Informační systém Masarykovy univerzity v roce 2011

Výroční zpráva o provozu a vývoji

Informační systém Masarykovy univerzity IS MU (is.muni.cz) je provozován vývojovým týmem, který je součástí Centra výpočetní techniky Fakulty informatiky MU. Systém zajišťuje administrativu univerzitního studia, integruje řadu správních a komunikačních služeb, elektronickou podporu výuky, služby pro absolventy, internetové obchodní centrum a elektronickou správu žádostí a úředních úkonů včetně spisové služby.

K 31. prosinci 2011 bylo vydáno heslo k Informačnímu systému MU 158 960 aktivním uživatelům. Pravidelně se systémem pracovalo 62 481 osob, 74 381 osob přistoupilo k systému v  roce 2011 příležitostně. V přijímacích řízeních v roce 2011 bylo podáno celkem 74 838 e-přihlášek. Celkem 54 577 osob si přečetlo nějakou zprávu na Vývěsce, ke kvalitě výuky se vyjádřilo 24 602 studentů v anonymní anketě. Využití e-learningových agend tvoří součást běžné výuky v mnoha předmětech – v předmětových diskusních fórech je uloženo 595 067 příspěvků, úložiště dat eviduje jen v agendě Studijní materiály 330 866 souborů, vzniklo 12 572 sad otázek k testování znalostí. Systém prohledával fulltextově v roce 2011 celkem 12 788 902 dokumentů v různých jazycích a celkem 3 593 300 dokumentů bylo prohledáváno pro zjištění podobností s jinými dokumenty (například s cílem vyhledávání plagiátů). Poštovní server mail.muni.cz doručil v roce 2011 přibližně 20 mil. zpráv.

Souhrnné údaje

 • Počet přístupů v roce 2011: 642 586 412.
 • Maximální počet přihlášených skutečných osob v jednom dni: 37 225.
 • Maximální počet otevřených stránek systému v jednom dni: 3 549 520.
 • Maximální dosažená propustnost serveru: přibližně 1 004 496 vyřízených požadavků za hodinu (zprůměrováno).
 • Celkový počet skriptů (jednotlivých programů) systému: přibližně 2 149.
 • Údaje se evidují v celkem asi 1 360 databázových tabulkách a asi 149 kategoriích.
 • Počet publikačních záznamů: 659 002 (z toho vykazovaných pro RIV: 133 777).
 • Celková doba, po kterou nebyl server přístupný: přibližně 31 hodin včetně odstávky na modernizaci systému.
 • Nápověda obsahuje 126 kapitol (celkem 1 167 otázek).

Použitá technologie

V roce 2011 byl realizován plánovaný upgrade databázového serveru na novou generaci hardware i software. Nový server SGI Altix UV 100 navýšil výkon a celkovou propustnost přibližně třikrát oproti původnímu řešení a to při zachování zvýšené odolnosti systému vůči výpadkům, neboť každá komponenta je v systému umístěna nejméně dvakrát, čímž je zachován provoz i v případě její havárie. Došlo také k modernizaci vývojového prostředí pro efektivnější distribuovanou správu vývoje a údržby jednotlivých aplikací IS MU, jejímž výsledkem byla efektivní redukce počtu skriptů. V roce 2012 se předpokládá adekvátní navýšení výkonu také v aplikační části systému.

Vývoj a provoz

V roce 2011 byl v Informačním systému podporován rozvoj studijní administrativy, elektronické správy studia, e-learningových nástrojů a rozvoj správy publikovaných výsledků vědecko-výzkumné činnosti. Došlo k úpravám vybraných agend a vznikly také nové verze aplikací, k jejichž vzniku přispěly i podněty uživatelů nashromážděné v tematických Podnětovnách IS MU. Vytváření i úprava aplikací probíhaly v souladu s moderními trendy v oblasti informačních technologií a dlouhodobým záměrem MU. Mezi nově vyvinuté aplikace patří Univerzitní repozitář a možnost evidovat plné texty u publikací, aplikace pro hodnocení stravovacích zařízení, aplikace Burza seminárních skupin či služba pro archivaci úředních sdělení. Představeny byly také nové aplikace v Záznamníku učitele, přepracované verze agend Skupiny osob a Rozvrh. Další úpravy se týkaly Úřadovny, Archivu závěrečných prací či možností fulltextového vyhledávání.

V oblasti administrativy studia došlo k důležitému rozvoji:

 • studijních agend,
 • učitelských agend,
 • poštovních aplikací,
 • způsobu odevzdávání závěrečných prací,
 • rozvoji nástrojů pro komplexní evidenci a zpracování žádostí studentů (Úřadovny) včetně spisové služby.
Pozornost byla v roce 2011 věnována:
 • rozvoji elektronické podpory výuky,
 • vývoji nových verzí agend Skupiny osob a Přístupová práva,
 • novým aplikacím pro hodnocení stravovacích zařízení SKM,
 • změnám v agendě Publikace,
 • fulltextovému vyhledávání.
Těžiště vývoje Informačního systému MU v roce 2011 spočívalo v těchto oblastech:
 • Úřadovna,
 • vývoj Univerzitního repozitáře a možností správy plných textů publikací,
 • administrativa studia,
 • e-learning,
 • vnitrouniverzitní projekty, jejichž cílem je všeobecná podpora uživatelů včetně oblasti e-learningu,
 • integrace s meziuniverzitními systémy pro odhalování plagiátů v závěrečných pracích (Theses nebo seminárních pracích Odevzdej.cz), a ověřování jejich originality (Repozitar.cz), které vývojový tým IS MU provozuje.

Podpora studijního procesu a administrativy

V souvislosti s rozvojem administrativních procesů spojených se studiem, dochází k vytváření nových aplikací i k úpravě aplikací stávajících.
 • Studium

  • Závěrečné práce: V archivu závěrečných prací došlo ke změně způsobu vkládání souborů. Uživatel již nemusí vkládat soubory přes Správce souborů, ale zjednodušeně také prostřednictvím formuláře, ve kterém vyplní požadované údaje. V systému jsou evidovány údaje o typu souboru (text práce, příloha, posudek vedoucího/oponenta) a údaje o autorovi/vkladateli souboru. Na stránce archivu se zobrazují soubory nejen ve správci souborů, ale také strukturovaně dle typu.
  • Rozpisy studentů: Agenda Rozpisy studentů umožňuje učiteli vytvořit sadu témat/variant (např. referáty, skupinové projekty), ke kterým se mohou studenti přihlašovat. Nyní lze v aplikaci pro správu Balíků témat časově omezit přihlašování k jednotlivým tématům v balíku. Zadané termíny, kdy se student může přihlásit, mají přednost při posuzování před termínem uvedeným ve společném nastavení balíku (společné termíny platné pro balík se uplatní v případě, že u tématu nejsou termíny od-do zadány).
  • Seminární skupiny: Nová služba Burza seminárních skupin, která umožňuje výměnu seminárních skupin mezi spolužáky formou inzerátů, je studentům užitečná, nepodařilo-li se jim při přihlašování seminárních skupin vybrat skupinu, která jim vyhovuje. Prostřednictvím Burzy seminárních skupin mohou studenti reagovat na zadané inzeráty nebo vkládat inzeráty vlastní. Aplikace upozorňuje také na případné kolize ve studentově rozvrhu. Kolize v rozvrhu se také nově hlídá i v aplikaci pro přihlašování do seminárních skupin. Při přihlašování se do seminárních skupin se studenti mohou z jedné skupiny do druhé přehlásit na jeden klik a výběr seminárních skupin rovněž usnadňuje možnost zobrazení rozvrhu s vybranou seminární skupinou.
  • Tisk vysvědčení: Pro zahraniční studenty byla rozšířena aplikace Tisk vysvědčení tak, aby výpis absolvovaných předmětů zahrnoval veškeré údaje, které požadují zahraniční univerzity (tj. jaké předměty student úspěšně absolvoval, s jakým ukončením a co ukončení znamenají.).
  • Rozvrh: Aplikace Rozvrh slouží především k přehlednému zobrazení potřebných rozvrhových informací. Do rozvrhu bylo přidáno mnoho nových funkcí usnadňujících vizuální orientaci v rozvrhu. Pro vyplnění volných míst v rozvrhu lze využít novou aplikaci Vyhledávání v rozvrhu, která je dostupná v agendě Rozvrh nebo u zobrazeného rozvrhu v sekci Nastavení. Aplikace vyhledává předměty hodící se do Rozvrhu dle zadaných kritérií (např. předměty ze všech fakult, bez seminárních skupin, podle počtu kreditů apod.). Do Rozvrhu byly přidány nové volby, které usnadňují výběr seminární skupiny. V rozvrhu si lze zobrazit semináře zapsaných/zaregistrovaných předmětů, příp. i semináře předmětů, u nichž student není přihlášen k žádné seminární skupině.
  • Stipendia: Aplikace Stipendia nově umožňuje výplatu stipendií v eurech, včetně automatického odeslání do bankovního rozhraní a souvisejících účetních operací. Tato funkce se týká zahraničních studijních programů, kdy je studentům stipendium vyplaceno přímo v měně zahraničního studijního pobytu. Studenti se také mohou prostřednictvím MU dostat ke stipendijním programům, které jsou vypisovány výhradně v cizí měně.
  • Registrace předmětů: Registrace předmětů probíhá v tzv. registračních vlnách, do kterých jsou studenti řazeni podle počtu dosažených kreditů. Aplikace byla rozšířena o možnost okamžitého přepočtu dosažených kreditů.
  • Informace o předmětech: Do výpisu informací o předmětech byly přidány odkazy na vyučující a příbuzné předměty. Přepracován byl také vzhled tabulky a přidány další prvky pro zlepšení orientace ve výpisu. Na stránkách předmětu je nově informace o předmětech, v jejichž prerekvizitách se vybraný předmět nachází. V sekci Předpoklady se pak student ihned dozví, zda prerekvizity splňuje, dle vyhodnoceného stavu jeho studií. Rozšířena byla také aplikace generující odkazy (tzv. URL) vedoucí k informacím o předmětu. Stránky, které tyto informace zobrazují, jsou nyní dostupné skrze výstižná URL, která přesně určují, o jaký předmět se jedná, v jakém období a na jaké fakultě je vyučován.
 • Záznamník učitele
  Záznamník učitele, obsahující sadu aplikací určených pro práci s předměty a studenty, byl rozšířen o aplikace na evidenci a vyhodnocení docházky studentů. Pomocí aplikace Docházka lze jednoduše zaznamenávat prezenci studentů a s uloženými daty následně pracovat, ve speciálním poznámkovém bloku je vidí i student. Aplikace pracuje s informacemi o omluvenkách a řeší i přestupy studentů v rámci skupin pomocí validace poznámkových bloků. Zaznamenanou docházku mohou vyučující snadno vyhodnotit podle nastavených parametrů (počet akceptovaných neúčastí, omluvenek) v aplikaci Vyhodnocení docházky. Odevzdávárny lze nově spravovat i v Záznamníku učitele. Aplikace umožňuje jednoduché zakládání předmětových odevzdáváren a přehlednější nastavení přístupových práv. Správa devzdáváren přináší i nové funkce např. hodnocení do poznámkového bloku, odeslání e-mailu studentům nebo nastavení zasílání změn v odevzdávárně e-mailem přes aplikaci Události.

 • Správce souborů
  Do agend Studijní materiály a Archiv závěrečných prací bylo implementováno zaznamenávání historie operací se soubory. Dalším vylepšením Správce souborů jsou výstižné internetové odkazy (URL). Tato změna se projeví zejména v adresním řádku prohlížeče a zpřehledňuje i práci se Správcem souborů a odkazy vkládanými např. do e-mailů, zpráv na Vývěsce nebo Diskusí.

 • Aplikace Lidé/Moje stránka
  Z důvodu přísnější ochrany osobních údajů bylo upraveno zobrazování Osobních stránek. Veřejně (bez použití hesla) se zobrazují pouze Osobní stránky zaměstnanců, stránky studentů pouze v případě, že si veřejné zobrazení povolili v Editaci chování aplikace Lidé. Aktuální nastavení se zobrazuje přímo na konci Osobní stránky a toto nastavení je platné i pro zobrazení stránky na webových stránkách Masarykovy univerzity.

 • Poštovní aplikace
  V aplikaci Pošta naleznou uživatelé novou složku Archivovaná sdělení, ve které jsou uchovávány kopie vybraných důležitých zpráv, které jsou z IS MU posílány jeho uživatelům (automaticky zasílané zprávy a zprávy zaslané studijním oddělením nebo vyučujícím). S touto složkou nelze manipulovat, aby bylo možné prokázat doručení zpráv. Archivovaná sdělení jsou také trvale přístupná v samostatné aplikaci učitelům i pracovníkům studijního oddělení, kteří v nich mohou vyhledávat podle různých kritérií (datum odeslání, odesílatel či adresát, předmět sdělení, štítky apod.) V Poště došlo k vylepšení antispamového filtru a ke zrychlení rozesílání zpráv pojmenovaným skupinám osob. Upraven byl také adresář kontaktů, do kterého se automaticky přidávají adresy kontaktů z IS MU, na které uživatel pošle e-mail. Při psaní nového e-mailu se pak tyto adresy zobrazují v našeptávači adres.

 • Úřadovna
  Sada aplikací pod jednotným názvem Úřadovna v sobě zahrnuje vedle kompletní spisové služby také evidenci úředních úkonů a žádostí. Eviduje nejen úřední úkon mezi školou a studenty, ale i evidenci postupu řešení dané věci s možností automatické kontroly, automatického doplňování údajů a hromadného zadávání údajů. V roce 2011 byla zveřejněna první testovací verze aplikací Úřadovny pro všechny fakulty MU. Na základě tohoto testování byla zapracována celá řada dalších podnětů a zefektivnění procesů. Do ostrého provozu byly následně na všech fakultách spuštěny agendy pro doplňkové zpřístupnění rozhodnutí ve věcech studia, které se nedaří doručovat studentovi písemně. Tuto funkcionalitu vyžaduje nová verze Statutu Masarykovy univerzity platná od podzimu 2011. Dalším rozšířením Úřadovny byla agenda zpracování žádostí o uznávání předmětů absolvovaných v rámci jiného studia.

 • Poplatky za studium
  Agenda umožňující kompletní správu poplatků za studium byla rozšířena o možnost zpřístupnění rozhodnutí o vyměření poplatku za studium. K vyměřenému poplatku je nyní možné přiložit i text rozhodnutí, který se studentovi zpřístupní v rámci IS MU.

 • Diskusní fóra
  Do předmětových a tematických fór byla implementována nová funkce umožňující uzamknutí jednotlivých diskusních vláken pro přispívání a editaci výsledku. Tato funkce může posloužit např. učiteli v případě, že používá diskusní fórum k odevzdávání úkolů formou příspěvků a chce odevzdávání časově omezit.

 • Vývěska
  Jednotlivé zprávy na Vývěsce (tj. zprávy, pozvánky či inzerci) lze hodnotit novým způsobem. Původní volbu ze slovní možnosti hodnocení nahradila volba z ikonek obličeje, kde zelená znamená "Spokojenost se zprávou" a červená "Nespokojenost se zprávou". Ve webových prohlížečích má ikonka v závislosti na skóre zprávy několik úrovní průhlednosti, aby tak její výraznost lépe odpovídala hodnocení uživatelů.

Věda a výzkum, publikační činnost

V roce 2011 byla upravena agenda pro správu publikací. Nejvýznamnější změnou je připojení plných textů k publikaci a vývoj Univerzitního repozitáře MU, který umožňuje přístup k těmto textům v závislosti na nastavených přístupových právech publikace. K vloženým souborům lze nastavovat nejen přístupová práva, ale také volit verzi přiloženého souboru (preprint, postprint, …) nebo přiřadit plnému textu licenci Creative Commons. Vložené texty jsou pak dle nastavení přístupné uživatelům ISu nebo i veřejnosti na stránce http://is.muni.cz/repozitar/, kde lze fulltextově vyhledávat v metadatech i plných textech nebo využít vyhledávání dle autora, oboru, jazyka, roku, štítků aj. Univezitní repozitář je provázán se systémem Repozitar.cz (projekt Meziuniverzitní síť technických a metodických opatření na ochranu proti plagiátorství), který vznikl v roce 2011.
V agendě Publikace je novinkou funkce na sledování změn publikačních záznamů. Tato funkce vytvoří při jakékoliv změně publikačního záznamu textový soubor, do kterého je vepsán publikační záznam před změnou, seznam provedených změn, publikační záznam po změně a autor provedených změn. Uživatelé mající právo daný záznam editovat, tedy nejen autoři, ale i pověření pracovníci, se k historii změn daného publikačního záznamu dostanou po kliknutí na příslušný odkaz na stránce podrobného výpisu informací o publikaci. Dalšími novinkami jsou úpravy související s daty pro RIV, např. možnost kontroly dat odeslaných do RIVu pro autory publikací. Data jsou ve formátu XML ukládána do Správce souborů a tento záznam je dostupný u vybrané publikace nebo na stránce s podrobným výpisem publikace.

Přijímací řízení a podpora uchazečů o studium

V roce 2011 zajišťoval IS MU nejen elektronické podávání a zpracování přihlášek, ale i automatické zpracování plateb za přijímací řízení prostřednictvím Obchodního centra MU i podporu dalších administrativních a organizačních procesů uchazeči o studium. Elektronické testování v agendě Odpovědníky využily v roce 2011 některé další fakulty pro samotnou realizaci přijímacího řízení do navazujících studijních programů.

E-learning

E-learning v IS MU zaznamenal další rozvoj za asistence a pomoci pracovníků uživatelské podpory IS MU pro fakulty, v období podzim 2011 mělo vystavené elektronické materiály už 60 % ze všech vyučovaných předmětů v tomto období, a zvýšil se počet předmětů využívajících elektronické zkoušení pomocí Odpovědníků, kdy v období podzim 2011 využili Odpovědníky učitelé v 788 předmětech, tj. 6,4 % ze všech předmětů vyučovaných na MU. (Pro porovnání uvádíme přehled za období podzim 2009: 4,8 % a podzim 2010: 5,8 % ze všech vyučovaných předmětů.). Aplikace Dril, která pomáhá uživatelům při učení slovíček, termínů a jiných memorovacích jednotek pomocí metody spaced repetition, obsahovala v roce 2011 až 1 678 učebnic, z toho 283 učebnic zpřístupněných všem autentizovaným uživatelům.

 • E-publikace
  Informační web o e-learningu na Masarykově univerzitě Elportál MU, jehož součástí je stále knihovna původních multimediálních a interaktivních výukových publikací (Elektronické výukové publikace) se v roce 2011 rozrostla o 29 nových publikací, z toho 8 prošlo recenzním řízením.

  Publikace zveřejněné na Elportále MU mohou nově od roku 2011 získat vlastní ISBN identifikátor, jehož přidělení zajistí na žádost autora ediční rada a správa Elportálu ve spolupráci s Nakladatelstvím MU.

 • Elektronické zkoušení
  V roce 2011 byla dále rozvíjena aplikace Odpovědníky, která byla obohacena o další funkce poptávané uživateli.

  • Negativní důsledky v případě ukončení testu z důvodu, který nelze ovlivnit (např. studentovi během testu spadne síť, nečekaně se restartuje počítač nebo student omylem zavře okno s odpovědníkem, aniž stiskne „Uložit a vyhodnotit“) se snaží napravit změna, která učiteli umožní studentův test dodatečně regulérně uzavřít a jeho odpovědi korektně uložit.
  • Nově má vyučující možnost vyhodnocovat splnění odpovědníku kromě „splněno/nesplněno“ od/do určitého počtu bodů také nastavením procent. Stačí pouze definovat, že pro splnění testu musí student získat např. 60 % bodů z celkového počtu, IS hranici spočítá a testy vyhodnotí.
  • Další možnosti přibyly ve zpětné vazbě studentovi v podobě přehledné statistiky o tom, kolik bodů student mohl maximálně získat, kolik jich skutečně získal, kolik měl správných a špatných odpovědí a na kolik otázek neodpověděl vůbec.
  • Novinky se promítly také do možností v testování pro již jednou sestavené průchody nebo v přístupnosti vyhodnocených testů u skenovatelných formulářů.
  • Vytváření odpovědníku nově ulehčí převodník otázek - nástroj, který pomůže vyučujícím hromadně vložit více otázek do ISu jednoduchým způsobem.
 • Interaktivní osnovy
  Byla nově doplněna funkce, která uživateli zobrazí interaktivní osnovu ve formě vhodné pro tisk přímo z prohlížeče.

Obchodní centrum MU

V roce 2011 dosáhlo Obchodní centrum MU obratu 160 mil. Kč z celkově dosaženého obratu 400 mil. Kč za čtyři roky provozu. V roce 2011 bylo vyřízeno celkem 109 975 objednávek pro 73 927 zákazníků, a to z celkového počtu 352 857 objednávek a 169 711 zákazníků za dobu provozu OC MU. OC MU bylo rozvíjeno v těchto oblastech:
 • zjednodušení správy závazků vůči klientům, která zahrnuje podporu pro převod peněz mezi objednávkami;
 • rozšíření Pokladny Obchodního centra MU o možnost výběru plateb v hotovosti od účastníků Univerzity třetího věku a o tisk vstupenek;
 • legislativní změny v souvislosti s tiskem daňových dokladů a přechodem na novou sníženou sazbu DPH;
 • pilotní prodej elektronických knih, které lze objednat pomocí internetového prohlížeče a po zaplacení stáhnout (ve formátu PDF) přímo z Obchodního centra MU.

Další rozvoj

 • Vyhledávání
  Samotné fulltextové vyhledávání bylo rozšířeno o funkci pro zobrazení podobných výsledků a uživatel má možnost fulltextově vyhledávat už z každé stránky IS MU. Z důvodu velkého rozsahu nalezených dat fulltextovým vyhledáváním a počtu indexovaných položek byla přidána možnost filtrování výsledků vyhledávání, např. na publikace, dokumenty, aplikace, nápovědu, diskusní fóra apod (i kombinaci několika různých omezení najednou). Upravena byla i doba, kterou IS potřebuje na detekci změny dat – např. smazaný dokument již do hodiny není skrze vyhledávání dohledatelný, ostatní změny se běžně ve vyhledávání projeví do pěti minut. V systému je nyní nově prohledáváno Obchodní centrum MU, agenda Záložky a informace uveřejněné na webu http://www.muni.cz/. Dále je možné vyhledávat přímo v jednotlivých aplikacích, takže lze použít aplikaci i k navigaci v rámci IS MU. Vyhledávací políčko rovněž slouží jako jednoduchá kalkulačka.

 • Načítání stránek
  Pro zrychlení načítání stránek byla zapnuta on-line komprese přenášených dat a upraveno zasílání informaci o době platnosti statických součástí stránky (většina obrázků ve stránce, vzhledové styly CSS) klientským prohlížečům. U značné části statických dat došlo ke sjednocení jejich umístění (URL), odkazované dosud různě například z autentizované a neautentizované části IS MU.

 • HMTL editor
  HTML editor umožňuje editovat text bez znalostí jazyka HTML, s tímto editorem se uživatelé mohou setkat např. v diskusních fórech, na Vývěsce, v aplikaci Lidé apod. Do provozu byla nasazena nová verzi HTML editoru, která je znatelně rychlejší a opravuje několik bezpečnostních nedostatků starších verzí.

 • Novinky o IS MU v blogu
  Nově jsou příspěvky, kde IS MU již několik let pravidelně informuje všechny zájemce o dění v informačním systému, vkládány do veřejného blogu. Tento způsob má řadu výhod – texty jsou zahrnuty do vyhledávání a jsou tak dostupnější, přibyla možnost sledovat novinky prostřednictvím RSS nebo pomocí aplikace Události. Přihlášení uživatelé mohou příspěvky také hodnotit. Novinky jsou dostupné na adrese http://is.muni.cz/info/.

 • Hodnocení stravovacích zařízení
  Nové aplikace umožňují studentům a zaměstnancům MU hodnotit v anketě jednotlivá stravovací zařízení Správy kolejí a menz (SKM) nebo zasílat podněty ke konkrétním zařízením. V anketě mohou uživatelé vyjádřit svou spokojenost s kvalitou pokrmů, s nabídkou a provozem menzy či cenovou politikou SKM. Anketa je anonymní, zpracovává se dvakrát ročně a hodnocení lze po dobu sběru průběžně upravovat. Podněty jsou rovněž anonymní, zpracovávají se jedenkrát denně a předávají se odpovědným pracovníkům jednotlivých stravovacích zařízení a vedení SKM.

 • Skupiny osob
  Agenda Skupiny osob umožňuje regulovat přístupová práva ke čtení různých dokumentů nebo vývěsek, slouží k povolování přístupu do vybraných budov a místností nebo je jejím prostřednictvím možné vyjmenovat členy hromadné poštovní adresy. Tato aplikace byla zásadně přepracována. Upravena byla především titulní stránka aplikace, která umožňuje strukturované vyhledávání skupin dle zařazení zvolené osoby ve skupinách, zařazení skupiny na pracoviště nebo samotným vyhledáváním v názvu a zkratce skupiny. Na titulní stránce přibyl rovněž výběr, který je implicitně naplněn skupinami, kde je uživatel zaveden jako správce. Výběr lze upravit dle individuálních požadavků, přidat do něj další skupiny nebo naopak méně často používané skupiny odebrat (i hromadně). U každé skupiny se nabízí všechny dostupné funkce (přidání/odebrání členů, úprava plnící funkce, zrušení skupiny apod.).

 • Absolventská síť
  V Absolventské síti pro setkávání absolventů, jejich vzájemnou komunikaci a sdílení dalších informací či vyhledávání bývalých spolužáků, aktualizovalo k 31. 12. 2011 za podpory pracovníků IS MU svůj záznam (registrovalo se a získalo přístup k využití nejrůznějších agend v IS MU) již více než 5 500 osob z celkového počtu přes 120 tisíc v systému evidovaných osob.

 • Ověření diplomů
  Ve snaze zamezit pokusům o padělání diplomů, byla v IS MU zpřístupněna veřejnosti nová aplikace, která vyhledává údaje k zadanému číslu diplomu a umožňuje ověřit pravost diplomů. Prohledávány jsou čísla diplomů absolventů z celé univerzity od roku 2000 včetně.

 • Přístupová práva
  Agenda spravující přístup jednotlivých skupin uživatelů k různým údajům, dokumentům, operacím či aplikacím ISu prošla řadou změn. Zpřehledněna byla titulní stránka aplikace i výpis přidělených práv. Fakultním správcům práv byla usnadněna manipulace s právy (kopírování, hromadné odebrání a přidání). Hromadné přidání práva více osobám je možné přímo z titulní stránky aplikace.

Řízení a organizace projektů

Vývojový tým IS MU realizoval v roce 2011 i další související projekty v oblasti uživatelské podpory nebo vývoje a provozu systémů na odhalování plagiátů.
 • Projekt Systém vzdělávání pro inovaci studijních programů s podporou IT
  Projekt, jehož hlavním cílem je inovace studijních programů na MU je realizován od 06/2009 – 5/2012 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V projektu vznikly dva týmy techniků zajišťující podporu, systematické vzdělávání a vytváření pokročilých multimediálních objektů.
  V rámci projektu bylo za rok 2011 zpracováno 25 webových publikací (11 z toho zveřejněných na Elportále), 590 tutoriálů a animací, 265 schémat, 334 jednotlivých video souborů, 1 484 audio souborů (většinou krátké nahrávky výslovnosti pro drilové učebnice), 6 slovníků a 3 drilové učebnice, 9 interaktivních pomůcek, 61 výstupů z odpovědníků, 190 dokumentů a bylo digitalizováno 21 VHS kazet. Za rok 2011 bylo v rámci průběžné monitorovací zprávy v projektu vykázáno 147 inovovaných předmětů, 14 158 úspěšně podpořených osob - studentů VŠ a 499 úspěšně podpořených osob - pedagogických a akademických pracovníků.

 • Projekt Meziuniverzitní síť technických a metodických opatření na ochranu proti plagiátorství
  Cílem projektu patnácti veřejných vysokých škol bylo vytvořit technická a metodická opatření na kontrolu a ochranu proti plagiátorství prostřednictvím vytvoření nástrojů i norem, které vysoké školy budou moci využívat ve všech fázích ochrany proti plagiátorství, tj. pro předcházení plagiarizmu, pro vyhledávání (nalezení) plagiátů a pro řešení pozitivních nálezů (případů). Tyto nástroje a metodiky vznikaly na základě široké spolupráce a sdílení zkušeností všech zapojených škol. Hlavní cíle projektu byly: vytvoření metodik, pravidel a postupů pro sběr prací od autorů, vytvoření resp. zlepšení technických podmínek pro sběr prací a kontrolu textů, tvorba pravidel upřesňujících postup při pozitivním nálezu podobných textů a vytvoření nástrojů pro statistické zhodnocení úspěšnosti procesu. V rámci projektu vznikl zcela nový systém Repozitar.cz pro sběr a kontrolovanou prezentaci plných textů zaměstnaneckých děl včetně funkce na odhalování plagiátů.

 • Projekt Odevzdej.cz: Systém na odhalování plagiátů v seminárních pracích
  Rozvoj systému Odevzdej.cz pro 30 institucí se v roce soustředil na vývoj a optimalizaci algoritmů pro vyhledávání plagiátů a vyhledávání vůči internetu.

 • Projekt Theses.cz: Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů
  V roce 2011 došlo k rozvoji systému pro odhalování plagiátů v závěrečných pracích Theses.cz, který využívá celkem 36 veřejných, soukromých, státních, vysokých, vyšších odborných škol a vzdělávacích institucí, v oblasti statistických výstupů a zautomatizování komunikace při nálezu podobností dokumentů.

Výhled pro rok 2012

V dalším období je plánována zejména podpora administrativních procesů. Implementovány budou změny ve Studijním a zkušebním řádu, který vstoupil v platnost 1. 2. 2012. Vylepšena bude agenda závěrečných prací (mechanismus nabídky a rozebírání prací, podpora různých kontrol během práce a při odevzdání) či agenda studijních plánů. Podporovány budou i zahraničních pobyty a uznávání kreditů z nich. Pokračovat bude rozvoj agendy Student a vnitřní i vnější inovace Správce souborů. Vývoj v oblastech Obchodní centrum, Stipendia, Úřadovna a Univerzitní repozitář se v roce 2012 zaměří zejména na rozvoj automatizace centrálních operací, který umožní zefektivnit řadu dosud ručně prováděných ekonomických, účetních a administrativně-správních úkonů. V oblasti e-learningu dojde k úpravě předmětových balíků pro podporu skupinových prací studentů a podpoře přehrávání videí online. Kromě těchto témat se průběžně bude pracovat na aktuálních vybraných uživatelských podnětech, jak zavedením nových vlastností, tak zvyšováním uživatelského komfortu u již existujících řešení.

Rekord

V roce 2011 systém dosáhl nejvyšší průměrné propustnosti přes 1 milión požadavků za hodinu a přes 3,5 miliónů otevřených stránek v jednom dni.

Ocenění

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity získala cenu ministra vnitra za ojedinělý přístup k potírání plagiátorství prostřednictvím informačních technologií. Fakulta byla oceněna za projekty Theses a Odevzdej.cz, které vyvíjí Vývojový tým IS MU.
Systém Theses pro odhalování plagiátů v závěrečných pracích byl nominován v anketě Křišťálová lupa 2011 - Cena českého internetu. Z celkem deseti nominovaných projektů v kategorii Nástroje a služby se umístil na 8. místě.

Graf využití Informačního systému MU za rok 2011

Vodorovně jsou znázorněny měsíce roku, svisle počet otevřených stránek na is.muni.cz v příslušném měsíci. Barevně se zobrazují autentizované přístupy po jednotlivých fakultách a šedé sloupce v pozadí znázorňují neautentizované přístupy:


Celkový počet autentizovaných přístupů po jednotlivých měsících:

Další statistiky naleznete na is.muni.cz -> Systém -> Grafy využití.