PRDEMO Demography

Faculty of Economics and Administration
Spring 2008
Extent and Intensity
2/2/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. (lecturer), doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. (deputy)
doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. (seminar tutor), doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. (deputy)
Guaranteed by
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.
Department of Regional Economics and Administration - Faculty of Economics and Administration
Contact Person: Klára Viturková
Timetable
Wed 11:05–12:45 P103
  • Timetable of Seminar Groups:
PRDEMO/1: Wed 16:20–17:55 P102, J. Vystoupil
PRDEMO/2: Wed 18:00–19:35 P102, J. Vystoupil
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 64 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/64, only registered: 0/64, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/64
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Demography (DEMO) The course of basic demography aims to familiarise students with the phenomena and processes, connected with both natural reproduction of population and with the spatial movement of population, i.e. with migration. Population represents one of the most important economic categories, the understanding of which through demographic indicators and demographic analysis is a significant precondition for the successful work of the economist. The content is divided into these areas: definitions of basic concepts, partial demographic disciplines and interdisciplinary links; basic information sources about the population, demographic data and indicators; population structure analysis (according to age, sex, nationality and other social and economic features); analysis of population processes - natural and mechanical movements of population; the population reproduction mode and its consequences (population development in this country and worldwide); population theory and politics; population estimates and projections. Credit requirements: seminar essay. Examination: written test, oral.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Obecné problémy demografie. Předmět studia, definice základních pojmů. Vnitřní diferenciace - dílčí demografické disciplíny. Vztah demografie k jiným oborům, význam v procesu poznávání reality s důrazem na ekonomické otázky. Historie demografie (počátky, demografie v 17. – 18. století, demografie 19. století a T. Malthus, současná demografie). Historie demografie v Československu. Demografické instituce a kongresy. Demografická pracoviště v ČR. Literatura (časopisy, učebnice). 2. Demografické a geodemografické jevy. Základní zdroje informací o obyvatelstvu (sčítání lidu, běžná evidence demografických událostí). Ostatní prameny a způsoby zjišťování demografických jevů. Vymezení demografického systému a demografických jevů. Demografická data a ukazatele. Symboly a značení. Čas v demografii, demografická síť. 3. Analýza struktury obyvatelstva. Struktura podle pohlaví a věku (věková pyramida, typy populací podle věkové struktury, demografické stárnutí a demografické mládnutí). Struktura obyvatelstva podle sociálních a ekonomických znaků (vzdělání, náboženství, národnost, ekonomická aktivita, rasová, etnická a jazyková diferenciace). Rodina a domácnost – vymezení, význam pro demografickou reprodukci. 4 - 5. Úmrtnost a nemocnost. Analýza úmrtnosti – jednoduché ukazatele úmrtnosti, kojenecká úmrtnost, stárnutí, délka lidského života, řád vymírání, úmrtnostní tabulky. Klasifikace příčin úmrtí a nemocnost. Vývojové tendence úmrtnosti v ČR. 6. Sňatečnost a rozvodovost. Sňatek a sňatečnost, tabulky sňatečnosti. Rozvod a rozvodovost. Tabulky rozvodovosti. 7. Plodnost a porodnost. Plodnost a porodnost. Plodnost žen a manželská plodnost. Tabulky plodnosti. Diferenční plodnost. Regionální diferenciace. Potrat a potratovost. Základní ukazatele potratovosti. 8. Celkové charakteristiky přirozené reprodukce. Stacionární a stabilní populace. Míry celkové reprodukce. 9. Populační odhady a projekce. Ekonomický význam. Intercensální odhady. Druhy populačních projekcí. Historie populačních projekcí na území ČR. Odvozené projekce jako zdroj informací pro rozhodování v oblastech společenského dění (zejména v ekonomice). 10. Populační vývoj světa, regionů a zemí. Demografická revoluce, demografický vývoj světa – historie a současnost. Zákonitosti populační reprodukce. Vybrané současné problémy populačního vývoje světa - proces stárnutí populace ve vyspělých zemích. 11 – 12. Postavení ČR v demografickém vývoji světa. Demografický vývoj českých zemí od starověku do novověku. Průběh demografické revoluce na našem území. Proces urbanizace. 13. Populační teorie a politika. Demografické myšlení. Přehled populačních teorií – historie a současnost. Demografie a populační politika. Otázky populačního optima. Populační klima. Populační politika u nás a ve světě. 14. Současné tendence populačního vývoje ČR. Souhrnné zhodnocení aktuální demografické situace v ČR (úmrtnost, sňatečnost, rozvodovost, porodnost, potratovost).
Literature
  • ROUBÍČEK, Vladimír. Úvod do demografie. 1. vyd. Praha: CODEX Bohemia, 1997. 348 s. ISBN 80-85963-43-4. info
  • PAVLÍK, Zdeněk. Základy demografie. 1. vyd. Praha: Academia, 1986. 736 pp. info
  • Demografie (nejen) pro demografy. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1993. 125 s. ISBN 80-801424-2-7. info
  • VESELÁ, Jana. Základy demografie. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1997. 90 s. ISBN 8071941018. info
  • VESELÁ, Jana. Základy demografie. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1997. 90 s. ISBN 8071940968. info
Assessment methods (in Czech)
Písemná zkouška.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/spring2008/PRDEMO