Informační systém Masarykovy univerzity v roce 2010

Výroční zpráva o provozu a vývoji

Informační systém Masarykovy univerzity IS MU (is.muni.cz) je provozován vývojovým týmem, který je součástí Centra výpočetní techniky Fakulty informatiky MU. Systém zajišťuje administrativu univerzitního studia, integruje řadu správních a komunikačních služeb, elektronickou podporu výuky, služby pro absolventy a internetové obchodní centrum.

K 31. prosinci 2010 bylo vydáno heslo k Informačnímu systému MU 144 996 aktivním uživatelům. Pravidelně se systémem pracovalo 59 911 osob, 70 331 osob přistoupilo k systému v roce 2010 příležitostně. V přijímacích řízeních v roce 2010 bylo podáno celkem 73 469 e-přihlášek. Celkem 48 704 osob si přečetlo nějakou zprávu na Vývěsce, ke kvalitě výuky se vyjádřilo 24 356 studentů v anonymní anketě. Využití e-learningových agend tvoří součást běžné výuky v mnoha předmětech – v předmětových diskusních fórech je uloženo 526 338 příspěvků, úložiště dat eviduje jen v agendě Studijní materiály 277 992 souborů, vzniklo 10 381 testových sad otázek k procvičování. Systém prohledával fulltextově v roce 2010 celkem 8 345 860 dokumentů v různých jazycích a celkem 2 884 985 dokumentů bylo prohledáváno pro zjištění podobností s jinými dokumenty (například s cílem vyhledávání plagiátů). Poštovní server mail.muni.cz doručil v roce 2010 přibližně 17 mil. zpráv.

Souhrnné údaje

 • Počet přístupů v roce 2010: 516 086 791.
 • Maximální počet přihlášených skutečných osob v jednom dni: 35 607.
 • Maximální počet otevřených stránek systému v jednom dni: 3 015 157.
 • Maximální dosažená propustnost serveru: přibližně 710 628 vyřízených požadavků za hodinu (zprůměrováno).
 • Celkový počet skriptů (jednotlivých programů) systému: přibližně 2 976.
 • Údaje se evidují v celkem asi 1 383 databázových tabulkách a asi 148 kategoriích.
 • Počet publikačních záznamů: 628 013 (z toho vykazovaných pro RIV: 120 445).
 • Celková doba, po kterou nebyl server přístupný: přibližně 5 hodin.
 • Nápověda obsahuje 121 kapitol (celkem 1 077 otázek).

Použitá technologie

V roce 2010 dosáhly stávající technické parametry systému svého maxima při současném rekordu v počtu aktivních uživatelů v jednom dni. Pro další rozvoj bylo proto v tomto roce zahájeno budování nového technického řešení, které přinese výrazné navýšení celkové propustnosti systému od léta 2011.

Vývoj a provoz

I v roce 2010 se vývojový tým zaměřil na rozvoj studijní administrativy včetně elektronické správy studia. Pozornost byla rovněž zaměřena na podporu výuky prostřednictvím e-learningových nástrojů v Informačním systému Masarykovy univerzity. Vznikly nové verze aplikací a byly upraveny vybrané agendy, k čemuž bylo využito podnětů uživatelů z tematických diskusních fór – Podnětoven IS MU, které slouží pro sběr uživatelských podnětů. Samozřejmostí vývoje je implementace moderních trendů z oblasti informačních technologií. Nasazena byla nová verze Záznamníku učitele, Poštovní aplikace a osobní stránky Lidé. Rozvoj zaznamenalo i Obchodní centrum, kde došlo nejen k rozšíření nabídek prodeje, ale i rozsahu poskytovaných služeb. Další významné úpravy se týkaly oblasti e-learningu, zejména elektronického testování, a vyhledávání informací v systému. Zbrusu novou aplikací je Úřadovna, určená pro správu elektronických a písemných žádostí, rozhodnutí a úředních úkonů včetně spisové služby.

V oblasti administrativy studia došlo k důležitému rozvoji:

 • studijních agend,
 • učitelských agend,
 • aplikací pro podporu doktorského studia,
 • správy poplatků za studium,
 • posudků k závěrečným pracím,
 • evidence stáží a studijních pobytů,
 • vytvoření nástrojů pro komplexní správu elektronických a písemných žádostí studentů, rozhodnutí a úředních úkonů včetně spisové služby (Úřadovny).
Pozornost byla v roce 2010 věnována:
 • rozvoji elektronické podpory výuky,
 • vývoji nových verzí Záznamníku učitele, Titulní strany a stránky Lidé,
 • textovému vyhledávání,
 • rozvoji systému nápověd.
Těžiště vývoje Informačního systému MU v roce 2010 spočívalo v těchto oblastech:
 • Obchodní centrum MU,
 • e-learning,
 • evidence a zpracování žádostí studentů,
 • administrativa studia,
 • vnitrouniverzitní projekty, jejichž cílem je všeobecná podpora uživatelů včetně oblasti e-learningu,
 • propojení s projekty na odhalování plagiátů v závěrečných a seminárních pracích (Theses a Odevzdej.cz), které rovněž spravuje vývojový tým IS MU.

Podpora studijního procesu a administrativy

Administrativní procesy na univerzitě procházejí změnami. Proto dochází k integraci těchto změn do IS MU a v rámci studijních agend jsou vyvíjeny nové aplikace a funkce, aby odpovídaly těmto neustále se měnícím procesům.
 • Studium

  • Katalog předmětů: V Katalogu předmětů došlo ke zpřehlednění literatury předmětů. Každou publikaci lze v Katalogu předmětů označit jako povinnou, doporučenou nebo záměrně neurčenou. Zobrazování stavu registrace a zápisu předmětu je rozšířeno o momentální stav registrace a zápisu, který se objevuje i v registračních šablonách.
  • Závěrečné práce: Pro pohodlnější přípravu jednotně vypadajících posudků k závěrečným pracím byla vytvořena nová aplikace. Sjednocený vzhled posudků si mohou fakulty nebo katedry nadefinovat pomocí šablon posudků, které mohou obsahovat rubriky v různých formátech. Tyto posudky lze pak přímo vložit do archivu závěrečné práce studenta, tisknout do formátu PDF nebo mohou být použity i pro automatizované předvyplnění formuláře posudku dalšího studenta.
  • Evidence údajů o stážích a studijních pobytech: Výjezdy studenta nebo zaměstnance Masarykovy univerzity na zahraniční stáž či studijní pobyt, který může být realizován i prostřednictvím Centra zahraničních studií či fakulty v rámci různých programů (Erasmus LLP apod.), umožňuje evidovat nová aplikace přímo v IS MU. Pro pobyt realizovaný v rámci plnění výzkumného záměru či projektu lze vybrat kód projektu a je možné přidat údaje o stáži do životopisu v IS MU nebo připojit údaje o stáži do podkladů pro hodnocení studia v doktorském studijním programu. Údaje o studijních stážích a pobytech jsou povinně předávány do celostátní Matriky studentů.
  • Školitel: Aplikace Školitel byla doplněna o možnost evidovat souhrnný plán celého studia, plán na konkrétní rok a zhodnocení, jak konkrétní rok skutečně dopadl. IS MU umožňuje evidovat tyto informace prostřednictvím podrubrik. Studenti si mohou přímo do agendy Školitel, která jim za tímto účelem byla zpřístupněna, plnit návrhy a plány své činnosti pro další rok. Školitel studentův návrh vidí a může jej použít nebo upravit. Aplikace byla rovněž propojena s agendou Evidence studijních pobytů a stáží. Pokud student vyjede na stáž do zahraničí nebo přeruší studium, školitel o tom bude nejen bezprostředně informován, ale tato informace se stane i součástí podkladu pro hodnocení.
  • Poplatky za studium: Poplatkové aplikace, které usnadňují vystavení rozhodnutí a umožňují efektivní evidenci jednotlivých spisů a jednodušší kontrolu vyměřených poplatků, byly v roce 2010 nasazeny pro využívání na všech fakultách MU. Studenti mají k dispozici aplikaci Poplatky obohacenou o možnost správy jim vyměřených poplatků za studium. Kromě podrobností k výměru (typ poplatku, období, na které byl vyměřen, výši, všech lhůt) si mohou studenti zjistit veškeré údaje potřebné pro platbu. Navíc poté, co ji provedou, si mohou zkontrolovat, zda univerzita platbu přijala. Přímo z aplikace mohou podat žádost o splátkový kalendář. Aplikaci lze využít i pro zobrazení studia a relevantního výpočtu poplatků do budoucna.
  • Práva ve správci souborů: Došlo k úpravě vyhodnocování přístupových práv. IS umožní přidělit pouze přístupová práva, která jsou podmnožinou práv nadúrovně. Tato úprava se týká všech úložišť pro ukládání souborů (Dokumenty, Studijní materiály, Můj web…).
  • Automatické upozorňovací e-maily: IS MU e-mailem automaticky informuje na nutnost zápisu do semestru. Pro každé studium vyhodnotí, zda daného dne má studium nárok být zapsáno do dalšího semestru (splňuje podmínky, probíhá zápis do semestru a dosud studium nebylo do dalšího semestru zapsáno). Pokud ano, posílá IS upozorňovací e-mail, nejvýše však 1x za 7 dní. Studentům, kteří mají přerušeno studium a ve své studijní evidenci mají zadáno datum plánovaného návratu po přerušení studia, přijde pět dní před tímto datem automatický e-mail připomínající nutnost návštěvy studijního oddělení. Informaci o přerušení studia vidí také přímo v agendě Student.
 • Záznamník učitele
  Záznamník učitele slouží jako základní rozcestník pro sadu aplikací určených pro práci s předměty a studenty. Důležitou inovací je možnost pokročilých výběrů, která je zaměřena zejména na učitele s vysokým počtem studentů ve svém předmětu. Pokročilý výběr funguje pomocí postupné filtrace, nastavování nejrůznějších kritérií výběru (např. studenti podle formy studia, studenti omluveni k datu, studenti dle státní příslušnosti apod.) a možnosti archivace dříve použitých výběrů s nabídkou okamžitého znovupoužití. V aplikaci pro udělování hodnocení (zápočtů a zkoušek) je možné nově využívat série termínů, které slouží nejen k vyhlašování zkušebních termínů, ale i termínů konzultací, vnitrosemestrálních a zápočtových písemek apod. Termíny lze vyhlásit i pro omezený okruh studentů, kteří splňují určitou prerekvizitu. Přihlašování k termínům je možné omezit na studenty, kteří např. dosáhli určitého počtu bodů v Poznámkovém bloku, navštěvují určitou seminární skupinu apod. Byla doplněna možnost vypsání jednoho zkušebního termínu pro studenty více předmětů. Pro zpracování výstupů a statistik z předmětů byla doplněna aplikace Parametrizovaná statistika, která umožňuje sčítat studenty podle nejrůznějších parametrů (např. obor, zkušební termíny, seminární skupina apod.). Z důvodů inovací a nových funkcí byla titulní stránka Záznamníku učitele přepracována do nové grafiky. Součástí inovací je i doplnění Kontextové nápovědy, která odkazuje na nejčastěji kladené dotazy a umožňuje zároveň prokliky do Nápovědy. Do Záznamníku učitele lze vstupovat přímo z Osobní stránky učitele nebo Osobní stránky studenta.

 • Aplikace Lidé/Moje stránka
  Významnou modernizací a grafickou proměnou prošly Osobní stránky uživatelů IS MU a jejich editace prostřednictvím aplikace Lidé. Do vyhledávání v aplikaci Lidé byl zaveden našeptávač. Údaje, které se dříve zobrazovaly všechny na jedné stránce, se rozdělily do skupin na jednotlivé přehledné karty, mezi kterými lze přepínat. Ke stávajícím údajům na kartách Pracoviště a studium, Výuka přibyly nové Životopis, Publikace a Školitel, pod kterou se zobrazují údaje o závěrečných pracích studentů, u kterých byla daná osoba vedoucím či oponentem. Dále se zobrazuje seznam doktorských studentů. V nastavení chování aplikace je možné vybrat, která karta má být zobrazována přednostně, včetně možnosti vypsat všechny karty na jednu stránku. Editovat osobní stránku je nyní možné přímo na Osobní stránce. Veškeré doplňující informace, které chtějí uživatelé o sobě dalším uživatelům zveřejnit, změní jednoduše na kartě Profil. Aplikace byla propojena s dalšími agendami, např. Student, Záznamník učitele nebo Studijní evidence.

 • Události
  Aplikace Události, která umožňuje uživatelům pohodlné sledování změn v IS MU, a to buď výpisem v aplikaci nebo zasláním informačního e-mailu byla doplněna o informaci, kdy byl do studijních materiálů předmětu vložen nový soubor, příp. kdy byl do blogů v IS MU nahrán nový příspěvek. Kromě e-mailového upozornění mohou uživatelé nyní zvolit upozorňování na nové události prohlížečem bez nutnosti opakovaně načítat stránku.

 • Poštovní aplikace
  Do poštovní aplikace byla byla přidána možnost přistupovat k e-mailové schránce prostřednictvím protokolu IMAP (Internet Message Access Protocol). Poštovní rozhraní v ISu lze přepnout do zjednodušeného režimu, ve kterém jsou vynechány některé prvky, jako například štítky, podbarvení, hvězdičky, vizitky pro osoby z IS. Režim lze nastavit v aplikaci Nastavení.

 • Vyhledávání
  V IS MU byla nasazena nová verze fulltextového vyhledávání, které je nyní účinnější a rychlejší. V IS MU probíhá vyhledávání bez ohledu na velikost písmen, systém sám doplní chybějící diakritiku a umí vyhledat i tvary vzniklé modifikací zadaného výrazu, tj. ohýbáním. Pokud uživatel zadá příliš obecný dotaz, může jej dále zpřesnit nebo omezit agendu, ze které očekává výsledky.

 • Vývěska
  Agenda Vývěska umožňuje nově zveřejňovat zprávy, pozvánky nebo také inzerci uživatelům IS MU. Každá zpráva má nastaveno tzv. datum expirace, po jehož uplynutí se sama z Vývěsky smaže. Nová funkce umožňuje obnovit platnost zprávy, která byla uživatelem zrušena nebo jí již uplynula expirační lhůta. Expirovanou nebo zrušenou zprávu může obnovit pouze její „vlastník“, aby nedocházelo k nežádoucímu obtěžování uživatelů ISu nevyžádanými zprávami. Obnovená zpráva je smazána po uplynutí nově nastavené implicitní lhůty 14 dnů.

 • Manažerská data
  Pro účely získávání dat pro Sebehodnotící zprávy oborů a pro akademické funkcionáře vznikla aplikace Statistické údaje o studijním oboru. Aplikace sestaví statistické údaje o studiích vybraných oborů do sestavy ve formátu PDF. Po vstupu do agendy uživatel zvolí kritéria pro výběr oboru (fakultu, typ studia a prezenci), vybere konkrétní obory, o nichž chce údaje získat, a může upřesnit, které statistiky se mají do výsledné sestavy zahrnout. Jakmile je sestava vygenerována, vloží se uživateli do Úschovny. Sestavou je dokument ve formátu PDF, který obsahuje přehledné tabulky s popisem zobrazených dat. Sortiment údajů, které lze pomocí agendy vytisknout, zahrnuje informace o počtu přihlášek a o struktuře uchazečů. Je možné zobrazit data týkající se počtu studií na jednotlivých oborech, úspěšnosti studentů, studijních pobytů a stáží, absolvovaných předmětů v cizích jazycích a podobně. Díky datům z celostátní matriky studentů, je zde možné sledovat údaje o tom, z jakých škol studenti přicházejí a na jakých po skončení studia na MU případně pokračují.

 • Rozšíření evidence doktorského studia
  Pracovníci studijních oddělení mají k dispozici nové aplikace týkající se evidence doktorského studia. První z nich je aplikace umožňující referentům vyplnit údaje u doktorských studentů týkající se školitele, pracoviště, tématu a dalších. Novou možností je evidence samostatného pracoviště, pod které spadá doktorský student. V aplikaci Přehled vedoucích doktorských témat a pracovišť lze údaje třídit abecedně podle vedoucích, podle vedoucích a jejich pracovišť, podle pracoviště studenta nebo podle pracoviště studenta a jeho vedoucích. Aplikace Převod témat z Přihlášek do Evidence doktorských témat převádí informace o tématech z e-přihlášky do vnitřní evidence studijního oddělení. Od uchazečů o doktorské studium lze proto sbírat údaje o zamýšlených tématech disertačních prací již v době, kdy si podávají přihlášku ke studiu. Eviduje-li fakulta v balících Disertačních prací Rozpisů studentů údaje o vedoucím práce, resp. konzultantovi, a tématu doktorského studia, může je vybraným studentům hromadně převést do Evidence základních údajů doktorského studia. Aplikace Převod témat z Evidence doktorských témat a Rozpisů do Závěrečných prací umožňuje hromadně naplnit záznamy o závěrečných pracích převodu údajů z Evidence základních údajů doktorského studenta a případně i z Rozpisu studentů, pokud jsou v něm témata prací vypsána.

 • Úřadovna – elektronická správa úředních agend
  Pro komplexní zpracování papírových a elektronických dokumentů byla vyvíjena agenda Evidence a zpracování žádostí studentů a následných rozhodnutí, která obsahuje jednak evidenci jednotlivých dokumentů, ale i správu procesů, které s nimi mají být provedeny. Součástí agendy jsou i aplikace pro pracovníky podatelen a výpraven papírových dokumentů, které umožňují zpracovávat papírové verze dokumentů bez nutnosti přístupu do jednotlivých spisů. Do této oblasti spadá evidence papírových dokumentů pomocí čárových kódů, které umožňují automatické přiřazení dokumentu do spisu pomocí hromadného zavádění a rozpoznání dokumentu přímo v Informačním systému MU. Agenda se nasazuje s ohledem na dále probíhající vývoj do provozu postupně, nyní je plně k dispozici evidence dokumentů pomocí čárových kódů.

Věda a výzkum, publikační činnost

Součástí vývoje v roce 2010 byly i úpravy aplikace pro správu publikací. Agenda byla obohacena o možnost přiřazení výsledku k libovolnému kódu projektu evidovaného v univerzitním systému pro správu projektů ISEP. Výsledek tak bude prezentován jak v systému ISEP, tak i na stránkách http://muni.cz/. Dále byla přidána možnost přenosu interních kódů do RIV. Pokud existuje shodný kód interního projektu MU s projektem VaV nebo s výzkumným záměrem, již se k němu nevybírá „interní kód MU“. V  tomto případě uživatel vybere buď „řešení projektu VaV“ nebo „plnění výzkumného záměru“. IS MU tak kontroluje, zda uživatel zadal správnou volbu a nepovolí chybné označení. Hromadně lze vypisovat chybně vyplněné údaje u publikací, které se mají přenášet do RIV. V aplikaci je umožněno vzdáleně vyhledávat v publikační bázi Národní knihovny České republiky a vybrané publikace tak mohou uživatelé do IS MU importovat, uložit, zkontrolovat a případně i editovat, jako jiné publikace v IS MU. Prostřednictvím dokumentového serveru IS MU jsou sbírány habilitační práce a zároveň o nich na stejném místě eviduje posudky a další relevantní dokumenty v habilitačním řízení. Pro účely MŠMT a jeho informačního systému REDOP je pro všechny zaměstnance MU možné evidovat k jejich osobním údajům i údaje o svých akademických titulech, vědeckých hodnostech a vědecko-pedagogických titulech včetně data, oboru a školy, na které byly získány. Rovněž je možné evidovat garanty studijních programů a oborů v daném období, neboť tyto údaje jsou rovněž předávány MŠMT.

Přijímací řízení a podpora uchazečů o studium

Pro přihlášení k přijímacím zkouškám na MU je od roku 2002 úspěšně využívána elektronická přihláška v IS MU. V roce 2010 byla e-přihláška významně inovována. E-přihláška v nové verzi obsahuje jednodušší a více intuitivní členění jednotlivých formulářů. Uchazeč o studium má při vyplňování e-přihlášky k dispozici přehlednější navigaci a nápovědu, stejně jako si při zakládání hesla může nechat zaslat přístupové heslo na zadanou e-mailovou adresu a může se tak vrátit ke své přihlášce a pokračovat v editování údajů nebo dodatečně zaplatit poplatek za přijímací řízení. V souladu s požadavky celostátní matriky studentů jsou v e-přihlášce nově sbírány údaje o státu absolvované střední školy, stupni předchozího vzdělání a státu nabytí předchozího stupně vzdělání. U uchazečů s cizí státní příslušností je to i údaj o stavu trvalého pobytu v ČR. V nové verzi e-přihlášky bylo přihlédnuto také ke specifickým požadavkům jednotlivých fakult. Přibyla rubrika umožňující uchazeči výběr preferovaného termínu přijímací zkoušky, čehož využívají zejména ty z fakult, u kterých jsou součástí přijímacího řízení oborové testy nebo praktické zkoušky. I v roce 2010 bylo umožněno uchazečům vyzkoušet si nanečisto online testy TSP (Testy studijních předpokladů). V roce 2010 významně narostl počet fakult a oborů, které pořádají přijímací řízení prostřednictvím IS MU. Odpovědníky, skenování či Odevzdávárny tak byly použity pro přijímací řízení do navazujících magisterských oborů. Pro účely přijímacího zkoušky byla agenda Odpovědníky přímo integrována s aplikací Přijímací řízení. Každý z uchazečů tak dostane jedinečné zadání testu. Výsledky, které uvidí uchazeč přímo ve své přihlášce, jsou pak dostupné ve velmi krátkém časovém intervalu.

E-learning

Součástí vývoje v roce 2010 byl i další rozvoj e-learningových nástrojů. Jejich využívání pro účely výuky se neustále rozšiřuje, o čemž svědčí i fakt, že elektronické studijní materiály byly využity v období podzim 2010 v 59 % ze všech vyučovaných předmětů v tomto období. Výrazně vzrostlo využívání elektronických testů – Odpovědníků, neboť oproti období podzim 2009, kdy byly Odpovědníky využívány v 4,8 % všech vyučovaných předmětů, byly v období odzim 2010 využívány v 5,8 % všech vyučovaných předmětů.

 • E-publikace, vyhledávání a kategorie, recenzní řízení
  I v roce 2010 využilo mnoho akademických pracovníků možnosti zveřejnit svá autorská díla na Elportále (E-learningovém portále MU) a zároveň požádat o recenzování svého díla. V průběhu celého roku bylo na Elportále zveřejněno celkem 24 výukových děl, přičemž 10 z nich prošlo recenzním řízením a mohlo tak být na Elportále označeno logem "recenzováno". Rovněž byla doplněna statistika přístupů k elektronickým výukovým publikacím. K většině publikací byly i zpětně doplněny roční, měsíční, denní a doménové statistiky.

  Inovace se týkaly i stránek Elportálu, na nichž byly inovovány jednotlivé sekce. Byla upravena jak titulní strana Elportálu, tak hlavní rozcestník informující o zakázkách Servisního střediska v praxi. Součástí tohoto rozcestníku jsou ukázky prací Servisního střediska s detailním popisem. Rovněž byla inovována a doplněna stránka týkající se nástrojů pro výuková multimédia. Jejich seznam odkazuje na zajímavé a užitečné nástroje, které můžou vyučující využít k tvorbě výukových materiálů. Některé z nich zpracovalo přímo Servisní středisko, u dalších se jedná o volně šiřitelné nástroje s předpřipravenými šablonami.

 • Elektronické zkoušení
  Aplikace pro elektronické zkoušení byla doplněna, aby více odpovídala požadavkům vyučujících. Bylo upraveno zobrazování správných odpovědí, pokud si chce student zpětně prohlédnout, jak odpovídal. Chování prohlídky výsledků lze nastavit tak, že student vidí správné řešení pouze u správně zodpovězených otázek, nikoli u všech. Do prohlídky výsledků byly doplněny barvy, jejichž prostřednictvím studenti jednoduše zjistí, které otázky odpověděli správně, které špatně a které nechali bez odpovědi. Do Odpovědníků pro účely testů u PC bylo doplněno do barevného pruhu jméno, učo a fotografie odpovídajícího tak, aby kontrola a identifikace studenta v učebně byla jednoduchá.Vyučující mohou nastavit omezení počtu znovuotevření Odpovědníků. Byla přidána i vzájemná kontrola sad testových otázek tak, aby v nich nebyly duplicitní otázky. Zároveň tak došlo ke zjednodušení odstranění shodných otázek v sadách.

  Pro učitele, kteří využívají agendu Odpovědníky na otázky, které musí sami vyhodnotit a nejsou tedy vyhodnocovány automaticky IS MU (typicky volné odpovědi), byla doplněna možnost zapisovat hodnocení do poznámkového bloku přímo v Odpovědníku, ve kterém vidí uložené odpovědi studenta a tím i kontext celého studentova testu. Inovována byla aplikace podporující tisk obrázků ve skenovacích testech tak, že učitelé nemusí již tisknout testy s obrázkem přímo z prohlížeče, ale testy jsou dostupné v PDF formátu (což umožňuje např. tisk oboustranných zadání, příp. více stránek na jeden list). Využívání multimediálních prvků v ostrém elektronickém testování je nyní bezpečnější, neboť bylo implementováno takové řešení, že studentům se podaří soubory otevřít až v okamžiku, kdy to učitel považuje za žádoucí.

  Využití testovacích aplikací se však stále rozšiřuje, a to nejen pro zkoušení a procvičovací testy, ale i pro diagnostické testy, přijímací zkoušky a státní závěrečné zkoušky.

 • Dril
  V aplikaci Dril, která pomáhá uživateli při učení slovíček, termínů a jiných memorovacích jednotek pomocí metody spaced repetition, došlo k výrazné úpravě nastavování přístupových práv. Dříve mohl autor volit pouze mezi tím, zda se z učebnice chce učit sám, nebo zda ji zveřejní všem uživatelům IS MU, nyní smí nastavit kdo (k dispozici je široké spektrum přístupových práv od konkrétních osob po všechny přihlášené v IS MU) a jak dlouho se z učebnice může učit, kdo do učebnice smí importovat kartičky a kdo bude učebnici spravovat (např. upravovat přístupová práva). V IS MU jsou nyní dostupné i statistiky využívání Drilu k datu zobrazení statistiky. K dispozici jsou data o celkovém počtu učebnic, počtu zodpovězených kartiček, počtu uživatelů, kteří zodpověděli aspoň jednu kartičku, a počtu učebnic dostupných všem.

Obchodní centrum MU

V roce 2010 dosáhlo Obchodní centrum MU obratu 123,4 mil. Kč z celkově dosaženého obratu 207,9 mil. Kč za tři roky provozu. V roce 2010 bylo vyřízeno celkem 107 692 objednávek pro 71 132 zákazníků, a to z celkového počtu 250 149 objednávek a 128 642 zákazníků za dobu provozu OC MU. OC MU bylo nadále rozvíjeno v těchto oblastech:
 • podpora zobrazení dosud neuhrazených pohledávek (online zpracování velkého množství pohledávek);
 • podpora spolupráce s aplikací pro správu poplatků za studium (vyměřený poplatek, který nabyde právní moci, vytváří pohledávku v OC MU i v případě, že dosud nepřišla žádná platba);
 • podpora navázání položkového členění dobropisů na aplikaci Souhrnné dobropisy;
 • podpora napojení externích systémů na Obchodní centrum MU;
 • spuštěna agenda Pokladna OC, která slouží k příjímání plateb pokladnou jednodušším způsobem. Agenda Pokladna OC MU se hodí v případě, že bezhotovostní platba do OC není možná vůbec, nebo je hotovostních operací velké množství najednou (tvoří se fronty) a je potřeba je urychlit;
 • podpora tisku zjednodušeného daňového dokladu a přesně evidované účtování o hotovosti;
 • podpora agendy správy závazků vůči klientům, která umožňuje nevrátit peníze přímo klientovi, ale na jeho přání použít vrácenou částku na úhradu jiné služby v rámci OC tak, aby bylo příslušné zaúčtování provedeno automaticky;
 • implementace vyhledávání v textech nabídek, které umožňuje snadnější orientaci v nabídce zboží;
 • podpora autorizované opravy objednávek a založení nové objednávky v případě, že zákazník udělá chybu v základních údajích objednávky nebo v případě, kdy je nutné vytvořit novou objednávku i v době, kdy je prodej již ukončen;
 • přejmenování typů věcí u prodeje karet studenta pro kombinované a celoživotní studium na obecnější typy.

Další rozvoj

 • Nová titulní strana
  Titulní strana Osobní administrativy byla zcela inovována. Nyní nabízí svým uživatelům novou grafiku, možnost individuálního nastavení, které pomáhá usnadnit orientaci na titulní straně, zrychluje přístup k jednotlivým aplikacím a umožňuje skrytí méně důležitých odstavců. Odstavce se skrytými odkazy lze rozbalit pro jednorázové použití pomocí ikonek. Zároveň existuje vlastnost „rozbalit všechny odkazy“ pomocí jednoho kliknutí. Jednotlivé odkazy je možné zvýraznit, a to nejen na titulní straně, ale i v jednotlivých agendách systému. Pomocí zvýraznění odkazů lze docílit, že obarvené odkazy jsou zobrazeny i tehdy, pokud ostatní odkazy jsou skryté. Uživatel má k dispozici čtyři druhy zvýraznění. Titulní stránka byla obohacena o pravý panel obsahující aktuální dění a informace z Pošty, Vývěsky, Diskusí a několika dalších aplikací. Uživatel tedy ihned po přihlášení vidí, co se událo v systému nového. Tento panel lze jedním kliknutím skrýt, resp. naopak zobrazit.

 • Tisky z IS MU
  U aplikací umožňujících tisk z IS bylo zavedeno jednotné grafické rozhraní. Uživatelům se pomocí nabídky "Další volby" nabízí pokročilá nastavení tisku, spojování dvou stran na jednu, zmenšování, volby pro změnu pořadí stránek, nebo výběr tisku jen některých stran. Po vytištění tak mohou získat různé typy brožur nebo složky. Byl sjednocen tisk dvou stránek A4 na jeden list velikosti A3, což bude postupně jako možnosti při úpravách přidáváno i do dalších aplikací. Nové rozhraní pro tisk se nachází v aplikacích určených studijním referentům, ale také v Záznamníku učitele. Všechny zmíněné možnosti jsou dostupné jak pro přímý tisk na tiskárnu, tak i pro výstup do dokumentu ve formátu PDF.

 • Kontakty
  Součástí Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) je agenda Kontakty (Kontaktní údaje), která eviduje telefonní seznamy, označení kanceláří, budovy, e-mailové adresy pracovníků a další informace. Aplikace Výběr osob, která je součástí této agendy, byla doplněna o možnost importování již připraveného seznamu osob. Funkce Import osob a studií ze souboru umožňuje sestavit si svůj vlastní seznam osob a v podobě textového souboru jej přímo nahrát do aplikace.

 • Absolventská síť
  Setkávání absolventů, vyhledání bývalých spolužáků, jejich vzájemnou komunikaci, sdílení a prezentování informací a fotografií nebo další zajímavé služby umožňuje komplexní systém aplikací Absolventské sítě, v níž k 31. 12. 2010 oživilo svůj záznam (registrovalo se a získalo přístup k využití nejrůznějších agend v IS MU) již více než 4 000 osob z celkového počtu přes 120 tisíc v systému evidovaných osob. Absolventům je nyní přehledně na jejich absolventské stránce zobrazena kontaktní adresa, na které je může škola kontaktovat. Tuto adresu mohou potvrdit. Pokud adresu chtějí změnit, mohou tak učinit pomocí jednoduchého formuláře. Prostřednictvím Obchodního centra MU se mohou absolventi registrovat k pro ně pořádaným akcím a využívat nabídky OC.

 • Konverze dokumentů
  Zpracování dokumentů vložených do ISu bylo doplněno o novou verzi konvertoru souborů ve formátu PDF do plain textu (TXT), která zpracovává i znaky z kódování Unicode. Úprava zlepší funkčnost také dalším částem systému, které textovou verzi využívají, např. vyhodnocování podobnosti dokumentů nebo full-textové vyhledávání. Rovněž byla zprovozněna nová verze softwaru pro zpracování souborů ve formátu OpenDocument.

 • Tržiště práce
  Ve spolupráci s Kariérním centrem MU bylo vyvinuto Tržiště práce jako nový nástroj pro zprostředkování nejen pracovních příležitostí. Tržiště práce je speciální tematická vývěska, která slouží ke zprostředkování pracovních nabídek (ale i nabídek stáží, praxí nebo témat diplomových prací) a informací souvisejících s kariérními příležitostmi uživatelům IS MU. Vývěska je členěná do sekcí pro jednotlivé partnerské firmy. Pověření pracovníci partnerských firem na ni průběžně umisťují nabídky práce a další informace. Tržiště práce umožňuje studentům sledovat zveřejňované nabídky a jednoduše na ně reagovat vyplněním formuláře, vložit životopis, vepsat text motivačního dopisu a rozhodnout o vložení fotografie, přehledu absolvovaných předmětů nebo studijního průměru. Pracovník partnerské firmy ve své sekci vývěsky nalezne vždy odkaz pro prohlížení reakcí studentů a další manipulaci s nimi.

Řízení a organizace projektů

Vývojový tým IS MU již realizoval a řídil značné množství rozsáhlých projektů. V roce 2010 došlo k úspěšné realizaci velkých rozvojových projektů MŠMT zejména v oblasti inovace administrativy studia a e-learningových agend a v oblasti rozvoje systémů na odhalování plagiátů pro desítky českých a zahraničních univerzit. Nadále pokračovaly projekty na poskytování specializované uživatelské podpory na fakultách a centrálních pracovištích MU. Mezi jejich cíli bylo zvýšit IT gramotnost administrativních i akademických pracovníků, a to jak v oblasti studijní administrativy, tak v oblasti elektronické podpory výuky. Na všech pracovištích MU jsou k dispozici tři týmy techniků, a to is-technici jako podpora administrativy studia, e-technici jako podpora e-learningu a s-technici, kteří jsou specializovaní na tvorbu multimediálních objektů. Jednotlivé týmy techniků poskytují uživatelům konzultace a školení. Vývojovému týmu naopak předávají zpětnou vazbu od uživatelů. Součástí uživatelské podpory je i podpora absolventů.
 • Projekt Komplexní podpora výuky v celouniverzitním systému
  Cílem projektu bylo inovovat a případně vyvinout aplikace pro podporu výuky a studia, které jsou v kontextu současných trendů a nároků zastaralé, a posílit tak roli IS MU ve výuce. Aktivity v projektu byly zaměřeny na analýzu stávajících aplikací, a následné vývojové práce v oblasti aplikací pro podporu výuky a studia, a to zejména na Záznamník učitele, e-learningové aplikace aj. Součástí projektu byla i uživatelská podpora, jejímž cílem bylo zasazení nových verzí aplikací pro podporu výuky a studia do praxe a pomáhat tak uživatelům s jejich využíváním.

 • Projekt Nové aplikace e-administrativy pro studenty, učitele a vědecké pracovníky
  Cílem projektu bylo vytvořit nové aplikace v Informačním systému Masarykovy univerzity, které by ulehčily administrativu, jak pro studenty, tak pro učitele a vědecké pracovníky, a pomohly by tak ke značnému zjednodušení univerzitních procesů. V rámci projektu byly vyvinuty aplikace pro podporu evidence a zpracování žádostí studentů, aplikace pro ukládání odborných a vědeckých článků a aplikace pro podporu ekonomické agendy v Obchodním centru.

 • Projekt Systém vzdělávání pro inovaci studijních programů s podporou IT
  Již od 1. 9. 2009 je uživatelská podpora pro rozvoj e-learningu a inovaci předmětů v IS MU (tým e-techniků a s-techniků) částí projektu, který je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Projekt, schválený v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, se zaměřuje na inovaci předmětů s podporou IT - tvorbu elektronických opor výuky a vzdělávání pracovníků a studentů MU.

  Hlavním cílem je inovovat studijní předměty na MU, zavést do výuky nové prvky (především e-learning a multimédia) a zaměřit se na vzdělávání pedagogů, pracovníků na MU. Je postupně vytvářen systém vzdělávání cílové skupiny pomocí pracovního týmu techniků, kteří se podílejí na inovaci předmětů, zvyšování IT gramotnosti uživatelů a tvorbě vzdělávacích materiálů. Do projektu je zapojeno celkem 16 techniků. V rámci projektu bylo za rok 2010 zpracováno 20 webových publikací (z toho 14 zveřejněných na Elportále), 172 interaktivních tutoriálů či animací, 120 schémat, 539 jednotlivých video souborů, 3025 audio souborů (většinou krátké nahrávky výslovnosti pro drilové učebnice), 2 slovníky pojmů, 5 drilových učebnic, 15 specifických interaktivních pomůcek, 44 výstupů z odpovědníků, do elektronické podoby bylo převedeno 35 odpovědníků. Za rok 2010 bylo v rámci průběžné monitorovací zprávy v projektu vykázáno 74 inovovaných předmětů, 9874 úspěšně podpořených osob - studentů VŠ a 72 úspěšně podpořených osob - pedagogických a akademických pracovníků.

 • Projekt Odevzdej.cz: Rozvoj infrastruktur pro využívání hledání podobností mezi studentskými pracemi a zdroji na Internetu
  Provoz systému Odevzdej.cz pokračoval po úspěšném spuštění v roce 2009 i v roce 2010, a to prostřednictvím projektu financovaného z rozvojových programů MŠMT. Hlavním cílem projektu bylo zejména provázání jednotlivých infrastruktur na straně jednotlivých zapojených veřejných vysokých škol se systémem Odevzdej.cz a vývoj nových aplikací vznikajících podle potřeb jednotlivých škol. Cílem bylo rovněž rozšířit databázi dat pro co nejefektivnější vyhledávání plagiátů včetně nasazení vyhledávání podobných souborů vůči Internetu. Během projektu se podařilo propojit lokální úložiště škol se systém Odevzdej.cz, rozšířit bázi dat pro vyhledávání plagiátů, vyvinout nové aplikace podle potřeb jednotlivých škol a nasadit pilotní verzi vyhledávání podobných souborů vůči Internetu. Vývoj jak v oblasti vyhledávání podobných souborů vůči Internetu, tak ve směru rozšiřování báze dat bude pokračovat i v roce 2011.

 • Projekt Theses.cz: Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů
  Ani provoz systému Theses.cz se v roce 2010 nezastavil a stále se do něj zapojuje větší množství škol. Do projektu Theses.cz je nyní zapojeno 30 veřejných, soukromých a státních vysokých škol z České republiky a zahraničí. Pro rok 2011 bude další rozvoj projektu podpořen z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci projektu Meziuniverzitní síť technických a metodických opatření na ochranu proti plagiátorství.

Výhled pro rok 2011

Předpokládaným směrem vývoje pro další období je rozvoj agend souvisejích s administrativními a studijními procesy, podporou výuky a e-learningu aj. Vývoj se bude týkat zejména oblastí skupin osob, agendy Student a správy souborů. Rovněž bude postupně nasazována a dále vyvíjena Úřadovna. Součástí rozvoje je i vývoj institucionálního repozitáře v rámci IS MU a jeho provázání na Repozitar.cz (projekt Meziuniverzitní síť technických a metodických opatření na ochranu proti plagiátorství), který nově vznikne v roce 2011. Součástí vývoje bude i komplexní posílení výkonu systému. Nadále bude poskytována nezanedbatelná technická a uživatelská podpora zajišťující potřebný komfort pracovníkům a studentům univerzity.

Rekord

I v roce 2010 zaznamenal IS několik rekordů, a to dokonce v jeden den. Během prvního dne podzimního semestru, tj. 20. 9. 2010, systém zaznamenal 3 015 157 operací (předchozí rekord 2 879 879), se systémem pracovalo 35 607 uživatelů (předchozí rekord 33 446) a během pěti minut pracovalo se systémem 9 261 uživatelů (předchozí rekord 8 146). Všechny tyto rekordy představují velký nápor na systém, který jej však bezproblémově zvládá.

Ocenění

Vývojový tým Informačního systému MU (IS MU) v roce 2010 zvítězil v mezinárodní soutěži Campaign on Plagiarism Detection and Wikipedia Vandalism Detection v softwarovém odhalování plagiátů, která se uskutečnila v rámci 4th International Workshop on Uncovering Plagiarism, Authorship, and Social Software Misuse PAN-10. (V roce 2009 se software umístil v této soutěži na druhém místě.) Protože odborníci z Fakulty informatiky Masarykovy univerzity systém neustále zdokonalují a optimalizují, software letos odhalil největší množství plagiátů a vyhrál mezi 17 týmy z celého světa.

Graf využití Informačního systému MU za rok 2010

Vodorovně jsou znázorněny měsíce roku, svisle počet otevřených stránek na is.muni.cz v příslušném měsíci. Barevně se zobrazují autentizované přístupy po jednotlivých fakultách a šedé sloupce v pozadí znázorňují neautentizované přístupy:


Celkový počet autentizovaných přístupů po jednotlivých měsících:

Další statistiky naleznete na is.muni.cz -> Systém -> Grafy využití.