PRONPZ Evaluation of Real Estates and Natural Sources

Faculty of Economics and Administration
Spring 2008
Extent and Intensity
2/2/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.
Department of Regional Economics and Administration - Faculty of Economics and Administration
Contact Person: Klára Viturková
Timetable
Tue 12:50–14:30 P103
  • Timetable of Seminar Groups:
PRONPZ/1: Tue 14:35–16:15 P103, V. Žítek
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 75 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/75, only registered: 0/75, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/75
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět nabízí širší pojetí problematiky oceňování nemovitostí. Vychází z důkladného poznání zákonitostí a specifik trhu nemovitostí, důraz je kladen na otázky veřejného zájmu, územního plánování a evidence nemovitostí. Je vysvětlen význam a důvody oceňování nemovitostí v praxi. Vlastní oceňování pak začíná objasněním postupů při stanovení cen pozemků (ať už se stanovují prostřednictvím cenových map stavebních pozemků či výpočtem) a ovocných a okrasných rostlin. Dále je pozornost věnována nákladovému, porovnávacímu a výnosovému způsobu oceňování staveb a bytů. Veškeré postupy jsou ilustrovány na praktických příkladech, které umožní správnou interpretaci zjištěných cen v závislosti na použitých metodách. Celým předmětem se prolíná myšlenka prostorové diferenciace cen nemovitostí.
Syllabus (in Czech)
  • Trh nemovitostí a jeho veřejný charakter Trh nemovitostí a jeho specifika Evidence nemovitostí, východiska oceňování Oceňování pozemků Oceňování zemědělských pozemků Oceňování staveb Nákladový způsob oceňování nemovitostí Porovnávací způsob oceňování nemovitostí Výnosový způsob oceňování nemovitostí Realitní kanceláře jako subjekt trhu nemovitostí
Literature
  • ŽÍTEK, Vladimír and Lucie ROKOSOVÁ. Cvičebnice k oceňování nemovitostí a přírodních zdrojů. 2. přepr. a rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 98 pp. ISBN 978-80-210-4280-3. info
  • ŽÍTEK, Vladimír. Oceňování nemovitostí a přírodních zdrojů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 92 pp. ISBN 80-210-3348-7. info
  • BRADÁČ, Albert. Teorie oceňování nemovitostí. 5. přepracované a doplněn. Brno: Cerm, 2001. 616 s. ISBN 8072041886. info
  • SEJÁK, Josef. Oceňování pozemků a přírodních zdrojů. Vyd. 1. Praha: Grada, 1999. 251 s. ISBN 8071693936. info
  • CÍSAŘ, Jaromír. Vybrané otázky z trhu nemovitostí. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1996. 160 s. ISBN 8070796901. info
  • Kokoška, Jiří a kol.Oceňování nemovitostí. Díl III, Oceňování obvyklou cenou. 1. vyd. Praha : Nakladatelství ARCH, 2000. 202 s. ISBN 80-86165-23-X
Assessment methods (in Czech)
Písemná a ústní zkouška. V případě podvodu u písemné zkoušky, jako je používání různých nedovolených pomůcek („taháků“), opisování, vynášení zadání testů a vůbec jednání narušující průběh zkoušky a její objektivitu, bude zkouška přerušena a klasifikována FF.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/spring2008/PRONPZ