Informační systém Masarykovy univerzity v roce 2019

Výroční zpráva o provozu a vývoji


Informační systém Masarykovy univerzity IS MU (is.muni.cz) je provozován vývojovým týmem, který je součástí Centra výpočetní techniky Fakulty informatiky MU. Systém zajišťuje administrativu vysokoškolského studia, integruje řadu správních a komunikačních služeb, elektronickou podporu výuky a kurzů pro veřejnost, služby pro absolventy, internetové Obchodní centrum, Archiv závěrečných prací, repozitář publikací a vědeckých výsledků a elektronickou správu žádostí a úředních úkonů včetně spisové služby a registru smluv.

K 31. prosinci 2019 bylo vydáno heslo k Informačnímu systému MU 259 379 uživatelům. Pravidelně se systémem pracovalo 56 312 osob, 77 278 osob vstoupilo do systému v roce 2019 příležitostně. V přijímacích řízeních bylo v roce 2019 podáno celkem 55 268 e-přihlášek. Celkem 46 573 osob si přečetlo nějakou zprávu na Vývěsce.

Vzdělávací aktivity realizované pomocí e-learningových nástrojů IS MU tvoří běžnou součást výuky v mnoha předmětech – v předmětových diskusních fórech je uloženo 768 750 příspěvků, úložiště dat eviduje jen v agendě Studijní materiály 845 335 souborů, v rámci agendy pro elektronické testování znalostí vzniklo 16 307 sad otázek. V roce 2019 systém fulltextově prohledával 23 783 019 dokumentů v různých jazycích a 41 140 712 dokumentů bylo porovnáváno s cílem zjistit míru podobnosti s jinými dokumenty. Poštovní server mail.muni.cz doručil v roce 2019 přibližně 26 mil. zpráv.

Souhrnné údaje

 • Počet přístupů v roce 2019: 1 050 562 622.
 • Maximální počet přihlášených skutečných osob v jednom dni: 31 057.
 • Maximální počet otevřených stránek systému v jednom dni: 5 635 708.
 • Maximální dosažená propustnost serveru: 1 797 240 průměrně vyřízených požadavků za hodinu.
 • Celkový počet skriptů (jednotlivých programů) systému 3 335, počet modifikací zdrojového kódu systému byl 10 184.
 • Údaje se evidují v celkem 2 691 databázových tabulkách a 189 kategoriích.
 • Počet publikačních záznamů: 1 084 687 (z toho vykazovaných pro RIV: 256 061).
 • Celková doba, po kterou nebyl server přístupný: přibližně 30 minut.
 • Nápověda obsahuje 181 kapitol (celkem 1770 otázek).
 • K 31. 12. 2019 bylo v úložišti IS MU uloženo přibližně 150 milionů dokumentů o celkovém objemu 31,8 TB.

Použitá technologie

V rámci technologického rozvoje Informačního systému MU bylo v roce 2019 realizováno zprovoznění dvou nových serverů pro systém Unitime pro automatizované rozvrhování, proběhla příprava další generace systému distribuovaného diskového úložiště dokumentů v IS MU nebo změna způsobu přidělování práce jednotlivým aplikačním serverům IS MU tak, aby došlo ke snížení požadavku na potřebnou paměť aplikačních serverů. Probíhala také spolupráce na přípravě technologických podkladů pro další etapu rekonstrukce areálu Botanická 68a, zejména s ohledem na budoucí umístění serverů IS MU.

Vývoj a provoz

Rozvoj Informačního systému MU byl v roce 2019 zaměřen především na elektronizaci univerzitních procesů a podporu práce na mobilních zařízeních. Pokračoval rozvoj agendy Úřadovna a spisové služby. V oblasti studia a výuky přibyly nové studijní a e-learningové aplikace. Probíhala podpora akreditačních procesů v souvislosti s transformací studijních oborů na programy. Byl započat vývoj nové agendy Praxe a připraveny technologie pro vydávání eDiplomu.

Vyvinuta byla agenda Komunita, která nahrazuje Absolventskou síť a je obohacena o komunitní programy, které sdružují uživatele IS MU i absolventy MU na odborné bázi. Inovovány byly zejména aplikace Katalog předmětů, Plánovač studia a Diskusní fóra. Byl vytvořen zcela nový systém elektronických školení BOZP a PO a implementována aplikace pro seznámení zaměstnanců MU spředpisy jednotlivých pracovišť a fakult.

Do jednotného vizuálního stylu MU byl převeden velký počet dokumentů v IS MU a byl inovován i tisk mnoha klíčových studijních dokumentů, například diplom, Diploma Supplement, osvědčení pro CŽV, imatrikulační list, zadání závěrečné práce a jiné.

V oblasti administrativy studia došlo k důležitému rozvoji:

 • elektronického potvrzení o studiu
 • aplikací podporujících akreditační procesy
 • přijímacího řízení
 • Katalogu předmětů
 • Plánovače studia
 • správy doktorských studií

Pozornost byla v roce 2019 věnována:

 • školení BOZP a PO
 • elektronizaci seznamování s předpisy
 • přeměně Absolventské sítě na Komunitu
 • vytvoření agendy v IS MU pro účastníky MjUNI
 • aplikaci pro hodnocení neakademických zaměstnanců

Těžiště vývoje Informačního systému MU v roce 2019 spočívalo v těchto oblastech:

 • nasazení responzivního designu do dalších aplikací IS MU
 • rozvoj agendy Úřadovna a spisové služby
 • příprava systému pro evidenci stáží a praxí
 • podpora procesů souvisejících s akreditacemi
 • zdokonalování e-learningových agend a vzniku výukových pomůcek

Podpora studijního procesu a administrativy

V roce 2019 byl dokončen přechod základních aplikací agendy Student do nového responzivního designu. Byly vyvinuty zcela nové aplikace pro potřeby správy studia a průběžně inovovány aplikace stávající.

 • Studium
  • Portál praxí a stáží pro podporu získávání praktických zkušeností studentů v průběhu studia
   Proběhla analýza a návrh systému sloužícího pro evidenci praxí a stáží. Na základě návrhu a schůzek se zástupci fakult byl zahájen proces přípravy nové aplikace v IS MU. V roce 2019 proběhla implementace evidence institucí, členění stáží a praxí do oblastí zájmu a aktualizace plánu vývoje dle podnětů správců praxí a stáží. Byl vytvořen prototyp odpovídající základním funkcím agendy.

  • Katalog předmětů
   Do ostrého provozu byl spuštěn inovovaný Katalog předmětů. Aplikace získala responzivní design a širokou nabídku filtrů, které lze použít při vyhledávání. Samotné vyhledávání bylo obohaceno o další parametry a byla vytvořena nová funkce Moje filtry, která umožňuje snadné uložení nejpoužívanějších parametrů filtrování, aby se k nim mohli uživatelé snadno vracet. Nastavení je také možné sdílet kolegům pomocí automaticky vygenerovaného odkazu.

  • Plánovač studia
   V aplikaci si studium naplánovalo již 7 869 studentů. V roce 2019 byly zavedeny nové funkce aplikace, např. přidávání předmětů dle šablony, rozbalování a sbalování semestrů, možnost vložení poznámky, opakované vkládání předmětů, nastavení počtu kreditů za předmět, propojení plánů napříč studii, hromadné volby a volba semestru.

  • Elektronické potvrzení o studiu
   Byla vytvořena zcela nová aplikace pro vydávání elektronického potvrzení o studiu. Každé vystavené potvrzení je opatřeno elektronickou pečetí splňující nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a rozšířené o QR kód. Elektronické potvrzení o studiu může být použito jako originál v elektronické formě, tak v tištěné i převedené autorizovanou konverzí. Studenti si mohou vygenerovat potvrzení na aktuální akademický rok nebo na předchozí akademické roky, kdy studovali. K dispozici je také elektronické potvrzení o přerušení studia a o délce studia, včetně anglické verze.

  • Doktorské studium
   Pro studenty doktorských programů byla implementována nová funkce pro vyplňování individuálního studijního plánu a hodnocení. Po vyplnění formuláře s plánem celého studia, semestrální náplní nebo zpětnou vazbou k uplynulému semestru lze nově obsah na jeden klik uložit a zároveň nechat zaslat školiteli automatické e-mailové avízo, že se tak stalo. Dále byla zpřístupněna kontrola vyplněnosti rubrik Individuálního studijního plánu Ph.D. pro školitele ve formě přehledové tabulky a implementováno zobrazení a vynucování omezení vyplývajících z harmonogramu úprav a schvalování rubrik Individuálního studijního plánu Ph.D. Inovován byl také přístup k obsahu aktuálně schvalované semestrální náplně studenta a historie plánu studia.

  • Docházka
   Agenda Docházka zaznamenala významný vývoj ve vytvoření podpory pro evidenci zkušebních termínů pomocí čipových karet. Prostřednictvím aplikace Docházka lze nyní zaznamenat účast na zkoušce pomocí načtení identifikátorů studentských čipových karet přímo na zkoušce. Byla také vytvořena nová funkce k ověření dostupnosti místnosti přímo v aplikaci pro založení zkušebních termínů.

  • Rozpisy témat
   Aplikace Rozpisy témat byla rozšířena o novou možnost evidovat jazyk práce. Dále bylo zlepšeno filtrování témat prostřednictvím formuláře a implementován výběr dle data změny tématu. Aplikace Zadávání témat byla doplněna o možnost výběru role uživatele, který téma zakládá. Byly provedeny dílčí úpravy ve výběru pracoviště vedoucího/oponenta a garančního pracoviště. Došlo k zavedení podpory pro import údajů z přihlašování na termíny rozpisů do souboru a k rozšíření možností exportů dat.

 • Akreditace a kvalita vzdělávání
  V souvislosti s nově akreditovanými studijními programy byla implementována nová aplikace na evidenci programových rad, které dohlíží na kvalitu studia v daném programu. Evidence oborových rad a komisí, které zastřešují doktorské studijní programy, byla nově zavedena do IS MU. Byla vytvořena podpora pro transformaci zbývajících studijních oborů na studijní programy v souladu s požadavky novely vysokoškolského zákona a vnitřními pravidly MU. Realizovaly se hromadné automatizované převody studentů do nově akreditovaných programů dle požadavků fakult. Dále byla rozvíjena nová aplikace Manažerská data programu, která je určena především pro garanty a osoby zodpovědné za nově akreditované studijní programy. Proces institucionální akreditace pro studijní programy byl elektronizován. Byla zavedena významná vylepšení agendy Garant. Změny se v roce 2019 dotkly také designu uživatelského rozhraní. Současně byly implementovány požadavky ze strany odboru pro kvalitu a zprovozněny nové možnosti exportu dat.

 • Úřadovna a spisová služba
  V roce 2019 bylo založeno 241 345 spisů evidujících celkem 371 131 dokumentů. Zpracování dokumentů se řídí pravidly celkem 1 841 agend, vytvořených na míru jednotlivým pracovníkům. V roce 2019 se spisy aktivně pracovalo 30 049 uživatelů. Celkem bylo v Úřadovně elektronicky podepsáno 107 687 dokumentů.

  V Úřadovně došlo k rozšiřování systému pro elektronické podepisování, např. o aplikaci pro on-line kontrolu podpisu u libovolného podepsaného dokumentu nebo vzdálenou obnovu certifikátů pro kvalifikovaný elektronický podpis. Doplněno bylo pečetění dokumentů IS MU kvalifikovanou pečetí. Vyhledávání a řazení výsledků bylo upraveno tak, aby byla lépe zohledněna příslušnost uživatele k určité fakultě. Do automaticky generovaných dokumentů v Úřadovně byl implementován jednotný vizuální styl. Vznikla nová aplikace Moje úřadovna pro snazší přístup k dokumentům a spisům. Na konci roku byla na dvou pracovištích spuštěna do provozu automatizovaná autorizovaná konverze originálů dokumentů z listinné do elektronické podoby. Byla provedena analýza možností rozšíření Interního registru smluv v IS MU o další prvky pro zvýšení efektivnosti oběhu smluvní dokumentace. Probíhaly také přípravy na budování Digitálního archivu MU.

 • Interní registr smluv
  V rámci Interního registru smluv bylo zveřejněno 2 804 smluv na 19 pracovištích MU.

Věda a výzkum, publikační činnost

Vědecké výstupy v IS MU zastřešuje agenda Publikace, na kterou navazuje předávání záznamů do celostátního Rejstříku informací o výsledcích (RIV). V agendě Publikace byly v roce 2019 zavedeny dílčí inovace v oblasti tisku evidence ohlasů publikací v personálních listech, kde byly také provedeny úpravy v aplikaci personálních listů dle požadavků Odboru pro kvalitu.
Technický vývoj směřoval k aktualizaci adres serverů, pro které jsou zpřístupněna data o publikacích pro knihovní systém Aleph, z důvodu nového rozhraní systému Aleph. Proběhla optimalizace skriptu pro automatickou aktualizaci údajů projektů a byl rovněž upraven skript pro aktualizaci dat impaktních faktorů publikací pro aktuální rok. Stávající aplikace byla obohacena o nový publikační typ “j” (článek v odborném periodiku, nerecenzovaný) a o evidenci E-ISSN. Byla vytvořena podpora pro zadávání celkového počtu autorů bez nutnosti jmenovitého uvedení nedomácích autorů a byl doplněn výpis podílů v přehledu o publikaci. Byl rozšířen konvertor metadatových formátů a import z RIV formátu.

Přijímací řízení a podpora uchazečů o studium

V roce 2019 bylo navázáno na významné změny v souvislosti s otevřením nově akreditovaných programů a pokračovala modernizace agendy E-přihláška. Další dílčí aplikace byly převedeny do responzivního designu. Došlo k rozšíření informací zobrazovaných uchazečům v přihlášce. Byla vytvořena podpora pro vyhodnocování pořadí uchazečů do nově akreditovaných studijních programů včetně podpory pro sdružená studia napříč fakultami. Vývoj zaznamenalo i přihlašování a identifikace uchazeče v přihlášce a byly rozšířeny možnosti exportů různých dat (např. export odůvodnění vyhodnocení přijímacího řízení, export dokumentů, které uchazeči přikládají k přihláškám apod.). Bylo implementováno vyhledávání dle dokumentů a jejich typů přiložených k přihlášce a byl zprovozněn tisk těchto dokumentů. Byla přidána možnost smazat soubory v přihlášce studijním oddělením, a naopak zakázána editace a mazání souborů ze strany uchazeče po potvrzení studijním oddělením.

E-learning

Elektronická podpora výuky je integrována do Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU). Vyučujícím, studentům a zájemcům z řad veřejnosti přináší zajímavé nástroje pro strategii a realizaci vzdělávání v online prostředí.

V roce 2019 se pokračovalo v dlouhodobém záměru vytvořit nový design pro aplikace i materiály e learningu s podporou mobilních zařízení. V souladu s platnou Strategií e-learningu Masarykovy univerzity 2018–2020 probíhala také inovace zásadních e-learningových nástrojů v IS MU. Tým programátorů IS MU se podílel především na zprovoznění nové aplikace Vzájemné hodnocení, na zavedení nového editoru Interaktivních osnov a na dalším důležitém vývoji aplikace Odpovědníky. Úkolem týmu uživatelské podpory bylo testování nových aplikací, seznamování uživatelů IS MU s inovacemi a zprostředkovávání podnětů vyučujících vývojářům.

 • Interaktivní osnovy
  Byl zaveden nový moderní editor interaktivních osnov, který vyučujícím umožňuje pohodlnější práci s nahráváním obsahu do interaktivní osnovy. Je založen na editační filozofii metody What You See Is What You Get, díky které učitel při práci v editoru vidí osnovu ve stejné podobě, jako bude později dostupná studentům. Nový editor přinesl i rozšířené možnosti editace interaktivních osnov o nové prvky a pohodlné propojení s dalšími e-learningovými aplikacemi v IS MU. Byla například rozšířena nabídka grafických ikonek, které lze do osnovy vložit a vytvořena podpora pro vložení PDF souboru přímo do těla osnovy tak, aby bylo možné jeho obsahem i listovat. Díky novému editoru interaktivních osnov a novému designu v prohlížecím režimu jsou interaktivní osnovy nyní kompletně optimalizované pro mobilní zařízení.

 • Studijní materiály
  Ve Správci souborů byla implementována možnost verzování souborů. Došlo k zefektivnění algoritmu pro kopírování studijních materiálů a zavedena opatření proti zanášení studijních materiálů. Do výukových webů byl zaveden jednotný vizuální styl Masarykovy univerzity.

 • Průvodce e-learningem
  Došlo ke vzniku zcela nové aplikace Průvodce e-learningem, která vyučujícím poskytuje přehled základních nástrojů pro elektronickou podporu výuky a obsahuje interaktivní návod, jak s nimi zacházet. Průvodce je určen zejména vyučujícím, kteří s e-learningem teprve začínají. Jako připomenutí stávajících aplikací a jejich inovací ale může sloužit všem vyučujícím napříč MU.

 • Odpovědníky
  V roce 2019 probíhal vývoj navazující na zásadní změnu vnitřního formátu otázek v Odpovědnících. V souladu s postupným převodem aplikace do nového responzivního designu byl učiněn významný pokrok především v sekci Odpovědi. Nově je možné seznam odpovídajících filtrovat a řadit dle konkrétnějších požadavků, jakými jsou například počet získaných bodů, číslo zadání, abecední řazení a další. Významně tak byly rozšířeny možnosti analytické práce s daty. Nový design byl zaveden i do Odpovědníků zakládaných v aplikaci Správa testování v Přijímacím řízení. Nově byla zavedena podpora pro adaptivní testování, která do budoucna umožní dynamické generování otázek na základě předchozích odpovědí.

  Repertoár odpovědí v Odpovědnících byl rozšířen o nový typ otázky :h (volný text s možností formátování textu). V této otázce je nyní integrován nový HTML editor s rozšířenými funkcemi. Byl implementován import otázek ve formátu TeX do sady otázek ve formátu XML.

 • Vzájemné hodnocení
  Nová aplikace Vzájemné hodnocení vznikla již v roce 2018, kdy byla také pilotně otestována. V roce 2019 byla nasazena do ostrého provozu. Prostřednictvím aplikace si studenti hodnotí své práce navzájem mezi sebou, přičemž může vyučující hodnotit i samotné hodnotitele za jejich zpětnou vazbu. Klíčovým mechanismem aplikace je proces sběru a distribuce úkolů a poskytování výsledků zpětné vazby při vzájemném hodnocení studentů jednoho či více předmětů. Pro nastavení kritérií hodnocení je v aplikaci vytvořen hodnotící formulář. Pro informování hodnotitelů a odevzdávajících o jejich rolích je vytvořen funkční mechanismus zasílání e-mailů s upozorněním a informacemi o harmonogramu hodnocení. Po uživatelském testování aplikace byly zapracovány podněty vyučujících, díky kterým do správcovského prostředí přibyly nové funkce, např. automatické meziukládání rozpracovaného formuláře či zobrazení přehledů odevzdávajících a hodnotitelů, které lze také tisknout. Nově byl také implementován režim prohlížení stávajícího nastavení a také možnost Vzájemné hodnocení kopírovat. Kopírování Vzájemného hodnocení bylo doplněno i do Průvodce e-learningem.

 • Poznámkové bloky
  Byly implementovány nové funkce pro strojové zpracování dat z Poznámkových bloků. Také byl vytvořen návrh konverze aplikačního rozhraní do formátu JSON.

 • Odevzdávárny
  Proběhla implementace formuláře pro rychlé založení Odevzdáváren v různých agendách (Vzájemné hodnocení, Interaktivní osnovy). Zobrazování informací k Odevzdávárnám v rozcestníku agendy Student bylo optimalizováno. Rovněž bylo zefektivněno zobrazování podobností souborů nahraných do Odevzdávárny.

 • Multimediální výukové pomůcky
  V roce 2019 pokračovala tvorba multimediálních a interaktivních výukových pomůcek a učebnic ve standardech pro mobilní technologie. Byla rozšiřována knihovna e-knih dostupných na Elportále. Došlo k implementaci pravidelné automatické kontroly konzistence nastavení studijních materiálů a vytvoření generátoru galerií obrázků do výukových materiálů. Proběhla příprava virtuálních serverů pro překódování videa a pro výpočty statistik. Byl navržen nový videosystém v IS MU s možností šifrování a streamování videí.

 • Zvýšení kapacity Úschovny osobám s aktivním podílem na výuce
  Uživatelům IS MU s aktivním podílem na výuce (typicky učitelé) byla navýšena kapacita Úschovny na 20 GB (z původních 10 GB). Změnu kvóty iniciovali vyučující, kteří skenují elektronické testy, neboť stávající kapacita Úschovny již nestačila pro zpracování naskenovaných odpovědních archů.

 • Open space konference
  V roce 2019 se uskutečnil v prostorách Fakulty informatiky MU již 9. ročník Open space konference o e-learningu IS MU, který byl tematicky zaměřený na online generaci studentů. Konference se zúčastnilo 198 účastníků. Zazněly příspěvky zaměřené na osvědčené aktivizační metody, na odevzdávání studentských prací ve formátu videa nebo reflexi pedagogů porovnávající výuku současných studentů s výukou předchozích generací. Kromě přednášek účastníci využili možnosti konzultovat své dotazy a podněty k e-learningu s pracovníky uživatelské podpory na tematických stáncích. Mohli se také zapojit do soutěže zaměřené na znalost grafických prvků nového designu IS MU nebo společně s organizátory konference oslavit 20. výročí IS MU závěrečnou sladkou tečkou.

  Bezprostředně po konferenci započaly přípravy 10. ročníku, jehož ústředním tématem bylo zvoleno hodnocení studentů a poskytování zpětné vazby.

Uživatelská podpora IS MU
Díky týmu uživatelské podpory IS MU se podařilo přispět k dalšímu rozšíření e-learningu do výuky na jednotlivých fakultách MU a obohacení repertoáru multimediálních a interaktivních výukových pomůcek. Mezi aktivity uživatelské podpory patřily individuální konzultace a hromadná vzdělávací školení. Celkem bylo uživatelskou podporou realizováno více než 60 školení a prezentací zaměřených na posílení kompetencí uživatelů pro práci v IS MU. Školení zahrnovala tradiční seznámení se studijní agendou pro nově nastupující studenty prvních ročníků všech fakult. Dále specializované školení například k novému editoru interaktivních osnov, školení pro účastníky stipendijního programu, školení pro účastníky celoživotního vzdělávání, školení o možnostech e-learningu pro vyučující nebo tzv. “Start up workshopy” pro nové zaměstnance.

Obchodní centrum MU

V roce 2019 dosáhlo Obchodní centrum MU obratu 180 mil. Kč z celkově dosaženého obratu 1,69 mld. Kč. V roce 2019 bylo vyřízeno celkem 112 899 objednávek pro 75 073 zákazníků, a to z celkového počtu 1 120 267 objednávek a 495 551 zákazníků za dobu provozu OC MU.

Vývoj Obchodního centra se zaměřil především na spuštění prodeje e-vstupenek v souvislosti s výročím založení univerzity, včetně podpory pro online zasílání vstupenek v designu a vizuálním stylu akce. Implementována byla nová verze výpočtu DPH dle novely zákona o DPH. Došlo k příjmu objednávek na prodej knih v EUR do zahraničí a správě objednávek e-learningových kurzů prodávaných do zahraničí. Realizováno bylo automatizované účtování pro možnost zaslání daru univerzitě spolu s objednávkou jiné služby nebo zboží včetně různých možností nastavení výše darované částky.

Další rozvoj

 • MjUNI
  V roce 2019 v IS MU vznikla podpora projektu MjUNI určeného pro mládež a děti. Byl vytvořen návrh a realizace registrační soutěže a přihlášky (sběr údajů, GDPR souhlasy) do MjUNI, včetně následné platby v Obchodním centru či prominutí poplatku ve správcovské aplikaci (správa registrací, přihlášek, celkový průběh projektu). Bylo implementováno automatizované zavádění studentů MjUNI do IS MU a zapsání studia jako e-kurzu. Výuka je organizována v podobě interaktivní osnovy, kam je přidán nový prvek přihlašování do témat rozpisu. V reakci na změny požadavků organizátorů MjUNI a na požadavky vzešlé z praxe probíhajícího ročníku MjUNI byly do praxe zavedeny dílčí úpravy.

 • Diskusní fóra
  V roce 2019 došlo k převedení agendy Diskusní fóra do nového responzivního designu. Změna se dotkla i celého rozhraní aplikace, která je pro uživatele a moderátory přehlednější díky úvodní stránce s informacemi o nových příspěvcích a horní navigační liště. Vyučující a moderátoři jednotlivých diskusí mohou využít rozhraní pro změnu uspořádání příspěvků či vláken, které jejich autor umístil na nevhodné místo. Tato funkce je k dispozici pod ikonkou montážního klíče. Při jejím využití je uživatel neustále naváděn k dalšímu postupu pomocí instrukcí, které se mu zobrazují přímo během procházení aplikace. Také již není zapotřebí ručně zadávat číslo přemísťovaného vlákna nebo příspěvku.

 • Seznamování s předpisy
  Byla vytvořena zcela nová aplikace Seznamování s předpisy, která je určena zejména zaměstnancům MU. Aplikace v ucelené formě nabízí přehled předpisů, se kterými by měl být konkrétní pracovník obeznámen. Jedná se o jednu z povinností vyplývajících ze zákoníku práce, kdy jsou zaměstnanci povinni dodržovat právní předpisy vztahující se k práci, kterou vykonávají, pokud s nimi byli řádně seznámeni. Zaměstnavatel musí pak tuto skutečnost řádně evidovat.

 • Školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a Požární ochrany (PO)
  Vývoj v roce 2019 přinesl zcela nový moderní způsob proškolování zaměstnanců MU v BOZP a PO elektronicky přímo v IS MU. Dosavadním výsledkem spolupráce IS MU a Provozního odboru Rektorátu MU (RMU) je integrace následujících 9 e-learningových kurzů pro oblast BOZP a PO do systému: Bezpečnost práce pro zaměstnance, Bezpečnost práce pro akademické zaměstnance, Bezpečnost práce pro vedoucí zaměstnance, Požární ochrana pro zaměstnance, Požární ochrana pro zaměstnance Fakulty informatiky, Požární ochrana pro vedoucí zaměstnance, Požární ochrana pro vedoucí zaměstnance Fakulty informatiky, První pomoc, Školení řidičů referentů. Kurz se zpravidla skládá z interaktivní prezentace a testu, ale aplikace je připravena tak, že obsahem kurzu může být pouze prezentace, dokument nebo test.

 • Absolventská síť (nově Komunita)
  Agenda Absolventská síť získala novou podobu a nové jméno Komunita. Byla obohacena o komunitní programy, které sdružují osoby bez ohledu na rok absolutoria. Každý studijní program má nově svůj blog a diskusní fórum. K dispozici je rovněž inovovaná aplikace pro zasílání pozvánky do Absolventské sítě dalším spolužákům nebo rychlý přístup k uloženému diplomu v Přijímárně.

 • Aplikace pro poskytnutí kontaktu matrice studentů
  Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) připravil aplikaci sloužící ke sběru a evidenci adres elektronické pošty pro matriku studentů. Dle vysokoškolského zákona má univerzita povinnost zasílat do celostátní matriky studentů e-mailový kontakt na studenta, pokud se jej student rozhodne poskytnout. Všichni aktivní studenti tedy byli vyzváni červeným upozorněním na titulní stránce IS MU k rozhodnutí, zda chtějí tuto adresu sdělit SIMS (Sdružené informace matrik studentů) či nikoliv.

 • Spolupráce s Národním registrem zdravotnických pracovníků
  V roce 2018 byl Informační systém Masarykovy univerzity (IS MU) osloven s žádostí o spolupráci při zavádění lékařských pracovníků a jejich dosaženého vzdělání do Národního registru zdravotnických pracovníků (NR-ZP). Novelou zákona o zdravotních službách (zákonem č. 147/2016) byl NR-ZP opět začleněn do zákona o zdravotních službách a Masarykově univerzitě (MU) tak vznikla povinnost provádět zápis absolventů lékařských oborů do registru. IS MU proto v roce 2019 v úzké spolupráci s Lékařskou fakultou MU a Fakultou sportovních studií MU pokračoval v automatizovaném plnění NR-ZP retrospektivními daty od roku 2013. Postupně byly rozšířeny číselníky Ústavu zdravotnických informací a statistiky, který NR-ZP provozuje. V únoru 2019 byla ukončena první fáze retrospektivního plnění registru po částech a bylo přistoupeno k automatizovanému předávání potřebných dat. Nově vznikající NR-ZP bude sloužit nejen jako referenční registr pro aplikace k elektronizaci českého zdravotnictví, ale také jako nástroj pro hodnocení a predikce potřebných kapacit zdravotnických pracovníků.

 • Hodnocení neakademických zaměstnanců
  Ve spolupráci s RMU bylo navrženo řešení aplikace pro hodnocení neakademických zaměstnanců v souladu se Směrnicí MU č. 5/2017 Hodnocení zaměstnanců. V roce 2019 došlo k vytvoření návrhu databázové struktury a programové kostry agendy. Byly zahájeny práce na implementaci aplikace a proběhlo pilotní interní otestování, na základě kterého byl prototyp upraven.

Řízení a organizace projektů

Pokročilá elektronizace studijních a správních agend v prostředí vysokých škol se zřetelem k nové národní i evropské legislativě

V roce 2019 probíhal meziuniverzitní centralizovaný rozvojový projekt za účasti 26 zapojených veřejných vysokých škol, který vedl vývojový tým IS MU. V rámci projektu byly elektronizovány další procesy a vznikly nové nebo byly inovovány stávající aplikace ve studijních systémech. Mezi velkou oblast řešení patřila problematika zavedení a nastavení elektronického podepisování v souladu s eIDAS a se správním řádem, agenda přijímacího řízení, oblast přeměny oborů na programy a akreditací, oblast mobilit, napojení procesů až do spisové služby. Pilotně byla implementována technologie e-diplomu nebo e-potvrzení. V rámci plnění výstupu byl průběžně analyzován stav povinných i nepovinných registrů a docházelo k postupné standardizaci formátů předávaných dat ze studijních agend. Byl upraven formát dat pro řešení prostupnosti studia pro VŠ do verze 2.0, formát pro předávání dat do Národního registru zdravotnických pracovníků a navržen formát na předávání dat potřebných pro akreditaci studijních programů na NAÚ. Formáty pro předávání dat zpracovali zástupci Masarykovy univerzity a Západočeské univerzity v Plzni a jsou veřejně dostupné na adrese https://digitalniuniverzita.cz/.

V rámci plnění cílů projektu byla na řadě škol realizována analýza požadavků zákona o přístupnosti internetových stránek a souvisejících norem. Následně vznikly nové nebo byly upraveny stávající internetové stránky škol nebo informačních systémů škol tak, aby byla zajištěna jejich přístupnost. Realizované úpravy stránek nebo aplikací zahrnovaly i implementaci responzivního designu za účelem použití agend na mobilních zařízeních.

Proběhla také analýza stávajících předpisů týkajících se ochrany osobních údajů, byly zrevidovány zavedené postupy ve studijních a jiných informačních systémech v souvislosti s novou platnou legislativou, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Problematika ochrany osobních údajů se také řešila v souvislosti s požadavkem na předávání elektronické pošty studentů pro matriku studentů.

Systémy na odhalování plagiátů

Vývojový tým IS MU zajišťuje provoz a rozvoj systémů na odhalování plagiátů Theses.cz, Odevzdej.cz a Repozitar.cz pro další vysoké, vyšší odborné nebo střední školy a instituce veřejné správy. V roce 2019 se do těchto systémů zapojila řada dalších, především středních a vyšších odborných škol. Představena byla nová verze systému Theses.cz v responzivním designu, který umožňuje intuitivní a pohodlné ovládání systému na tabletu či mobilu. Došlo ke zpřesnění vyhledávání pomocí filtrů a k rozšíření nabídky operací ve Správci souborů pro jednodušší práci se soubory. Připravována byla také inovace systému indexování dokumentů. Do systémů na odhalování plagiátů bylo vloženo a zkontrolováno přes 7,7 milionů souborů, přičemž cca 83 tisíc souborů si zkontrolovali uživatelé z řad veřejnosti.

Výhled pro rok 2020

Na rok 2020 je plánováno pokračování přípravy adaptivní verze Testu studijních předpokladů MU a zdokonalení agend souvisejících se schvalováním a uskutečňováním studijních programů. Dojde k modernizaci a zatraktivnění vzdělávání reflexí technologických trendů a implementací nových metod a forem výuky. Zahájen bude provoz portálu praxí a stáží pro podporu získávání praktických zkušeností studentů v průběhu studia, zpřístupnění testovací verze nastane koncem roku 2020. Plánováno je zefektivnění oběhu smluvní dokumentace v rámci univerzity formou jednotného dostupného úložiště se snadným dohledáváním, vytvořením nových smluvních vzorů, elektronizací oběhu dokumentů apod.

Bude probíhat elektronizace vybraných studijních a správních agend v IS MU, elektronizace vnitřních procesů, digitalizace informací a dojde k rozvoji nástrojů pro efektivní práci s daty. Zavedena bude automatizovaná autorizovaná konverze do běžného provozu včetně možností hromadné konverze a konverze do listinné podoby. Probíhat bude další rozvoj problematiky školení BOZP a aplikace pro hodnocení akademických i neakademických pracovníků MU. Podporován bude proces získávání dat z IS MU pro hodnocení vědy ve spolupráci s OV RMU. Bude pokračovat spolupráce s PersO RMU ve věcech HR Award. Podporováno bude rozvrhování výuky a propojení UniTime s IS.

Pokračovat bude implementace jednotného vizuálního stylu do dalších agend IS MU. Připravována je nová generace systému vyhledávání plagiátů, včetně úprav algoritmu pro vyhledávání podobností souborů. Proběhne modernizace aplikace Vývěska a infrastruktury distribuovaného úložiště dokumentů IS MU. Další aplikace budou postupně převáděny do nového responzivního vizuálního stylu.

Graf využití Informačního systému MU za rok 2019

Vodorovně jsou znázorněny měsíce roku, svisle počet otevřených stránek na is.muni.cz v příslušném měsíci. Barevně se zobrazují autentizované přístupy po jednotlivých fakultách:

Celkový počet autentizovaných přístupů po jednotlivých měsících:

Další statistiky naleznete na is.muni.cz → Systém → Grafy využití.