Informační systém Masarykovy univerzity v roce 2020

Výroční zpráva o provozu a vývoji


Informační systém Masarykovy univerzity IS MU (is.muni.cz) je provozován vývojovým týmem, který je součástí Centra výpočetní techniky Fakulty informatiky MU. Systém zajišťuje administrativu vysokoškolského studia, integruje řadu správních, komunikačních a online služeb, elektronickou podporu výuky a kurzů pro veřejnost, správu praxí a stáží, služby pro absolventy, internetové Obchodní centrum, Archiv závěrečných prací, repozitář publikací a vědeckých výsledků a elektronickou správu žádostí a úředních úkonů včetně spisové služby a registru smluv.

K 31. prosinci 2020 bylo vydáno heslo k Informačnímu systému MU 282 935 uživatelům. Pravidelně se systémem pracovalo 58 768 osob, 81 799 osob vstoupilo do systému v roce 2020 příležitostně. V přijímacích řízeních bylo v roce 2020 podáno celkem 57 922 e-přihlášek. Celkem 52 471 osob si přečetlo zprávu na Vývěsce.

Vzdělávací aktivity realizované pomocí e-learningových nástrojů IS MU tvoří běžnou součást výuky v mnoha předmětech – v předmětových diskusních fórech je uloženo 836 215 příspěvků, úložiště dat eviduje jen v agendě Studijní materiály 1 073 170 souborů, v rámci agendy pro elektronické testování znalostí vzniklo 25 776 sad otázek. V roce 2020 systém fulltextově prohledával 28 291 141 dokumentů v různých jazycích a 49 774 097 dokumentů bylo porovnáváno s cílem zjistit míru podobnosti s jinými dokumenty. Poštovní server mail.muni.cz doručil v roce 2020 přibližně 42 mil. zpráv.

Souhrnné údaje

 • Počet přístupů v roce 2020: 1 371 426 835.
 • Maximální počet přihlášených skutečných osob v jednom dni: 35 771.
 • Maximální počet otevřených stránek systému v jednom dni: 10 810 751.
 • Maximální dosažená propustnost serveru: 2 033 280 průměrně vyřízených požadavků za hodinu.
 • Celkový počet skriptů (jednotlivých programů) systému: 3 520, počet modifikací zdrojového kódu systému byl 9 977.
 • Údaje se evidují v celkem 2 969 databázových tabulkách a 194 kategoriích.
 • Počet publikačních záznamů: 1 111 046 (z toho vykazovaných pro RIV: 269 101).
 • Celková doba, po kterou nebyl server přístupný: přibližně 30 minut.
 • K 31. 12. 2020 bylo v úložišti IS MU uloženo přibližně 169 milionů dokumentů o celkovém objemu 50 TB.

Použitá technologie

V roce 2020 došlo k obnově dvou datových serverů v rámci pravidelné obnovy. Byla také provedena příprava technologií pro zpracování videohovorů a jejich ověření v testovacím a následně pilotním provozu.

Vývoj a provoz

Rozvoj IS MU byl v roce 2020 ovlivněn epidemií Covid-19 a zaměřil se tak především na elektronizaci řady univerzitních procesů a podporu distanční výuky. Výrazný pokrok zaznamenala elektronizace studijních agend, došlo k elektronizaci státních závěrečných zkoušek, distančnímu zápisů studentů prvních ročníků či možnosti hromadného převzetí závěrečných prací. Vznikla řada elektronických potvrzení souvisejících s protiepidemickými opatřeními. Pokračoval vývoj agendy Praxe a stáže.

Probíhal další rozvoj agendy Úřadovna a spisové služby. V oblasti výuky přibyly nové studijní a e-learningové aplikace podporující distanční výuku. Byla inovována agenda Odpovědníky a vznikly návody a videa pro studenty i vyučující.

Vyvinuta byla nová agenda Hodnocení neakademických pracovníků. Proběhla inovace agend Vývěska, Lidé nebo aplikace pro objednávání pracovnělékařských prohlídek, které byly převedeny do responzivního designu. Důležitým úkolem bylo převedení a integrace Farmaceutické fakulty z Veterinární univerzity Brno na Masarykovu univerzitu.

V oblasti administrativy studia došlo k důležitému rozvoji:

 • elektronizace státních zkoušek
 • evidence stáží a praxí
 • aplikace pro hromadné převzetí závěrečných prací
 • distančního zápisu ke studiu

Pozornost byla v roce 2020 věnována:

 • hodnocení neakademických pracovníků
 • rozvoji BOZP školení
 • aplikaci E-volby
 • integraci Farmaceutické fakulty do MU
 • HTML5 přehrávači videa

Těžiště vývoje Informačního systému MU v roce 2020 spočívalo v těchto oblastech:

 • rozvoji e-learningových agend
 • podpoře online vzdělávání
 • vzniku výukových pomůcek
 • zpřístupnění autorizované konverze v agendě Úřadovna
 • redesignu dalších aplikací do responzivního designu

Podpora studijního procesu a administrativy

V roce 2020 byl rozvoj zaměřen z důvodu pandemie Covid-19 významně na elektronizaci studijních agend. Vznikla aplikace vystavující řadu potvrzení elektronicky, byl realizován distanční zápis do studia pro studenty prvních ročníků, vč. podpory podmíněného zápisu, či elektronizace státních závěrečných zkoušek, které je nově možné realizovat zcela bez papírů. Dále probíhal rozvoj agendy Praxe.

 • Studium
  • Distanční zápis ke studiu
   V roce 2020 byl umožněn studentům prvních ročníků distanční zápis bez nutnosti osobní přítomnosti na fakultě. Student se může přímo v e-přihlášce „Zapsat do studia“, obratem je mu automaticky sděleno jeho UČO a může si sám nastavit heslo a přihlásit se do IS MU. Následně jsou takto zapsaní studenti ztotožněni na studijním oddělení, např. při přebírání průkazu ISIC nebo jiné příležitosti.

  • Hromadné převzetí závěrečných prací
   Pro studijní oddělení byla připravena nová aplikace, která umožňuje hromadně převzít a zveřejnit archivy závěrečných prací vybraných studentů. Hromadně lze převzít pouze archivy, které jsou kompletně vyplněny a student si u dané práce nepožádal o dočasné skrytí její část (např. z důvodu obchodního tajemství).

  • Evidence ocenění závěrečných prací
   U závěrečných prací přibyla možnost evidovat získaná ocenění, např. cenu děkana fakulty nebo ocenění z různých soutěží. Informace o ocenění se vypisuje v archivu nad názvem nebo např. v seznamu prací programu v Komunitní síti. Data lze také exportovat např. pro zobrazení ocenění na webových stránkách fakult. U některých fakult se podařilo získat historické údaje a do evidence závěrečných prací je naimportovat.

  • Elektronizace státních závěrečných zkoušek
   V roce 2020 proběhla elektronizace závěrečných zkoušek, které je možné realizovat zcela bez papírů, a to pro všechny typy studia včetně rigorózního řízení. Veškeré úkony jsou přeneseny do elektronické formy a studijní oddělení vše snadno zpracuje přímo v IS MU. Zápisy ze státní závěrečné zkoušky (SZZ) jsou zadávány přímo do IS MU, kde je členové i předseda komise elektronicky potvrdí. Protokoly jsou dostupné ihned a odkudkoliv bez přenášení listinných verzí. Studijní oddělení pak jednoduše přenese známky z elektronických protokolů do studentovy evidence studia bez nutnosti ručního přepisování. Samozřejmostí je elektronická archivace protokolů či možnost ukládání videí z průběhu SZZ. Aplikace je také napojena na Úřadovnu a spisovou službu, kde jsou všechny protokoly evidovány a elektronicky podepisovány.

  • Praxe
   V oblasti elektronizace praxí a stáží došlo k implementaci klíčových funkcí. Do testovacího provozu byla spuštěna nová agenda Praxe a na vzorku stovky studentů z Pedagogické fakulty byly otestovány nasazené funkce. Na vybraných fakultách byla spuštěna zcela nová agenda Evaluace, která umožňuje komplexně zhodnotit a reflektovat realizaci pedagogické praxe studenta. Sebehodnotící nástroj realizovaný formou Odpovědníků v IS MU propojuje hodnocení praxe studentem, provázejícím učitelem a oborovým didaktikem.

  • Potvrzení související s protiepidemickými opatřeními
   V souvislosti s pandemií, opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR a nařízením rektora Masarykovy univerzity vznikly v IS MU nové možnosti pro získání potřebných potvrzení určené studentům. Jednalo se o Čestné prohlášení o nenařízení karantény a neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které bylo nutné pro zajištění přístupu studentů do budov MU. Pro zahraniční studenty byla dostupná další potvrzení, která je opravňovala ke vstupu na území ČR, jednalo se o Potvrzení vysoké školy o účasti na zkoušce a Potvrzení pro přeshraniční studenty.

  • Evidence předmětů, které nelze hodnotit
   U předmětů, které nebylo možné hodnotit, mohlo studijní oddělení studentům hromadně zadat příznak „S“ (splněno). Předmět se považuje za úspěšně absolvovaný a hodnocení v takovém případě muselo být jednotné pro všechny studenty předmětu.

 • Akreditace a kvalita vzdělávání
  Probíhaly změny týkající se akreditačních procesů, konkrétně v agendě Manažerská data programu. Mezi nejvýraznější realizované změny patřily změny ve statistických výstupech dat studentů ve studijních programech formou nových interaktivních grafů. Dále byla zavedena rozsáhlejší podpora přístupu do výsledků předmětové ankety pro skupiny osob patřících k managementu studijního programu. Do agendy pro správu studijních programů byly implementovány vizuální kontroly nedostatků při vyplňování kontaktních osob, zařazení programů do vědních oblastí a nové kontroly úvazků garantů studijních programů.

  Zveřejněno bylo řešení pro vyhodnocování duplicit v kontrolních šablonách. Pokud je jeden předmět zařazen do více sekcí kontrolní šablony a student si musí vybrat, pro kterou sekci chce splnění předmětu započítat, lze šablonu označit speciálním příznakem, který změní algoritmus pro vyhodnocování průchodu studiem

 • Úřadovna a spisová služba
  V agendě Úřadovna byly provedeny vývojové práce týkající se nahrazování rozhodovacích a schvalovacích procesů. Významnou součástí byla implementace tzv. autorizované konverze dokumentů, konkrétně převedení originálu v elektronické podobě do originálu v podobě listinné. Autorizovaná konverze je možná pro různé typy dokumentů dle potřeby, například proběhlo zpřístupnění tohoto typu dokumentů pro uzavírání Dohod o provedení práce. V Úřadovně IS MU byly uskutečněny další úpravy, kterými byly rozšíření transakčního protokolu o aplikaci umožňující dohledání a ztvárnění provedených operací v rámci celého systému, možnost importu metadat, rozšíření možnosti generování dokumentů o využití LaTeXových šablon. Ty umožňují snazší tvorbu složitých dokumentů, možnost označit atribut spisu a jeho dokument za citlivý, nebo další služby.

  V roce 2020 bylo založeno 230 959 spisů evidujících celkem 390 687 dokumentů. Zpracování dokumentů se řídí pravidly celkem 2 126 agend, vytvořených na míru jednotlivým pracovníkům. V roce 2020 se spisy aktivně pracovalo 30 402 uživatelů. Celkem bylo v Úřadovně elektronicky podepsáno 131 371 dokumentů.

 • Interní registr smluv
  V rámci Interního registru smluv bylo zveřejněno 2 891 smluv na 20 pracovištích MU.

Věda a výzkum, publikační činnost

Vědecké výstupy v IS MU zastřešuje agenda Publikace, na kterou navazuje předávání záznamů do celostátního Rejstříku informací o výsledcích (RIV). Agenda byla rozšířena o nové publikační typy “S”– specializovaná databáze a “q” – habilitační práce. Byla přidána možnost evidence způsobu zveřejnění článků v rámci Open Access. Proběhla aktualizace rozhraní pro přebírání Impact factoru z Journal Citation Reports a pro stahování postoje vydavatele k Open Access ze služby Sherpa Romeo. Upraveno bylo také zobrazování publikačních záznamů dle citační normy APA a byla implementována podpora nových citačních norem. Vyhledávání v publikacích bylo rozšířeno o možnost vyhledávání podle čísla DOI. Nově je možné vykazovat výsledky vzniklé v rámci velkých výzkumných infrastruktur. Do Prezentátoru byly přidány nové značky pro prezentaci jednotlivých částí publikačních záznamů.

Přijímací řízení a podpora uchazečů o studium

V průběhu roku byl realizován další rozvoj této komplexní agendy a probíhaly vývojové práce na pokračující implementaci přijímacího řízení adaptivním testováním v nových podmínkách. V rámci spolupráce s odborníky na adaptivní testování proběhla implementace matematického modelu výpočetní knihovny a docházelo průběžně k úpravám a kontrole položkové banky Testu studijních předpokladů (TSP) pro nasazení adaptivního testování v IS MU v rámci agendy Odpovědníky. Pokračovalo se ve vývoji formátu otázek, který je nezbytný pro adaptive learning, a na implementaci přístupnosti těchto testů v Informačním systému MU. Vstup do testu je realizován prostřednictvím e-přihlášky IS MU.

Byla přidána možnost nahrát k přihlášce požadované soubory za uchazeče. Referenti mohou soubor nahrát či smazat kdykoliv bez ohledu na termín sběru, soubory se přenesou do spisu uchazeče v Úřadovně. Dále byl rozšířen Import údajů do přihlášek o možnost hromadného vložení informace o tom, že uchazeč doložil žádost o prominutí přijímací zkoušky.

E-learning

V roce 2020 došlo vzhledem k epidemické situaci k významnému vývoji a modernizaci e-learningových aplikací, které se staly nepostradatelným hlavním pomocníkem vyučujících při realizaci online výuky. Ta byla na univerzitě v masivním měřítku zavedena mimořádným opatřením rektora v březnu 2020, kdy došlo ke zrušení kontaktní výuky.

 • Možnosti distanční výuky: Tipy, rady a návody pro učitele, jak realizovat distanční výuku
  Vznikl web obsahující nejen výuková videa pro práci v IS MU, ale i postupy a tipy pro používání různých dalších programů usnadňujících učení na dálku. IS MU nabídl vyučujícím i možnost čerpat inspiraci od svých kolegů prostřednictvím sdílení dobré praxe a případových studií k různým užitečným a kreativním řešením online vzdělávání.

 • Videonávody pro práci v IS MU
  Servisní středisko pro e-learning vytvořilo také školení a návody pro práci v Informačním systému MU ve formě videí určených novým studentům a učitelům, kteří se s Informačním systémem teprve seznamují. Pro seznámení se s IS MU bylo pro studenty připraveno video Úvod do Informačního systému MU, které představuje aplikaci Student, radí, jak na registraci a zápis předmětů, včetně výběru seminární skupiny, a jak si naplánovat průchod studiem. Pro učitele byl připraven videoprůvodce aplikací Záznamník učitele, který jim ukázal, jak mohou v systému se studenty i kolegy komunikovat, kde naleznou informace o svých studentech, jakým způsobem mohou pracovat se soubory, jak udržovat svoji Osobní stránku v požadované podobě, kde je možné najít směrnice a předpisy, nebo jak na e-learning.

 • Agenda Online výuka
  V Záznamníku učitele vznikla zbrusu nová agenda Online výuka, pomocí které je možné evidovat online výuku v externích systémech a propisovat odkazy na plánovaná setkání přímo do studentova Kalendáře v IS MU. Došlo k propojení s aplikací MS Teams, která se hojně využívá k realizaci videokonferenčních schůzek.

 • Videopřehrávač HTML5
  Významný technologický vývoj zaznamenala i oblast video a audio technologie. Byl nasazený nový přehrávač HTML5, který umožňuje i pokročilé šifrování, které zamezuje stažení obsahu. Přehrávač je navíc možné propojit s dalšími e-learningovými aplikacemi – nabízí se jeho vložení do Interaktivní osnovy, Odpovědníku či Diskusního fóra.

 • Vzájemné hodnocení
  Aplikace Vzájemné hodnocení byla doplněna o možnosti distribuce učitelova vlastního souboru mezi hodnotitele, byla zde vytvořena podpora pro znaky cizích abeced v hodnotícím formuláři a přibyla nová přehledová tabulka s výsledky hodnocení.

 • Interaktivní osnovy
  Interaktivní osnovy se v době online vzdělávání staly vyhledávanou pomůckou, jak přehledně prezentovat studijní materiály. Na základě poptávky po vyšší ochraně autorských práv přibyla v editoru interaktivních osnov možnost zabezpečit PDF soubor proti stažení a byl doplněn nový prvek v podobě interaktivních otázek s klíčem.

 • Odpovědníky
  Dominantním pomocníkem při online zkoušení se vyučujícím stala aplikace Odpovědníky, která byla v průběhu zkouškového období modernizována, aby vyhověla vysokým nárokům vyučujících na bezpečné a pohodlné zajištění online zkoušek. Nový responzivní design byl implicitně nastaven pro všechny nové Odpovědníky. Byla doplněna detekce a upozornění na použití zastaralého internetového prohlížeče Internet Explorer. Pro uživatelský komfort studentů došlo k úpravě zobrazování parametrů Odpovědníku před samotnou zkouškou a byla vylepšena kontrola spojení se serverem během odesílání odpovědí. Pro urychlení práce vyučujícím byl do agendy nově doplněn odkaz na zveřejněný Odpovědník, včetně data jeho zveřejnění a jeho adresy. Vyučující ji odtud může jednoduše zkopírovat a vložit např. ke zkušebnímu termínu. Export odpovědí do PDF byl doplněn o podporu tisku znaků cizích abeced a obrázky.

 • Open space konference
  V roce 2020 se na Fakultě informatiky MU uskutečnil jubilejní 10. ročník Open space konference o e-learningu IS MU. Rámcovým tématem konference bylo Hodnocení. Zazněly zde příspěvky zahrnující metodické přístupy k hodnocení ve výuce, ukázky práce s jednotlivými nástroji v IS MU používanými k hodnocení a problematiku poskytování efektivní zpětné vazby. Bohatého programu se účastnilo téměř 200 účastníků.

 • Elportál
  Uživatelská podpora IS MU také rozšířila repertoár multimediálních a interaktivních výukových pomůcek, mezi jinými např. publikací Histologický atlas, který představuje důležitou pomůcku pro distanční výuku na Lékařské fakultě. Tato a další výukové publikace jsou vystaveny na Univerzitním e-learningovém portálu Masarykovy univerzity, Elportálu (https://elportal.cz), který si klade za cíl kromě pomoci při vědecké práci a studiu také podpořit aktivní trávení volného času, a to jak uživatelům MU, tak veřejnosti.

Uživatelská podpora IS MU
Největší množství hromadných školení uživatelskou podporou se realizovalo na nově integrované Farmaceutické fakultě MU. Proběhly zde prezentace možností e-learningu v IS MU, na kterou navazovala série workshopů, kde si účastníci mohli prezentované aplikace přímo vyzkoušet, a dále několik školení týkajících se učitelské aplikace Záznamník učitele, kde byly představeny i jiné než jen e-learningové aplikace, školení pro rozvrháře a školení k přijímacím zkouškám.

Na Právnické fakultě MU proběhl tradiční START UP Workshop pro nově nastupující pracovníky, na Ekonomicko-správní fakultě MU bylo zrealizováno školení Seznámení s IS pro studenty prvních ročníků celoživotního vzdělávání a v souvislosti s realizací zeměpisné olympiády pro střední školy v prostředí IS MU proběhlo na Pedagogické fakultě MU školení garantů.

V tomto roce proběhlo také velké množství školení vycházející z potřeby vyučujících rychle se zorientovat v e-learningových nástrojích, díky kterým bylo možné největší část výuky převést do online prostředí. Příkladem takových školení bylo školení Odpovědníky pro začátečníky na Právnické fakultě MU, obdobná školení na Fakultě sociálních studií MU a pro neakademiky na Fakultě informatiky MU proběhla rovněž série školení zahrnující orientaci a ovládání programu MS Teams.

K nové aplikaci Hodnocení neakademických pracovníků se prostřednictvím MS Teams uskutečnilo online hromadné školení pro všechny pracovníky Rektorátu Masarykovy univerzity a další kompetentní osoby. Mimo to proběhla další individuální školení a byly vytvořeny dva manuály coby školící nástroj dlouhodobého charakteru (pro zaměstnance a pro vedoucí pracovníky RMU). Bylo uskutečněno přibližně 158 individuálních školení k přijímacímu řízení, k nově elektronizovaným procesům v Úřadovně, k nové verzi aplikace Vývěska nebo v rámci rozvoje aplikace Školení bezpečnosti práce. V průběhu celého roku byl tým uživatelské podpory vyučujícím k dispozici pro různorodá individuální školení nejčastěji v online podobě.

Obchodní centrum MU

Stěžejní vývoj Obchodního centra se soustředil na aplikace pro podporu prodeje v rámci nouzového stavu. To zahrnuje jednak masivní přechod různých forem placených služeb do online prostoru, které vyžadují také podporu účtování, například u konferencí poskytovaných online v různé formě účastníkům do zahraničí. Byly vytvořeny také aplikace pro hromadné vracení plateb, neboť na rozdíl od minulých let bylo nutné v mnohem větší míře poskytnutí již zaplacené služby zrušit. To se týkalo těch služeb, které nebylo možné převést do online prostoru, jako je kontaktní výuka v různých formách celoživotního vzdělávání a podobně.

V roce 2020 dosáhlo Obchodní centrum MU obratu 158 mil. Kč z celkově dosaženého obratu 1,9 mld. Kč. V roce 2020 bylo vyřízeno celkem 96 825 objednávek pro 72 862 zákazníků, a to z celkového počtu 1 214 606 objednávek a 544 483 zákazníků za dobu provozu OC MU.

Další rozvoj

 • Lidé
  Aplikace Lidé, která umožňuje vyhledávat a prezentovat osoby pracovně či studijně svázané s MU, byla redesignována do responzivního designu. Organizační změnou prošly i informace o uživateli zařazené do záložek, jako je Studium, Výuka, Profil apod. Zaměstnanci univerzity na své Osobní stránce naleznou navíc záložku Školení a předpisy, kde se nachází přímý odkaz do aplikace Školení bezpečnosti práce se seznamem relevantních předpisů. V záložce Publikace jsou záznamy nově řazeny podle typu a přibyl i odkaz na jejich filtrování v agendě Publikace.

 • Hodnocení neakademických zaměstnanců
  Ve spolupráci s Odborem pro personální řízení Rektorátu Masarykovy univerzity (OPR RMU) byla vytvořena aplikace usnadňující hodnocení neakademických pracovníků. Základy aplikační logiky vyšly z doposud využívaných postupů na RMU. Pro zvýšení přínosu z elektronizovaného hodnotícího procesu byla provedena analýza činností, na základě které doplnily aplikaci další zajímavé funkce, např. automatizovaný export statistických dat, podpora notifikací, bezpečnostní opatření zabraňující přepsání dat neoprávněnou osobou, zvýšená úroveň kontrol správnosti vyplněných dat a míry dostatečného zodpovězení příslušných formulářů. Hodnocení bylo nejprve otestováno pracovníky Odboru pro personální řízení RMU, později i ostatními pracovníky RMU. Očekává se rozšíření na další pracoviště univerzity.

 • Evaluace akademické činnosti (EVAK)
  Pokračoval rozvoj agendy EVAK dle podnětů od fakult. Došlo k úpravě a přidání několika indikátorů pro hodnocení, byla upravena funkce jejich kopírování. V nastavení etap přibyly možnosti vyplnění hodnotitele a osoby, která se vyjadřuje k případnému sporu. Byla přidána možnost vložit k hodnocení soubor z pozice hodnotitele. Dále byly doplněny nové typy automaticky zasílaných e-mailů.

 • Pracovnělékařské prohlídky
  Byla představena nová verze aplikace pro objednávání pracovnělékařských prohlídek a očkování. Aplikace byla nejen převedena do responzivního designu, ale také rozšířena o další typy prohlídek. Vítaným bonusem při realizaci nové verze bylo přidání možnosti editace pokynů a dalších textů ze strany personalistů rektorátu.

 • BOZP online školení
  Pokračoval rozvoj elektronizace aplikace Školení bezpečnosti práce a došlo k jejímu nasazení na další pracoviště univerzity. Odkaz na aplikaci byl přidán do Osobní stránky uživatele, kde se nově vypisují absolvovaná školení.

 • Vývěska
  Agenda Vývěska byla převedena do responzivního designu. Zásadní inovací je zobrazování zpráv v podobě karet s ilustračním obrázkem, přičemž uživatel si může vybrat mezi třemi způsoby rozložení zpráv. Na úvodním rozcestníku Vývěsky se zobrazují zprávy, které byly pro daného uživatele označené jako důležité a zprávy z vývěsek, které sleduje. Pomocí banneru se uživatel může překliknout na jednotlivé typy vývěsek (fakultní, inzerce apod.) nebo na všechny vlastní zprávy. Změnou prošel i způsob vkládání nových zpráv. Další novinkou v této aplikaci je povinný obrázek, který mimo jiné zlepšuje orientaci v jednotlivých zprávách. Přidána byla také možnost diskutovat pod každou zprávou.

 • Nouzový kontakt
  Pro možnost komunikace v krizových situacích, např. zcizení hesla do systému podvodným e mailem, byla vytvořena aplikace Nouzový kontakt, pomocí které mohou uživatelé IS MU zadat do systému soukromý mobilní telefon a e-mailovou adresu. Studenti mohou navíc vyplnit i kontakt na blízkou osobu pro využití v případě nenadálé události.

 • Schůze - jednání online
  Pro možnost realizovat schůze online byla vytvořena aplikace Schůze. Aplikace je nadstavbou nad tematickými diskusními fóry a umožňuje vést jednání vzdálenou písemnou formou v (takřka) reálném čase. Pro každé jednání lze vytvořit samostatnou Schůzi (tematické diskusní fórum).

 • E-volby
  Aplikace E-volby byla upravena dle potřeb uživatelů, které se změnily v souvislosti s opatřeními ohledně pandemie Covid-19. Agenda byla nově rozšířena o možnost hlasování zkušebních komisí pro Státní doktorskou zkoušku, pro hlasování ustavených pracovních skupin či volby do komor, a to jak pro hlasování veřejná, tak i pro volby tajné.

 • Farmaceutická fakulta MU
  Vývojový tým IS MU pomohl zajistit hladký přesun Farmaceutické fakulty na Masarykovu univerzitu. Prioritním úkolem bylo převést data z jejich studijního informačního systému do IS MU, dále probíhalo nastavení nových postupů a funkcionalit a vyladění procesů administrovaných v IS MU. Kromě kontroly převedených dat byl důkladně zkontrolován také Katalog předmětů. Předměty byly označeny novými kódy a zároveň byly ověřeny všechny sylaby a základní informace předmětů. Ve spolupráci se studijním oddělením byly vytvořeny zcela nové registrační a kontrolní šablony, které byly přiřazeny studentům k jejich studiím na Farmaceutické fakultě MU. Pro Farmaceutickou fakultu MU byla vytvořena nová struktura pracovišť, kam byli postupně zařazeni všichni zaměstnanci fakulty. Každý zaměstnanec také obdržel heslo pro přístup a pověřeným pracovníkům byla přidělena potřebná přístupová práva. Prostředí IS MU bylo nové jak pro vyučující a zaměstnance, tak pro studenty. Nejen z toho důvodu proto vznikla nová výuková videa – Začínáme s IS MU pro studenty i učitele. Zaměstnanci i vyučující byli také postupně proškoleni e-techniky a is-techniky v práci s IS MU.

Řízení a organizace projektů

Vzájemná spolupráce VŠ při elektronizaci procesů a technickém rozvoji správních a studijních agend

Vývojový tým IS MU vedl v roce 2020 centralizovaný rozvojový projekt pro 26 veřejných VŠ, který se zaměřil na technickou implementaci nových řešení v oblasti studijní agendy škol. Cílem projektu byla spolupráce veřejných vysokých škol na technické implementaci nových řešení v oblasti studijních agend, zejména s ohledem na legislativní požadavky nebo na povinnosti vyplývající ze zapojení České republiky do evropských/mezinárodních projektů (EWP). Masarykova univerzita v rámci projektu elektronizovala řadu nových agend v Úřadovně, a to jak z důvodů nových potřeb univerzity, tak z důvodu mimořádných opatření v době pandemie. Zavedla například hromadnou realizaci dohod o provedení práce ve Spisové službě IS MU a implementovala tzv. autorizovanou konverzi dokumentů. Vývojové práce se zaměřily také na stabilizaci elektronického vyhodnocování přijímacího řízení a byly provedeny úpravy na propojení Přijímacího řízení a Spisové služby v Informačním systému MU, práce na dokumentech rozhodnutí děkanů o ne/přijetí ke studiu nebo úpravy pro generování dokumentů v Úřadovně pro e-přihlášky a studium. V Informačním systému MU vznikly nové aplikace a funkce např. pro získání potřebných potvrzení. Došlo k rozvoji v elektronizaci zahraniční spolupráce prostřednictvím IS MU, například v evidenci nových typů mobilit, jako jsou virtuální mobility (online) nebo kombinované mobility. V projektu se Masarykova univerzita zaměřila také na to, aby nové verze agend Informačního systému MU určené k předávání informací byly vyvinuty v novém responzivním designu pro podporu mobilních zařízení. V oblasti kvality ve vzdělávání se Masarykova univerzita zaměřila na rozvoj elektronizace správy zvyšování kvalifikace a absolvování povinných i nepovinných školení akademickými a neakademickými pracovníky prostřednictvím Informačního systému MU.

Systémy na odhalování plagiátů

Vývojový tým IS MU zajišťuje provoz a rozvoj systémů na odhalování plagiátů Theses.cz, Odevzdej.cz a Repozitar.cz pro další vysoké, vyšší odborné nebo střední školy a instituce veřejné správy. V roce 2020 se do těchto systémů zapojila řada dalších, především středních a vyšších odborných škol. Do systémů na odhalování plagiátů bylo vloženo a zkontrolováno přes 8,6 milionů souborů, přičemž cca 89 tisíc souborů si zkontrolovali uživatelé z řad veřejnosti.

Byly zahájeny práce na vývoji nového algoritmu vyhledávání podobností, který lépe odhalí i parafrázované texty, a navíc poskytne nové funkce, modernější design a přehlednější způsob zobrazení nalezených podobností.

Výhled pro rok 2021

Bude probíhat práce na zajištění dalších studijních a administrativních procesů distanční formou, např. distančního průběhu Testu studijních předpokladů, včetně podpory pro adaptivní testování, možnost ztotožnění studentů distančními prostředky, dálkové jednání kolektivních orgánů apod. Bude probíhat příprava zpřístupnění elektronického diplomu a zajištění jeho korektního a zabezpečeného online zobrazení a důvěryhodného ověřování identit. Je plánována pilotní digitalizace studijního spisu studentů, která bude obnášet konverzi listinných dokumentů do elektronické podoby, ať už u uzavřených či živých spisů. Pro studenty přibude možnost stáhnout si e-výpisy např. výpis známek nebo sylaby absolvovaných předmětů. Připravován je redesign aplikace Registrace a  zápis v agendě Student nebo elektronizace přijímacích protokolů, resp. celého procesu přijímacího řízení, pro studenty doktorského studia. Pokračovat bude další rozvoj agendy Praxe a stáže. Byla zahájena práce na výpočtu a zobrazování míry úspěšnosti studia (graduation rate), což je jeden z indikátorů používaných při sestavování rozpočtu VŠ. Pro usnadnění pravidelné evaluace studijních programů bude připraven tiskový výstup statistických údajů o programu.

Vývojový tým bude pracovat na přípravě vlastního videokonferenčního řešení integrovaného do IS MU. Připravován je redesign Předmětové ankety. Vznikne zcela nová aplikace Tudle pro možnost hlasování o termínech pracovních schůzek. Dojde k obnovení práce na implementaci Digitálního archivu MU.

Plánováno je posílení síťové infrastruktury IS MU. Systém Repozitar.cz bude převeden do responzivního designu a proběhne redesign pokročilého vyhledávání publikačních záznamů, včetně možnosti vyhledávání ve specifických polích. Plánováno je dokončení nového algoritmu pro vyhledávání podobností a jeho nasazení jak v Informačním systému MU, tak i v systémech na odhalování plagiátů Theses.cz, Odevzdej.cz a Repozitar.cz. V roce 2021 bude podpořen nový projekt CRP “Technický rozvoj správních studijních agend a využití jejich nezastupitelné role pro elektronizaci VŠ”.

Graf využití Informačního systému MU za rok 2020

Vodorovně jsou znázorněny měsíce roku, svisle počet otevřených stránek na is.muni.cz v příslušném měsíci. Barevně se zobrazují autentizované přístupy po jednotlivých fakultách:

Celkový počet autentizovaných přístupů po jednotlivých měsících:

Další statistiky naleznete na is.muni.cz › Systém › Grafy využití.