Informační systém Masarykovy univerzity v roce 2021

Výroční zpráva o provozu a vývoji


Informační systém Masarykovy univerzity IS MU (is.muni.cz) je provozován vývojovým týmem, který je součástí Centra výpočetní techniky Fakulty informatiky MU. Systém zajišťuje administrativu vysokoškolského studia, integruje řadu správních, komunikačních a online služeb, elektronickou podporu výuky a kurzů pro veřejnost, správu praxí a stáží, služby pro absolventy, internetové Obchodní centrum, Archiv závěrečných prací, repozitář publikací a vědeckých výsledků a elektronickou správu žádostí a úředních úkonů včetně spisové služby a registru smluv.

K 31. prosinci 2021 bylo vydáno heslo k Informačnímu systému MU 306 102 uživatelům. V přijímacích řízeních bylo v roce 2021 podáno celkem 63 595 e-přihlášek. Celkem 45 988 osob si přečetlo nějakou zprávu na Vývěsce.

Vzdělávací aktivity realizované pomocí e-learningových nástrojů IS MU tvoří běžnou součást výuky v mnoha předmětech – v předmětových diskusních fórech je uloženo 873 850 příspěvků, úložiště dat eviduje jen v agendě Studijní materiály 1 402 318 souborů, v rámci agendy pro elektronické testování znalostí vzniklo 32 530 sad otázek. V roce 2021 systém fulltextově prohledával 32 891 836 dokumentů v různých jazycích a 54 518 659 dokumentů bylo porovnáváno s cílem zjistit míru podobnosti s jinými dokumenty. Poštovní server mail.muni.cz doručil v roce 2021 přibližně 38 mil. zpráv.

Souhrnné údaje

 • Počet přístupů v roce 2021: 1 582 308 471.
 • Maximální počet přihlášených skutečných osob v jednom dni: 35 313.
 • Maximální počet otevřených stránek systému v jednom dni: 6 055 345.
 • Maximální dosažená propustnost serveru: 1 318 740 průměrně vyřízených požadavků za hodinu.
 • Celkový počet skriptů (jednotlivých programů) systému: 3 672, počet modifikací zdrojového kódu systému byl 8 995.
 • Údaje se evidují v celkem 3 188 databázových tabulkách a 198 kategoriích.
 • Počet publikačních záznamů: 1 136 662 (z toho vykazovaných pro RIV: 283 712.
 • Celková doba, po kterou nebyl server přístupný: přibližně 30 minut.
 • K 31. 12. 2021 bylo v úložišti IS MU uloženo přibližně 190 milionů dokumentů o celkovém objemu 76,4 TB.

Použitá technologie

V roce 2021 byla nasazena nová infrastruktura pro ostrý provoz zpracování videohovorů zejména za účelem zajištění online výuky přímo v IS MU bez použití externích nástrojů.

Vývoj a provoz

Rozvoj IS MU byl v roce 2021 z důvodu epidemie covid-19 zaměřen především na zajištění dalších studijních a administrativních procesů distanční formou. Zaměřen byl také na vývoj e-learningových nástrojů pro zajištění distanční výuky

Výrazný pokrok zaznamenala elektronizace studijních agend, došlo ke zpřístupnění e-výpisů pro studenty, realizováno bylo vydávání e-diplomů a proběhl také distanční zápis ke studiu včetně online ztotožnění. Vzniklo několik nových funkcí souvisejících s protiepidemickými opatřeními. Pokračoval vývoj agendy Praxe a stáže. Dále probíhala inovace e-learningových aplikací, zejména Odpovědníků.

Pokračoval další rozvoj agendy Úřadovna a spisové služby i agendy pro Hodnocení neakademických pracovníků. Byl představen nový algoritmus vyhledávání podobností.

Vznikla zcela nová aplikace Tudle a došlo k inovaci agend Plánovač studia, Průzkumy nebo EVAK, které byly převedeny do responzivního designu.

V oblasti administrativy studia došlo k důležitému rozvoji:

 • E-výpisů a e-diplomů
 • distančního zápisu ke studiu
 • Plánovače studia

Pozornost byla v roce 2021 věnována:

 • hodnocení pracovníků
 • aplikaci Tudle
 • Publikacím
 • Průzkumům

Těžiště vývoje Informačního systému MU v roce 2021 spočívalo v těchto oblastech:

 • důvěryhodné ověření identit,
 • nasazení nového algoritmu vyhledávání podobností,
 • Odpovědníky,
 • převod dalších aplikací do responzivního designu.

Podpora studijního procesu a administrativy

V roce 2021 byl rozvoj zaměřen z důvodu pandemie Covid-19 významně na elektronizaci studijních agend. Vznikla aplikace vystavující řadu potvrzení elektronicky, bylo realizováno vydávání e-diplomu nebo distanční zápis do studia pro studenty prvních ročníků, vč. vzdáleného ověření totožnosti. Dále probíhal rozvoj agendy Praxe nebo inovace agendy Plánovač studia.

 • Studium
  • E-výpisy
   Studenti si mohou sami vystavit oficiální výpis známek ze studia nebo výpis sylabů absolvovaných předmětů v aplikaci E-výpisy, která je dostupná v agendě Student. Výpisy jsou plnohodnotnými variantami s variantami vytištěnými na papíře, orazítkovanými a podepsanými děkanem, proděkanem nebo jinou odpovědnou osobou. Autenticita, tedy kdo výpisy vystavil, a integrita, že jejich obsah nebyl pozměněn, je zajištěna elektronickou pečetí uloženou uvnitř PDF souboru.

  • Převedení témat z rozpisů a hromadné přebírání prací
   Pro studijní oddělení byla připravena nová aplikace, která umožňuje hromadně převzít a zveřejnit archivy závěrečných prací vybraných studentů. Hromadně lze převzít pouze archivy, které jsou kompletně vyplněny a student si u dané práce nepožádal o dočasné skrytí její část (např. z důvodu obchodního tajemství).

  • Termíny státních závěrečných zkoušek
   V agendě Termíny SZZ byla vylepšena práce s aplikací ze strany komise. Pro doktorské termíny došlo ke změně pořadí částí zkoušky v aplikaci pro hlasování, vyplňování a potvrzování průběhu. Byla přidána neveřejná poznámka u studenta. Doplněn byl také nový filtr „k potvrzení“ pro výběr termínů vč. těch, které se konaly v minulosti, ale ještě je možné do nich zasahovat. K agendě bylo vytvořeno několik videonávodů, které jsou dostupné v Nápovědě. Přidána byla také videa s postupem hlasování v tajné volbě u státních doktorských zkoušek.

  • E-diplom
   Nově studenti získají po ukončení studia kromě klasického diplomu v listinné podobě také přístup k elektronické verzi diplomu, která je dostupná v Informačním systému MU. Diplom si student může také opakovaně stáhnout dle potřeby i kdykoliv v budoucnu. Pravost diplomu je zaručena elektronickou pečetí. Jedná se o další významný krok v elektronizaci studijních procesů.

  • Plánovač studia
   Aplikace Plánovač studia, která umožňuje studentům naplánovat si dopředu předměty, které chtějí absolvovat a následně tyto předměty zaregistrovat, byla představena v nové verzi. Změny v aplikaci se týkaly především designu a rozložení prvků, kdy je možné předměty přesouvat pomocí funkce „drag&drop“ kamkoliv nad celým semestrem.

  • Praxe
   Z testovacího do ostrého režimu byla nasazena nová agenda Praxe, která zajišťuje elektronizaci praxí a stáží. Agenda je využívána výhradně k administraci předmětových pedagogických praxí na několika vybraných fakultách. Bylo inovováno studentské i administrátorské rozhraní dle potřeb uživatelů a zapracovány podněty z předchozího testovacího režimu. Bylo vytvořeno propagační video, kde si kontaktní osoby a vedení jednotlivých fakult mělo možnost prohlédnout agendu Praxe v aktuálním stavu.

  • Potvrzení a změny související s protiepidemickými opatřeními
   V souvislosti s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR týkajícím se návratu ke kontaktní výuce vznikla aplikace Koronavirus, pomocí které mohli studenti zadat záznam o povinném testování na onemocnění covid-19, a která pověřeným osobám poskytla informace o vložených záznamech. Dále byla v souvislosti s aktuálním změnami či vyhláškami Ministerstva zdravotnictví ČR upravena titulní stránka IS MU, která upozorňovala na nesplnění ONT pravidel dle fakultních specifik, doplněno bylo také hlášení pobytu v zahraničí či možnost zadávání očkování přes QR kód. V době, kdy bylo platné omezení na přítomnost počtu osob v učebně, byla doplněna možnost přihlásit se na prezenční výuku a rezervovat si tak místo v učebně. Tato možnost se týkala především velkokapacitních předmětů a velkých přednáškových sálů. Učitelé mohli termíny vypisovat pro každé konání přednášky prostřednictvím speciálně pojmenované série termínů v aplikaci Zkušební termíny.

  • Hodnocení doktorských studentů
   Do agendy Schvalování a hodnocení individuálních studijních plánů Ph.D., která sdružuje všechny zásadní informace o doktorském studentovi byla doplněna o rubrika pro schválení semestrální náplně předsedou oborové rady a rozšířen přehledový výpis pro členy Oborové rady. Dále bylo realizováno zobrazování automatických výzev na titulní straně ISu, které upozorňují studenty doktorských programů a jejich školitele na nutnost vyplnění semestrální náplně, resp. vložení jejího hodnocení.

 • Akreditace a kvalita vzdělávání
  V rámci podpory zvyšování kvality vzdělávání IS MU rozšiřuje aplikace pro garanty studijních programů a další zaměstnance, kteří se kvalitě věnují. Mezi nově dostupné informace patří např. přehled vyučujících bez aktivního vztahu k univerzitě, který usnadňuje kontrolu aktuálnosti údajů v Katalogu předmětů. V Manažerských datech programu je např. více informací o stážích, anebo statistika hodnocení zapisovaných předmětů, která ukazuje obtížnost jejich absolvování. Pozornost byla zaměřena také na specifika doktorských studijních programů, včetně přípravy datových podkladů pro hodnocení doktorských studijních programů. Pro nově akreditované programy byl připraven export statistických údajů o programu/plánech studia do PDF.

  Byly zahájeny práce na nové aplikaci Prevence studijních rizik, která umožní poradcům studijních programů efektivněji identifikovat potíže studentů a komunikovat s nimi.

  Vedle stávající podpory institucionální akreditace proběhly v IS MU vývojové práce v oblasti akreditačního řízení dle aktuální metodiky NAÚ. Stávající portfolio sbíraných údajů se rozrostlo o evidenci nových položek, které NAÚ doporučuje při žádosti o akreditaci předkládat. Všechny tyto údaje lze nově evidovat přímo v Informačním systému, odkud si je osoba zodpovědná za zpracování akreditačních podkladů může stáhnout ve struktuře doporučované NAÚ.

 • Úřadovna a spisová služba
  V roce 2021 probíhal další rozvoj elektronizace dokumentů v IS MU s cílem nastavit všechny agendy ve studijní oblasti tak, aby již nevznikaly další papírové dokumenty – tzn., co nejvíce využít elektronické podepisování a doručování v Úřadovně v IS MU. Změnou spisového řádu byla stanovena jako primární forma dokumentů digitální forma – dokument musí být ztvárněn ve výstupním datovém formátu (PDF) a opatřen autentizačními prvky (kvalifikovaným elektronickým podpisem a kvalifikovaným časovým razítkem, případně kvalifikovanou elektronickou pečetí a kvalifikovaným časovým razítkem). Takto vzniklý originál je trvale uložen, pro účely doručení je konvertován do listinné podoby a odeslán standardní cestou. Na MU byla zavedena autorizovaná konverze jako nástroj pro převod dokumentů z listinné do digitální podoby a naopak. Příkladem využití byly smlouvy pro proktory dohlížející na on-line průběh TSP. Smlouvy byly generovány ve spisové službě, následně podepsány ze strany MU oprávněnou osobou a odeslány prostřednictvím ISu protistraně k podpisu. Protistrana je o odeslání smlouvy informována e-mailem, kde nalezne odkaz, který zobrazí vlastní text smlouvy s jednoduchou informací, jakým způsobem je možné projevit souhlas s textem smlouvy.

  V agendě Úřadovna došlo k pilotní digitalizaci uzavřených i nových studijních spisů studentů, které jsou převedeny do elektronické podoby formou autorizované konverze a opatřeny časovým razítkem. Úřadovna pomohla elektronizovat i další oblasti např. procesy zapůjčení IT techniky potřebným studentům. V roce 2021 bylo přímo v IS podepsáno 153 931 elektronických dokumentů, které jsou evidovány v 1 803 agendách a do Interního registru smluv bylo vloženo 2 906 smluv.

  V roce 2021 bylo založeno 274 602 spisů evidujících celkem 535 446 dokumentů. Zpracování dokumentů se řídí pravidly celkem 2 573 agend, vytvořených na míru jednotlivým pracovníkům. V roce 2021 se spisy aktivně pracovalo 34 261 uživatelů.

 • Interní registr smluv
  V rámci Interního registru smluv bylo zveřejněno 2 891 smluv na 20 pracovištích MU.

Věda a výzkum, publikační činnost

V roce 2021 byla zveřejněna nová podoba pokročilého vyhledávání publikací. Nový responzivní design aplikace umožňuje pohodlné pokročilé vyhledávání i na mobilním zařízení. Kritéria pro vyhledávání jsou nově odlišena barevně a uživatelé mají k dispozici postranní panel s jejich jejich nabídkou, kterou mohou dále upravovat. V hromadném výběru byla přidána možnost ukládání a znovupoužití výběrů.

Do agendy Publikace byl přidán nový publikační typ Inovace, validace a možnost hromadného importu osobních identifikátorů nebo podpora volání IS VaVaI API. Zpřístupněna byla evidence výsledků vzniklých v rámci velké výzkumné infrastruktury schválené vládou. Vznikla také aplikace pro export publikačních a statistických údajů pro institucionální hodnocení.

Započaly práce na převedení univerzitního repozitáře do nového designu.

Přijímací řízení a podpora uchazečů o studium

V roce 2021 proběhl zápis studentů do prvních ročníků distančním způsobem. Uchazeči svůj distanční zápis provádí přímo v přihlášce ke studiu, kdy při volbě “Zapsat se do studia” musí potvrdit souhlas se zapsáním se na univerzitu a potvrdit kontrolu hesla pro přístup. Dále potvrdí, že se seznámili s pravidly BOZP či jinými dokumenty dle potřeb fakulty, stejně jako při prezenčním zápisu. Nově zapsaní studenti jsou tzv. neztotožněné osoby. Pro ztotožnění a dokončení celého zápisu musí být zkontrolována jejich identita a následně vydáno nové heslo pro přihlašování. Ověření identity je možné buď při osobná návštěvě studijního oddělení, nebo online - prostřednictvím portálu identitaobcana.cz nebo cestou videohovoru přímo v IS MU. Portál občana umožňuje ověření totožnosti uživatele elektronicky pomocí různých prostředků (OP, mobilní telefon, čipová karta...) a různých poskytovatelů identit. Studentům je doporučováno ověření přes mobilní klíč eGovernmentu, který si mohou sami vytvořit, pokud mají aktivovanou tzv. bankovní identitu. Další možností je ztotožnění prostřednictvím videohovoru, kdy student v příslušné aplikaci IS MU spustí videohovor, během kterého ukáže svůj doklad. Pracovníci studijního oddělení pak na základě nahraného videa potvrdí studentovu totožnost.

Byl realizován první online ročník Testů studijních předpokladů (TSP) prostřednictvím agendy Odpovědníky v IS MU.

V oblasti přijímacího řízení došlo k řadě dalších úprav, které zahrnují např. detekce duplicitních přihlášek např. u cizinců nebo u nepovolených kombinací, doplnění příznaku distančního zápisu do exportu přihlášek nebo podpoření zobrazení nových typů dokumentů ze spisu v přihlášce uchazečům. Došlo k rozšíření aplikace Hromadný import termínů zkoušek o možnost přiřadit k termínu již založené přijímací zkoušky. Byla představena nová verze aplikace Vyhodnocování přijímacího řízení, která se používá zejména pro vyhodnocení přijímacích zkoušek napříč fakultami, aplikace je dále upravována na základě podnětů uživatelů.

E-learning

V roce 2021 pokračovaly práce na inovaci e-learningových aplikací, které ulehčovaly realizaci distanční i hybridní výuky vyučujícím a studentům.

 • Odpovědníky
  Agenda Odpovědníky sloužící mimo jiné k tvorbě online testů zaznamenala obrovský technologický růst, neboť právě v této agendě byl realizován první online ročník Testů studijních předpokladů (TSP), které jsou součástí přijímacího řízení pro velkou část programů Masarykovy univerzity. Do Odpovědníků byly doplněny zcela nové bezpečnostní prvky jako funkce umožňující monitorování činnosti uživatele pomocí detekce použití klávesnice při skládání testu, možnosti otevřít odpovědník pomocí vygenerovaného klíče, nové způsoby navazujících odpovědníků a omezujících podmínek pro jeho skládání. Byla vytvořena a otestována podpora pro adaptivní testování a vznikla nová aplikace Stav odpovídání, která sloužila dozorujícím osobám u TSP k udržování přehledu o probíhající zkoušce. Agenda Odpovědníky byla využita i v dalších případech mimo klasickou vysokoškolskou výuku: jako platforma pro konání online zeměpisné olympiády pro základní a střední školy, které se účastnilo více než 5 000 nových uživatelů.

 • Interaktivní osnovy
  Do Interaktivních osnov přibyla možnost vložit nový prvek Vzájemné hodnocení.

 • Online výuka
  Aplikace sloužící k plánování online synchronní výuky byla doplněna o možnost nahrávání videozáznamu proběhlé online přednášky.

 • Vzájemné hodnocení
  Aplikace Vzájemné hodnocení byla dále vyvíjena tak, že nově nabízí podporu pro přehrávání multimédií. Hodnotitelé díky tomu získali možnost pohodlně přehrát hodnocená videa nebo zvukové nahrávky přímo v aplikaci bez nutnosti jejich stahování, a to u všech formátů, které umožňují přehrávání přímo ve Správci souborů IS MU. Bylo zachováno skrytí identity odevzdávajících i hodnotitelů, pokud učitel tento režim požaduje.

 • Open space konference
  V roce 2021 se bohužel nemohla uskutečnit tradiční Open space konference o e-learningu v IS MU prezenčně. 11. ročník proto poprvé proběhl distančně prostřednictvím e-kurzu a videokonferenčních živých diskusí. Tématem konference byla „Výuka teď a potom“. Příspěvky reflektovaly nelehkou pandemickou dobu a její dopad na všechny aspekty výuky. I přes online prostor si konference zachovala vysokou účast téměř dvou set účastníků.

 • Elportál
  Repertoár multimediálních a interaktivních výukových pomůcek byl v roce 2021 opět rozšířen. Mezi novinky na Elportále (https://elportal.cz), přibyla publikace Jak citovat, která čtenáře uvádí do problematiky publikační a citační etiky, radí s bibliografickými citacemi a zabývá se prevencí plagiátorství. Další nově zveřejněná publikace Právo duševního vlastnictví se zabývá problematikou průmyslových a autorských práv a jejich ochranou a licencováním. Poslední novinkou se stala publikace Studenti se specifickými nároky ve výuce, kterou připravilo středisko Teiresiás a slouží jako zdroj informací a doporučení pro výuku se studenty s různými typy postižení.

Uživatelská podpora IS MU

I v roce 2021 byl tým uživatelské podpory IS MU k dispozici vyučujícím, pracovníkům fakult a studentům k různě zaměřeným školením a konzultacím. Z hromadných školení byla organizována série školení asistentů státních závěrečných zkoušek na Fakultě informatiky, Pedagogické fakultě a Fakultě sportovních studií. Na Právnické fakultě proběhl tradiční START UP Workshop určený pro zaškolení nových zaměstnanců. Na Lékařské fakultě byla zorganizována dvě různá hromadná školení zaměřená na práci s Interaktivními osnovami a Odpovědníky. Na Ekonomicko-správní fakultě proběhla školení práce v Informačním systému pro studenty celoživotního vzdělávání. Na Filozofické fakultě bylo připraveno školení v angličtině pro lektory čínštiny, jehož program spočíval v seznámení s agendou Odpovědníky a přípravě vyučujících na zkouškové období. Na Pedagogické fakultě bylo uspořádáno školení o tvorbě testů v agendě Odpovědníky pro vybrané katedry a školení o práci v Záznamníku učitele. Mimo školení zde byla uspořádána i prezentace „Inspirace on-line: jak na distanční výuku“. Pro garanty pedagogických praxí na Fakultě sportovních studií bylo připraveno online seznámení s agendou Praxe.

V průběhu roku proběhla řada školení k nově vzniklým agendám. Bylo uskutečněno 71 školení ke změnám v přijímacím řízení, 49 školení k novým procesům v oblasti e-dokumentů a 48 školení ke změnám v agendě Hodnocení zaměstnanců. Dále bylo uživatelům IS MU poskytnuto mnoho dalších osobních, online a telefonických konzultací dle potřeby uživatelů.

Obchodní centrum MU

Obchodní centrum zavedlo v roce 2021 nový způsob prodeje služeb do zahraničí (tzv. systém OSS), nová pokladní místa a rozšířilo svoje možnosti o nové typy služeb (poradenství v EUR, rigorózní řízení v EUR mimo e-přihlášku a zdravotní služby).

V roce 2021 dosáhlo Obchodní centrum MU obratu 169 mil. Kč z celkově dosaženého obratu 2,1 mld. Kč. V roce 2021 bylo vyřízeno celkem 108 612 objednávek pro 76 675 zákazníků, a to z celkového počtu 1 331 926 objednávek a 594 952 zákazníků za dobu provozu OC MU.

Další rozvoj

 • Hodnocení neakademických zaměstnanců
  Do aplikace Hodnocení zaměstnanců byly implementovány nové funkce pro zjednodušení procesu vyplňování a sběru hodnocení, a to jak do konkrétních formulářů, tak i do aplikace Správa hodnocení. Došlo k vytvoření formulářů na míru jednotlivým organizačním jednotkám či k propojení aplikace Hodnocení zaměstnanců se spisovou službou. Pro pracovníky personálních oddělení vznikla možnost automatického ukládání souhrnných výstupů z hodnocení ve formátu PDF, úprava generování struktury nadřízenosti a podřízenosti, zlepšení automatické informovanosti a nasazení nových filtrů umožňujících třídit formuláře dle zvolených kritérií. V průběhu celého roku probíhala intenzivní jednání se zástupci stávajících i nově připojovaných pracovišť, byly vytvořeny nové manuály a uskutečněno školení pro hodnocené a hodnotitele a představení novinek správcům hodnotících sběrů.

 • Průzkumy
  Agenda Průzkumy byla převedena do nového responzivního designu, díky kterému je možné dotazníky pohodlně vyplňovat nejen na stolním počítači či notebooku, ale i na mobilních zařízeních. Cílem změny designu bylo, aby bylo možné i menších displejích odpovídat na maticové nebo škálové otázky, kdy je typicky na poměrně malé ploše zobrazeno velké množství textu. Bylo přidáno automatické průběžné ukládání, aby se předešlo ztrátě vyplněných odpovědí.

 • Tudle
  Vznikla aplikace Tudle pro snadné domlouvání pracovních schůzek, či rozvržení konzultačních hodin či pro hlasování o libovolném obsahu, neboli o „možnostech“, kterým může být v základu jednoduchý text, ale lze vložit delší formátovaný text, obrázky, videa apod. Možnosti hlasování o schůzce lze sestavit výběrem termínů z kalendáře. V případě hlasování o obsahu se možnosti hlasování lze do políčka vepsat obrázky, videa či text upravený editorem HTML.

 • Evaluace akademické činnosti (EVAK)
  Aplikace pro hodnocení akademických zaměstnanců byla převedena do nového respozivního designu. Novou podobu získal samotný hodnoticí formulář, dále také výběr etap s možností využití různých filtrů a přehled pracovníků v etapě.

 • Dvoufaktorové přihlášení do IS MU
  Od listopadu 2021 se mohou uživatelé IS MU přihlašovat do systému pomocí tzv. dvoufaktorového ověření, které zvyšuje bezpečnost účtu uživatele. Přihlášení probíhá ve dvou krocích: pomocí primárního hesla a k tomu libovolnou z aktuálně dostupných metod přihlášení na portálu identitaobcana.cz. Dále je možné využít ověření identity při nastavení zapomenutého nebo zablokovaného primárního hesla, pro aktualizaci osobních údajů z Registru osob MV ČR nebo pro elektronický podpis s ověřením identity.

 • Hybridní nástroje pro online jednání
  Proběhl rozsáhlý vývoj komponent systému hybridních jednání kolektivních orgánů zahrnující program jednání, online konverzace, videohovor, hlasování příp. volby, správu účastníků. Systém byl připraven pro uvedení do testovacího provozu.

 • Chybové stránky
  Byla zveřejněna nová podoba chybových stránek, informujících o chybách internetového protokolu, která lépe ladí s odhlehčeným vzhledem systému.

 • Zeměpisná olympiáda
  Olympiády pro studenty ZŠ a SŠ se v IS MU konají od roku 2017. V roce 2021 proběhla v IS MU zeměpisná olympiáda, které se zúčastnilo 5 374 osob, které se do ISu přihlásili za účelem splnění účasti na olympiádě, nebo k jejímu zajištění. Olympiádu zaštiťovala Pedagogická fakulta MU a organizátoři použili pro tyto účely agendu e-kurzů s odpovědníky. IS MU umožňuje v některých agendách přihlašování pomocí facebookového nebo Google účtu a toho řada účastníků toho využila i při této příležitosti.

Řízení a organizace projektů

Technický rozvoj správních studijních agend a využití jejich nezastupitelné role pro elektronizaci VŠ

Vývojový tým IS MU vedl v roce 2021 centralizovaný rozvojový projekt Technický rozvoj správních studijních agend a využití jejich nezastupitelné role pro elektronizaci VŠ pro 26 veřejných VŠ, který se zaměřil na technickou implementaci nových řešení v oblasti studijní agendy škol. Cílem projektu byla spolupráce veřejných vysokých škol na rozvoji v oblasti elektronizace správních studijních agend, dokladů a procesů. V rámci plnění výstupů projektu byly na Masarykově univerzitě prověřeny aktuální možnosti ověření identity a nasazeno jejich využití např. pro online ověření totožnosti studentů při distančním zápisu prvních ročníků nebo při obnově zapomenutého hesla. Online ověření identity bylo na MU využito také pro aktualizaci osobních údajů z Registru osob MV ČR nebo pro elektronický podpis s ověřením identity. V oblasti přijímacího řízení došlo v IS MU k řadě úprav, např. k inovaci aplikace pro hromadné výběry, která byla také převedena do responzivního designu. Byla představena nová verze aplikace Vyhodnocování přijímacího řízení, která se používá zejména pro vyhodnocení přijímacích zkoušek napříč fakultami. V rámci projektu se realizovalo též generování dokumentů ve vhodném formátu pro zajištění korektního a zabezpečeného online zobrazení a dále postoupily vývojové práce v oblasti akreditačního řízení dle aktuální metodiky NAÚ. V rámci plnění výstupů byla rozšířena aplikace Hodnocení zaměstnanců o nové funkce v konkrétních formulářích i v aplikaci Správa hodnocení.

Systémy na odhalování plagiátů

Vývojový tým IS MU zajišťuje provoz a rozvoj systémů na odhalování plagiátů Theses.cz, Odevzdej.cz a Repozitar.cz pro další vysoké, vyšší odborné nebo střední školy a instituce veřejné správy. V roce 2021 se do těchto systémů zapojila řada dalších, především vysokých a vyšších odborných škol. Do systémů na odhalování plagiátů bylo vloženo a zkontrolováno přes 5,6 milionů souborů, přičemž cca 83 tisíc souborů si zkontrolovali uživatelé z řad veřejnosti.

Vývojový tým IS MU vyvinul nový algoritmus vyhledávání podobností, který lépe odhalí i parafrázované texty a navíc poskytuje nové funkce, modernější design a přehlednější způsob zobrazení nalezených podobností. Nový algoritmus se soustřeďuje na parafrázované, tedy přeformulované, texty. Algoritmus se nesnaží vyhodnotit velmi krátké společné pasáže textu. Další jeho vlastností je, že při zobrazení výsledků "přeskakuje" ty z nalezených zdrojů, které z hlediska podobností nepředstavují oproti již zobrazeným žádnou přidanou hodnotu a v seznamu relevantních zdrojových dokumentů by jednou vyznačené podobnosti již jen duplikovaly. I tyto přeskočené zdroje si však lze zobrazit a podrobit kontrole.

Výhled pro rok 2022

Na rok 2022 je v IS MU plánována elektronizace protokolů přijímacího řízení v doktorských studijních programech a rozšíření podpory a správy elektronických procesů státních doktorských zkoušek, včetně podpory pro rozhodování komisí v této oblasti. Bude představena nová podoba aplikace Registrace a zápis předmětů v agendě Student. V oblasti e-learningu vznikne nová aplikace KvIS pro sestavení jednoduchých kvízů a zpestření výuky. Budou pokračovat práce na vývoji e-přihlášky. Jako součást distančního zápisu do studia bude doplněno školení BOZP. Plánována je inovace Katalogu předmětů a bude pokračovat vývoj agendy Hodnocení zaměstnanců a její rozšíření na další pracoviště.

V plánu je další rozvoj spisové služby. Nově bude nasazena elektronická identita pro ověření totožnosti u úkonů a dokumentů v IS MU. Dojde k rozvoji nástrojů pro automatizaci vedení spisové služby a úpravě uživatelské přehlednosti elektronických procesů věcné správy dokumentů ve spisové službě. Realizováno bude také zajištění ochrany oznamovatelů dle legislativy. Probíhat bude příprava pro podání žádosti k atestaci elektronického systému spisové služby v IS MU, která zahrnuje komplexní přípravu na atest spisové služby dle legislativy včetně technických úprav a napojení na studijní agendu. V oblasti autorizované konverze dojde k napojení na nové rozhraní.

V Obchodním centru bude nasazena elektronická podpora pro účtování odchozích plateb v EUR, například stipendií v IS MU. Plánováno je rozšíření možností platební brány Obchodního centra MU.

Bude pokračovat vývoj nového algoritmu vyhledávání podobností, kdy budou představeny nové funkce a bude realizováno ukládání výsledků kontroly závěrečné práce.

Plánováno je podání žádosti o akreditaci digitálního archivu, včetně technické přípravy a souvisejících oblastí. Do testovacího provozu bude uveden nástroj pro jednání a rozhodování orgánů vysokých škol. Dojde k napojení na základní registry (ISZR).

Řada výše uvedených činností bude realizována v rámci projektu NPO pro oblast VŠ 2022-2004 specifického cíle C3 “Digitalizace činností přímo souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou” a v rámci projektu CRP 2022 “Rozvoj nástrojů pro ověření identity, elektronizaci agend, dokladů a jednání zaměřených na správu vysokých škol”, zaměřeného na rozvoj elektronického ztotožnění, elektronizaci správních agend VŠ a elektronizaci jednání nebo rozhodování orgánů VŠ. Dále bude Vývojový tým IS MU zapojen do projektu NPO specifického cíle C1, kde bude vyvíjet informační systém určený pro ověřování výsledků vzdělávání. Tato oblast projektu je zaměřena na kurzy krátkodobého vzdělávání (vyhovující nově nastaveným podmínkám pro mikrocertifikáty) a systém bude přístupný všem zapojeným školám a s možností využití na národní i případné mezinárodní úrovni. Vývojový tým bude zapojen do projektu NPO také v oblasti specifického cíle A1, který je zaměřen na podporu technologií, které významně ovlivní rozvoj digitálních forem výuky na MU. V tomto směru je jedním z klíčových bodů projektového záměru vývoj E-učebny v rámci IS MU. Účelem tohoto nového modulu Informačního systému MU je podpořit digitální online výuku, zkoušení a další pedagogické procesy službou hluboce integrovanou se stávajícími systémy IS MU. E-učebna pro svůj základ převezme subsystémy IS MU vytvořené v roce 2020 pro projekt Dálková účast na jednání kolektivních orgánů MU.

Graf využití Informačního systému MU za rok 2021

Vodorovně jsou znázorněny měsíce roku, svisle počet otevřených stránek na is.muni.cz v příslušném měsíci. Barevně se zobrazují autentizované přístupy po jednotlivých fakultách:

Celkový počet autentizovaných přístupů po jednotlivých měsících:

Další statistiky naleznete na is.muni.cz › Systém › Grafy využití.