do textové verze a ošetřovány antivirem. Systém rozlišuje mezi dokumenty přečtenými a nepřečtenými konkrétním uživatelem, možnost vrátit dokument mezi nepřečtené.

Očekáváme, že zvolené řešení umožní efektivní plnění údaji z externích systémů (např. ediční středisko ESF MU, kde vznikají rozsáhlé studijní opory pro kombinované a celoživotní studium).

Technické řešení masivně užívaného systému
K systému IS MU denně přistupují až desítky tisíc uživatelů. Ukazuje se, že aplikace, která dostačuje pro potřeby fakulty či katedry, je při velké zátěži nepoužitelná. Budovaný LMS tedy těží z propracované infrastruktury - farma fyzicky oddělených webových serverů, klastrové databázové řešení, zpracování dat na aplikačních serverech, rychlé uložiště dat. Jedná se o světově unikátní řešení, více o něm je možno najít na http://is.muni.cz/clanky . Zde jen poznamenejme, že řešení bežných LMS mohou mít při škálování na vyšší rozsah použití obtíže.

Dostatečně obecný mechanismus přístupových práv v LMS

Úložiště dat, které umožňuje používat e-learningové nástroje, není v IS MU omezeno na prostor pro studijní kurzy. Tatáž technologie je použita také v dalších agendách. K dispozici jsou prozatím nástroje tří základních typů
 • diskusní fóra - mimo e-learning ve studijních kurzech se fóra používají pro institucionální diskusi a pro relaxaci (tzv. Plkárna)
 • interaktivní materiály - mimo e-learning se formáty dají využít pro institucionální ankety, dotazníky, průzkumy, krátké testy (např. z pravidel práce s počítači)
 • správa dokumentů - mimo e-learning realizují Dokumentový server, Archiv závěrečných prací, osobní uživatelské prostory (tzv. Úschovny) a pod.
Užití pro různé účely je řešeno systémem přístupových práv. Instituce tak může uspořádat např. jednoduché online kurzy pro svoje zaměstnance; není vyžadován studijní subsystém. Z hlediska řadového uživatele řešení poskytuje možnost připravovat si např. složitější materiály předem, nebo si e-learning v osobním prostoru zkoušet, aniž by přímo plnil údaje do prostoru studijních kurzů. Mechanismus přístupových práv ke každému souboru dovoluje až tyto možnosti:

Lze nastavit právo číst (příp. s upřesněním 'datum od'), právo vkládat (příp. s upřesněním 'datum do') a právo spravovat - jakkoliv s objektem manipulovat. Na koho se práva mohou vztahovat:

 • kdokoliv v Internetu (pouze právo pro čtení)
 • kdokoliv přihlášený v IS
 • studenti, kteří mají zapsaný určitý předmět
 • studenti, kteří měli i dříve zapsaný určitý předmět
 • studenti seminární skupiny
 • pracovníci určitého pracoviště
 • aktivní studenti fakulty
 • pojmenovaná skupina osob
 • učitelé
 • absolventi
 • doktorští studenti
 • osoba zadaná prostřednictvím učo - univ. čísla osoby
Kromě takto obecného mechanismu je vhodné uživatelům předpřipravit některé typické úpravy přístupových práv, např.:
 • Otevřít tuto složku jako odevzdávárnu (tj. povolit studentům předmětu XYZ vkládat do složky)
 • Zkopírovat práva této úrovně všem podúrovním
 • Odebrat všechna 'práva číst' včetně všech podúrovní
a podobně.

Student jako tvůrce e-learningového obsahu

Rysem systému je neomezovat studenty v eventuálním rozletu. Realistické možnosti jejich zapojení jsou např. při vytváření testových otázek (vymyslet dobrou otázku je náročnější než na ni jen umět odpovědět - učitel může ocenit), příp. ve spolupráci IT pokročilých studentů s učitelem při tvorbě materiálů. Zvláštní důraz by měl být kladen na studenty učitelských oborů, kteří by si dovednost vystavět vydařený e-learningový kurz měli osvojit pro svou budoucí praxi.

Kromě mechanismu přístupových práv, který nastavení přístupu pro studenty umožňuje, vzniká v každém kurzu implicitní složka Studentské materiály, kam studenti vkládají např. svoje zápisky, svépomocné dokumenty. Mají nástroje pro tvorbu i interaktivních obsahů obdobné jako učitel.

Motivace běžných učitelů pro e-learning

Cílem MU v Brně je posunout e-learning od drobnějších kurzů tvořených učiteli v rámci placených grantů k situaci, kdy každý učitel bude schopen, eventuálně ochoten, vyvěsit si jak materiály statické, tak interkativní. Interaktivní materiály didakticky členíme na Vyzkoušejte se a Test, Průzkumy, Oživené texty (výklad prokládaný aktivními cvičeními) a Procvičování (drilování). Typický učitel za nejužitečnějí bude považovat agendu pro sady otázek a možnost vytvoření testů. Informační systém mu nabídne možnost testy vytisknout v podobě unikátních (namíchaných) písemek, a ty po zkoušce oskenovat, rozpoznat a vyhodnotit. Očekáváme, že úspora práce v tomto skrytá přitáhne k nástrojům řadu učitelů - vyšší pravděpodobnost dalších spontánních e-learningových aktivit.

IS MU umožňuje i bezpečné zkoušení na známky přímo v systému (pokusy na prvních stovkách studentů proběhly v minulém semestru). Při tomto postupu je žádoucí připravit nejdříve několik materiálů typu Vyzkoušejte se, a pak teprve přistoupit k elektronickému Testu, aby se studenti necítili frustrováni neznámou technologií.

Motivačním faktorem může být absolvování e-learningového kurzu na všeobecně zajímavé téma (Pracujeme s hardwarem, Akademická angličtina), kde by si učitel intuitivně uvědomil, jak mu aktivní prvky a konstrukce vlastních řešení pomáhají v učebním procesu ("o čem ten e-learning vlastně je"). IS MU je pro toto připraven, otázkou je, zda na MU podobná aktivita vznikne.

Za důležitou považujeme také možnost postupného nasazení. Zdarma a bez odborného vedení se do rozsáhlejšího e-learningového kurzu pustí jen skutečný nadšenec. Avšak prvky integrované přímo do studijního systému může učitel využít poznenáhlu - připravit krátky test, trošku diskutovat se studenty, atd.

Méně obvyklé agendy LMS

Ze zajímavých rysů, které budované LMS může obsoužit, zmiňme čtyři. Projekt společné báze pro jazykové kurzy se nachází ve stadiu analýzy. Představoval by centrální Zásobárnu zejména gramatických cvičení a výkladů pro začátečnické úrovně výuky cizích jazyků napříč univerzitou. Škola realizuje kurzy pro ty studenty, jejichž angličtina nestačí na odborně zaměřený jazykový kurz. Studenti by tak mohli čerpat z materiálů více učitelů.

Projekt dalších Zásobáren může zahrnout veškerá témata učená napříč univerzitou - matematiku, logiku, základy informatiky, základy spol. věd...

Projekt rozvoje celoživotních studií i jednotlivých placených kurzů. Součástí IS MU je e-přihláška a agenda pro evidenci plateb, nic tedy nebrání e-learningovým aktivitám i v drobnějších či větších placených kurzech; studenti mohou používat materiály a diskutovat např. půl roku po ukončení kurzu.

Projekt snímání, stříhání a vystavování videopřednášek probíhá jako rozsáhlá e-learningová aktivita, IS MU zajistí distribuci do příslušných kurzů.

2. Důvody pro zvolené řešení

Závěrem shrňme důvody, které mluví pro vývoj vlastního LMS oproti vytvoření rozhraní k některému existujícímu systému a jeho využití.

Rozsah funkcí již realizovaného Záznamníku učitele

MU v Brně buduje studijní IS šestým rokem. Učitelé jsou již zvyklí na celou řadu (spíše administrativních) funkcí pro výuku, Záznamník učitele je tvořen cca 60 aplikačními skripty. Bylo by obtížné toto vyčleňovat z externího LMS nebo na něj plně přecházet.

Postupné nasazení pro tisíce učitelů

IS MU zaznamenává denně statisíce přístupů. Cílovou skupinou projektu jsou tisíce učitelů, nikoliv jen malá skupina, kterou by bylo možno školit v používání nového systému a podporovat ji, aby realizovala rozsáhlejší e-learning. Potřebujeme co nejtěsnější integraci, aby učitelé začali nástroje nenásilně používat. Osvědčila se nám postupná IT výchova zhruba podle následujícího schématu (první dva kroky již proběhly):

Povinné prvky e-administrativy a e-výuky
Vyplnit v IS MU sylabus, anotaci, typ výuky a zkoušky (požadavky na studenta během semestru a způsoby získání kreditů), doporučenou literaturu. Vyhovět či zamítnout žádosti o vstup do kurzu těm studentům, kteří nesplňují předpoklady pro zápis kurzu, ale požádali učitele o výjimku. Přiměřeně reagovat na případné e-maily od studentů. Vypsat zkušební termíny pro přihlašování studentů. Do sedmi pracovních dnů od udělení známky zadat hodnocení do systému.

Doporučované e-nástroje
Vyvěsit libovolně strukturované studijní materiály. Sbírat domácí úkoly elektronicky pomocí Odevzdáváren. Zveřejňovat studentům průběžná hodnocení aktivit v kurzu pomocí Poznámkových bloků. Přiměřeně reagovat na případné dotazy studentů v diskusním fóru předmětu. Prostudovat si reakce na svou výuku v anonymní studentské anketě.

Vyvíjené a budoucí e-nástroje
Převést zkušební a procvičovací otázky do elektronické podoby. Připravovat autorské obsahy dle doporučených formátů a postupů. Strukturovat kurz do didaktického rámce vhodného pro e-learning (vhodná kombinace a rozsah jednotlivých učebních aktivit).

Možnost použití v různých institucionálních kontextech

Vývoj vnitřního LMS přinesl nové nástroje i v jiných agendách IS MU, jak bylo zmíněno výše. Externí LMS obvykle předpokládají rámec studijního kurzu; nelze z nich vyvážet jednotlivé aktivity (např. dotazník na téma jaké časopisy má kupovat knihovna, vč. možnosti vlastních návrhů). Celá řada rysů LMS (zejména v technické infrastruktuře) byla potřebná i pro zbytek IS MU.

Důvěryhodnost

Má-li být LMS strategickým nástrojem, je riskantní spoléhat se na cizí software. Úpravy cizího software bývají postupem času neekonomické oproti vybudování řešení na míru.

3. Zajištění projektu

LMS je vyvíjen vlastními silami v rámci IS MU, je dostupný i v outsourceovaných instalacích pro další školy. Souběžně je budován metodický web, který učitelům poradí, jak vydařené e-learningové kurzy koncipovat, vznikají příklady kurzů a doporučených praktik. Vedení školy vyjádřilo podporu e-learningu v dlouhodobém záměru. Od roku 2005 na škole působí ecentrum se zástupci všech fakult, jehož náplní práce je podporovat uživatele na fakultách a integrovat různé typy e-learningových snah.

Problémy i možnosti jsou odlišné, než u e-learningu "v malém", a ve stávajícím momentě vývoje je nelze všechny předjímat. Hlavním aktuálním cílem je integrovat dosud získané roztříštěné zkušenosti do celouniverzitních řešení - technických (bude dobudován interní LMS) i metodických, dostupných všem.