Informační systém Masarykovy univerzity v roce 2022

Výroční zpráva o provozu a vývoji


Informační systém Masarykovy univerzity IS MU (is.muni.cz) je provozován vývojovým týmem, který je součástí Centra výpočetní techniky Fakulty informatiky MU. Systém zajišťuje administrativu vysokoškolského studia, integruje řadu správních, komunikačních a online služeb, elektronickou podporu výuky a kurzů pro veřejnost, správu praxí a stáží, služby pro absolventy, internetové Obchodní centrum, Archiv závěrečných prací, repozitář publikací a vědeckých výsledků a elektronickou správu žádostí a úředních úkonů včetně spisové služby a registru smluv.

K 31. prosinci 2022 bylo vydáno heslo k Informačnímu systému MU 320 365 uživatelům. V přijímacích řízeních bylo v roce 2022 podáno celkem 68 046 e-přihlášek. Celkem 48 497 osob si přečetlo nějakou zprávu na Vývěsce.

Vzdělávací aktivity realizované pomocí e-learningových nástrojů IS MU tvoří běžnou součást výuky v mnoha předmětech – v předmětových diskusních fórech je uloženo 909 185 příspěvků, úložiště dat eviduje jen v agendě Studijní materiály 1 793 688 souborů, v rámci agendy pro elektronické testování znalostí vzniklo 22 949 sad otázek.

V roce 2022 systém fulltextově prohledával 38 269 005 dokumentů v různých jazycích a 59 051 210 dokumentů bylo porovnáváno s cílem zjistit míru podobnosti s jinými dokumenty. Poštovní server mail.muni.cz doručil v roce 2022 přibližně 37  mil. zpráv.

Souhrnné údaje

 • Počet přístupů v roce 2022: 1 364 722 278.
 • Maximální počet přihlášených skutečných osob v jednom dni: 35 360.
 • Maximální počet otevřených stránek systému v jednom dni: 6 677 825.
 • Maximální dosažená propustnost serveru: 1 710 744 průměrně vyřízených požadavků za hodinu.
 • Celkový počet skriptů (jednotlivých programů) systému: 3 803, počet modifikací zdrojového kódu systému byl 9 571.
 • Údaje se evidují v celkem 3 463 databázových tabulkách a 202 kategoriích.
 • Počet publikačních záznamů: 1 492 722 (z toho vykazovaných pro RIV: 299 203).
 • Celková doba, po kterou nebyl server přístupný: přibližně 26 minut.
 • K 31. 12. 2022 bylo v úložišti IS MU uloženo přibližně 207 milionů dokumentů o celkovém objemu 90,7 TB.

Použitá technologie

V roce 2022 byla modernizována část zařízení, která slouží pro záložní systémy v různých lokalitách. Tyto systémy se přímo nepodílí na ostrém provozu, ale provádí jak zálohu, tak periodickou obnovu systému s cílem průběžně monitorovat schopnost systému zotavit se po případném výpadku.

Vývoj a provoz

Rozvoj IS MU byl v roce 2022 soustředěn zejména na elektronizaci studijních a dalších agend. Kromě rozvoje E-přihlášky pokračovala elektronizace státních doktorských zkoušek, včetně podpory pro hlasování komisí, a elektronizovány byly také protokoly přijímacího řízení k doktorskému studiu. Nový responzivní design dostala aplikace pro registraci a zápis předmětů. Změny se dotkly také Katalogů předmětů nebo Archivu závěrečné práce.

Pokračoval další rozvoj agendy Úřadovna a spisové služby, Obchodního centra či rozvoj algoritmu pro vyhledávání podobných souborů a aplikací, které tyto podobnosti prezentují uživatelům.

Představena byla nová aplikace KvIS pro oživení výuky. Do responzivního designu byl převeden Univerzitní repozitář, systém Repozitar.cz nebo aplikace Prohlídka pracovišť. Pokračoval rozvoj agend pro hodnocení akademických i neakademických pracovníků a jejich nasazení na další pracoviště. Probíhal také intenzivní rozvoj agendy Jednání, která kromě řady funkcí získala i novou grafickou podobu.

V oblasti administrativy studia došlo k důležitému rozvoji:

 • registrace a zápisu předmětů
 • agendy Praxe
 • evidence specifické podpory výuky
 • elektronizace státních doktorských zkoušek
 • rozpisům témat (schvalování témat závěrečných prací k obhajobě)

Pozornost byla v roce 2022 věnována:

 • designu univerzitního repozitáře a systému Repozitar.cz
 • aplikaci KvIS
 • e-learningu (odpovědníkům)
 • aplikacím pro hodnocení akademických i neakademických zaměstnanců

Těžiště vývoje Informačního systému MU v roce 2022 spočívalo v těchto oblastech:

 • další vývoj algoritmu vyhledávání podobností
 • Úřadovna
 • Obchodní centrum

Podpora studijního procesu a administrativy

V oblasti administrativy studia došlo ke změnám evidence komisí u státních doktorských zkoušek, nebo k rozšíření aplikace E-výpisy.  V archivu závěrečné práce je nově ukládán protokol o výsledcích kontroly práce na podobnosti. Byla inovována agenda pro registraci a zápis předmětů nebo agenda Rozpisy. Doplněna byla také možnost evidence specifické podpory výuky v rámci služeb pro pomoc studentům se specifickými nároky .

 • Studium
  • Evidence komisí u státních doktorských zkoušek
   V rámci elektronizace státních závěrečných zkoušek (SZZ) byla implementována možnost flexibilních komisí, kdy je umožněno nominovat kompletní komise a ušetřit práci studijním referentům, kteří nemusí před termínem upravovat, kdo u zkoušky bude přítomen. Dále je možné i v rámci jednoho termínu SZZ mít k různým předmětům různé komise. Komise má možnost označit u  zkoušky přítomné i nepřítomné členy komise, se kterými proces potvrzování a hlasování dál počítá nebo nepočítá.

  • Automatické ukládání protokolu o kontrole závěrečné práce
   V archivu závěrečné práce bylo do testovacího provozu uvedeno automatické ukládání PDF protokolu o  provedení kontroly na podobnosti vedoucím práce, který zajistí, aby bylo automatizovaně uložené a dohledatelné „jaký byl výsledek v okamžiku kontroly“. Uložený protokol se nezveřejňuje, je přístupný pouze oprávněným osobám.

  • Registrace a zápis předmětů
   Realizována byla nová podoba registrace a zápisu předmětů pro studenty všech studijních programů na Masarykově univerzitě. Studenti si nyní jednoduše vyberou předměty k registraci/zápisu na jednom místě a snadno dostupné mají i přehledové karty s předměty v registrační šabloně, plánovači studia nebo tělocviky. Aplikace je přehlednější a  přátelštější nejen k velkým monitorům, ale i k menším zařízením, jako jsou mobilní telefony - registrovat předměty tedy lze jednoduše odkudkoliv. Byla také vylepšena registrační dávka - před vypuknutím období registrace nebo zápisu je možné nachystat předměty do Přípravy a pak jednoduše jedním tlačítkem nechat zapsat.

  • E-výpisy
   Agenda E-výpisy byla doplněna o možnost vystavení potvrzení o přiznání stipendia, studenti si mohou potvrzení vygenerovat sami, a to stejnou cestou, kterou si generují potvrzení o studiu, výpis známek nebo sylaby absolvovaných předmětů. Vygenerované potvrzení se elektronicky zapečetí a student jej může předat elektronickou cestou příslušnému úřadu nebo organizaci.

  • Rozpisy
   Do agendy Rozpisy, která slouží pro vypisování témat závěrečných prací, byly nově přidány další role v harmonogramu činností pro potvrzení témat k obhajobě, ve smyslu podepsání zadání. Změnil se i počet úrovní osob, které mohou témata potvrzovat. Po potvrzení tématu studentem a vedoucím tématu může kromě správce rozpisu nově potvrzovat téma garant programu či oboru nebo pedagogický zástupce. V dalším kroku může potvrzovat vedoucí garančního pracoviště, vedoucí katedry nebo děkan. Konkrétní roli je možné vybírat z roletky v harmonogramu činností. Přibyla možnost nastavení automatického e-mailu s výzvou k podepsání/potvrzení zadání.

  • Hodnocení doktorských studentů
   Školitel může při schvalování semestrální náplně zvolit novou možnost "Vrátit k přepracování". Student je následně o vrácení automaticky informován e-mailem, který obsahuje i informace z pole vyjádření a lze jej tedy kdykoliv později dohledat přes tzv. archivovaná sdělení.

  • Specifická podpora výuky
   Pro potřeby Teiresiás (Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky MU) vznikla nová evidence osob poskytujících specifickou podporu výuky. Zpřístupněn byl také nový rozcestník pro Specifickou podporu výuky a osoby, zajišťující servis při výuce studenta se specifickými nároky, získaly také potřebná práva do systému, aby měly stejný pohled na předmět jako podporovaný student.

  • Praxe
   Agenda Praxe, která zajišťuje administrativní podporu pro správu předmětových praxí, prošla v tomto období významnými změnami zahrnující redesign ovládacích prvků ve studentské i administrátorské části, změnu terminologie a nový způsob spouštění agendy v konkrétních předmětech. Administrátorské rozhraní bylo doplněno vyhledávacím polem a nabídka filtrů nabídek praxí byla rozšířena o další kritéria výběru. Výběr je nově možné ukládat a pracovat s ním opakovaně. Vznikla zde podpora pro hromadnou úpravu nabídek zahrnující mazání praxí, export dat a doplnění sekce Praxe v Záznamníku učitele do Individuálních informací o studentovi. Významné změny byly provedeny v aplikaci Úkoly, kde vznikla nová podpora pro kopírování sad úkolů včetně nastavení termínů a mechanismus přiřazování sad úkolů k předmětům. Přibyly nové prvky v Úkolech zahrnující nastavení termínu u konzultací a možnosti nastavení notifikací u odevzdaných dokumentů a jejich odesílání e-mailem. Záznamy institucí byly rozšířeny o informace o jejich pobočkách a nově je administrátorům dostupná informace o počtu studentů, kteří zde absolvují své praxe. U již zavedených institucí přibylo upozornění na duplicitu.

  • Evaluace
   Evaluace je aplikace v Záznamníku učitele, která umožňuje komplexně zhodnotit a reflektovat realizaci pedagogické praxe studenta. Sebehodnoticí nástroje jsou realizovány v prostředí Odpovědníků. V aplikaci byla nově zavedena možnost dvoufázové evaluace, která oproti jednofázové umožňuje studentovi evidovat svoje očekávání od pedagogické praxe ještě před nástupem na ni. V administrátorském prostředí v aplikaci došlo k významnému rozšíření kompetencí administrátora, které umožňuje větší samostatnost při spuštění aplikace v konkrétním předmětu. Administrátor si nově sám může zkopírovat odpovědníky a Evaluaci nastavit bez zásahu uživatelské podpory.

 • Akreditace a kvalita vzdělávání

  V agendě Garant pokračovalo doplňování kontrol, které usnadňují administrativu spojenou s institucionální akreditací, např. přibylo upozornění na blížící se konce akreditace. Aktualizován byl elektronický formulář Žádosti o rozšíření studijního programu.

  Poměrně rozsáhlou úpravou byl překlad statistických údajů o studijním programu, které se generují do PDF. Jedná se o řadu kapitol s datovými tabulkami o přijímacím řízení, průběhu studií, mezinárodním rozměru programu apod., které slouží jako podklad pro pravidelné hodnocení programu.

  Spuštěna byla nová aplikace Nominace studentských členů programových rad, díky které je snadnější a přehlednější obsazování zástupců studentů v programových radách, které jsou důležitým prvkem v zajištění kvality studia na MU.

  Novou aplikaci Prevence studijních rizik začali používat poradci studijních programů téměř všech fakult k nalezení a oslovení studentů, u kterých by mohly nastat komplikace bránící pokračování ve studiu.

 • Úřadovna a spisová služba

  Bylo navrženo rozšíření agendy pro spisovou službu a realizovány nové možnosti pro nastavení jednotlivých procesů. Nově lze každý jednotlivý úkon nastavit individuálně dle potřeb uživatelů, tedy v rámci jedné agendy lze vyřizovat věci různými způsoby, tak jak je to v praxi potřeba, a zároveň je vše správně zaevidováno z hlediska spisového řádu. Došlo rovněž k rozvoji automatizace, kdy na základě stavů v průběhu zpracování spisů se mohou provádět různé automatické operace. V nástavbě nad spisovou službou (tzv. Moje Úřadovna) byla provedena vylepšení za účelem vyšší uživatelské přívětivosti. Všechny operace, které v danou chvíli následují v procesu zpracování spisu, může koncový uživatel provést téměř na jedno kliknutí. Každý proces je přitom možno nastavit individuálně. Další rozvoj je plánován i na rok 2023.

  Na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie byl zřízen tzv. vnitřní oznamovací systém pro přijímání, evidenci a vyřizování oznámení o porušení práva EU. Zřízení předcházela analýza a návrh technického řešení, kdy se ukázalo jako nejvhodnější implementovat systém do prostředí Úřadovny. Postupně byla uvedena agenda s příslušnými opatřeními na ochranu oznamovatele do testovacího provozu k odzkoušení uživateli.

  Na začátku července 2022 došlo k vypnutí původního rozhraní pro automatizované provádění konverze z elektronické do listinné podoby. Nové rozhraní pro autorizovanou konverzi z elektronické do listinné podoby bylo zveřejněno v prosinci 2022. Byly nastudovány podmínky připojení a provedena analýza nastavení procesu na MU. Podmínkou využívání nového způsobu je zakoupení speciálních listin s  ochrannými prvky pro tisk konvertovaných dokumentů.

  V roce 2022 bylo přímo v IS podepsáno 153 931 elektronických dokumentů, které jsou evidovány v 1 803 agendách a do Interního registru smluv bylo vloženo 2 906 smluv.

  V roce 2022 bylo založeno 308 990 spisů evidujících celkem 593 127 dokumentů. Zpracování dokumentů se řídí pravidly celkem 2 815 agend, vytvořených na míru jednotlivým pracovníkům. V roce 2022 se spisy aktivně pracovalo 38 163 uživatelů.

 • Interní registr smluv

  V rámci Interního registru smluv bylo zveřejněno 3 102 smluv na 24 pracovištích MU.

Věda a výzkum, publikační činnost

V rámci převádění dalších agend do responzivního designu, který je vhodný při práci na mobilních zařízeních, získala novou, modernější podobu také titulní stránka Univerzitního repozitáře v IS MU a systému Repozitar.cz (http://repozitar.cz/), který poskytuje zapojeným institucím možnost budování vlastního fondu zaměstnaneckých děl. Proběhl také export pro institucionální hodnocení dle požadavků Centra pro scientometrickou podporu a evaluaci MU. Do prezentátoru a do tisku publikačních sestav byla přidána možnost exportovat údaje přes autora publikace, aby bylo možné vytvářet CSV, kdy na jednom řádku jsou vždy údaje k jednomu autorovi jedné publikace, zároveň byly vytvořeny nové značky dle požadavků Centra pro scientometrickou podporu a evaluaci MU. Započalo přepracování aplikace tisku publikačních sestav zahrnující redesign, sdílení soukromých šablon apod. Proběhla implementace Web of Science (WoS) API a Expanded API, aktualizace dohledávání a stahování záznamů ve WoS.

Přijímací řízení a podpora uchazečů o studium

Proběhla elektronizace protokolů přijímacího řízení v doktorských studijních programech. Stávající aplikace umožňuje zavést nové zkoušky a definovat obory, kterých se má daná zkouška týkat. Návazná aplikace pro správu zkušebních termínů umožňuje upřesnit, jaké zkoušky se na kterém termínu realizují, a byla rozšířena o evidenci zkušební komise, vč. možnosti předvyplnění oborovou komisí/programovou radou, která je evidována u programu v aplikaci Garant. Zavedení termínů zkoušek a přiřazování přihlášek k termínům zkoušek lze provést nově i hromadně. Byla vytvořena nová aplikace Termíny přijímacích zkoušek, kde komise vyplňuje průběh zkoušky a hodnocení daného uchazeče. Zadané informace jsou následně vygenerovány do PDF protokolu, který se automaticky uloží do spisu přihlášky.

Uchazeči o studium mohou nově založit e-přihlášku ke studiu pomocí Identity občana a své osobní údaje nechat automaticky předvyplnit z Registru obyvatel.

E-přihláška ke studiu je již několik let dostupná v responzivním designu pro podporu práce na mobilních zařízeních. V roce 2022 byla zveřejněna také nová podoba pokročilého hromadného výběru přihlášek, která přináší pracovníkům studijního oddělení pohodlnější a pokročilejší práci s přihláškami.

V agendě Přihláška jsou nově zobrazovány různé nové typy dokumentů v přihlášce, rubrika Dokumenty k zápisu se zobrazuje pouze přijatým uchazečům, došlo také k novému způsobu výběru, ukládání a chování rubriky Výběr termínu TSP. Jako součást distančního zápisu do studia bylo doplněno splnění školení BOZP. Vznikla jednotná fakultní přihláška (JFP) pro Ekonomicko-správní fakultu MU.

E-learning

V roce 2022 pokračovaly práce na e-learningových nástrojích pro online výuku.

 • Odpovědníky
  V Odpovědnících přibyla nová funkce Ruční hodnocení, která umožňuje vyučujícím přímo v průchodu odpovědníkem studentovi zadat zpětnou vazbu. Vkládat je možné bodové hodnocení i vlastní text. Ruční hodnocení se ukládá do poznámkových bloků a vyučující má možnosti nastavit si, jakým způsobem se bude hodnocení propisovat včetně možnosti sčítání bodů za automatické a ruční hodnocení. V sekci Skupiny práv a časů v popisu odpovědníku bylo doplněno vložení poznámky, která se zobrazí jak v přehledu skupin práv a časů na stránce "Zodpovězení odpovědníku", tak v dohledové aplikaci, která se používá pro monitorování průběhu online zkoušky. Došlo k vylepšení výběru sady otázek do odpovědníku a detekce sad, které není vhodné použít pro skenovací písemky. Sekce "Vyřazení duplicitních otázek" byla rovněž inovována. Nově aplikace umožňuje vyplnit až 5 souborů, ve kterých navzájem hledá duplicity. Způsob výběru otázek ze sady byl rozšířen o možnost vybrat interval otázek. Ve skenu ručně opravovaných písemek je nově dostupná možnost opravy. V sekci nastavení prohlídky odpovědníku byla přidána možnost zobrazit si prohlídku z jiné IP adresy, než ze které student odpovídal.

 • Správce souborů
  Ve správci souborů byly implementovány možnosti nastavit čtení složky do určitého data a vkládat do složky od určitého data.

 • KvIS
  Byl představen nový nástroj pro elektronickou podporu výuky: KvIS. Jedná se o nástroj, při kterém učitel promítá na plátno v hodině otázky a studenti využívají svoje mobilní telefony (nebo tablety, notebooky apod.) jako malá hlasovací zařízení, kterými odpovídají na dotazy učitele. Vyučující jej může využít jak pro ověření pochopení nového učiva, tak pro rychlé získání přehledu o studentech v posluchárně. Napojení na e-learning v  IS MU umožňuje také převod bodů do poznámkového bloku. Studenti, kteří správně zodpoví položené dotazy mohou na hodinách například sbírat bonusové body, které se jim potom započítají do celkového hodnocení předmětu.

 • Poznámkové bloky
  Agenda Poznámkové bloky byla technicky vylepšena. Nově se autosumarizační bloky přepočítávají online bez zásahu uživatele.

 • Interaktivní osnovy
  Do Interaktivních osnov přibyly nové grafické prvky jako možnost skrýt ikonky znázorňující obsah jednotlivých kapitol, možnost vyplnit anotaci u kapitoly nebo sjednotit design interaktivních osnov společným banerem v záhlaví. Technologický vývoj zaznamenalo zveřejnění funkcionality Přečtenost, která učitele informuje v procentech, nakolik mají studenti osnovu již nastudovanou. Dále je možné označit kapitolu jako nepovinnou a tím ji z přečtenosti vyřadit. Velkou novinkou je zavedení aplikace Validace, která umožňuje zobrazit problematické prvky v osnově a vybrané z nich i opravit. Typicky jde o úpravu přístupových práv k souborům nebo doplnění souborů, které v osnově chybí, zkopírováním z předchozích období nebo jiného umístění ze Správce souborů. Příprava interaktivní osnovy je jednodušší díky nové funkcionalitě kopírování kapitol. Kopírovat kapitoly je možné v rámci jedné interaktivní osnovy i mezi různými osnovami v různých semestrech.

 • Vzájemné hodnocení
  Vzájemné hodnocení bylo rozšířeno o přehledovou tabulku distribuce souborů mezi hodnotitele a nově byla zavedena možnost nastavit vzájemné hodnocení nejen jednotlivcům, ale i skupinám. Aplikace je provázána s Rozpisy témat, ve kterých skupiny vznikají přihlášením studentů k tématům, nebo aplikace dle nastavení vyučujícím skupiny sestaví a pojmenuje je sama. Samozřejmostí je informování odevzdávajících i hodnotitelů o odevzdání a hodnocení e-mailem.

 • Open space konference
  V roce 2022 se Open space konference o e-learningu v IS MU vrátila do svého tradičního formátu a byla uspořádána prezenčně. 12. ročník odpovídal na otázku “Učíme prezenčně?” a obsahoval příspěvky týkající se praktického použití zařízení pro hybridní výuku, začlenění podpůrných online materiálů do prezenční výuky, interaktivních osnov, využití „covidových“ videí pro lepší přípravu na laboratorní cvičení, vzájemného hodnocení videovýstupů a nového nástroje pro aktivizaci studentů v hodinách.

 • Elportál
  Repertoár multimediálních a interaktivních výukových pomůcek byl v roce 2022 opět rozšířen. Mezi novinky na Elportále (https://elportal.cz), přibyly publikace První pomoc, Mechanika, Cvičební programy pro hematoonkologické pacienty, Regenerace a výživa ve sportu, Jak citovat: citační styly, Cvičebnice francouzského jazyka a francouzské lingvistiky Manuel linguistique pratique, Teorie a metodika výchovy, Manual bàsic de fonètica i fonologia catalanes představující základní poznatky katalánské fonetiky a fonologie a v neposlední řadě Vodní pohybové pohádky nejen pro předškoláky.

Uživatelská podpora IS MU

Tým podpory IS MU v roce 2022 poskytoval poradenství vyučujícím nejen pro zvládání distanční a hybridní formy výuky, ale také zaškolování v používání e-learningových agend pro nové vyučující přicházející z Ukrajiny. Z hromadných školení proběhly tradiční START UP Workshopy na Právnické fakultě určené k zaškolení nových zaměstnanců, workshop na tvorbu studijních textů na Filozofické fakultě a školení pro první ročníky studentů na Pedagogické fakultě.

Obchodní centrum MU

V Obchodním centru MU byla nasazena elektronická podpora pro účtování odchozích plateb v EUR do zahraničí, např. stipendií v IS MU. Byla přidána podpora QR platby, která usnadňuje zákazníkům zadání údajů pro bankovní převod. Dále bylo analyzováno účtování plateb tak, aby byly online platby (kartou, převodem) považovány za zaplacené ihned po potvrzení autorizace platby. V rámci úprav se přešlo na novou platební bránu pro online platby v Obchodním centru IS MU.

V roce 2022 dosáhlo Obchodní centrum MU obratu 201 mil. Kč z celkově dosaženého obratu 2,3 mld. Kč. V roce 2022 bylo vyřízeno 125 213 objednávek pro 85 616 zákazníků, a to z celkového počtu 1 608 610 objednávek a 666 751 zákazníků za dobu provozu OC MU.

Další rozvoj

 • EVAK
  V agendě EVAK (Evaluace akademické činnosti) byly práce soustředěny na další elektronizaci v procesu hodnocení. Byla implementována nová role tzv. konzultanta, který se může zapojit do hodnoticího procesu. Vznikla aplikace pro evidenci konzultantů umožňující nastavit i přístup do celého hodnoticího formuláře. Další nová aplikace slouží přímo pro konzultanty a vyplnění jejich hodnocení. Součástí úprav bylo i přidání nových automatických e-mailů. Došlo k úpravě sortimentu tzv. společných indikátorů, byly přidány další indikátory využívající data z celouniverzitní předmětové ankety. Vzniklo nové právo pro osoby oprávněné pouze k administraci etap hodnocení. Byly zveřejněny dvě podrobné nápovědy - pro hodnocené a pro hodnotitele/koordinátory.

 • Hodnocení neakademických zaměstnanců
  Pokračovaly vývojové práce v aplikaci Hodnocení zaměstnanců, byly přidány nové exporty a upraveno bylo také zařazování pracovníků do sběru. Také byl upraven výběr sběru hodnocení ze strany personalistů. Do hodnocení se nově zapojily další fakulty a byly provedeny úpravy formulářů na míru jejich potřebám.

 • Napojení na základní registry (ISZR)
  Došlo k nastudování podmínek napojení na základní registry (ISZR). V listopadu 2022 proběhlo úspěšné zkušební napojení a byl zahájen testovací provoz.

 • Jednání
  Aplikace Jednání, která bude sloužit jako podpora při jednání zejména orgánů VŠ, byla rozšířena o další funkce a získala také novou grafiku. Aplikace byla úspěšně uvedena do testovacího provozu. Mezi realizované změny patří nová verze videohovoru, nanucování pohledu správce, možnost přepínání prezentujících, podrobnosti o proběhlém jednání či možnost kopírování jednání. Plánování jednání bylo zpřehledněno, lze nastavit body programů vč. podbodů, souvisejících dokumentů a hlasování. Došlo k vylepšení chatu a okna pro hlasování. V celé aplikaci byla nasazena nová grafika pro zvýšení uživatelské přívětivosti a přehlednosti. Aplikace byla také optimalizována pro použití na mobilních zařízeních.

 • Průzkumy
  V roce 2022 pokračoval redesign aplikace Průzkumy. Nový responzivní design získala titulní stránka aplikace. Kategorie jsou nově rozděleny na průzkumy Moje, kde uživatelé naleznou své aktuálně připravované, probíhající, nedávno skončené nebo staré průzkumy. V kategorii K zodpovězení se nachází průzkumy, u kterých se uživatelé nacházejí v množině respondentů. Kategorie Předmětové ankety obsahuje jak otevřené, tak již uzavřené ankety. Pro průzkumy, které nespadají do předešlých kategorií, je přítomna kategorie Ostatní. Jednotlivé průzkumy jsou označeny barvami vyhlašující fakulty, resp. dle barvy zvolené pro odpovědní formulář.

 • Prohlídka pracovišť
  Aplikace byla přepracována do responzivního designu, aby byla zaručena optimalizace zobrazení na různých zařízeních i v různých prohlížečích. Nově byla přidána volba, která umožňuje zobrazit přepínačem zaměstnance vedené na podpracovištích zobrazeného pracoviště, kteří jsou od ostatních odlišení barevně. Přehled pracovišť byl doplněn i o vyhledávání, vč. možnosti vyhledávání podle ID pracoviště.

 • Jiné primární heslo
  Pro zvýšení bezpečnosti systému si mohou uživatelé, kteří preferují vyšší zabezpečení svého přístupu, nastavit tzv. Jiné primární heslo. Uživatelé IS MU využívají standardně dvě hesla. Primární, kterým se přihlašují přímo do IS MU a které si přebírá i systém jednotného přihlášení na MU, a sekundární, které slouží např. k přihlášení k počítačům ve studovnách, ke stahování pošty do vlastního poštovního klienta nebo k připojení prostřednictvím sítě Eduroam. V aplikaci pro nastavování hesel lze nově zamezit předávání primárního hesla jiným systémům. Tato volitelná možnost nabízí uživatelům cestu, jak mít svá hesla pod větší kontrolou. „Primární heslo do IS MU“ se potom použije výhradně pro přihlášení do IS MU. „Jiné primární heslo“ se využije v rámci tzv. jednotného přihlášení na MU, například pro přihlášení k e-prezenčce, SUPO systému pro platbu kolejí či předobjednání obědu v menze.

Řízení a organizace projektů

Vývojový tým IS MU vedl v roce 2022 centralizovaný rozvojový projekt Rozvoj nástrojů pro ověření identity, elektronizaci agend, dokladů a jednání zaměřených na správu vysokých škol pro 26 veřejných VŠ. Cílem projektu byl rozvoj správy identit, elektronizace správních agend zahrnující podávání a schvalování elektronických žádostí, elektronický oběh informací, doručování a související agendy a dále rozvoj podpory pro jednání a rozhodování orgánů VŠ.

V rámci plnění výstupů projektu došlo na Masarykově univerzitě k nasazení elektronické identity jako nástroje pro ověření totožnosti u úkonů a dokumentů v informačním systému IS MU. Možnost ověření identity byla využita pro získání přístupu do systému, při zakládání přihlášky, při ztrátě nebo zablokování hesla, pro přístup veřejnosti. Ověření identity bylo využito také pro podepsání dokumentů například tam, kde daný dokument nepodléhá dalším předpisům.

V projektu došlo také k rozvoji Obchodního centra IS MU, ve kterém byla mimo jiné nasazena elektronická podpora pro účtování odchozích plateb v EUR do zahraničí, např. stipendií v IS MU. Součástí projektu byly také vývojové práce s cílem další elektronizace doktorského studia. Vznikla např. aplikace Termíny přijímacích zkoušek, kde komise vyplňuje průběh zkoušky a hodnocení daného uchazeče a přibyla možnost flexibilních komisí u státních doktorských zkoušek.

V rámci rozvoje elektronického procesu evaluace zaměstnanců integrovaného do IS MU byly realizovány vývojové práce v agendě EVAK (Evaluace akademické činnosti), které se soustředily na další elektronizaci v procesu hodnocení a v aplikaci Hodnocení zaměstnanců, která slouží primárně pro neakademiky a do které byly přidány nové exporty, upraveno zařazování pracovníků do sběru nebo výběr sběru hodnocení ze strany personalistů.

Vývojový tým IS MU v roce 2022 započal koordinování také specifického cíle C3 “Digitalizace činností přímo souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou” projektu NPO pro oblast VŠ 2022-2024. V rámci projektu bylo za rok 2022 navrženo rozšíření agendy pro spisovou službu a průběžně realizovány nové možnosti pro nastavení jednotlivých procesů. Došlo také ke zvýšení uživatelské přívětivosti v agendě Moje Úřadovna, která je nadstavbou nad spisovou službou. Každý proces v rámci zpracování spisu lze nastavit individuálně a provést jej, v ideálním případě, na jedno kliknutí. Ve spisové službě byla uvedena agenda s příslušnými opatřeními na ochranu oznamovatele do testovacího provozu k odzkoušení uživateli.

Pro zlepšení kontroly kvality závěrečných prací byla implementována funkce, která ukládá, jak byla práce vyhodnocena z hlediska vyhledání podobných textů v okamžiku kontroly. V průběhu celého období probíhaly práce na rozvoji algoritmu pro vyhledávání podobných souborů a na aplikacích, které tyto podobnosti prezentují uživatelům. Důraz je kladen především na přehlednost a uživatelskou přívětivost.

V rámci rozvoje elektronické podpory pro jednání a rozhodování orgánů vysokých škol byla navržena nová aplikace Jednání, která bude sloužit jako podpora při jednání zejména orgánů VŠ, ovšem její využití je univerzální, aplikace byla úspěšně uvedena do testovacího provozu.

V období za rok 2022 byly prostudovány požadavky na akreditované archivy a analyzovány nutné technické úpravy se zřetelem na způsoby ukládání archiválií, nastudovány byly také podmínky napojení na základní registry (ISZR) a byl zahájen testovací provoz.

Další rozvoj těchto oblastí je plánován na rok 2023.

Systémy na odhalování plagiátů

Vývojový tým IS MU zajišťuje provoz a rozvoj systémů na odhalování plagiátů Theses.cz, Odevzdej.cz a Repozitar.cz pro další vysoké, vyšší odborné nebo střední školy a instituce veřejné správy. V roce 2022 se do těchto systémů zapojila řada dalších, především vyšších odborných a středních škol. Do systémů na odhalování plagiátů bylo vloženo a zkontrolováno přes 3,7 milionů souborů, přičemž cca 94 tisíc souborů si zkontrolovali uživatelé z řad veřejnosti.

V roce 2022 pokračoval rozvoj algoritmu pro vyhledávání podobných souborů a vznikly nové funkce, které podobnosti prezentují uživatelům, např. možnosti vyjádření míry podobnosti intenzitou barevného podbarvení podobných pasáží. Vznikla nová aplikace Porovnej dva, která umožňuje porovnat dva dokumenty mezi sebou i v případě, že je zdrojový dokument neveřejný. Součástí aplikace Porovnej dva je i 2D mapa, která uživateli poskytuje rychlý přehled o charakteru podobných pasáží. Byla také zpřístupněna nová funkce, která umožní přístup k výsledkům kontroly na podobnosti bez nutnosti autentizace do některého ze systémů. Uživatel může prostřednictvím studijního systému školy požádat o unikátní odkaz, díky kterému následně přistoupí k dokumentu a může využívat rozšířené grafické funkcionality systému Theses.cz. Vývojový tým průběžně zpracovává podněty a zpětnou vazbu od uživatelů.

Výhled pro rok 2023

Na rok 2023 jsou v oblasti studijní administrativy plánovány úpravy Katalogu předmětů či Plánovače předmětů, bude probíhat další elektronizace SZZ. Pokračovat bude také vývoj aplikace Jednání pro podporu při jednání zejména orgánů VŠ. Plánován je další rozvoj agendy Úřadovna, bude probíhat příprava pro podání “žádosti” k atestaci elektronického systému spisové služby v IS MU, která zahrnuje komplexní přípravu na atest spisové služby dle legislativy včetně technických úprav a napojení na studijní agendu. Plánováno je napojení nové verze datových schránek. Bude připravována žádost o akreditaci digitálního archivu, včetně technické přípravy a souvisejících oblastí. Pokračovat bude napojení na základní registry (ISZR) a rozvoj spisové služby pro zajištění ochrany oznamovatelů dle legislativy. Bude zajištěna podpora pro implementaci práva na digitální službu na MU.

V systémech na odhalování plagiátů bude pokračovat práce na vylepšení grafického znázornění nálezů a změna vzhledu vyhledávací aplikace pro větší konzistenci s aplikací Porovnej dva. Vývoj v této oblasti bude také zaměřen na podobnost odstavců textu místo na přesné rozsahy jednotlivých podobných pasáží.

Řada výše uvedených činností bude realizována v rámci projektu NPO pro oblast VŠ 2022-2024 specifického cíle C3 “Digitalizace činností přímo souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou”.

Pokračovat bude i  zapojení do projektu NPO specifického cíle C1, v rámci kterého je vyvíjen informační systém určený pro ověřování mikrocertifikátů - výsledků krátkodobého vzdělávání, a specifického cíle A1, který je zaměřen na podporu technologií, které významně ovlivní rozvoj digitálních forem výuky na MU.

Graf využití Informačního systému MU za rok 2022

Vodorovně jsou znázorněny měsíce roku, svisle počet otevřených stránek na is.muni.cz v příslušném měsíci. Barevně se zobrazují autentizované přístupy po jednotlivých fakultách:

Celkový počet autentizovaných přístupů po jednotlivých měsících:

Další statistiky naleznete na is.muni.cz › Systém › Grafy využití.