Informační systém Masarykovy univerzity v roce 2012

Výroční zpráva o provozu a vývoji

Informační systém Masarykovy univerzity IS MU (is.muni.cz) je provozován vývojovým týmem, který je součástí Centra výpočetní techniky Fakulty informatiky MU. Systém zajišťuje administrativu univerzitního studia, integruje řadu správních a komunikačních služeb, elektronickou podporu výuky, služby pro absolventy, internetové obchodní centrum, repozitář závěrečných prací, publikací nebo dalších dokumentů a elektronickou správu žádostí a úředních úkonů včetně spisové služby.

K 31. prosinci 2012 bylo vydáno heslo k Informačnímu systému MU 171 810 aktivním uživatelům. Pravidelně se systémem pracovalo 63 672 osob, 76 477 osob přistoupilo k systému v roce 2012 příležitostně. V přijímacích řízeních v roce 2012 bylo podáno celkem 69 986 e-přihlášek. Celkem 57 459 osob si přečetlo nějakou zprávu na Vývěsce, ke kvalitě výuky se vyjádřilo 25 777 studentů v anonymní anketě.

Využití e-learningových nástrojů tvoří součást běžné výuky v mnoha předmětech – v předmětových diskusních fórech je uloženo 648 373 příspěvků, úložiště dat eviduje jen v agendě Studijní materiály 402 900 souborů, vzniklo 13 317 sad otázek k testování znalostí. Systém prohledával fulltextově v roce 2012 celkem 11 901 544 dokumentů v různých jazycích a celkem 5 677 667 dokumentů bylo prohledáváno pro zjištění podobností s jinými dokumenty (například s cílem vyhledávání plagiátů). Poštovní server mail.muni.cz doručil v roce 2012 přibližně 20 mil. zpráv.

Souhrnné údaje

 • Počet přístupů v roce 2012: 790 711 240.
 • Maximální počet přihlášených skutečných osob v jednom dni: 37 105.
 • Maximální počet otevřených stránek systému v jednom dni: 4 094 573.
 • Maximální dosažená propustnost serveru: přibližně 1 651 812 vyřízených požadavků za hodinu (zprůměrováno).
 • Celkový počet skriptů (jednotlivých programů) systému: přibližně 2 233, počet evidovaných úprav zdrojového kódu systému byl přes 8 500.
 • Údaje se evidují v celkem asi 1 503 databázových tabulkách a asi 161 kategoriích.
 • Počet publikačních záznamů: 766 549 (z toho vykazovaných pro RIV: 151 072).
 • Celková doba, po kterou nebyl server přístupný: přibližně 3 hodiny.
 • Nápověda obsahuje 130 kapitol (celkem 1 226 otázek).

Použitá technologie

V roce 2012 byla provedena další modernizace systému, která navázala na posílení výkonu systému v předchozím roce. Nasazeny byly nové aplikační servery, které zpracovávají požadavky uživatelů systému is.muni.cz. Došlo tak k navýšení celkového výkonu systému, přičemž provedení změn proběhlo bez nutné odstávky provozu systému. Posílení aplikačních serverů přineslo snížení doby provozu v omezeném režimu při zvýšení zátěži systému (např. při volbě seminárních skupin nebo zkouškových termínů). Vzrostla také celková stabilita systému.

Vývoj a provoz

V roce 2012 byl v IS MU podporován rozvoj studijní administrativy, elektronické správy studia, e-learningových nástrojů a rozvoj správy publikovaných výsledků vědecko-výzkumné činnosti. Vznikla řada nových aplikací a došlo k úpravě stávajících agend, jejichž vývoj byl často podpořen i podněty uživatelů z Podnětoven v IS MU. Došlo k propojení IS MU s externími systémy Google Apps a Microsoft Office 365. Implementovány byly změny ve Studijním a zkušebním řádu, který vstoupil v platnost 1. 2. 2012. Mezi nově vyvinuté aplikace patří agenda Uznávání, aplikace pro přehrávání videí, pro vyhledání volné místnosti či pro sestavování přehledu o pedagogické činnosti. Výraznými úpravami pak prošla agenda Student, aplikace pro registraci předmětů, evidence zahraničních pobytů nebo plnící aplikace pro šablony oboru. Změnil se také způsob autentizace do IS MU.

V oblasti administrativy studia došlo k důležitému rozvoji:

 • studijních agend,
 • agendy Uznávání,
 • agendy registračních a kontrolních šablon,
 • dalšímu rozvoji Úřadovny.
Pozornost byla v roce 2012 věnována:
 • rozvoji elektronické podpory výuky,
 • evidenci zahraničních pobytů,
 • přehrávači videí,
 • novému způsobu přihlašování do systému.
Těžiště vývoje Informačního systému MU v roce 2012 spočívalo v těchto oblastech:
 • uznávání předmětů,
 • propojení s externími službami,
 • administrativa studia,
 • e-learning,
 • rozvoj meziuniverzitních systémů pro odhalování plagiátů v závěrečných pracích (Theses), seminárních pracích (Odevzdej.cz), a ověřování jejich originality (Repozitar.cz), které vývojový tým IS MU provozuje.

Podpora studijního procesu a administrativy

Aplikace a funkce ve studijních agendách jsou vyvíjeny v souladu se změnami administrativních procesů na univerzitě tak, aby odpovídaly aktuálním požadavkům.
 • Studium

  • Student: V roce 2012 byla představena nová verze agendy Student, která zajištuje přístup ke všem aplikacím potřebným v průběhu studia. Ve všech studentských aplikacích je nyní dostupný navigační proužek, který obsahuje odkazy na nejpoužívanější aplikace. Na titulní stránce Studenta lze najít přehled posledních studijních událostí, tj. známek, zkušebních termínů či změn v poznámkových blocích. Tyto události lze odebírat také e-mailem. Vytvořena byla sekce Předměty, která zobrazuje všechny relevantní materiály a informace k předmětu na jednom místě. Změnou je také možnost zobrazení informací z více studií zároveň. Pro zlepšení přehledu o nadcházejících událostech byl do pravého informačního panelu přidán Kalendář, který upozorňuje na události týkající se předmětových i nepředmětových balíků, odpovědníků, zkušebních termínů či odevzdáváren.
  • Registrace předmětů: Aplikace pro registraci předmětů prošla řadou změn. Jednou z nich je vytvoření nabídky předmětů z celé MU, která zahrnuje předměty neomezené žádnými podmínkami (prerekvizity, předchozí znalosti, …). Implementována byla také nová pravidla pro zajištění přednosti v zápisu opakujícím studentům (požadavek vyšel z nového SZŘ). Významnými změnami prošel také design registrační aplikace. Řadu operací spojených s registrací lze nově učinit přímo v tabulce s přehledem zaregistrovaných/zapsaných předmětů (zrušení předmětu, změna ukončení, podání žádosti o výjimku apod.). Odkazy na další aplikace jsou uvedeny pod tabulkou a pro větší přehlednost rozděleny podle typu operace. Jednou z novinek je také grafické znázornění termínů registrace a zápisu na jednotlivých fakultách, včetně informace, kolik dní do vybraného termínu zbývá. Vytvořena byla také nová aplikace pro zobrazení pořadí, kterého student dosáhl při registraci předmětů, při přihlašování seminárních skupin či zkušebních termínů (pokud probíhala časová soutěž).
  • Evidence zahraničních pobytů: Aplikace pro evidenci stáží a pobytů byla doplněna o několik nových možností. Byla přidána možnost evidovat koordinátora, tedy osobu pověřenou pro pobyt. Nově lze také připojit dokumenty, vztahující se ke stáži (např. Transcript of Records, Training Agreement, …).
  • Uznávání předmětů: V roce 2012 byla do provozu uvedena zcela nová agenda pro uznávání předmětů z jiných studií a zahraničních studijních pobytů. Cílem této agendy je usnadnit proces podávání samotné žádosti (studenti žádají pomocí aplikace v IS MU) a proces jejího zpracování (rozhodování probíhá elektronicky včetně případných vyjádření učitelů v odborných otázkách náplní uznávaných předmětů). Výsledné rozhodnutí je generováno přímo systémem, čímž dochází k úspoře administrativy na straně studijních oddělení.
  • Překlad diplomu: Aplikace pro tisk diplomu byla doplněna o možnost tisku překladu diplomu do anglického jazyka. Překlad diplomu se uloží do Přijímárny studenta a z ní se také tiskne. Do aplikace pro tisk diplomu přibyla také nová volba "Překlady diplomů z přijímáren studentů", pomocí které lze zkontrolovat, kteří studenti mají překlad diplomu uložený v Přijímárně a kteří ne.
 • Aplikace Lidé/Moje Osobní stránka
  Na Osobní stránku byla přidána možnost zveřejnit i neúspěšně ukončená studia a studia z celoživotního vzdělávání, včetně možnosti zobrazení známek z těchto studií. Tato studia lze zveřejnit jen uživatelům přihlášeným do IS MU nebo celému světu dle preference samotného uživatele.

 • Úřadovna
  V polovině roku 2012 došlo k rozhodnutí rozšíření aplikací Úřadovny o obecnou spisovou službu i pro jiné než studijní dokumenty. Postupný vývoj aplikací zahrnoval nové služby, dosud nepodchycené na MU a podporu pro nově platnou legislativu.

 • Diskusní fóra
  V Diskusních fórech lze nově označovat zajímavé příspěvky či celá vlákna diskuse hvězdičkou. Označené příspěvky či vlákna jsou pak dostupné prostřednictvím rozcestníku Diskusí. Lze si zobrazit jak vlastní označené příspěvky, tak příspěvky označené "Mými známými". Diskusní fóra byla také propojena s novým přehrávačem videí, uživatelé tak mohou nově vkládat videa i do diskusních příspěvků.

 • Rozvrh
  Agenda Rozvrh byla rozšířena o aplikaci na vyhledání volné místnosti podle zadaných kritérií. Uživatel tak získá přehled o obsazenosti učeben v daný časový interval s možností dalšího omezení dle budovy či kapacity místnosti. V případě, že má uživatel právo na rezervaci místností, může ze stránky s vyhledanými místnostmi přejít přímo do rezervační aplikace.

 • Vývěska
  Inzertní vývěska byla pro zajištění aktuálnosti inzerátů rozdělena na dvě části – Inzerce a 3 denní inzerce. Inzeráty na vývěsce 3 denní inzerce mají expiraci automaticky nastavenou na 3 dny, před uplynutím této lhůty je inzerent automaticky upozorněn e-mailem a může expiraci dále prodloužit (vždy nejvýše na 3 dny). Pro usnadnění orientace na Vývěsce byla přidána možnost omezit zprávy v jednotlivých sekcích pomocí štítků. Ke každé zprávě na Vývěsce lze přidělit soukromé nebo veřejné štítky, veřejné štítky se pak zobrazí ve vybrané sekci v podobě tzv. mraku štítků.

 • Poplatky za studium
  Do poplatkové aplikace bylo přidáno více informací o vyměřeném poplatku za studium, konkrétně informování studenta e-mailem o přerušení řízení, doplnění informace o přijetí a zpracování žádosti o přezkum a upřesnění zobrazení prvního dne vyměření poplatku.

 • Šablony
  V aplikaci pro plnění šablon byla provedena řada vylepšení. Upraven byl především design celé aplikace. Nově lze u předmětů v šabloně evidovat požadovaný typ ukončení, počet kreditů a opakování (nastavení se projeví při kontrole splněných studijních povinností). Přidána byla také možnost hromadné manipulace s předměty. V aplikaci na plnění šablon lze také přiřadit šablony k oborům studia. Pro kontrolu přiřazení šablon k oborům administrativními pracovníky byla vytvořena nová aplikace.

Věda a výzkum, publikační činnost

Agenda Publikace byla v roce 2012 rozšířena o evidenci a správu identifikátorů DOI (identifátor digitálního objektu). Tento identifikátor lze nově přidat ke každému publikačnímu záznamu. Uživatelé mohou evidovat jak již přidělené identifikátory, tak i zadávat úplně nové, která jsou přidělovány publikacím MU. V IS MU tak vznikla centrální evidence identifikátorů, včetně kontroly případných duplicit. Pro povinný přenos nově přidělených identifikátorů do databáze agentury CrossRef byla vytvořena aplikace, která sestaví xml záznam v předepsané formě se všemi vyžadovanými údaji.

Pro usnadnění vytváření nových záznamů v agendě Publikace byla přidána možnost automatického načtení záznamů z externích databází Web of Science (WoS) a z www.isvav.cz. V případě načítání záznamů z databáze WoS lze záznam dohledat pomocí identifikačního kódu, tzv. UT WoS kódu, a předvyplnit formulář nového publikačního záznamu. Tato možnost je dostupná pouze pro články v odborném periodiku nebo ve sborníku. Publikační záznamy z www.isvav.cz lze importovat pomocí nové aplikace, která umožňuje nahrát DBF soubor získaný z www.isvav.cz. Po jeho načtení lze vybrat seznam publikací, uložit je do publikační databáze a později upravit či zkontrolovat.

Upraven byl implicitní výpis publikačních záznamů v souladu s novou normou Bibliografické citace ČSN ISO 690.

V roce 2012 byly provedeny v aplikacích Univerzitního repozitáře úpravy ve spolupráci s pracovníky Odboru pro akademické kvalifikace a kvalitu.

Přijímací řízení a podpora uchazečů o studium

V agendě pro podporu zpracování e-přihlášek ke studiu byla vylepšena aplikace pro kopírování informací mezi běhy přijímacích řízení tak, aby ji bylo možné použít i k dodatečnému nakopírování textových informací o oborech a programech vypsaných v příjímacím řízení. Ze strany IS MU bylo také zajištěno elektronické podávání a zpracování přihlášek, včetně automatického zpracování plateb za přijímací řízení prostřednictvím Obchodního centra MU.

E-learning

V oblasti e-learningu došlo v IS MU k dalšímu rozvoji e-learningových nástrojů. Díky podpoře e-learningu pracovníky uživatelské podpory IS MU se využití e-learningu na jednotlivých fakultách stále rozšiřuje. V období podzim 2012 mělo vystavené elektronické materiály 61 % ze všech vyučovaných předmětů v tomto období. Výrazně stouplo využití aplikace Dril, pomocí které se mohou uživatelé učit slovíčka, termíny či jiné memorovací jednotky. Aplikace obsahovala v roce 2012 téměř 2 000 učebnic, přičemž přes 300 učebnic je dostupných všem uživatelům přihlášeným do IS MU.

 • Elektronické zkoušení
  Aplikace Odpovědníky byla rozšířena o novou aplikaci na monitorování činnosti studenta během skládání testu. Před samotným započetím testu je potřeba v popisu odpovědníku zaškrtnout volbu pro sledování činnosti studenta. Po skončení testu si učitel může logy se záznamy aktivit exportovat do PDF.

  Do Odpovědníků byla také přidána nová možnost nastavení až tří intervalů zpřístupnění odpovědníku. Více intervalů zpřístupnění nachází využití v případě testů ve více termínech pro různé skupiny nebo semináře v rámci jednoho předmětu nebo sdílených předmětů.

 • Třídění poznámkových bloků
  Poznámkové bloky v Záznamníku učitele se nově třídí do několika kategorií podle toho, k jakému účelu, resp. v jaké aplikaci byly vytvořeny (odpovědníkové, odevzdávárnové, docházkové apod.).

 • Přehrávání videí online
  V rámci rozvoje e-learningu byla přidána podpora přehrávání videí on-line. Videa v běžném formátu (AVI, MPG, MOV apod.) lze nyní přehrát přímo ve stránce prohlížeče bez nutnosti stahování videa na disk počítače. Při převodu videa dojde k automatické konverzi do dalších formátů. Primárním cílem využití videí v e-learninových agendách IS MU, jako jsou Interaktivní osnovy či Odpovědníky. Videa lze ale vložit i do Studijních materiálů, do Diskusních fór či na web Kruhu. Přehrávač videa se vytvoří automaticky u každého video souboru vloženého do Správce souborů. Videa lze do jednotlivých agend přidat pomocí kódu pro vložení videa, který je dostupný u každého vytvořeného přehrávače.

Obchodní centrum MU

V roce 2012 dosáhlo Obchodní centrum MU obratu 168 mil. Kč z celkově dosaženého obratu 582 mil. Kč za pět let provozu. Bylo vyřízeno celkem 106 833 objednávek pro 72 662 zákazníků, a to z celkového počtu 479 583 objednávek pro 219 976 zákazníků za dobu provozu OC MU.

Vývoj v agendě Obchodního centra se zaměřil zejména na možnosti zefektivnění jednotlivých ručních operací, které je nutné provádět na straně ekonomických oddělení RMU a fakult. Jednalo se převážně o tyto oblasti:

 • vypořádání promlčených závazků vůči klientům,
 • vyšší podpora pro správu závazků vůči klientům,
 • omezení párování přijatých plateb ke starým objednávkám,
 • podpora pro storno pohledávky (analýza),
 • změna DPH ke konci roku 2012.

Další rozvoj

 • Změna přihlašování
  Pro přihlašování do IS MU byla použita nová metoda autentizace. Původní metodu autentizace, obsaženou přímo v definici protokolu http, nahradila autentizace pomocí tzv. cookies souborů v prohlížeči, do kterých IS ukládá dočasnou informaci o přihlášení. Tuto metodu podporuje většina internetových prohlížečů a moderních mobilních zařízení typu tablet. Na stránce pro přihlášení se nově nachází autentizační formulář v designu IS MU. Uživatel si při přihlášení může také zvolit, po jaké délce neaktivity v systému chce být odhlášen (lze zvolit interval od 1 hodiny do 4 dnů).

 • Objednávání zdravotních prohlídek
  Zaměstnanci MU se mohou pomocí aplikace v IS MU objednat na povinnou zdravotní prohlídku. V roce 2012 bylo do aplikace implementováno několik nových funkcí, které využijí jak uživatelé, tak samotný lékař. Zaměstnanci jsou nově informováni automatickým e-mailem o blížícím se termínu prohlídky. Lékař má k dispozici rozsáhlejší aplikaci pro manipulaci s termíny prohlídek, např. může vypisovat jednotlivé termíny nebo si zobrazit seznam zaměstnanců přihlášených v daném čase. Nově může také sám přihlásit zaměstnance na vybraný termín na základě telefonické objednávky.

 • Přehled pedagogické činnosti osob
  Byla vytvořena nová aplikace sloužící k sestavování přehledů o pedagogické činnosti osob, tj. o vedení přednášek, seminářů, závěrečných prací, předmětové anketě či publikačních výsledcích. Sestava je vytvořena ve formátu PDF. Každý uživatel si může sestavit údaje o své osobě, vedoucí pracovišť pak mohou sestavovat přehledy zaměstnanců daného pracoviště.

 • Externí služby Google Apps a Microsoft Office 365
  V roce 2012 byla spuštěna podpora služeb externích systémů Google Apps a Microsoft Office 365, které uživatelům nabízí nové možnosti komunikace a spolupráce. V oblasti komunikace nabízí externí služby uživatelům možnost odebírat e-maily doručené na univerzitní adresu do služby Gmail či Microsoft Outlook. V těchto službách lze využít i chat, konkrétně službu Google Talk nebo Microsoft Lync. Obě externí služby zpřístupňují také plánovací kalendář s možností sdílení s ostatními uživateli. V oblasti spolupráce nabízí externí služby aplikaci Google Disk, přičemž v roce 2013 je plánováno nasazení služby Microsoft SharePoint. Tyto služby umožňují uživatelům spolupracovat on-line na tvorbě dokumentů, tabulek či prezentací. Přístupy k účtům v obou službách lze zřídit i v mobilním telefonu.

 • Označování předmětů pomocí hvězdičky
  Nově lze označit předměty jako oblíbené a později se k nim vrátit např. při registraci předmětů nebo pro doporučení známým. Předměty lze označit např. v Katalogu předmětů, v aplikaci pro vyhledávání v rozvrhu, v aplikaci pro registraci předmětů atd. V seznamu oblíbených předmětů pak lze najít odkazy na další operace, např. na přímou registraci, kontrolu splnění prerekvizit apod.

 • Absolventská síť
  Absolventská síť poskytuje absolventům MU prostor pro setkávání a komunikaci s bývalými spolužáky a pro sdílení dalších informací (fotek, videí apod.). V roce 2012 aktualizovalo za podpory pracovníků IS MU svůj záznam (registrovalo se a získalo přístup k využití nejrůznějších agend v IS MU) již téměř 6 000 osob z celkového počtu přes 120 tisíc v systému evidovaných osob.

Řízení a organizace projektů

 • Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení
  Vývojový tým IS MU zahájil ke dni 1. 6. 2012 realizaci projektu zaměřeného na tvorbu interaktivních a multimediálních opor pro výuku. V rámci projektu vzniklo Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor sídlící na Fakultě informatiky. Vytvořené opory v podobě výukových pomůcek, webů, animací, schémat aj. zkvalitní výukový proces a dojde k inovaci studijních programů / oborů / jednotlivých předmětů.

 • Systém vzdělávání pro inovaci studijních programů s podporou IT
  Projekt realizovaný od 1. 6. 2009 byl ke 31. 5. 2012 úspěšně ukončen. V projektu bylo dosaženo stanovených cílů (počtu monitorovacích indikátorů) dle plánů. Celkově bylo díky projektu inovovaných 296 předmětů, inovace se dotkla 31 256 podpořených osob (30 388 studentů a 868 pracovníků).

 • Systémy na odhalování plagiátů
  Vývojový tým IS MU zajišťuje provoz systémů na odhalování plagiátů Theses, Odevzdej.cz, a Repozitar.cz pro zapojené instituce a průběžně tyto systémy dále rozvíjí.

Výhled pro rok 2013

Na rok 2013 je plánováno rozšíření externích služeb, a to zejména o možnost synchronizace kalendářů externích služeb s kalendářem v IS MU a o podporu skupin. Agenda témat a archivů závěrečných prací bude přepracována do nové verze, která umožní lépe přizpůsobit přihlašování k tématům dle zvyklostí jednotlivých pracovišť, doplní různé kontrolní nástroje, tisk zadání práce do PDF a lepší podporu v archivu ZP. V oblasti studijních aplikací dojde také k vytvoření burzy zkušebních termínů a provedení změn v kontrole splnění podmínek studia a evidence státní závěrečné zkoušky. Plánována je inovace Správce souborů. V oblasti e-learningu budou upraveny předmětové balíky pro podporu skupinových prací studentů. Změny v agendě Úřadovna se budou týkat spuštění nové verze spisové služby a s tím souvisejícího přenosu spisových agend z původního systému spisové služby do IS MU. Změny v dalších aplikacích budou probíhat i na základě podnětů od uživatelů.

Rekord

V roce 2012 byl zaznamenán nejvyšší počet operací za den, který poprvé v historii překonal hranici 4 milionů. V první den podzimního semestru, kdy dochází k přihlašování do seminárních skupin předmětů tělesné výchovy, bylo provedeno 4 094 573 operací. Nový rekord byl zaznamenán i na začátku zápisu předmětů z Fakulty sportovních studií, kdy bylo provedeno 137 651 operací za 5 minut (dosavadní rekord činil 86 391 operací za 5 minut).

Ocenění

Vývojový tým IS MU uspěl v prestižní soutěži na odhalování plagiátů PAN 2012 Lab Uncovering Plagiarism, Authorship and Social Software Misuse. Z 11 přihlášených týmů z celého světa se umístil na 2. místě v detailním porovnávání dvojic dokumentů.

Graf využití Informačního systému MU za rok 2012

Vodorovně jsou znázorněny měsíce roku, svisle počet otevřených stránek na is.muni.cz v příslušném měsíci. Barevně se zobrazují autentizované přístupy po jednotlivých fakultách a šedé sloupce v pozadí znázorňují neautentizované přístupy:


Celkový počet autentizovaných přístupů po jednotlivých měsících:

Další statistiky naleznete na is.muni.cz -> Systém -> Grafy využití.