E-LEARNING V INFORMAČNÍM SYSTÉMU NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ

Jitka Brandejsová, Michal Brandejs

článek na konferenci Alternativní metody výuky 2006 (27. dubna 2006)

ANOTACE:
Masarykova univerzita se rozhodla jít cestou implementace e-learningu přímo do administrativního informačního systému (Informačního systému Masarykovy univerzity, IS MU). Cílem bylo vytvořit zázemí pro plošné nasazení e-learningu v prostředí devíti různých fakult a čtyřiceti tisíc uživatelů, což je odlišná situace proti předchozí etapě tvorby kurzů nadšenců a průkopníků e-learningu v limitovaném prostředí, která však tvoří začátek dějin e-learningu na MU. V příspěvku budou zmíněny e-learningové agendy Informačního systému MU, projekt e-techniků, co přináší e-learning na MU studentům, co učitelům a jaké existují sporné otázky připravené k řešení.

1. E-learning v administrativním informačním systému

Masarykova univerzita stála v roce 2004 před rozhodnutím, jakou platformu pro e learning zvolit, aby vyhověla celému spektru pedagogických přístupů a specifickým potřebám fakult. Vytvořit zázemí pro plošné nasazení e-learningu v prostředí devíti různých fakult a čtyřiceti tisíc uživatelů je jiný úkol, než uspokojit nadšence v „ohraničených“, například open-source, prostředích. Proto se nakonec navzdory pilotním zkušenostem s jinými systémy rozhodla pro implementaci e learningových agend přímo do administrativního informačního systému Masarykovy univerzity. Se systémem byly velmi dobré zkušenosti (v roce 2005 byl oceněn prestižní cenou EUNIS ELITE AWARD) a poskytoval jistou záruku kvalitního vývoje i v této oblasti.

2. Výhody, které dává spojení e-learningu a administrativy v IS MU

2.1 Ekonomická výhodnost

V prostředí velké univerzity je centralizace vývoje e-learningu a administrativy do jednoho systému ekonomicky výhodnější, než rozvoj a provoz více samostatných systémů. Decentralizace prostředků na jednotlivé fakulty na vývoj vlastního fakultního systému, jeho provoz i servis je nákladný a mnohem méně efektivní.

2.2 Elektronická podpora studia v systému, kterému studenti důvěřují a který dobře znají

Studenti již roky některé agendy používají, a proto také přirozeně očekávají, že ve Studijních materiálech najdou všechny potřebné elektronické podklady, mohou odevzdávat úkoly prostřednictvím Odevzdávárny, diskutovat v Diskusních fórech. Naopak roztříštěnost zdrojů (a používání mnoha systémů) způsobuje nespokojenost studentů.

2.3 Automatická zavádění kurzů studia bez nutnosti zásahu správce nebo učitele

Všechny kurzy jsou zavedeny a jsou nastavena pravidla ve vztahu k tomuto kurzu (učitelé, cvičící, prerekvizity aj.), zatímco v případě kurzu v „čistě“ e-elearningovém systému je potřebné pro založení kurzu kontaktovat správce a tato pravidla nastavit.

2.4 Výhody administrativních nástrojů pro e-kurzy

Obvyklými problémy kurzů v samostatných systémech bez administrativního systému způsobují (převzato ze zkušeností na MU) například tyto problémy: obtížnou komunikace se studenty kurzů prostřednictvím e-mailu (uživatelé „čistě“ e-learningových systémů raději používali e-mailovou komunikaci v IS MU, ale překlikávání ze systému do systému bylo pro ně nepohodlné), seznamy studentů jsou neaktuální (zůstávají „mrtvé duše“, protože aktuální stav je v IS MU na základě „proměnlivého“ stavu v období registrace a zápisu), zadávání hodnocení je komplikované (IS MU využívá tzv. Poznámkových bloků, umožňuje automatické udělování bodů hromadně z písemných zkoušek skenováním), nabídka nástrojů v testovací agendě Odpovědníky je širší, systém přihlašování na zkoušky nelze v „čistě“ e-learningovém systému využít.

2.5 Použítí nástrojů učiteli kdykoli bez nutnosti kontaktovat správce

Zatímco v IS MU jsou zavedeni všichni pracovníci, učitelé a studenti na MU, v „čistě“ e learningovém systému jsou učitelé závislí na prvotním přihlášení do systému, na dalších zásazích správce systému pro správu a tvorbu kurzu.

2.6 Užití jen části nástrojů

IS MU obsahuje ve všech agendách širokou nabídku funkcionalit úměrnou množství fakult a rozdílnosti učitelů, oborů. „Čistě“ e-learningové systémy ve většině mají standardní nabídku funkcí, tím sice získávají na přehlednosti, ale neuspokojí spektrum uživatelů, které se nepouští do všech možností e learningu, ale využívají jen vybrané agendy, zato do větší hloubky.

2.7 Studentská e-learningová svépomoc

V IS MU existují agendy, které nabízejí identické možnosti, jako mají učitelé: vkládat studijní materiály, zakládat testovací otázky, zakládat diskusní vlákna apod.

2.8 Semestrální historie kurzů

Aby se změnou kurzu v některém z dalších semestrů nemuselo docházet ke ztrátě původních informací kurzu a dřívější studující nepřišli o „své“ informace, je každý kurz semestrálně závislý a má svoji historii, jsou snadno dohledatelné na základě pravidel a vyhledávacích funkcí.

2.9 Materiály k dispozici pro přípravu na SZZ

Starší a neaktuální kurzy zůstávají stále platné a přístupné jak studentům, tak učitelům, neruší se. Tyto staré kurzy „nezavazí“ a není tedy potřebné „čistit“ systém od těchto kurzů, což obvykle nastává u méně robustních e-learningových systémů (z důvodu udržování přiměřeného objemu dat a odezvy systému). Studenti díky historii dohledají potřebnou elektronickou podporu z předchozích semestrů svého studia.

2.10 Sdílení kurzů

Namísto duplikace stejných a podobných elektronických podpor studia lze využít sdílení materiálů odkazování a vzájemné zpřístupnění části kurzů.

2.11 Kvalitní technické řešení

Technologická platforma IS MU zajišťuje spolehlivost a trvalou dostupnost (99,7% v roce 2005), zvládání zátěží charakteristických pro velké univerzity, což obvykle u „čistě“ e-learningových systémů není předmětem řešení, tam bývá kladen důraz na převážně aplikační stránku systému. Tyto systémy se většinou nacházejí v etapě, kdy e-learning využívá několik (byť desítek až stovky) učitelů a studentů, kdy technická stránka pro tento počet uživatelů dostačuje. Není však řešena a dostatečně zajištěna stránka odezvy při současně pracujících tisících učitelích a studentech, stránka bezpečnosti, přístupových práv nebo kvalita práce pro uživatele se slabšími počítači, připojením k Internetu, ... Na plošné využití nejsou tyto systémy zcela připraveny.
V prostředí velkých oborů na MU například dochází k tomu, že studenti časově soutěží o zápis některých aktivit (výběr tématu práce, výběr zkušebního termínu). Typické je, že učitel vypíše zkušební termíny (administrativní funkce - aplikace musí hlídat počty a typy termínů podle toho, co nařizuje Studijní a zkušební řád) a ke každému termínu zařadí jiný tzv. Odpovědník (tištěné nebo na PC zodpovídané otázky), jinou e-learningovou aktivitu. Systém musí zvládnout jak nápor při boji o “lepší“ zkušební termíny, tak ohlídat přístupová práva při vlastním zkoušení. Spolupráce se „čistě“ e-learningovým systémem by takto úzké vazby neumožnila.
Nárůst používání Informačního systému Masarykovy univerzity ukazují statistiky:


Obr 1: Statistiky využívání IS MU

2.12 Reakce na podněty uživatelů

Ve vlastních, ale separátních systémech, nebo v open-source e-learningových systémech je nutné doprogramovávat aplikace na míru, čímž se udržuje více programátorských týmů, což jednak ovlivňuje efektivitu řešení a jednak mate uživatele, kam se mají obracet se svými problémy a požadavky. U open-source systémů navíc není k dispozici servis, služby. IS MU reaguje na podněty uživatelů a implementuje agendy a funkcionality podle poptávky nebo odezvy aktivních uživatelů.

3. Projekt 2005 – e-learningové nástroje a pilotní kurzy

3.1 E-learningové nástroje v IS MU - Studijní materiály

Slouží pro zveřejňování různých typů souborů, mají kromě automatického generování jejich textové verze, antivirové kontroly, také propracovaný mechanismus přístupových práv pro zveřejnění studijních materiálů určité skupině osob a jiné služby.

3.2 E-learningové nástroje v IS MU - Odevzdávárny

Jsou nástrojem pro ukládání studentem vypracovaných úkolů k ohodnocení učitelem nebo k diskusi spolužáků a umožňují efektivně spravovat i větší kursy (pro stovky studentů), tj. importovat a exportovat složky materiálů hromadně, nastavovat vhodná přístupová práva, přenášet udělená hodnocení do poznámkových bloků v Záznamníku učitele.

3.3 E-learningové nástroje v IS MU - Diskusní fórum

Diskusní fórum předmětu je určeno ke komunikaci učitele se studenty například o problémových úlohách z probírané látky a podobně.

3.4 E-learningové nástroje v IS MU - Osnovy

Osnova je rozvrhnutým scénářem kurzu - rozcestníkem, ze kterého student vstupuje do jednotlivých e-learningových aktivit. Osnova bývá členěna časově nebo tematicky, v úvodu bývají informace podobné sylabu. Pokud chce mít učitel přehledným způsobem zpracovány výukové aktivity v elektronické formě, může členit osnovu například do třinácti podcelků pro třináct týdnů semestru, do několika podcelků - témat, kterým se chcete věnovat, do speciálních skupin podle seminárních skupin, apod.

3.5 E-learningové nástroje v IS MU - Odpovědníky

Odpovědníky se zaměřují hlavně na podporu ověřování znalostí, pochopení výkladu látky a zkoušení.
Učitel má možnost vytvářet sady Odpovědníků s různým výukovým účelem: může nabídnout studentům řadu testovacích otázek a úloh, aby si mohl látku procvičovat sám (self-testy) bez účasti učitele, např. s cílem, aby se student dobře připravil ke zkoušce; může zkoušet studenty pomocí elektronických testů; může nabídnout studentovi studijní materiály prokládané testovacími úlohami a otázkami různě konstruované a různě složité, s vyšším didaktickým záměrem (oživený text); může ověřovat znalosti, efektivitu výkladu učiva průzkumem (Setkal jste se ve svém životě s...?) nebo dát studentovi prostor k vyjádření názoru.
Pozn.: e-nástroje mohou být prostředkem v dalších didaktických metodách, například při konstruování znalostí (konstruktivismu) nebo konstruování určitého díla/projektu (konstrukcionismu).

3.6 E-learningové nástroje v IS MU - Skenování písemek

Při velkém počtu studentů v předmětu se ukázala užitečnou agenda tisku/skenování písemek/odpovědí. Nejen na velkých univerzitách bývají poměrně naplněné bakalářské studijní programy na mnoha oborech a v prvních ročnících studují řádově stovky studentů. V předmětech s velkým počtem studentů bývá často náročné zkouškové období, zejména pro pedagogy. I když jsou studenti zkoušeni písemně, zabírá zejména oprava písemek mnoho času, protože nezahrnuje jen samotnou opravu, ale učitel dává například opravené písemky studentovi k nahlédnutí. Proto se na MU osvědčilo zkoušení tzv. skenováním. Letos se ve zkouškovém období úspěšně uskutečnily pilotní písemné zkoušky v několika předmětech pomocí skenovatelných formulářů pro 320 zkoušených studentů na FSS a pro 938 na FI. Tak lze dosáhnout, že při 250 zkoušených studentů jsou písemky opraveny již dvě hodiny po zkoušce a studenti jsou potěšeni, že mají výsledky zkoušky v systému k dispozici již za dvě hodiny, namísto aby čekali týden jako dříve.
Každým semestrem narůstá využívání e-learningových agend na MU:


Obr 2: Statistiky používání ēlearningových nástrojů na MU

3.7 Pilotní kurzy

V roce 2005 vznikly kurzy, které pomáhaly vývoji e-learningových agend. Nejčastěji šlo o jazykové kurzy nebo o matematický kurz. Jazykové kurzy lze pro zjednodušení rozdělit do tří skupin, z nichž každá zahrnuje trochu jinou stavbu kurzu a ověřuje v praxi jiné postupy.
V první skupině šlo o práci s odborným textem tak, tzv. formát Oživený text v agendě Odpovědníky. Hlavní výzvou byla snaha pojmout materiály skutečně zajímavě - obrázky, tabulky, složité formátování HTML textů (IS MU nabízí zabudovaný editor HTML). Kurzy připomínají jazykové učebnice: tématicky zaměřený pracovní text následovaný cvičeními - doplňování slov, seřazování, volně tvořené odpovědi s klíčem a podobně.
Cílem druhého přístupu bylo vytvoření e-cvičebnice gramatiky pro potřeby studentů, kteří nemají úroveň znalostí požadovanou pro vstup do výuky odborné angličtiny a němčiny. V přibližně osmidílném kurzu student prochází diagnostickým testem gramatiky určitého jazykového jevu. Jakmile narazí na strop znalostí, přechází do pasáží s interaktivním krátkým výkladem gramatiky a velkým množstvím jednoduchých cvičení k dané oblasti. Tyto kurzy byly koncipovány jako naprosto bezobslužné, cílem je nabídnout je libovolným zájemcům o anglickou či německou gramatiku z univerzitní veřejnosti.
Oba prezentované přístupy jsou zaměřeny spíše na samostatnou práci studenta.
Třetí přístup je poněkud odlišný, jde o tutorovaný kurz pro několik set studentů Angličtina on-line. Jde pravděpodobně o největší kurz na MU v současné době, po obsahové stránce je za ním velký kus práce.V úvodu a na závěr kurzu je diagnostický test, student studuje, kdy potřebuje velmi volně dle struktury kurzů, a jeho jedinou povinností je získat v průběžných testech 1000 bodů pro získání příslušného počtu kreditů. K testům se může opakovaně vracet, aby docílil lepšího výsledku. Velká část je věnována také diskusi se studenty.

4. Projekt 2006 – tvorba elektronických kurzů na MU

Letos se MU nachází ve fázi tvorby elektronických kurzů, přičemž systém umožňuje vytvářet jak ucelené e-kurzy, tak využít vhodné e-learningové agendy dle typu výuky a možností pedagoga. Nestačí jen vyvíjet kvalitní IT nástroje a široké spektrum funkcionalit pro různé typy učitelů (informatiky, právníky, filozofy, lékaře, …), ale je potřeba „vytvářet“ takové nástroje, které korespondují s pedagogickou praxí a dávají motivaci učitelům, proč by měli e-learning využívat – 3Z: zkvalitňovat - zjednodušovat - zpestřovat výuku.

5. Projekt „E-technik“

Projekt e-techniků vznikl nejprve jako nápad v roce 2005 a od roku 2006 byli nasazeni do praxe pracovníci poskytující podporu učitelům na jednotlivých fakultách.

6. Otazníky

V několika oblastech existují otazníky či nejednotnost. Například: nejsou jasně dostupné didaktické zásady pro zpracování kurzu běžným učitelům, univerzita není homogenním prostředím stejných fakult, fakulty nemají homogenní prostředí, je obtížné stanovit jednotné standardy využití e-learningových nástrojů, rozdílná IT gramotnost uživatelů učitelů, poměr práce pedagoga s informačními technologiemi a didaktické tvorby, rozdílné priority akademické činnosti pedagogů, vědecká versus pedagogická činnost, závislost na předchozím systému, pochopení pokroku a evoluce.