Informační systém Masarykovy univerzity v roce 2013

Výroční zpráva o provozu a vývoji

Informační systém Masarykovy univerzity IS MU (is.muni.cz) je provozován vývojovým týmem, který je součástí Centra výpočetní techniky Fakulty informatiky MU. Systém zajišťuje administrativu univerzitního studia, integruje řadu správních a komunikačních služeb, elektronickou podporu výuky, služby pro absolventy, internetové obchodní centrum, repozitář závěrečných prací, publikací nebo dalších dokumentů a elektronickou správu žádostí a úředních úkonů včetně spisové služby.

K 31. prosinci 2013 bylo vydáno heslo k Informačnímu systému MU 183 870 uživatelům. Pravidelně se systémem pracovalo 63 518 osob, 76 637 osob přistoupilo k systému v roce 2013 příležitostně. V přijímacích řízeních v roce 2013 bylo podáno celkem 65 484 e-přihlášek. Celkem 54 164 osob si přečetlo nějakou zprávu na Vývěsce, ke kvalitě výuky se vyjádřilo 23 946 studentů v anonymní anketě.

Využití e-learningových agend tvoří součást běžné výuky v mnoha předmětech – v předmětových diskusních fórech je uloženo 679 564 příspěvků, úložiště dat eviduje jen v agendě Studijní materiály 482 908 souborů, vzniklo 12 728 sad otázek k testování znalostí. Systém prohledával fulltextově v roce 2013 celkem 13 714 562 dokumentů v různých jazycích a celkem 15 011 461 dokumentů bylo prohledáváno pro zjištění podobností s jinými dokumenty (například s cílem vyhledávání plagiátů). Poštovní server mail.muni.cz doručil v roce 2013 přibližně 23 mil. zpráv.

Souhrnné údaje

 • Počet přístupů v roce 2013: 879 664 375.
 • Maximální počet přihlášených skutečných osob v jednom dni: 36 259.
 • Maximální počet otevřených stránek systému v jednom dni: 4 134 445.
 • Maximální dosažená propustnost serveru: 1 933 152 vyřízených požadavků za hodinu (zprůměrováno).
 • Celkový počet skriptů (jednotlivých programů) systému: 2 382, počet modifikací zdrojového kódu systému byl 7 728.
 • Údaje se evidují v celkem 1 732 databázových tabulkách a 165 kategoriích.
 • Počet publikačních záznamů: 826 480 (z toho vykazovaných pro RIV: 165 671).
 • Celková doba, po kterou nebyl server přístupný: přibližně 2 hodiny.
 • Nápověda obsahuje 135 kapitol (celkem 1 265 otázek).

Použitá technologie

V roce 2013 bylo věnováno rozsáhlé úsilí přípravám nového datového centra v právě stavěné budově Fakulty informatiky, které bude použito mj. i pro servery Informačního systému MU. K dokončení výstavby by mělo dojít v roce 2014. Výhodou nového centra bude kromě větších prostor také modernější zázemí pro technologie (chladící a hasící systémy, nové záložní zdroje energie pro nepřetržitý provoz). Vylepšení technologie IS MU představuje také výměna jednoho ze záložních serverů umístěných na odlehlé lokalitě v Brně.

Vývoj a provoz

V roce 2013 byl v Informačním systému MU podporován rozvoj studijní administrativy, elektronické správy studia, e-learningových nástrojů a spisové služby. Došlo také ke vzniku nových aplikací i k úpravě stávajících agend s ohledem na aktuální trendy v oblasti informačních technologií, změny v administrativě studia i podněty uživatelů. Mezi nově vyvinuté aplikace zaměřené na studenty patří například Burza zkušebních termínů nebo IS připomíná, řadou změn prošla také Předmětová anketa. Zjednodušení procesů umožnil další rozvoj agendy pro správu uznávání studií v Úřadovně. Pro uživatele byly integrovány nové služby Google Apps, vznikl Pořadač dokumentů usnadňující práci s dokumenty, významně byla inovována agenda Rozpisů témat a zavedena komplexní spisová služba na všechny fakulty a pracoviště MU. V rámci meziuniverzitní spolupráce vznikl systém PravyDiplom.cz pro kontrolu originality vydaných diplomů.

V oblasti administrativy studia došlo k důležitému rozvoji:

 • studijních agend,
 • agend pro učitele,
 • elektronické podpory výuky,
 • evaluačních nástrojů.
Těžiště vývoje Informačního systému MU v roce 2013 spočívalo v těchto oblastech:
 • nová verze agendy Rozpisy témat,
 • spisová služba,
 • PravyDiplom.cz,
 • administrativa studia,
 • e-learning,
 • nové služby v meziuniverzitních systémech na odhalování plagiátů v závěrečných pracích (Theses) nebo seminárních pracích (Odevzdej.cz) a systému na ověřování jejich originality (Repozitar.cz), které vývojový tým IS MU provozuje.
Pozornost byla v roce 2013 věnována také rozvoji:
 • Úřadovny,
 • služeb pro studenty (burze zkušebních termínů, službě IS připomíná, uznávání studií),
 • služeb pro studijní oddělení (uznávání studií, ...),
 • vytvoření nových nástrojů pro práci s dokumenty (Pořadače dokumentů).

Podpora studijního procesu a administrativy

Studijní agendy jsou rozvíjeny dle aktuálních požadavků a změn v administrativních procesech na univerzitě.
 • Studium

  • Registrace předmětů: Výběr předmětů při registraci či zápisu může studentům usnadnit nová aplikace zobrazující nejčastěji zapisované předměty v určitém oboru.
  • Katalog předmětů: Aplikace pro plnění základních údajů o předmětu byla rozšířena tak, aby bylo možné nastavit odpovědnost za udělování výjimek/souhlasu se zápisem předmětů.
  • Studijní evidence: Pomocí aplikace Informace o studentovi v období mají úředníci přehled o zapsaných/zaregistrovaných předmětech, zkušebních termínech, hodnocení atd. v daném období na jednom místě.
  • Rozpisy témat: V roce 2013 byla představena zcela nová verze agendy Rozpisů témat. Změna spočívá především v nabídce nových aplikací a funkcí, změnil se také vzhled a způsob práce s agendou. U předmětových i nepředmětových rozpisů přibyly orientační a navigační prvky (panel s nabídkou operací, nabídka dostupných operací přímo u tématu atd.). Nově lze řadu operací provádět hromadně např. zakládat a editovat témata, převádět témata mezi neaktuální nebo obeslat studenty/vedoucí e-mailem. U nepředmětových rozpisů lze nastavit harmonogram činností pro práci s tématy (vkládání či editace tématu studentem/vedoucím, přihlašování k tématům apod.). Předmětové rozpisy je možné také propojit s odevzdávárnou či poznámkovým blokem. Do předmětových i nepředmětových rozpisů byla doplněna parametrizovaná statistika pro sčítání studentů či témat v rozpisu dle různých kritérií a možnost kontroly historie editace tématu/rozpisu.
  • IS připomíná: Studenti jsou nově upozorňováni na důležité studijní události, jako například podání žádosti o zápis do semestru či registrace předmětů, formou informačního pruhu na titulní straně IS MU či e-mailu, ve kterém naleznou i odkaz na vyřešení dané situace. V aplikaci IS připomíná naleznou studenti přehled aktuálních i starších upozornění.
  • Závěrečné práce: Studenti fakult, vyžadujících vložení zadání závěrečné práce do tištěné verze práce, mohou použít novou aplikaci pro snadný a přímý tisk zadání z IS MU. Aplikace převádí jednotnou formou informace o studentovi a jeho závěrečné práci do souboru ve formátu PDF, díky čemuž je zachována stejná podoba všech zadání a konzistence dat se zadáním uloženým v IS MU. V roce 2013 byla také představena nová aplikace v agendě Úřadovna umožňující podat elektronickou žádost o skrytí příloh závěrečné práce.
  • Záznamník učitele: Přibyla možnost evidence docházky pomocí načtení identifikátorů studentských čipových karet nebo automaticky z evidence průchodů přístupovými body v aplikaci Docházka.
  • Zkušební termíny: Nová aplikace Burza zkušebních termínů umožňuje výměnu zkušebních termínů mezi spolužáky formou inzerátů. Prostřednictvím Burzy mohou studenti reagovat na zadané inzeráty nebo vkládat inzeráty vlastní.
  • Rozvrh: Byla zavedena možnost importování rozvrhu do kalendářových aplikací v mobilních zařízeních nebo do Kalendáře Google prostřednictvím agendy Rozvrh.
  • Uznávání: V souladu s legislativou MU byly v roce 2013 vyvinuty aplikace, které celý administrativní proces uznávání předmětů/zkoušek z jiných vysokých škol (i zahraničních) proti dřívější praxi zjednodušují. Vznikla podpora procesů vyřizování žádostí včetně vyjádření se k žádosti zúčastněnými osobami (garanti studia, proděkani nebo pověřené osoby) a dokládání mnoha požadovaných informací, stejně tak vznikly aplikace pro studenty, kteří si mohou podat žádost o uznání předmětů a studií. Nově se jednotlivé osoby, které se k žádosti mají vyjádřit, dostanou jednodušeji ke všem podkladům a zároveň mohou snadněji zadat zdůvodnění svého stanoviska k žádosti. Práci usnadňuje náhled na dokumenty, kdy odpovědná osoba může pohodlně prohlížet přílohy žádosti. Následně vybere úkon, který chce k žádosti zadat (např. předání garantovi k doporučení, nabytí právní moci aj.) a aplikace mu otevře příslušný spis, kde doplní potřebné informace (např. zdůvodnění svého rozhodnutí, přiložení dalších podkladů apod.). Bylo nutné, aby celá agenda byla navržena obecně a mohl se tak na míru nastavit proces vyřizování žádostí pro každou fakultu.
 • Úřadovna
  Během roku 2013 došlo k postupnému zavádění Úřadovny do dalších agend studijní evidence a v závěru roku i na ostatní pracoviště tak, aby se od 1. 1. 2014 stala Úřadovna jedinou spisovou službou Masarykovy univerzity. Úřadovna se v roce 2013 také rozvíjela a vylepšovala na základě připomínek z praxe. Mezi nové funkce a mechanismy patří např. automatická a zjednodušená evidence povinných i volitelných údajů o dokumentech, evidence celého procesu zpracování (oběhu) dokumentu, hromadné operace, dávkové skenování, rozpoznání a přiřazení dokumentů, vyhledávání v plných textech dokumentů včetně naskenovaných či sdílení dokumentů pro on-line editaci mezi více uživateli. Úřadovna slouží jako elektronická podatelna a výpravna a plně podporuje zasílání datovou schránkou nebo používání elektronických podpisů. Nově umožňuje také evidenci mezinárodních studijních programů či zpracování žádostí o uznání dosaženého stupně zahraničního vzdělání. Úspěšně bylo také spuštěno propojení mezi Úřadovnou a systémem E-ZAK (zakazky.muni.cz), elektronickým nástrojem pro veřejné zakázky.

 • Pošta
  V agendě Pošta je možné nyní nastavit automatickou odpověď v nepřítomnosti. Dostane-li adresát v době své nepřítomnosti e-mail, zajistí tato funkce automatické odeslání odpovědi odesílateli, aby se dověděl o nepřítomnosti adresáta.

 • Předmětová anketa
  V roce 2013 bylo provedeno několik úprav v předmětové anketě. Nově lze zadat instrukce učitele k anketě, pomocí kterých může učitel získat zpětnou vazbu ke svému předmětu. Upraven byl také způsob zobrazování odpovědí z předmětové ankety - po ukončení sběru odpovědí se učiteli automaticky zašle e-mail se souhrnem odpovědí k jeho předmětům ve formátu PDF.

 • Vývěska
  Aplikace Vývěska byla doplněna o možnost vytvořit kopii zprávy jiného uživatele do další sekce Vývěsky. Tato možnost usnadňuje uživatelům vkládání zpráv do sekcí, na které nemají právo, např. při kopírování zpráv z rektorátní vývěsky na fakultní.

Věda a výzkum, publikační činnost

Vznikla nová agenda EVAK sloužící pro evaluaci akademických pracovníků. V rámci agendy lze nastavovat etapy pro hodnocení a specifikovat indikátory týkající se například pedagogické a publikační činnosti. V agendách pracujících s publikačními záznamy byla nasazena nová verze Správce souborů.

Přijímací řízení a podpora uchazečů o studium

Pro podporu přijímacího řízení, kdy uchazeči skládají odpovědník přímo v ISu (typicky do navazujících magisterských programů), byla spuštěna v pilotním provozu náhradní autentizace do e-přihlášky. Uchazečům, kteří ještě nemají přístup do autentizované části ISu a nepamatují si ani heslo ke své e-přihlášce, je možné na místě vygenerovat jednorázový PIN pro přihlášení a následný přístup k testu.

Pro usnadnění práce úředníků s běhy příjímacího řízení byl rozšířen výběr těchto běhů. Lze si omezit běhy dle zvoleného kritéria, např. podle fakulty, typu studia apod. Je také možné si vybrat více běhů a zpracovávat data hromadně.

E-learning

V oblasti e-learningu došlo v IS MU k dalšímu rozvoji e-learningových nástrojů a díky podpoře pracovníků uživatelské podpory IS MU i k rozšíření jejich využívání na jednotlivých fakultách. V období podzim 2013 mělo vystavené elektronické materiály 62,4 % ze všech vyučovaných předmětů v tomto období. Zvýšil se počet předmětů využívajících elektronické zkoušení pomocí agendy Odpovědníky, v  období podzim 2013 byly odpovědníky využity v 7,5 % ze všech vyučovaných předmětů.

 • Počítání slov a znaků
  IS MU nyní umožňuje počítání slov a znaků v odpovědnících a diskusních fórech. Tato funkcionalita byla dříve dostupná jen pomocí externího nástroje pro podporu e-learningu v ISu. Počítání slov a znaků je využíváno např. v dotaznících k bakalářské práci, u otázek s volnou odpovědí v odpovědnících nebo u tematických diskusních fór.

 • Předmětové rozpisy
  Agenda předmětových rozpisů byla přepracována do nové verze, která poskytuje řadu nových funkcí, aplikací a navigačních prvků, např. parametrizovanou statistiku, hromadné operace nebo kontrolu historie editace tématu/rozpisu. Novinkou je také možnost propojit rozpis s odevzdávárnou či poznámkovým blokem nebo sdílet rozpis s jiným předmětem.

 • Open space konference
  Výsledky práce učitelů a uživatelské podpory v oblasti e-learningu byly v roce 2013 představeny na již třetím ročníku Open space konference o e-learningu IS MU. Konference se skládala z prezentačního bloku inspirativních přednášek, praktických workshopů u počítače a konzultačních stánků. Probíhaly také přípravy na další ročník konference, konané již v únoru roku 2014.

Obchodní centrum MU

V roce 2013 dosáhlo Obchodní centrum MU obratu 167 mil. Kč z celkově dosaženého obratu 732 mil. Kč. V roce 2013 bylo vyřízeno celkem 106 346 objednávek pro 70 764 zákazníků, a to z celkového počtu 565 939 objednávek a 251 216 zákazníků za dobu provozu OC MU. V Obchodním centru došlo v tomto roce k úpravě vnitřních mechanismů, které umožní v roce 2014 přijetí platby v cizí měně, platbu platební kartou za zboží či vyřizování pohledávek za vrácená stipendia.

Další rozvoj

 • PravyDiplom.cz
  Systém, umožňující ověření čísla diplomu on-line, je na MU v rámci Informačního systému MU dostupný již od roku 2011. V roce 2013 vznikl nový centrální systém přístupný i ostatním školám v ČR na adrese PravyDiplom.cz. Do projektu se postupně zapojilo 20 vysokých škol a neustále se připojují další. Pro zapojené instituce má systém několik přínosů, zejména možnost ověření diplomů na jednom bezpečném místě, zjednodušení administrativy namísto osobního ověření diplomu ve škole a prevence i aktivní boj proti padělatelům.

 • Tržiště práce
  Vývěska Tržiště práce zprostředkovává pracovní nabídky uživatelům IS MU. Pro lepší informovanost o nových inzerátech se nyní zobrazuje deset nejnovějších inzerátů na titulní stránce Vývěsky. Upravena byla také správa štítků, které pro větší přehlednost vytvářejí pouze pracovníci Tržiště práce a zástupci firem pouze vybírají z jejich nabídky.

 • Pořadač dokumentů
  Pro snazší přístup k souborům v Dokumentovém serveru byl vytvořen Pořadač dokumentů, který umožňuje vyhledávání souborů (zápisů z jednání kolegií a vedení fakult, vnitřních norem fakulty apod.) bez ohledu na jejich umístění či pojmenování. O možnost vyhledávání v Dokumentovém serveru dle určité fakulty/pracoviště bylo doplněno i obecné Vyhledávání.

 • Správce souborů
  V agendách pracujících s publikačními záznamy byla nasazena nová verze Správce souborů, která zavedla nové principy ovládání a správy těchto dokumentů.

 • Absolventská síť
  V Absolventské síti se mohou setkávat absolventi MU se svými bývalými spolužáky a sdílet s nimi různé informace – fotky, videa apod. V roce 2013 aktualizovalo za podpory pracovníků IS MU svůj záznam (registrovalo se a získalo přístup k využití nejrůznějších agend v IS MU) 6 000 osob z celkového počtu přes 120 000 v systému evidovaných osob.

 • Externí služby
  V roce 2013 byla rozšířena externí služba Google Apps o aplikaci Google Keep, která slouží k ukládání textových, obrazových i zvukových poznámek či seznamu úkolů a o službu Mapy Google umožňující prohlížení, vyhledávání a ukládání míst a tras v mapových podkladech celého světa. Součástí je i rozhraní Google Maps Engine Lite pro vytváření, sdílení a publikování vlastních map. Došlo také k využití šablon Google dokumentů pro automatické vytváření dokumentů v Úřadovně.

Řízení a organizace projektů

 • Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení
  Projekt, jehož hlavním cílem je inovace studijních programů a oborů na MU formou tvorby interaktivních a multimediálních elektronických studijních opor (animace, videa, audia, schémata, obrázky, weby apod.) na MU, je realizován od 06/2012 – 5/2015 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V roce 2013 se do projektu aktivně zapojilo 141 vyučujících MU, kteří za pomocí techniků (e-techniků a pracovníků Servisního střediska) tvořili multimediální a interaktivní studijní opory nebo zařadili různé e-learningové aktivity prostřednictvím IS MU do výuky.

  Vznikly například studijní opory, jako jsou interaktivní zobrazení embryologických preparátů, videotrénink interakcí pro "Sociální práci s rodinou", obrazové testy z japonského buddhismu, interaktivní osnova a webové učebnice pro e-learningový "Kurz práce s informačními zdroji a nástroji", galerie historických proměn fotografie, drilovací učebnice pro jazyková cvičení z francouzštiny, webová učebnice "Závodivé pohybové aktivity a činnosti", interaktivní osnova pro české a československé právní dějiny, videopříklady s komentovaným řešením matematických příkladů a mnoho jiných. 13 ucelených webových výukových učebnic bylo zveřejněno na Elportále.

 • Systémy na odhalování plagiátů
  Vývojový tým IS MU zajišťuje provoz systémů na odhalování plagiátů Theses, Odevzdej.cz, a Repozitar.cz pro zapojené instituce a průběžně tyto systémy dále rozvíjí. V roce 2013 byl vývoj zaměřen zejména na úpravu zobrazování podobností a modernizaci webového rozhraní.

Výhled pro rok 2014

Na rok 2014 je plánová inovace Rozvrhu, aplikace pro rezervaci místností či Katalogu předmětů. Dojde k nasazení zcela nové aplikace pro tvorbu a vyhlašování vlastních průzkumů. Zjednodušen bude způsob udělování výjimek se zápisem předmětů. Pro usnadnění evidence státních závěrečných zkoušek (SZZ) bude v IS MU upravena evidence termínů SZZ, komisí a studentů, dojde také k provázání s agendou Rozpisy a tiskem výkazů. V agendě Úřadovna je plánováno doručování rozhodnutí elektronicky prostřednictvím IS MU (např. rozhodnutí o přiznání stipendia), zavedení dalších procesů evidence oběhu dokumentů a automatizace zpracování dokumentů. Obchodní centrum MU bude rozšířeno o možnost přijetí platby v cizí měně, prodej zboží platební kartou či vyřizování pohledávek za vrácená stipendia. V oblasti externích služeb Google Apps a Microsoft Office 365 dojde k rozšíření o možnost sdílení kalendářů s IS MU a podporu práce skupin, představena bude také nová verze Microsoft Office 365.

Rekord

V roce 2013 bylo dosaženo hned několika rekordů. Jedním z nich je rekordní počet operací v IS MU (161 096 operací) a počet uživatelů během 5 minut (10 512 uživatelů) 3. září 2013, který byl způsoben soutěžením o seminární skupiny na čtyřech fakultách a zápisem předmětů na jedné fakultě. Bylo také dosaženo 4 miliard kliknutí v IS MU, ke kterému došlo 22. března 2013. Počet kliknutí se počítá od spuštění systému v roce 1999 a v posledních letech prudce roste díky rozvoji aplikací a jejich používání.

Rekord byl zaznamenán také v systému na odhalování plagiátů v seminárních pracích Odevzdej.cz, kdy 15. dubna 2013 došlo k nejvyššímu dennímu počtu zkontrolovaných souborů od zavedení systému v roce 2009 (zkontrolováno bylo 964 souborů).

Ocenění

Masarykova univerzita se umístila na druhém místě v žebříčku viditelnosti univerzit na webu dle Ranking Web of Universities (Webometrics). Na tomto umístění se výrazně podílel Archiv závěrečných prací MU a z části i Univerzitní repozitář v IS MU.

Graf využití Informačního systému MU za rok 2013

Vodorovně jsou znázorněny měsíce roku, svisle počet otevřených stránek na is.muni.cz v příslušném měsíci. Barevně se zobrazují autentizované přístupy po jednotlivých fakultách a šedé sloupce v pozadí znázorňují neautentizované přístupy:


Celkový počet autentizovaných přístupů po jednotlivých měsících:

Další statistiky naleznete na is.muni.cz -> Systém -> Grafy využití.