Informační systém Masarykovy univerzity v roce 2015

Výroční zpráva o provozu a vývoji

Informační systém Masarykovy univerzity IS MU (is.muni.cz) je provozován vývojovým týmem, který je součástí Centra výpočetní techniky Fakulty informatiky MU. Systém zajišťuje administrativu univerzitního studia, integruje řadu správních a komunikačních služeb, elektronickou podporu výuky, služby pro absolventy, internetové obchodní centrum, repozitář závěrečných prací, publikací nebo dalších dokumentů a elektronickou správu žádostí a úředních úkonů včetně spisové služby.

K 31. prosinci 2015 bylo vydáno heslo k Informačnímu systému MU 206 326 uživatelům. Pravidelně se systémem pracovalo 60 858 osob, 76 161 osob vstoupilo do systému v roce 2015 příležitostně. V přijímacích řízeních v roce 2015 bylo podáno celkem 54 713 e-přihlášek. Celkem 46 966 osob si přečetlo nějakou zprávu na Vývěsce.

Elektronická podpora e-learningových nástrojů IS MU tvoří běžnou součást výuky v mnoha předmětech – v předmětových diskusních fórech je uloženo 713 351 příspěvků, úložiště dat eviduje jen v agendě Studijní materiály 577 397 souborů, vzniklo 12 076 sad otázek k testování znalostí. Systém prohledával fulltextově 17 119 373 dokumentů v různých jazycích a 20 689 849 dokumentů bylo prohledáváno pro zjištění podobností s jinými dokumenty (například s cílem vyhledávání plagiátů). Poštovní server mail.muni.cz doručil v roce 2015 přibližně 28 mil. zpráv.

Souhrnné údaje

 • Počet přístupů v roce 2015: 880 109 324.
 • Maximální počet přihlášených skutečných osob v jednom dni: 33 024.
 • Maximální počet otevřených stránek systému v jednom dni: 4 376 853.
 • Maximální dosažená propustnost serveru: průměrně 1 375 620 vyřízených požadavků za hodinu.
 • Celkový počet skriptů (jednotlivých programů) systému: 2 621, počet modifikací zdrojového kódu systému byl 6 270.
 • Údaje se evidují v celkem 2 097 databázových tabulkách a 177 kategoriích.
 • Počet publikačních záznamů: 976 651 (z toho vykazovaných pro RIV: 197 051).
 • Celková doba, po kterou nebyl server přístupný: přibližně 20 hodin (vč. mimořádné odstávky související s přechodem na nové centrální servery pro ukládání dat).
 • Nápověda obsahuje 145 kapitol (celkem 1 478 otázek).
 • K 31. 12. 2015 bylo v úložišti IS MU uloženo přibližně 95 milionů dokumentů o celkovém objemu 18,5 TB.

Použitá technologie

Ve dnech 24. - 25. července 2015 proběhla kompletní modernizace centrálních serverů pro ukládání dat IS MU. Nové servery byly umístěny do počítačových sálů Datacentra Fakulty informatiky. Takto rozsáhlá konverze dat si vyžádala odstávku IS MU, o níž byli uživatelé systému s dostatečným předstihem informováni a mohli také sledovat kompletní postup prací online. Přesun serverů byl původně plánován na dva prázdninové víkendy, nakonec se ale vše podařilo zvládnout za necelých 24 hodin.

Ačkoliv poslední modernizace serverů proběhla v roce 2011, bylo pořízení nových počítačů nutností jednak z důvodu nárůstu počtu operací prováděných v rámci systému, tak i kvůli neustálému rozvoji stávajících aplikací systému a vývoji nových agend, které významně rozšiřují možnosti systému, ale znamenají také velkou zátěž pro počítače.

Nové počítače disponují vyšší rychlostí procesorů a celkově vyšším výpočetním výkonem. Obsahují také mimořádně rychlou paměť pro uložení dat, která umožní až 14krát rychlejší zpracování transakcí. Celkové řešení je i méně energeticky náročné a přináší nižší náklady na provoz.

Vývoj a provoz

Rozvoj Informačního systému MU byl v roce 2015 zaměřen na studijní administrativu, elektronickou správu studia, e-learningové nástroje a prezentaci vzniklých e-learningových pomůcek ve výuce. Byla spuštěna nejen řada nových aplikací, ale byly inovovány i stávající agendy tak, aby zahrnovaly aktuální trendy v oblasti informačních technologií a potřeby nebo změny ve správě studia. Řada úprav byla provedena na základě podnětů uživatelů systému. Mezi inovované agendy se řadí například agenda pro správu Publikací, Úřadovna a Spisová služba, pravý panel na titulní stránce IS MU či harmonogram období akademického roku. I v tomto roce byla vylepšena aplikace pro evidenci státních závěrečných zkoušek (SZZ) a byla propojena s procesy v Úřadovně pro kontrolu počtu výjimečně povolených termínů SZZ. Byla spuštěna nová verze Elportálu a vytvořen Katalog e-learningu jako prostor, v němž vyučující i univerzita prezentují svoje e-learningové výukové materiály. Uživatelé dostali k dispozici nově přidanou externí službu ownCloud.

V oblasti administrativy studia došlo k důležitému rozvoji:

 • studijní evidence,
 • Úřadovny a spisové služby,
 • agendy Publikací,
 • agendy Rezervace místností.
Pozornost byla v roce 2015 věnována:
 • externí službě ownCloud,
 • Katalogu e-learningu,
 • Elportálu,
 • pravému panelu na titulní straně IS MU
 • Obchodnímu centru MU,
 • novým službám Microsoft Office 365.
Těžiště vývoje Informačního systému MU v roce 2015 spočívalo v těchto oblastech:
 • evidence státních závěrečných zkoušek,
 • vývoj agendy Průzkumy,
 • realizace projektu Dlouhodobé ukládání a archivace digitálních dokumentů,
 • e-learningové agendy a pomůcky,
 • dalšímu rozvoji meziuniverzitních systémů na odhalování plagiátů v závěrečných pracích (Theses.cz) nebo seminárních pracích (Odevzdej.cz), v systému pro publikování odborných textů a ověřování jejich originality (Repozitar.cz) a v systému pro ověřování pravosti čísla diplomu (PravyDiplom.cz), které vývojový tým IS MU provozuje.

Podpora studijního procesu a administrativy

V souvislosti se změnami v procesech spojených se správou studia byly vytvořeny nové aplikace a upraveny stávající aplikace tak, aby odpovídaly aktuálním potřebám.
 • Studium

  • Evidence státních závěrečných zkoušek: V roce 2015 proběhl další rozvoj agendy pro evidenci SZZ. Do aplikace Závěrečná zkouška byly implementovány nové mechanismy, které kontrolují správnou posloupnost zadávaných kalendářních dat u hodnocení SZZ a návazných úkonů. Zadávání členů komisí SZZ se zefektivnilo, pověřená osoba nyní může předdefinovat složení členů jednotlivých komisí a snadno je přiřadit k vybranému termínu SZZ. Nově lze v aplikaci zobrazit jen ty termíny, ve kterých figuruje vybraný student nebo člen komise. Jednotlivé termíny je možné i pojmenovat, což zlepšuje orientaci mezi zadanými termíny. Interaktivně lze změnit pořadí studentů u termínu. Aplikace prošla dalšími změnami, které usnadňují hromadné zpracování, a přidány byly také nové kontrolní mechanismy.
  • Rozcestník Studium: Aplikace týkající se obecnějších agend studia jsou sdruženy pod názvem Studium a jejich rozcestník byl upraven pro snazší orientaci. Jednotlivé sekce jsou zvýrazněny a rozděleny pomocí grafických prvků. V horní části se nachází navigační lišta pro rychlejší přístup k požadovaným sekcím.
  • Studijní materiály: Chtějí-li učitelé kopírovat studijní materiály ze staršího semestru do nového, mohou nově kopírovat pouze adresářovou strukturu, tzn. že se kopírují pouze složky bez souborů. Ve správci souborů se jim nabídne při kopírování studijních materiálů volitelná možnost „kopírovat jenom strukturu složek bez souborů“.
  • Harmonogram období: V agendě Harmonogram období fakult jsou dostupná data začátku a konce jednotlivých období semestru. Návaznost období se řídí pravidly, a proto byly do aplikace nyní implementovány automatické kontroly těchto pravidel. Týkají se například stanovení data začátku výuky či délky trvání období zápisu předmětů. Kromě sjednocení a designových úprav výpisu harmonogramu období fakult je novinkou také možnost tisku harmonogramu vybraného období pro zvolené fakulty. V aplikaci si lze před tiskem zobrazit kontrolní výstup na obrazovku počítače nebo stáhnout harmonogram ve formátu PDF.
  • Přehled zkoušek pro všechna studia: Studenti, kteří mají více aktivních studií, si mohou nově zobrazit všechny zkušební termíny na jedné stránce a mohou si tak lépe a snadněji naplánovat zkoušky. Tato možnost přepnutí do režimu Všechna studia byla dosud pouze na titulní stránce agendy Student, kdy se studentům zobrazily všechny studované předměty nebo poslední události ze všech studií (např. vypsání zkušebních termínů, udělení známky, změny v poznámkových blocích apod.).
  • Rozpisy témat: Agenda Rozpisy témat, která je nejvíce používaná pro výběr témat závěrečných prací, byla inovována o možnosti hromadných manipulací vedoucím práce nebo správcem rozpisu. Také lze hromadně povolit, aby studenti měnili název svého tématu, doplňovali anglický název nebo zadali, že se už chtějí hlásit k obhajobě. Tento krok by měl pomoci přenést zodpovědnost za správnost údajů z vedoucího na studenta a zajistit aktuálnost vložených informací.
  • Potvrzení o studiu: Pro aktivní studenty byla doplněna možnost tisku speciálního rozšířeného potvrzení o studiu, které obsahuje podrobnější informace o studiu než ostatní potvrzení. Zrychlil se také tisk aktuálního potvrzení o studiu v angličtině, protože odkaz na něj byl přidán mezi odkazy na často používané agendy.
  • Kontrola počtu opravných termínů: Studenti si mohou ve výjimečných případech požádat o další termín opravné zkoušky. V IS MU přibyla nová možnost evidovat historii udělených i zamítnutých výjimek u předmětů a předmětů SZZ. Studijní referenti založí danou žádost do Úřadovny a po jejím schválení zodpovědnou osobou se automaticky povolí zadat další hodnocení k předmětu, resp. předmětu SZZ.
 • Úřadovna a spisová služba
  V Úřadovně bylo v roce 2015 založeno 126 445 spisů evidujících celkem 142 530 dokumentů. Zpracování dokumentů se řídí pravidly celkem 954 typů spisů vytvořených na míru jednotlivým pracovištím a pracovníkům. V roce 2015 se spisy aktivně pracovalo 22 782 uživatelů. Úřadovna je jediným systémem spisové služby MU pro všechny typy spisů na MU. S tím souvisí další rozvoj aplikací čítající desítky změn a nových funkcí orientovaných na usnadnění práce jednotlivým uživatelům. V roce 2015 vstoupila v platnost směrnice rektora umožňující podání žádostí studenta prostřednictvím IS MU. Nyní je tedy možné nastavit agendy umožňující zjednodušený způsob podání žádosti. První fakulty, které plně nebo částečně elektronické zpracování spisů běžných žádostí zaváděly, byly FI, ESF a FSpS. Také byla přidána sekce důležitých spisů, další úkony byly přidány mezi automatizovaně zpracovávané a byly rozšířeny možnosti hromadného zpracování spisů. Aplikace Kontrola spisů byla zrychlena díky personalizovanému skrývání méně využívaných částí kontroly spisů. Nová funkce komentování spisů v jejich náhledu pomohla při následném zpracování spisů pověřenými osobami. Nová aplikace umožňující snadnější hromadné elektronické podepisování dokumentů z jakékoliv agendy zrychlí a usnadní rozhodovací proces, protože je dostupná i z mobilních zařízení. Také byla zveřejněna nová verze vyhledávání ve spisech Úřadovny a byla přidána automatická evidence dokumentů zahraniční spolupráce věcně evidované v samostatném systému Centra zahraniční spolupráce ISOIS, který je s Úřadovnou nyní propojen.

 • Rezervace místností
  Aplikaci Rezervace místností se změnil design a bylo představeno několik nových funkcí, např. možnost filtrování místností nebo snazší úprava či rušení místností. Nově je možné zadanou rezervaci upravit a přesunout ji do jiné místnosti, která je v daném čase volná. V Rezervaci místností přibyly nové atributy pro rezervování, které umožňují osobě zadané u atributu danou místnost buď pouze rezervovat, anebo nejen rezervovat, ale také upravovat a rušit cizí rezervace. Pomocí dalšího atributu Délka rezervace lze nastavit, aby místnost bylo možné rezervovat nejen v intervalech odpovídajících vyučovacím hodinám, ale i po menších blocích (5, 10, 15 nebo 30 minut).

 • Rozvrh
  Do aplikace Plnění rozvrhu byla přidána možnost jednoduššího zadání výjimek ve výuce. Informaci o tom, že se hodina nekoná, nebo o tom, kdy bude výuka náhradní, lze snadno zadat pomocí voleb Hodina odpadá a Hodina se nahrazuje.

 • Diskusní fóra
  Při zakládání nového diskusního fóra lze nově převzít parametry a nastavení již existujícího fóra. U nového fóra se předvyplní údaje podle původního fóra, odpadá tak nutnost ručního vyplňování údajů u fóra s podobným nastavením, jako má starší fórum.

Věda a výzkum, publikační činnost

V roce 2015 došlo také k proměně rozcestníku agendy Publikace. Pro zlepšení vizuální orientace byly rozděleny jednotlivé odkazy do tematických bočních karet - Správa publikací/výsledků, Univerzitní repozitář a Moje štítky. Větší prostor dostala v souvislosti s touto úpravou rovněž sekce Vyhledávání publikací/výsledků. Úpravy se dotkly i prezentace návazností publikací/výsledků na projekty, v jejichž rámci byly publikace/výsledky vytvořeny, a které jsou přehledně umístěny ve speciální sekci publikačního záznamu, kde lze rychle mezi všemi publikacemi navázanými na projekt (autentizovaně) přecházet a vyhledávat je.

Do Univerzitního repozitáře MU byla přidána nová karta zobrazující 10 nejnovějších publikací. Dále byly rozšířeny možnosti vyhledávání a zobrazování nalezených výsledků publikací. Uživatelé mohou také nově vložit ke svému výsledku do sekce Repozitář Research data (výzkumná data), tedy soubor dat, který lze zvolit v případě vkládání primárních dat k dílu.

Přijímací řízení a podpora uchazečů o studium

Byl implementován nástroj pro nabídku různých typů přijímacích zkoušek. Fakulta tak nyní může dát uchazečům například volbu, zda chtějí konat oborový test nebo Test studijních předpokladů.

V agendě Správa odpovědníků k přijímacímu řízení byly realizovány změny, které zvýšily bezpečnost testů a usnadnily detekci chyb způsobených uchazeči. Z těchto důvodů byla také implementována nová přístupová práva pro osoby pověřené manipulovat s odpovědníky k přijímacímu řízení, kteří především tvoří či kontrolují zadání přijímacích testů.

Statistiky přijímacího řízení byly obohaceny o další aplikaci, která počítá základní statistické charakteristiky přijímací zkoušky realizované přes odpovědníky. Údaje lze také exportovat. Nabízí se výpočet charakteristik - počet zúčastněných uchazečů, nejlepší možný výsledek, nejlepší dosažený výsledek, průměrný výsledek, směrodatná odchylka, decilové hranice a Cronbachovo alfa.

E-learning

V roce 2015 byly e-learningové nástroje rozšířeny o řadu nových funkcí. Pracovníci uživatelské podpory IS MU přispěli k dalšímu rozšíření e-learningu do výuky na jednotlivých fakultách MU. V období podzim 2015 byly odpovědníky využity v 10,4 % ze všech vyučovaných předmětů, což představuje více než pětinový nárůst proti stejnému období z předchozího roku. Na MU byl téměř každý druhý student zkoušen elektronicky. Vzrostlo také využití interaktivních osnov ve výuce, v podzimním semestru 2015 se osnovy používaly ve skoro 12 % vyučovaných předmětů. Počet předmětů s interaktivní osnovou tak vzrostl o čtvrtinu ve srovnání se stejným obdobím z roku 2014.

 • Katalog e-learningu
  E-learning na MU je integrovanou součástí IS MU a kromě běžné elektronické podpory výuky vznikají výukové pomůcky, které využívají moderních multimediálních technologií. Studenti mají ve svých předmětech k dispozici speciálně vytvořená videa a animace, interaktivní mapy či atlasy, virtuální učebnice, renderované modely, drilovací aplikace a mnoho dalších převážně interaktivních studijních opor. Díky novému veřejně přístupnému Katalogu e-learningu může kdokoliv nahlédnout i do ukázek studijních materiálů předmětů MU, které jinak slouží jen studentům předmětu. Každý se může inspirovat kreativitou nebo didaktickými metodami učitele, který ve své výuce využívá moderní informační technologie, online spolupracuje se studenty nebo používá nekonvenční způsoby testování.

 • Elportál
  Elportál byl zveřejněn v kompletně inovované podobě. Nový vzhled respektuje aktuální vývoj a technologické trendy v oblasti responzivního webového designu. Informace, které návštěvníci hledali nejčastěji, jsou nyní snáze dostupné a to se týká také vydávaných novinek o e-learningu v IS MU na Elportálu. Publikace ve formátu pro mobilní zařízení a tablety, tzv. e-knihy, jsou vyčleněny do samostatné sekce. Přibyla také možnost vyhledávat pouze v publikacích, které obsahují formát e-knihy, a uživatelé těchto moderních zařízení pak naleznou elektronické výukové publikace přehledně uložené na „poličkách v knihovně“. Všechny zveřejněné výukové publikace mají nyní díky novým titulním obálkám sjednocený vzhled.

 • Odpovědníky
  V roce 2015 vznikla nová verze aplikací pro práci s odpovědníky. Učitel se nyní k prohlídce seznamu odpovědníků a k editaci odpovědníku dostane přes jedinou aplikaci, která vznikla sloučením dvou stávajících aplikací (Odpovědníky a Popisy odpovědníků). Studenti oceňují zjednodušený přehled nastavení odpovědníku, který se zobrazuje před spuštěním online testu. Odpovědníky také nabízí možnost automatického zobrazení prohlídky odpovědí, takže studenti si okamžitě po uložení testu mohou prohlížet vyhodnocení svých odpovědí. Orientace v odpovědnících je přímočařejší, čemuž napomáhá i nový design seznamu odpovědníků a přidání uživateli poptávaných funkcí. Aby si mohl učitel zkontrolovat nastavení odpovědníků, může si spustit test ve stejné podobě jako studenti, aniž by se aplikovala omezení na čas nebo na počet průchodů testem. Vizuální proměnou prošla také agenda Sady otázek.

 • Skenovací odpovědní archy
  Realizace skenovacích odpovědních archů s opravami je v závěrečné fázi. Dílčím výstupem už je nový odpovědní arch obsahující - kromě prostoru pro vyznačování odpovědí - také prostor pro zadání. Tento nový odpovědní arch nachází využití ve výuce v situaci, kdy vyučující ověřuje dosažené znalosti formou krátkých (obvykle několikaminutových) testů.

 • Export průchodů odpovědníků do PDF
  Aplikace pro export odpovědí studentů z odpovědníků do PDF je vytvořena. Probíhá ověřování její funkčnosti na „ostrých“ datech v praxi.

 • Interaktivní osnovy
  Vývojový tým IS MU rozšířil Interaktivní osnovy o možnost jednoduchého vkládání ilustračních ikonek, které slouží k vizuální orientaci ve výukových materiálech i k jejich atraktivitě. Počet vyučujících, kteří ikonky využívají, se od roku 2011, kdy byly ikonky zveřejněny, neustále zvyšuje. Díky poslední úpravě vyučující nemusí přistupovat do úložiště ikonek v dokumentovém serveru, ale snadno je přidají přímo v interaktivní osnově. K dispozici je celkem 23 ikonek a každá z nich je dostupná ve třech různých velikostech, aby si učitel mohl vybrat, jak moc chce upoutat pozornost studentů, upozornit na text nebo graficky sladit s dalšími prvky.

 • Open space konference
  V roce 2015 se konal již pátý ročník Open space konference o e-learningu IS MU s podtitulem „Elektronické zkoušení“. Kromě přednášek o možnostech a praktických zkušenostech s testováním studentů byly součástí konference i tematicky zaměřené stánky. Mezi dvěma prezentačními bloky navíc pracovníci uživatelské podpory IS MU připravili moderované diskuse. 5. ročníku Open space konference 11. února 2015 se zúčastnilo 137 účastníků, převážně akademických osob z MU. Akce proběhla na Fakultě informatiky MU. Doplňkovým programem konference byla prezentace posterů s ukázkami možností IS MU v prostorách konference a možnost prohlídky nově otevřené Fakulty informatiky MU.

 • Postery k elektronickému zkoušení
  Tým techniků Servisního střediska pro e-learning ve spolupráci s e-techniky připravil informační postery, které se vztahují k elektronickému zkoušení v IS MU. Smyslem posterů je přitažlivou formou znázornit a seznámit uživatele se zajímavostmi, procesy, i možnostmi, které se v IS MU pro využití odpovědníků ve výuce nabízejí.

Obchodní centrum MU

V roce 2015 dosáhlo Obchodní centrum MU obratu 159 mil. Kč z celkově dosaženého obratu 1,03 mld. Kč. V roce 2015 bylo vyřízeno celkem 95 611 objednávek pro 63 308 zákazníků, a to z celkového počtu 771 148 objednávek a 322 606 zákazníků za dobu provozu OC MU. Nově je možné v Obchodním centru prodávat takzvané elektronické služby nejen do České republiky, ale i do zahraniční. Tento zvláštní způsob prodeje vyžaduje odvést daň z přidané hodnoty v tom členském státě Evropské unie, ve kterém službu čerpá koncový zákazník. Účetní podpora včetně napojení na tzv. zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS) je nyní součástí Obchodního centra. V pilotním provozu byl na konci roku 2015 testován prodej plně online e-learningových kurzů.

Mnohé změny v Obchodním centru souvisely se změnami v legislativě, zejména pak s podporou pro tzv. kontrolní hlášení k dani z přidané hodnoty.

Další rozvoj

 • Titulní strana IS MU a pravý panel
  V roce 2015 prošla inovací titulní stránka systému, na níž byl zveřejněn nový pravý panel. Prostřednictvím panelu se vývojáři snaží naučit IS MU, aby vyhledával a zobrazoval zajímavé informace z domovské fakulty či nové příspěvky ve sledovaných diskusních fórech/na vývěskách uživatele, aniž by musel do aplikace vstupovat. Tak jsou nyní uživatelé informováni o aktualitách z Vývěsky, Diskusních fór a dalších aplikací, ve kterých často přibývají nové informace. Příspěvky jsou sloučeny do několika sekcí, se kterými uživatel může libovolně manipulovat, může nejen ručně aktualizovat příspěvky, ale i je přesunout nebo skrýt. Oživení pak přináší nová sekce Příspěvky, která zobrazuje aktuality z diskusí či vývěsky fakulty uživatele, může se jednat o příspěvky nové, hodně čtené či dobře hodnocené. Uživatelé tak mají přehled o tom, co se na jejich fakultě řeší, a mohou se do diskuse ihned zapojit. Pokud si uživatel přeje zobrazovat méně sekcí nebo jiné pořadí sekcí, může tak snadno učinit pomocí ikonek u vybrané sekce. Součástí pravého panelu je také část věnována aktualitám z IS MU, prostřednictvím které se uživatelé dozvědí důležité informace z blogu „Novinky a zajímavosti ze světa IS MU“, ale i novinky z blogů „Deníček: co je nového v IS MU?“ nebo „IS po kapkách“.

 • Externí služba ownCloud
  Vývojový tým IS MU představil novou externí službu ownCloud, která nabízí možnost synchronizace souborů s IS MU. Výhodou integrované služby ownCloud je pohodlnější přenos souborů z lokálního úložiště do IS MU nebo naopak z IS MU bez nutnosti použít operace ve Správci souborů. Stahovat a číst soubory z IS MU, stejně jako nahrávat soubory do IS MU nebo editovat soubory v IS MU lze přímo ve webovém rozhraní ownCloud, aniž by bylo nutné se do IS MU vůbec přihlásit. Zajímavé rozšíření nabízí také mobilní aplikace, která umožňuje spravovat synchronizované soubory pohodlně na mobilním zařízení nebo desktopová aplikace pro osobní počítač, pomocí které lze se synchronizovanými soubory pracovat přímo v průzkumníku souborů. Výhodou je také to, že ownCloud byl jako open source software upraven přímo pro potřeby univerzity. Uživatelé se tak nemusí obávat zneužití dat třetí stranou, neboť všechna data jsou uložena na vlastních serverech univerzity.

 • Průzkumy
  V roce 2015 došlo k rozvoji agendy Průzkumy. Byly implementovány nové funkce jako například automatické obesílání respondentů, další možnosti filtrování otázek či zobrazování statistik odpovědí. Pro uživatele vznikla hlavní stránka agendy, přehledné možnosti pro čtení výsledků, grafické výstupy a rozšířeny možnosti exportů. Pro účely předmětové ankety vznikla možnost vkládání reakcí učitele k odpovědím nebo ukládání zhlédnutí otázek. Dále byla zahájena implementace dalších funkcí (například tisku odpovědí do PDF) tak, aby mohla být aplikace v roce 2016 zpřístupněna všem uživatelům.

 • Úschovna a Můj web
  Inovace spočívala v pohodlnějším vkládání souborů do cizí Úschovny a upraveny byly také možnosti expirace souborů v Úschovně a agendě Můj web. Při vkládání souborů do cizí Úschovny lze nyní požadované soubory snadno přetáhnout myší pomocí funkce drag&drop a vložené soubory případně dále upravovat. Pokud má soubor nastavenu expiraci (v Úschovně je u všech souborů implicitně nastavena na 1 měsíc, v agendě Můj web se týká jen souborů, u kterých byla nastavena ručně), pak po uplynutí expirace se expirovaný soubor přesune do složky Popelnice v Úschovně a opět mu bude nastavena expirace 1 měsíc.

 • Bezpečnější hesla IS MU
  V roce 2015 proběhla kampaň pro uživatele, u kterých se předpokládalo, že měli z historických důvodů méně bezpečné primární či sekundární heslo do IS MU. Zároveň byly změněny aplikace pro práci s hesly, takže nyní zahrnují další kontrolní mechanismy a byly aplikovány další mechanismy pro bezpečnější nastavování nových primárních i sekundárních hesel.

 • Absolventská síť
  Prostorem pro setkávání absolventů Masarykovy univerzity s jejich univerzitou je Absolventská síť. Absolventi tak mohou mít spojení s MU a informace nejen o dění na univerzitě, ale i o speciálních akcích určených přímo absolventům. Absolventi, kteří absolvovali v době před vznikem IS MU, se do ní mohou registrovat a pro přístup do Absolventské sítě i validovat. Tím získávají plný přístup k absolventským agendám. K 31. 12. 2015 aktualizovalo za podpory pracovníků IS MU svůj záznam více než 6 500 osob (registrovalo se a získalo přístup k využití nejrůznějších agend v IS MU) z celkového počtu přes 120 tisíc v systému evidovaných osob. 1 600 absolventů se validovalo.

 • Externí služby Microsoft Office 365
  Externí služby integrované do IS MU přinesly uživatelům mnoho nových možností. Nyní si ti, kteří v IS MU využívají externí službu Microsoft Office 365 (MO365), mohou zdarma nainstalovat desktopovou verzi kancelářského balíku MS Office na svůj pracovní nebo soukromý počítač či mobilní zařízení. Instalaci je možné provést na počítačích s operačním systémem Windows, Apple OS X či mobilních zařízeních s operačním systémem Android, Windows Phone či iOS. Balík MS Office obsahuje standardní aplikace včetně služeb Outlook, Access, Publisher a InfoPath. Do prostředí Microsoft Sharepoint jsou nově synchronizovány dokumenty Úřadovny. Jednotlivé týmy a pracovní skupiny tak mohou snadněji sdílet dokumenty ze spisové služby s ostatními svými soubory a materiály.

Řízení a organizace projektů

 • Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení
  Projekt realizovaný od 1. 6. 2012 byl ke dni 31. 5. 2015 úspěšně ukončen. V projektu bylo dosaženo stanovených cílů (počtu monitorovacích indikátorů) dle plánů. Celkově se do projektu aktivně zapojilo 385 vyučujících MU, kteří za pomocí techniků (e-techniků a pracovníků Servisního střediska MU) inovovali své předměty zařazením multimediálního a interaktivního výukového obsahu nebo různých e-learningových aktivit prostřednictvím IS MU do výuky. Celkem bylo v rámci projektu realizováno 83 školení a 24 prezentací pro pracovníky MU na podporu využívání aplikací IS MU. Na Elportálu bylo za projekt publikováno celkem 33 ucelených elektronických výukových publikací, z nichž 26 získalo ISBN. Celkově bylo díky projektu inovováno 269 předmětů (vzniklo 398 multimediálních výukových objektů) a inovace se dotkla 21 063 studentů.

 • Projekt Dlouhodobé ukládání a archivace digitálních dokumentů dle zákona č. 499/2004 Sb.
  Vývojový tým IS MU spolu s Úsekem spisové služby RMU vedl a realizoval v roce 2015 meziuniverzitní projekt týkající se problematiky dlouhodobého ukládání a archivace digitálních dokumentů ve spolupráci s dalšími 13 veřejnými vysokými školami. Hlavním cílem projektu bylo vyjasnit si legislativu v oblasti spisové služby, dlouhodobého ukládání a archivace digitálních dokumentů v prostředí veřejných vysokých škol, srozumitelným způsobem toto shrnout a připravit metodiku a pravidla pro nakládání s digitálními dokumenty. Kromě vyjasnění legislativních otázek vzniklo v rámci projektu i prototypové řešení na MU, které je zcela funkční, splňuje legislativní a technické nároky, směřuje k akreditaci digitálního archivu a je příkladem praktického řešení na vysoké škole. Výstupem projektu byla publikace Metodika dlouhodobého ukládání a archivace digitálních dokumentů, která je veřejně přístupná v Univerzitním repozitáři MU, a to jak ve formátu pro čtení na běžných počítačích, tak ve formátu pro mobilní zařízení (ePUB). Pro rok 2016 bude navazující řešení problematiky dlouhodobého uchovávání a archivace digitálních dokumentů podpořeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci projektu Rozvoj digitálních archivů a koncepce dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů na vysokých školách dle zákona č. 499/2004 Sb.

 • Systémy na odhalování plagiátů
  Vývojový tým IS MU zajišťuje provoz systémů na odhalování plagiátů Theses.cz, Odevzdej.cz, a Repozitar.cz pro 49 zapojených institucí a průběžně tyto systémy dále rozvíjí. V roce 2015 byl vývoj zaměřen zejména na úpravu zobrazování podobností a modernizaci webového rozhraní.

  Do systému pro ověřování pravosti čísel diplomů PravyDiplom.cz bylo v roce 2015 zapojeno 23 institucí.

Výhled pro rok 2016

Pro rok 2016 je v plánu rozvoj Spisové služby MU směrem k dlouhodobému ukládání a archivaci dokumentů. Plánovanou oblastí je příprava infrastruktury, rozšíření spektra evidovaných agend v IS MU a zpracování podkladů k žádosti pro získání akreditace Digitálního archivu MU. Obchodní centrum MU projde zásadní restrukturalizací, která bude reagovat na aktuální trendy v oblasti technologií. Představeny budou také nové nástroje pro rozvrhování a podporu výuky v IS MU. Mezi priority pro rok 2016 je zařazena podpora práce v IS MU na mobilním zařízení. Kontrolní a registrační šablony projdou vizuální i funkční proměnou, aby bylo možno dělat jednoduše pokročilejší operace. Do agendy Vývěsky přibydou příjemné interaktivní prvky a na jednotlivé inzeráty bude nově možné přímo reagovat. Skupina aplikací Poznámkové bloky by měla projít jak změnou uživatelského rozhraní, tak funkční proměnou. Vývoj externí služby ownCloud bude během roku 2016 kompletně dokončen včetně zapracování posledních podnětů od uživatelů IS MU. Také agendu Diskusní fóra čeká nová verze po funkční i vizuální stránce. E-learning bude v roce 2016 v popředí zájmu vývojového týmu IS MU, úpravou projdou skenovací formuláře, agenda Sady otázek bude mít nové uživatelské rozhraní a vkládání jednotlivých otázek bude jednodušší než nyní. Navíc budou do IS MU integrovány oblíbené a osvědčené nástroje z Elportálu.

Graf využití Informačního systému MU za rok 2015

Vodorovně jsou znázorněny měsíce roku, svisle počet otevřených stránek na is.muni.cz v příslušném měsíci. Barevně se zobrazují autentizované přístupy po jednotlivých fakultách a šedé sloupce v pozadí znázorňují neautentizované přístupy:


Celkový počet autentizovaných přístupů po jednotlivých měsících:

Další statistiky naleznete na is.muni.cz -> Systém -> Grafy využití.